Postup : 2014/2085(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0118/2015

Predkladané texty :

A8-0118/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.20
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0129

SPRÁVA     
PDF 159kWORD 91k
31.3.2015
PE 539.746v02-00 A8-0118/2015

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

(2014/2085(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

(2014/2085(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(1),

–       so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0154/2014)(2),

–       so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0118/2015),

1.   udeľuje európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov absolutórium za plnenie rozpočtu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov za rozpočtový rok 2013;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

(2014/2085(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov,

–       so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky z 26. februára 2015 o oznamovaní nekalých praktík, ktorým sa uzatvára jej vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy OI/1/2014/PMC,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0118/2015),

1.   víta záver Dvora audítorov, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2013, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (ďalej len „dozorný úradník“), sa nevyskytli významné chyby a že preskúmané systémy dohľadu a kontroly, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky, boli účinné;

2.   berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2013 uviedol, že v prípade dozorného úradníka neboli zistené žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými oblasťami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a verejného obstarávania;

3.   konštatuje, že v roku 2013 mal dozorný úradník k dispozícii rozpočet v celkovej výške 7 661 409 EUR (7 624 090 EUR v roku 2012) a že miera jeho plnenia dosiahla 84,7 % (83,2 % v roku 2012); považuje to za pozitívny vývoj a vyzýva na ďalšie úsilie o zlepšenie miery plnenia;

4.   zdôrazňuje, že rozpočet dozorného úradníka je čisto administratívny; konštatuje, že miera plnenia výdavkov na osoby pracujúce v inštitúcii predstavuje 93,41 % (hlava 1) a miera plnenia výdavkov na budovy a zariadenia a výdavkov spojených s prevádzkou inštitúcie je 99,14 % (hlava 2);

5.   berie na vedomie záväzok dozorného úradníka pokračovať v zlepšovaní systému na včasné monitorovanie a kontrolu postupov prijímania zamestnancov a verejného obstarávania a nabáda ho, aby pokračoval v monitorovaní riadenia príspevkov a zlepšovaní svojej úrovne výkonnosti;

6.   s uspokojením poznamenáva, že následný audit vykonaný v júni 2013, ktorý uskutočnilo oddelenie pre vnútorný audit dozorného úradníka, umožnil uzavrieť väčšinu navrhovaných opatrení a odporúčaní v oblasti administratívnych postupov a konštatovať, že k 31. decembru 2013 neboli vznesené žiadne osobitné odporúčania;

7.   berie na vedomie skutočnosť, že vykonanie odporúčania týkajúceho sa zabezpečenia údajov, ktoré obsahovali sťažnosti, nebolo v čase následného auditu z júna 2013 úplné, a to z dôvodu omeškania v zavádzaní systému riadenia prípadov (Case Management System, CMS); konštatuje, že toto odporúčanie sa malo v plnej miere vykonať v roku 2014, pretože systém CMS je v prevádzke od októbra 2013;

8.   berie na vedomie skutočnosť, že povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním sa domnieva, že zavedená úroveň riadenia a kontroly je primeraná a zlepšuje sa a že v čase prípravy výročnej správy o činnosti za rok 2013 nedošlo k žiadnym významným chybám, a preto by sa nemali vzniesť žiadne výhrady týkajúce sa kontrol ex ante;

9.   pripomína, že na základe Lisabonskej zmluvy sa právomoci dozorného úradníka posilnili rozšírením ochrany údajov na všetky oblasti politiky Únie; poznamenáva, že diskusie v Rade o novom právnom rámci na ochranu údajov (ktorý navrhla Komisia 25. januára 2012) stále prebiehajú;

10. berie na vedomie, že v rozpočte dozorného úradníka bola pridaná nová hlava III s cieľom naplánovať zriadenie nezávislého sekretariátu nového Európskeho výboru pre ochranu údajov; berie na vedomie, že v tejto hlave nebudú až do prijatia právneho rámca k dispozícii žiadne rozpočtové prostriedky;

11.  berie na vedomie nedávne schválenie nového nástroja, t. j. stanovovania nákladov podľa činností, ktorého cieľom je zvýšiť efektivitu prideľovania zdrojov a ktorý sa má začať používať v roku 2015;

12. žiada, aby bol informovaný o rozpočtovom dosahu reorganizácie sekretariátu dozorného úradníka;

13. poukazuje na záver Útvaru pre vnútorný audit (IAS), že od posledného posúdenia rizík v roku 2011 došlo k výrazným zlepšeniam; naliehavo vyzýva dozorného úradníka, aby pokračoval v úsilí riešiť ostávajúce nevykonané odporúčania;

14.  berie na vedomie inštaláciu systému videokonferencií v nových pracovných priestoroch dozorného úradníka; žiada, aby bol informovaný o počte schôdzí, pri ktorých sa v roku 2013 využil tento systém;

15. plne schvaľuje stanovenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti na hodnotenie účinnosti využívania zdrojov; vyzýva dozorného úradníka, aby vo svojej výročnej správe o činnosti naďalej uvádzal hodnotiacu tabuľku;

16. žiada, aby sa k výročnej správe o činnosti dozorného úradníka pripájala jeho politika v oblasti nehnuteľností, a to najmä preto, že je dôležité, aby náklady na túto politiku boli riadne odôvodnené a aby neboli nadmerné;

17.  pripomína minuloročnú žiadosť o vypracovanie podrobnej tabuľky s údajmi o všetkých ľudských zdrojoch, ktoré má dozorný úradník k dispozícii, rozdelených podľa platovej triedy, pohlavia a štátnej príslušnosti; konštatuje, že táto tabuľka by mala byť automaticky zahrnutá do výročnej správy o činnosti inštitúcie;

