Procedure : 2014/2085(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0118/2015

Ingediende teksten :

A8-0118/2015

Debatten :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Stemmingen :

PV 29/04/2015 - 10.20
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0129

VERSLAG     
PDF 155kWORD 74k
31.3.2015
PE 539.746v02-00 A8-0118/2015

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

(2014/2085(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Ryszard Czarnecki

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

(2014/2085(DEC))

Het Europees Parlement,

–       gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013(1),

–       gezien de geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510 – C8-0154/2014)(2),

–       gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2013, tezamen met de antwoorden van de instellingen(3),

–       gezien de verklaring van de Rekenkamer(4) voor het begrotingsjaar 2013 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als bedoeld in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien artikel 314, lid 10, en de artikelen 317, 318 en 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(5),

–       gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(6), en met name de artikelen 55, 99, 164, 165 en 166,

–       gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0118/2015),

1.      verleent de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2013;

2.      formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.      verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Rekenkamer, de Europese ombudsman, de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming en de Europese Dienst voor extern optreden, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

(2014/2085(DEC))

Het Europees Parlement,

–       gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming,

–       gezien het Besluit van de Europese Ombudsman van 26 februari 2015 tot afsluiting van haar initiatiefonderzoek OI/1/2014/PMC inzake klokkenluiders,

–       gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0118/2015),

1.   is verheugd over de conclusie van de Rekenkamer dat de betalingen als geheel over het per 31 december 2013 afgesloten jaar met betrekking tot de administratieve en andere uitgaven van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming ("de Toezichthouder") geen materiële fouten vertonen en dat de onderzochte toezicht- en controlesystemen voor de administratieve en andere uitgaven doeltreffend waren;

2.   stelt vast dat de Rekenkamer in haar jaarverslag van 2013 opmerkt dat er geen significante tekortkomingen zijn vastgesteld met betrekking tot de gecontroleerde aspecten inzake personele middelen en aanbesteding door de Toezichthouder;

3.   stelt vast dat de Toezichthouder in 2013 over een totaalbedrag van 7 661 409 EUR aan toegekend budget beschikte (tegenover 7 624 090 EUR in 2012) en dat de uitvoeringsgraad ervan 84,7 % bedroeg (tegenover 83,2 % in 2012); vindt dat een positieve ontwikkeling en dringt aan op verdere inspanningen om de uitvoeringsgraad te verbeteren;

4.   benadrukt dat de begroting van de Toezichthouder een louter administratieve begroting is; merkt op dat het uitvoeringspercentage van de uitgaven voor aan de instelling verbonden personen (Titel 1) 93,41 % is en dat het uitvoeringspercentage van de uitgaven voor gebouwen, uitrusting en uitgaven in verband met de werking van de instelling (Titel 2) 99,14 % is;

5.   neemt kennis van de belofte van de Toezichthouder om aan het verbeteren van zijn systeem voor het tijdig monitoren en controleren van de aanwervings- en aanbestedingsprocedures te blijven werken en steunt de Toezichthouder bij zijn streven om het beheer van vergoedingen te blijven volgen en het niveau van de prestaties verder te verbeteren;

6.   stelt met voldoening vast dat dankzij de follow-up audit die in juni 2013 door de dienst Interne audit van de Toezichthouder is uitgevoerd, het merendeel van de gesuggereerde maatregelen en aanbevelingen inzake administratieve procedures kon worden afgesloten en de conclusie kon worden getrokken dat er op 31 december 2013 geen aanleiding was tot specifieke aanbevelingen;

7.   merkt op dat de uitvoering van de aanbeveling inzake de beveiliging van gegevens in klachten op het moment van de follow-up audit in juni 2013 nog niet voltooid was als gevolg van een vertraging bij de invoering van het systeem voor dossierbeheer (Case Management System, CMS) ; merkt op dat deze aanbeveling waarschijnlijk in de loop van 2014 volledig zou worden uitgevoerd, daar het CMS sinds oktober 2013 operationeel is;

8.   wijst op het feit dat de gedelegeerde ordonnateur van oordeel is dat het niveau van beheer en controle toereikend is en wordt verbeterd, en dat op het moment van het opstellen van het jaarverslag 2013 geen significante fout was opgetreden en er geen aanleiding was tot enig voorbehoud ten aanzien van voorafgaande controles;

9.   herinnert eraan dat de bevoegdheden van de Toezichthouder door het Verdrag van Lissabon zijn toegenomen omdat gegevensbescherming is uitgebreid tot alle beleidsterreinen van de EU; stelt vast dat de debatten in de Raad over het nieuwe juridische kader inzake gegevensbescherming (dat door de Commissie op 25 januari 2012 werd voorgesteld) nog lopen;

10. stelt vast dat aan de begroting van de Toezichthouder een nieuwe Titel III werd toegevoegd om te voorzien in de oprichting van een onafhankelijk secretariaat van een nieuw Europees Comité voor gegevensbescherming; erkent dat deze Titel geen kredieten heeft zolang het juridisch kader niet is aangenomen;

11.  stelt vast dat een nieuw instrument, de op activiteiten gebaseerde kostenberekening, bedoeld om de efficiëntie bij de toewijzing van middelen te verbeteren, recent werd goedgekeurd en in 2015 zal worden uitgevoerd;

12. wenst te worden geïnformeerd over de budgettaire gevolgen van de reorganisatie van het secretariaat van de Toezichthouder;

13. wijst erop dat de dienst Interne audit (IAS) heeft vastgesteld dat sinds de laatste risicobeoordeling in 2011 aanzienlijke verbeteringen zijn gemaakt; dringt er bij de Toezichthouder op aan die inspanningen te blijven leveren om gevolg te geven aan de overblijvende, nog open staande aanbevelingen;

14.  stelt vast dat in de nieuwe gebouwen van de Toezichthouder een videoconferentiesysteem is geïnstalleerd; vraagt tijdens hoe vaak dit systeem tijdens vergaderingen in 2013 werd gebruikt;

15. keurt de opstelling van prestatiekernindicatoren om het efficiënt gebruik van middelen te beoordelen volledig goed; verzoekt de Toezichthouder het scorebord in het jaarlijkse activiteitenverslag te blijven verschaffen;

16. verlangt dat het gebouwenbeleid van de Toezichthouder bij zijn jaarlijks activiteitenverslag wordt gevoegd, met name omdat het belangrijk is dat de kosten van dit beleid voldoende transparant worden gemaakt en niet buitensporig zijn;

17.  herhaalt het verzoek van vorig jaar om een gedetailleerd overzicht op te nemen van alle tot de beschikking van de Toezichthouder staande personeelsleden, uitgesplitst per rang, geslacht en nationaliteit; meent dat deze tabel automatisch moet worden opgenomen in het jaarlijks activiteitenverslag van de instelling;

18. spreekt zijn bezorgdheid uit over het gebrek aan vrouwen op leidinggevende posten; dringt erop aan dat wordt voorzien in een programma voor gelijke kansen, met name voor leidinggevende functies, om dit gebrek aan evenwicht zo snel mogelijk te verhelpen;

19. is van mening dat in deze tijden van crisis en algemene bezuinigingen de kosten van "away days" van het personeel van de instellingen van de Unie moeten worden verlaagd en dat deze dagen zoveel mogelijk op de locaties van de instellingen moeten worden gehouden, daar de toegevoegde waarde ervan de hoge kosten niet rechtvaardigt;

20.  stelt tot zijn bezorgdheid vast dat er enorme verschillen bestaan tussen de vertaalkosten van de verschillende EU-instellingen; vraagt daarom dat de interinstitutionele werkgroep vertaling de oorzaken van deze verschillen in kaart brengt en oplossingen voorstelt om het evenwicht te herstellen en te zorgen voor de harmonisatie van de vertaalkosten en de optimale eerbiediging van de kwaliteit en de taalkundige verscheidenheid; merkt in dit verband op dat de werkgroep de samenwerking tussen de instellingen opnieuw moet opstarten, om de beste handelwijzen en resultaten uit te wisselen en de gebieden te identificeren waar de samenwerking of de akkoorden tussen de instellingen kunnen worden versterkt; merkt op dat de werkgroep zich eveneens tot doel moet stellen een uniforme methode voor de presentatie van de vertaalkosten voor alle instellingen te ontwikkelen om de analyse en vergelijking van de kosten te vereenvoudigen; wijst erop dat de werkgroep deze resultaten vóór eind 2015 moet voorstellen; vraagt alle instellingen actief deel te nemen aan de werkzaamheden van de interinstitutionele werkgroep; herinnert in deze context aan het wezenlijke belang van de eerbiediging van de meertaligheid in de EU-instellingen, teneinde voor alle burgers van de Unie een gelijke behandeling en gelijke kansen te waarborgen;

21. is het volledig eens met het door de diensten van de Europese Ombudsman gevoerde transparantiebeleid en vraagt dat er een procedure wordt opgestart om vooraf de mogelijke gevolgen van bepaalde publicaties te beoordelen teneinde er zo nodig een bericht bij te voegen om baatzuchtige manipulatie te voorkomen; wijst erop dat deze procedure moet worden opgestart op verzoek van de Ombudsman, in samenwerking met de Toezichthouder, de Commissie en de instelling waarop de publicatie betrekking heeft;

22  is verontrust over de vertraging bij de aanneming van de interne regels inzake klokkenluiders; roept de Toezichthouder op deze regels zonder verder uitstel toe te passen;

23. is ingenomen met het feit dat de Toezichthouder gevolg heeft gegeven aan de opmerkingen van het Europees Parlement in zijn kwijting voor de jaren 2010 en 2012 ten aanzien van de vaststelling van zijn strategie voor 2013-2014 en dat de uitvoering van deze strategie positieve resultaten in zijn activiteiten laat zien;

24.    is in algemene zin van mening dat de Toezichthouder, gelet op het jaarbeginsel voor de begroting, meer aandacht moet besteden aan het beginsel van goed financieel beheer, d.w.z. aan de vraag of hij de beschikbare kredieten voor de uitvoering van zijn taken zuinig, doelmatig en doeltreffend heeft besteed.

6.2.2015

ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting voor de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming voor het begrotingsjaar 2013

(2014/2085(DEC))

Rapporteur voor advies: Sylvie Guillaume

SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  stelt met voldoening vast dat dankzij de follow-up audit die in juni 2013 door de dienst Interne audit van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is uitgevoerd, het merendeel van de gesuggereerde maatregelen en aanbevelingen inzake administratieve procedures kon worden afgesloten en de conclusie kon worden getrokken dat er op 31 december 2013 geen aanleiding was tot specifieke aanbevelingen;

2.  merkt op dat de uitvoering van de aanbeveling inzake de beveiliging van gegevens in klachten op het moment van de follow-up audit in juni 2013 nog niet voltooid was als gevolg van een vertraging bij de invoering van het systeem voor dossierbeheer (Case Management System, CMS) en dat deze aanbeveling waarschijnlijk in de loop van 2014 volledig zou worden uitgevoerd, daar het CMS sinds oktober 2013 operationeel is;

3.  wijst op het feit dat de gedelegeerde ordonnateur van oordeel is dat het niveau van beheer en controle toereikend is en wordt verbeterd, en dat op het moment van het opstellen van het jaarverslag 2013 geen significante fout was opgetreden en er geen aanleiding was tot enig voorbehoud ten aanzien van voorafgaande controles;

4.  is ingenomen met het feit dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming gevolg heeft gegeven aan de opmerkingen van het Europees Parlement in zijn kwijting voor de jaren 2010 en 2012 ten aanzien van de vaststelling van zijn strategie voor 2013-2014 en dat de uitvoering van deze strategie positieve resultaten in zijn activiteiten laat zien;

5.  is in algemene zin van mening dat er, gelet op het jaarbeginsel voor de begroting, meer aandacht moet worden besteed aan het beginsel van goed financieel beheer, d.w.z. aan de vraag of de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming de beschikbare middelen voor de uitvoering van zijn taken zuinig, doelmatig en doeltreffend heeft besteed.UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

5.2.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

47

6

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

23.3.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

25

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Laura Ferrara

(1)

PB L 66 van 8.3.2013.

(2)

PB C 403 van 13.11.2014, blz. 1.

(3)

PB C 398 van 12.11.2014, blz. 1.

(4)

PB C 403 van 13.11.2014, blz. 128.

(5)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(6)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid