RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

  31.3.2015 - (2014/2085(DEC))

  Comisia pentru control bugetar
  Raportor: Ryszard Czarnecki

  Procedură : 2014/2085(DEC)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0118/2015

  1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

  (2014/2085(DEC))

  Parlamentul European,

  –       având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013[1],

  –       având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8–0154/2014)[2],

  –       având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile instituțiilor[3],

  –       având în vedere declarația de asigurare[4] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –       având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[5],

  –       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[6], în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

  –       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

  –       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0118/2015),

  1.   acordă Autorității Europene pentru Protecția Datelor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului său aferent exercițiului financiar 2013;

  2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

  3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

  2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  conținând observațiile ce fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, Secțiunea IX – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

  (2014/2085(DEC))

  Parlamentul European,

  –       având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor,

  –       având în vedere Decizia Ombudsmanului European din 26 februarie 2015 prin care a închis ancheta din proprie inițiativă OI/1/2014/PMC referitoare la denunțare,

  –       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

  –       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0118/2015),

  1.   salută concluzia Curții de Conturi potrivit căreia, în ansamblu, plățile executate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (denumită în continuare „Autoritatea”) pentru cheltuieli administrative și de altă natură în cursul exercițiului care s-a încheiat la 31 decembrie 2013 nu conțin erori semnificative, iar sistemele examinate de supraveghere și control al cheltuielilor administrative și de altă natură au fost eficace;

  2.   constată că, în Raportul său anual pentru 2013, Curtea de Conturi nu a constatat nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele auditate referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții ale Autorității;

  3.   remarcă faptul că, în 2013, Autoritatea a dispus de un buget alocat total în valoare de 7 661 409 EUR (7 624 090 EUR în 2012), iar rata de execuție a fost de 84,7 % (83,2 % în 2012); consideră că este o evoluție pozitivă și solicită să se depună noi eforturi pentru îmbunătățirea ratei de execuție;

  4.   subliniază că bugetul Autorității este pur administrativ; remarcă faptul că rata de execuție a cheltuielilor privind persoanele care lucrează cu instituția este de 93,41 % (titlul 1) și că rata de execuție a cheltuielilor cu clădirile, echipamentele și cheltuielile conexe funcționării instituției este de 99,14% (titlul 2);

  5.   ia act de angajamentul Autorității de a continua să îmbunătățească sistemul de monitorizare și control la timp a procedurilor de recrutare și de achiziții publice și sprijină acțiunile Autorității de monitorizare permanentă a gestionării indemnizațiilor și de îmbunătățire a nivelurilor de performanță;

  6.   ia act cu satisfacție de faptul că auditul de urmărire subsecventă efectuat în iunie 2013 de către Serviciul de Audit Intern al Autorității a permis închiderea majorității acțiunilor și recomandărilor legate de procedurile administrative și a ajuns la concluzia că, la 31 decembrie 2013, nu exista nici o recomandare specifică;

  7.   ia act de faptul că punerea în aplicare a recomandării privind securizarea datelor din reclamații nu era finalizată în iunie 2013, când a fost efectuat auditul de urmărire subsecventă, din cauza unei întârzieri în instituirea sistemului de gestionare a dosarelor (Case Management System - CMS), și că recomandarea în cauză putea fi aplicată integral în cursul lui 2014, CMS fiind operațional din octombrie 2013;

  8.   ia act de faptul că ordonatorul de credite delegat estimează că nivelul de gestiune și control instituit este adecvat și se îmbunătățește, precum și de faptul că, în momentul redactării raportului anual de activitate pentru 2013, nu se produsese nici o eroare semnificativă și nu era necesar să se emită rezerve cu privire la controalele ex ante;

  9.   reamintește faptul că Tratatul de la Lisabona a consolidat competențele Autorității prin extinderea protecției datelor asupra tuturor domeniilor de politică ale Uniunii; remarcă faptul că discuțiile din Consiliu privind noul cadru legislativ privind protecția datelor (propus de Comisie la 25 ianuarie 2012) sunt încă în curs;

  10. ia act de faptul că în bugetul Autorității a fost introdus un nou titlu III pentru a acoperi instituirea unui secretariat independent pentru un nou Comitet European pentru Protecția Datelor; constată că acest titlu nu dispune de credite, până la adoptarea cadrului legislativ;

  11.  ia act de faptul că un nou instrument, Metoda de contabilizare a costurilor în funcție de activități, a fost aprobat recent, acesta urmărind creșterea eficienței în procesul de alocare a resurselor, și că acesta va fi implementat în 2015;

  12. solicită să fie informat cu privire la impactul bugetar al reorganizării secretariatului Autorității;

  13. remarcă faptul că Serviciul de Audit Intern (IAS) a constatat că s-au făcut îmbunătățiri substanțiale de la ultima evaluare a riscurilor din 2011; îndeamnă Autoritatea să facă în continuare eforturi în acest sens, astfel încât să dea curs recomandărilor rămase;

  14.  ia act de instalarea unui sistem de videoconferințe în noul sediu al Autorității; solicită să fie informat cu privire la numărul de reuniuni pentru care s-a utilizat acest sistem în 2013;

  15. susține pe deplin elaborarea unor indicatori-cheie de performanță pentru evaluarea eficacității utilizării resurselor; solicită Autorității să includă în continuare tabloul de bord în raportul său anual de activitate;

  16. solicită Autorității să anexeze la raportul său anual de activitate politica imobiliară, în special fiindcă este important ca aceste costuri să fie raționalizate în mod adecvat și să nu fie excesive;

  17.  își reiterează solicitarea de anul trecut de a primi un tabel exhaustiv al tuturor resurselor umane de care dispune Autoritatea, defalcate pe grade, sexe și naționalitate; observă că acest tabel ar trebui să fie inclus în mod automat în raportul anual de activitate al instituției;

  18. își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul redus de femei care ocupă posturi de conducere; solicită elaborarea unui plan privind egalitatea de șanse, îndeosebi în ceea ce privește posturile de conducere, cu scopul de a corecta fără întârziere acest dezechilibru;

  19. consideră că, pe timp de criză și de reduceri bugetare în general, costurile generate de „away days” în beneficiul personalului instituțiilor Uniunii trebuie reduse, fiind necesar ca acestea să se desfășoare, pe cât posibil, la sediul instituțiilor, având în vedere că valoarea lor adăugată nu justifică niște costuri atât de ridicate;

  20.  ia act cu îngrijorare de diferențele enorme dintre costurile de traducere suportate de diferitele instituții europene; în consecință, solicită ca grupul de lucru interinstituțional pentru traduceri să identifice cauzele acestor diferențe și să propună soluții cu scopul de a corecta acest dezechilibru și de a armoniza costurile de traducere, asigurând totodată în cea mai mare măsură calitatea și diversitatea lingvistică; remarcă, în acest sens, că grupul de lucru ar trebui să relanseze colaborarea între instituții cu scopul de a face schimb de bune practici și a împărtăși rezultatele obținute, precum și pentru a identifica domeniile în care cooperarea sau acordurile între instituții pot fi îmbunătățite; constată că grupul de lucru ar trebui să își propună, de asemenea, elaborarea unei metodologii unitare de prezentare a costurilor de traducere pentru toate instituțiile pentru a simplifica analiza și compararea acestor costuri; consideră că grupul de lucru ar trebui să prezinte rezultatele obținute până la sfârșitul anului 2015; solicită tuturor instituțiilor să participe activ la lucrările grupului de lucru interinstituțional; în acest sens, reamintește importanța deosebită a respectării multilingvismului în instituțiile europene pentru a garanta egalitatea de tratament și de șanse tuturor cetățenilor Uniunii;

  21. aprobă fără rezerve politica în materie de transparență promovată de biroul Ombudsmanului European și solicită introducerea unei proceduri pentru evaluarea în avans a impactului posibil al anumitor publicații, în vederea publicării acestora, împreună cu un raport explicativ, pentru a evita folosirea lor în mod tendențios; subliniază că această procedură ar trebui lansată de Ombudsman în colaborare cu Autoritatea, cu Comisia și cu instituția la care se referă publicația în cauză;

  22  își exprimă îngrijorarea cu privire la adoptarea întârziată a normelor interne privind denunțarea; invită Autoritatea să implementeze aceste norme fără nicio întârziere;

  23. salută faptul că Autoritatea a dat curs observațiilor pe care Parlamentul European le-a formulat în decizia de descărcare de gestiune pentru exercițiile 2010 și 2012 atunci când și-a elaborat strategia pentru 2013-2014, iar aplicarea strategiei are rezultate pozitive asupra activităților sale;

  24. consideră, în general, că Autoritatea ar trebui să acorde mai multă atenție principiului bunei gestiuni financiare, cu respectarea principiului bugetar al anualității, și anume economiei, eficacității și eficienței cu care și-a utilizat creditele de care dispune în exercitarea sarcinilor care îi revin.

  6.2.2015

  AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

  destinat Comisiei pentru control bugetar

  referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

  (2014/2085(DEC))

  Raportoare pentru aviz: Sylvie Guillaume

  SUGESTII

  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

  1.  ia act cu satisfacție de faptul că auditul de urmărire subsecventă efectuat în iunie 2013 de către Serviciul de Audit Intern al Autorității Europene pentru Protecția Datelor a permis închiderea majorității acțiunilor și recomandărilor legate de procedurile administrative și a ajuns la concluzia că, la 31 decembrie 2013, nu exista nici o recomandare specifică;

  2.  ia act de faptul că punerea în aplicare a recomandării privind securizarea datelor din reclamații nu era finalizată în iunie 2013, când a fost efectuat auditul de urmărire subsecventă, din cauza unei întârzieri în instituirea sistemului de gestionare a dosarelor (Case Management System - CMS), și că recomandarea în cauză putea fi aplicată integral în cursul lui 2014, CMS fiind operațional din octombrie 2013;

  3.  ia act de faptul că ordonatorul de credite delegat estimează că nivelul de gestiune și control instituit este adecvat și se îmbunătățește, precum și de faptul că, în momentul redactării raportului anual de activitate pentru 2013, nu se produsese nici o eroare semnificativă și nu era necesar să se emită rezerve cu privire la controalele prealabile;

  4.  salută faptul că Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a dat curs observațiilor pe care Parlamentul European le-a formulat în decizia de descărcare de gestiune pentru exercițiile 2010 și 2012 atunci când și-a elaborat strategia pentru 2013-2014, iar aplicarea strategiei are rezultate pozitive asupra activităților sale;

  5.  consideră, în general, că ar trebui acordată mai multă atenție aplicării bunei gestiuni financiare, în conformitate cu principiul bugetar al anualității, adică economiei, eficienței și eficacității cu care Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și-a utilizat creditele de care dispune în exercitarea responsabilităților care îi sunt încredințate.

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Data adoptării

  5.2.2015

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  47

  6

  2

  Membri titulari prezenți la votul final

  Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

  Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

  Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Data adoptării

  23.3.2015

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  25

  2

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

  Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

  Laura Ferrara

  • [1]  JO L 66, 8.3.2013.
  • [2]  JO C 403, 13.11.2014, p. 1.
  • [3]  JO C 398, 12.11.2014, p. 1.
  • [4]  JO C 403, 13.11.2014, p. 128.
  • [5]  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
  • [6]  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.