18. vyjadruje znepokojenie nad nedostatočným zastúpením žien v riadiacich pozíciách; žiada, aby sa začal uplatňovať plán rovnakých príležitostí, najmä s ohľadom na riadiace funkcie, s cieľom čo najskôr odstrániť túto nerovnováhu;

19. zastáva názor, že v období krízy a škrtov v rozpočte vo všeobecnosti treba znížiť náklady na výjazdné zasadnutia zamestnancov inštitúcií Únie a že tieto zasadnutia by sa mali v čo najväčšej miere uskutočňovať vo vlastných priestoroch inštitúcií, keďže pridaná hodnota, ktorá z nich vyplýva, neodôvodňuje také vysoké náklady;

20.  so znepokojením berie na vedomie obrovské rozdiely v nákladoch na preklad medzi rôznymi inštitúciami Únie; žiada preto medziinštitucionálnu pracovnú skupinu pre preklad, aby určila príčiny týchto rozdielov a navrhla riešenia na odstránenie nerovnováhy a dosiahnutie harmonizácie nákladov na preklad, pričom sa zaručí úplné zachovanie kvality a jazykovej rozmanitosti; v súvislosti s touto skutočnosťou konštatuje, že pracovná skupina by mala obnoviť spoluprácu medzi inštitúciami v záujme spoločného využívania najlepších postupov a výsledkov, ako aj určenia oblastí, v ktorých možno posilniť spoluprácu alebo dohody medzi inštitúciami; konštatuje, že cieľom pracovnej skupiny by malo byť aj stanovenie jednotnej metodiky vykazovania nákladov na preklad, ktorú môžu používať všetky inštitúcie, v záujme zjednodušenia analýzy a porovnávania nákladov; konštatuje, že pracovná skupina by mala predložiť tieto zistenia do konca roka 2015; vyzýva všetky inštitúcie, aby sa aktívne zúčastňovali na činnosti medziinštitucionálnej pracovnej skupiny; v tejto súvislosti pripomína zásadný význam dodržiavania viacjazyčnosti v inštitúciách Únie, ktorá zaručuje rovnaké zaobchádzanie a rovnosť príležitostí pre všetkých občanov Únie;

21. v plnej miere súhlasí s politikou transparentnosti, ktorú presadzuje Úrad európskeho ombudsmana, a žiada o začatie procesu predbežného posudzovania možného vplyvu určitých publikácií s cieľom doplniť ich o dôvodovú správu, ktorá by zabránila zištnému konaniu; zdôrazňuje, že tento proces by mal byť zavedený z podnetu ombudsmanky v spolupráci s dozorným úradníkom, Komisiou a orgánom pre publikácie;

22  je znepokojený oneskoreným prijatím vnútorných pravidiel v oblasti oznamovania nekalých praktík; vyzýva dozorného úradníka, aby ich bezodkladne zaviedol;

23. víta skutočnosť, že dozorný úradník zohľadnil pripomienky Európskeho parlamentu obsiahnuté v absolutóriu za roky 2010 a 2012 s cieľom stanoviť svoju stratégiu na roky 2013 – 2014 a že vykonávanie tejto stratégie vedie k pozitívnym výsledkom;

24. vo všeobecnosti sa domnieva, že v súlade so zásadou ročnej platnosti rozpočtu by dozorný úradník mal venovať väčšiu pozornosť zásade riadneho finančného hospodárenia, t. j. využívaniu pridelených prostriedkov pri plnení úloh, ktorými bol poverený, hospodárnym, efektívnym a účinným spôsobom.

6.2.2015

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

(2014/2085(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sylvie Guillaume

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.       s uspokojením poznamenáva, že audit ex post v júni 2013, ktorý uskutočnilo oddelenie pre vnútorný audit európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, umožnil uzavrieť väčšinu odporúčaných opatrení v oblasti administratívnych postupov a konštatovať, že k 31. decembru 2013 neboli vznesené žiadne zvláštne odporúčania;

2.  berie na vedomie skutočnosť, že vykonanie odporúčania týkajúceho sa zabezpečenia údajov, ktoré obsahovali sťažnosti, nebolo v čase auditu ex post z júna 2013 úplné, a to z dôvodu omeškania v zavádzaní systému riadenia prípadov (Case Management System, CMS), a že toto odporúčanie by sa malo v plnej miere vykonať v roku 2014, pretože systém CMS je v prevádzke od októbra 2013;

3.  berie na vedomie skutočnosť, že povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním sa domnieva, že zavedená úroveň riadenia a kontroly je primeraná a zlepšuje sa a že v čase prípravy výročnej správy o činnosti za rok 2013 nedošlo k žiadnym významným chybám a neboli vznesené žiadne výhrady týkajúce sa predchádzajúcich kontrol;

4.  víta skutočnosť, že európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zohľadnil pripomienky Európskeho parlamentu obsiahnuté v absolutóriu za roky 2010 a 2012 s cieľom stanoviť svoju stratégiu na roky 2013 – 2014 a že vykonávanie tejto stratégie vedie k pozitívnym výsledkom v jeho činnostiach;

5.  vo všeobecnosti sa domnieva, že európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by mal venovať väčšiu pozornosť zásade riadneho finančného hospodárenia v súlade so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, t. j. využívaniu pridelených prostriedkov pri plnení úloh, ktorými bol poverený, hospodárnym, efektívnym a účinným spôsobom.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

6

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.

(2)

Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 398, 12.11.2014, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.

(5)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia