Eljárás : 2014/2085(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0118/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0118/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.20
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0129

JELENTÉS     
PDF 157kWORD 91k
31.3.2015
PE 539.746v02-00 A8-0118/2015

az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos

(2014/2085(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos

(2014/2085(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(1),

–       tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2014)0510 – C8‑0154/2014)(2),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(5),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0118/2015),

1.      mentesítést ad az európai adatvédelmi biztos számára az európai adatvédelmi biztos 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak, valamint az Európai Külügyi Szolgálatnak, továbbá hogy gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos

(2014/2085(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos,

–       tekintettel az Európai Ombudsman 2015. február 26-i döntésére az általa kezdeményezett, a közérdekből történő nyilvánosságra hozásra (visszaélés bejelentése) vonatkozó OI/1/2014/PMC vizsgálat lezárásáról,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0118/2015),

1.      üdvözli a Számvevőszék megállapítását, amely szerint a 2013. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évet illetően az európai adatvédelmi biztos igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek voltak, és az igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos megvizsgált felügyeleti és kontrollrendszerek eredményesen működtek;

2.      megjegyzi, hogy a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy az európai adatvédelmi biztos tekintetében nem tártak fel lényeges hiányosságokat az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódó ellenőrzött terülteken;

3.      megállapítja, hogy 2013-ban az adatvédelmi biztos összesen 7 661 409 euró összegű előirányzattal rendelkezett (2012-ben ez az összeg 7 624 090 euró volt), és hogy az előirányzatok végrehajtási aránya 84,7%-os volt (2012-ben 83,2%); ezt kedvező fejleménynek tartja és további erőfeszítéseket sürget a végrehajtási arány javítására;

4.      hangsúlyozza, hogy az európai adatvédelmi biztos költségvetése kizárólag igazgatási jellegű; megállapítja, hogy az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos kiadások végrehajtási aránya 93,41% (I. cím), míg az épületekkel és berendezésekkel, valamint az intézmény működésével kapcsolatos kiadásoké 99,14% (II. cím);

5.      megjegyzi az adatvédelmi biztos elkötelezettségét a munkaerő-felvételi és beszerzési eljárások időben történő felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos rendszerének további fejlesztésére, támogatja az adatvédelmi biztost abban, hogy továbbra is ellenőrizze a juttatások kezelését és javítsa az e téren nyújtott teljesítmény szintjét;

6.      megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat által 2013 júniusában az adatvédelmi biztos tekintetében végzett nyomon követési ellenőrzés eredményeként lezárásra került az adminisztratív eljárásokkal kapcsolatos intézkedések és ajánlások többsége, és hogy a megállapítások szerint 2013. december 31-i dátummal nem volt szükség további ajánlásokra;

7.      tudomásul veszi, hogy a panaszokban található adatok védelmére vonatkozó ajánlás végrehajtására a 2013. júniusi nyomon követési ellenőrzésig az ügyviteli rendszer (CMS) telepítésének késedelme miatt nem került sor; megállapítja, hogy mivel a CMS 2013 októbere óta működik, ezt az ajánlást a tervek szerint 2014 során maradéktalanul végre kellett volna hajtani;

8.   megállapítja, hogy a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő megítélése szerint az irányítási és ellenőrzési rendszer működése megfelelő és javult, és hogy a 2013-as éves tevékenységi jelentés összeállításkor lényeges hiba nem került napvilágra, továbbá hogy az előzetes ellenőrzésekhez semmilyen fenntartást nem kellett hozzáfűzni;

9.   ismételten hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni Szerződés növelte az európai adatvédelmi biztos hatáskörét azzal, hogy az adatvédelmet valamennyi uniós szakpolitikára kiterjesztette; megjegyzi, hogy a Tanácsban (a Bizottság által 2012. január 25-én javasolt) új adatvédelmi jogi keretről szóló megbeszélések jelenleg is zajlanak;

10. megjegyzi, hogy a III. cím az új Európai Adatvédelmi Testület független titkárságának létrehozása céljából került be az adatvédelmi biztos költségvetésébe; megjegyzi, hogy a cím a jogi keret elfogadásáig nem tartalmaz előirányzatokat;

11.  tudomásul veszi, hogy nemrég új eszköz – a tevékenységalapú költségszámítás – került elfogadásra, amelynek célja, hogy javítsa az erőforrások elosztásának hatékonyságát, és amelyet 2015-ben vezetnek be;

12. tájékoztatást kér az adatvédelmi biztos titkársága átszervezésének költségvetési vonzatairól;

13. rámutat ara, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) arra a megállapításra jutott, hogy a legutóbbi, 2011-ben végzett kockázatértékelés óta jelentős előrelépések történtek; sürgeti az adatvédelmi biztost, hogy folytassa erőfeszítéseit a fennmaradó függőben lévő ajánlások végrehajtására;

14.  megjegyzi a videokonferencia-rendszer üzembe helyezését az adatvédelmi biztos új székhelyén; tájékoztatást kér arról, hogy a rendszert 2013-ban hány ülés esetében használták;

15. teljes mértékben támogatja a forrásfelhasználás hatékonyságának értékelésére vonatkozó fő teljesítménymutatók létrehozását; sürgeti az adatvédelmi biztost, hogy az éves tevékenységi jelentés a továbbiakban is tartalmazzon eredménytáblát;

16. kéri, hogy az adatvédelmi biztos ingatlanpolitikáját mellékeljék az éves tevékenységi jelentéshez, különös tekintettel annak fontosságára, hogy az ehhez kapcsolódó költségek ésszerűek maradjanak, és ne legyenek túl magasak;

17.  megismétli tavalyi kérését, hogy készítsenek átfogó táblázatot az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére álló valamennyi emberi erőforrásról, besorolási fokozatok, nemek és állampolgárság szerinti bontásban; megjegyzi, hogy ezt a táblázatot automatikusan bele kell foglalni az intézmény éves tevékenységi jelentésébe;

18. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy kevés vezető beosztású álláshelyet tölt be nő; kéri egy olyan esélyegyenlőségi terv megvalósítását, amely külön vonatkozik a vezetőségi álláshelyekre ezen egyenlőtlenség mielőbbi megszüntetése céljából;

19. úgy véli, hogy válság és általános költségvetési megszorítások idején csökkenteni kell az uniós intézmények személyzete részére tartott „irodán kívüli napok” költségeit, és ezeket lehetőség szerint az intézmények saját épületeiben kell megtartani, mivel a belőlük származó többletérték nem indokol ilyen magas költségeket;

20.  aggodalommal állapítja meg, hogy hatalmas különbségek vannak a különböző uniós intézmények fordítási költségei között; ezért kéri a fordítással foglalkozó intézményközi munkacsoportot, hogy tárja fel az említett különbségek okát és javasoljon megoldásokat ezen egyenlőtlenség megszüntetésére, illetve a fordítási költségek harmonizálására a minőség és a nyelvi sokszínűség teljes mértékű tiszteletben tartása mellett; megjegyzi, hogy ebből a célból a munkacsoportnak újra kell kezdenie az intézményközi együttműködést a bevált gyakorlatok és az eredmények megosztása céljából, valamint azonosítania kell azokat a területeket, ahol erősíteni lehet az intézményközi együttműködést vagy megállapodásokat; megjegyzi, hogy a munkacsoportnak továbbá törekednie kellene egy egységes módszertan kialakítására a fordítási költségek bemutatására minden egyes intézménynél, a költségek elemzésének és összehasonlításának megkönnyítése céljából; megjegyzi, hogy a munkacsoportnak 2015 vége előtt be kellene mutatnia a következtetéseit; kér minden intézményt, hogy aktívan vegyenek részt az intézményközi munkacsoport tevékenységében; e tekintetben emlékeztet a többnyelvűség tiszteletben tartásának alapvető fontosságára az uniós intézményeknél, annak érdekében, hogy biztosításuk az egyenlő bánásmódot és az esélyegyenlőséget az Unió minden polgára számára;

21. teljes mértékben egyetért az ombudsmani hivatal által meghirdetett átláthatósági politikával, és egy olyan eljárás bevezetésére szólít fel, amely előzetesen értékeli egyes közzétételek várható hatását annak érdekében, hogy az elfogult értelmezés elkerülése érdekében azokat indokolással ellátva lehessen közzétenni; rámutat, hogy ezt az eljárást az ombudsmannak az adatvédelmi biztossal, a Bizottsággal és a közzétételben érintett intézménnyel közösen kellene elindítania;

22  aggódik a visszaélés bejelentésére vonatkozó belső szabályok késedelmes elfogadása miatt; felszólítja az adatvédelmi biztost, hogy további késlekedés nélkül hajtsa végre azokat;

23. üdvözli, hogy a 2013 és 2014 közötti időszakra vonatkozó stratégia kidolgozásakor az adatvédelmi biztos megszívlelte a 2010-re és 2012-re vonatkozó mentesítésekben az Európai Parlament által tett észrevételeket, és hogy a stratégia végrehajtása pozitív hatással volt tevékenységére;

24.    általánosságban úgy véli, hogy az adatvédelmi biztosnak nagyobb figyelmet kell fordítania a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvére az évenkéntiség költségvetési elve szempontjából, különös tekintettel arra, hogy hatáskörének ellátásához mennyire gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen használja fel az előirányzatokat.

6.2.2015

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos

(2014/2085(DEC))

A vélemény előadója: Sylvie Guillaume

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat által 2013 júniusában az európai adatvédelmi biztos tekintetében végzett nyomon követési ellenőrzés eredményeként lezárásra került az adminisztratív eljárásokkal kapcsolatos intézkedések és ajánlások többsége, és hogy a megállapítások szerint 2013. december 31-i dátummal nem volt szükség további ajánlásokra;

2.  tudomásul veszi, hogy a panaszokban található adatok védelmére vonatkozó ajánlás végrehajtására a 2013. júniusi nyomon követési ellenőrzésig az ügyviteli rendszer (CMS) telepítésének késedelme miatt nem került sor, és hogy mivel a CMS 2013 októbere óta működik, ezt az ajánlást 2014 során maradéktalanul végre kell hajtani;

3.  megállapítja, hogy a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő megítélése szerint az irányítási és ellenőrzési rendszer működése megfelelő és javult, és hogy a 2013-as éves tevékenységi jelentés összeállításkor lényeges hiba nem került napvilágra, továbbá hogy az előzetes ellenőrzésekhez semmilyen fenntartást nem kellett hozzáfűzni;

4.  üdvözli, hogy a 2013 és 2014 közötti időszakra vonatkozó stratégia kidolgozásakor az európai adatvédelmi biztos megszívlelte a 2010-re és 2012-re vonatkozó mentesítésekben az Európai Parlament által tett észrevételeket, és hogy a stratégia végrehajtása pozitív hatással volt tevékenységére;

5.  általánosságban úgy véli, hogy az európai adatvédelmi biztosnak nagyobb figyelmet kellene fordítania a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvére az évenkéntiség költségvetési elvének tekintetében, különös tekintettel arra, hogy a ráruházott feladatok elvégzéséhez mennyire gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen használja fel az előirányzatokat.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

5.2.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

47

6

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL L 66., 2013.3.8.

(2)

HL C 403., 2014.11.13., 1. o.

(3)

HL C 398., 2014.11.12., 1. o.

(4)

HL C 403., 2014.11.13., 128. o.

(5)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(6)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat