Postopek : 2014/2085(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0118/2015

Predložena besedila :

A8-0118/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.20
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0129

POROČILO     
PDF 159kWORD 88k
31.3.2015
PE 539.746v02-00 A8-0118/2015

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(2014/2085(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(2014/2085(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013(1),

–       ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0154/2014)(2),

–       ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 z odgovori institucij(3),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(6), zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0118/2015),

1.      podeli razrešnico Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je sestavni del sklepa, posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(2014/2085(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov,

–       ob upoštevanju odločbe evropske varuhinje človekovih pravic OI/1/2014/PMC z dne 26. februarja 2015, s katero je zaključila svojo preiskavo na lastno pobudo o prijavljanju nepravilnosti,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0118/2015),

1.   pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da pri plačilih za upravne in druge odhodke Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (v nadaljevanju: nadzornik) v letu, ki se je končalo 31. decembra 2013, ni bilo pomembnih napak ter da so bili pregledani nadzorni in kontrolni sistemi za upravne in druge odhodke učinkoviti;

2.   ugotavlja, da je Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2013 navedlo, da ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila nadzornika;

3.   ugotavlja, da je skupni dodeljeni proračun nadzornika v letu 2013 znašal 7.661.409 EUR (leta 2012 je znašal 7.624.090 EUR) in da je bila stopnja izvrševanja 84,7 % (leta 2012: 83,2 %); meni, da gre za pozitiven razvoj, in poziva k dodatnim prizadevanjem za izboljšanje stopnje izvrševanja;

4.   poudarja, da gre pri proračunu nadzornika v celoti za upravni proračun; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja odhodkov za zaposlene v instituciji 93,41-odstotna (naslov 1) in da delež odhodkov za stavbe, opremo in odhodke, povezane z delovanjem institucije, znaša 99,14 % (naslov 2);

5.   je seznanjen s tem, da želi nadzornik še naprej izboljševati sistem za pravočasno spremljanje in nadzor postopkov zaposlovanja in oddaje javnih naročil, ter ga podpira pri nadaljnjem spremljanju upravljanja nadomestil in izboljševanju ravni učinkovitosti;

6.   z zadovoljstvom ugotavlja, da je nadzorna revizija, ki jo je junija 2013 izvedla služba za notranjo revizijo nadzornika, omogočila zaključek večine ukrepov in priporočil, predlaganih na področju upravnih postopkov in je pripeljala do ugotovitve, da 31. decembra 2013 ni bilo posebnega priporočila;

7.   je seznanjen z dejstvom, da izvajanje priporočila glede zaščite podatkov iz pritožb še ni bilo zaključeno v trenutku nadzorne revizije iz junija 2013 zaradi zamude pri vzpostavljanju sistema vodenja primerov (Case Management System, CMS); ugotavlja, da bi bilo treba to priporočilo izvesti v celoti med letom 2014, saj je CMS operativen že od oktobra 2013;

8.   je seznanjen z dejstvom, da odredbodajalec meni, da je stopnja vpeljanega upravljanja in nadzora primerna in se izboljšuje, in da se v času priprave letnega poročila o dejavnostih za leto 2013 ni pripetila nobena večja napaka in da ni potreben noben pridržek glede predhodnega preverjanja;

9.   poudarja, da so se z Lizbonsko pogodbo povečale pristojnosti nadzornika, saj se je varstvo podatkov razširilo na vsa politična področja Unije; ugotavlja, da v Svetu še zmeraj potekajo razprave o novem pravnem okviru za varstvo podatkov (Komisija ga je predlagala 25. januarja 2012);

10. ugotavlja, da je bil v proračun nadzornika dodan nov naslov III, ki omogoča ustanovitev neodvisnega sekretariata za nov Evropski odbor za varstvo podatkov; potrjuje, da naslov do sprejetja pravnega okvira ne bo vseboval sredstev;

11. je seznanjen s tem, da je bilo pred kratkim odobreno novo orodje, analiza stroškov po dejavnosti, katerega cilj je povečati učinkovitost pri dodeljevanju sredstev in se bo začelo uporabljati v letu 2015;

12. želi, da se ga obvesti o proračunskih posledicah reorganizacije sekretariata nadzornika;

13. poudarja, da je služba Komisije za notranjo revizijo ugotovila, da so bile po zadnji oceni tveganja leta 2011 opravljene precejšnje izboljšave; poziva nadzornika, naj si še naprej prizadeva obravnavati preostala nerešena priporočila;

14. ugotavlja, da je bil v novih prostorih nadzornika nameščen sistem za videokonference; želi, da se ga obvesti o številu sestankov, pri katerih se je v letu 2013 uporabil ta sistem;

15. v celoti podpira oblikovanje ključnih kazalnikov uspešnosti, s katerimi bi ocenili učinkovitost uporabe virov; poziva nadzornika, naj v letno poročilo o dejavnostih še naprej vključuje pregled stanja;

16. zahteva, da se letnemu poročilu o dejavnostih priloži nepremičninska politika nadzornika, zlasti ker je pomembno, da se stroški tovrstne politike ustrezno racionalizirajo in da niso pretirani;

17. ponavlja zahtevo iz lanskega leta, naj nadzornik priloži izčrpno tabelo vseh človeških virov, ki jih ima na razpolago, razdeljeno po razredu, spolu in narodnosti; ugotavlja, da bi bilo treba tabelo samodejno priložiti poročilu o letnih dejavnostih institucije;

18. je zaskrbljen, ker na odgovornih položajih primanjkuje žensk; poziva k uvedbi načrta enakih možnosti, zlasti v zvezi z vodstvenimi položaji, da bi to neravnovesje čim prej odpravili;

19. meni, da je treba stroške sej zunaj uradnih prostorov za osebje institucij Unije v času krize in splošnih proračunskih rezov zmanjšati, in bi morale v čim večji meri potekati na samem sedežu institucij, saj njihova dodana vrednost ne opravičuje tako visokih stroškov;

20.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da obstajajo med institucijami Unije velikanske razlike v stroških prevajanja; zato medinstitucionalno delovno skupino za prevajanje poziva, naj ugotovi vzroke zanje in predlaga rešitve, s katerimi bi odpravili obstoječe neravnovesje ter ob polnem spoštovanju kakovosti in jezikovne raznolikosti uskladili stroške prevajanja; ugotavlja, da v ta namen delovna skupina znova vzpostavi sodelovanje med institucijami, da bi izmenjale najboljšo prakso in rezultate ter opredelile področja, na katerih je mogoče sodelovanje ali sporazume med institucijami okrepiti; ugotavlja, da bi si morala delovna skupina tudi prizadevati za oblikovanje enotne metodologije predstavitve stroškov prevajanja za vse institucije in tako poenostaviti njihovo analizo in primerjavo; ugotavlja, da bi morala delovna skupina svoje ugotovitve predstaviti pred koncem leta 2015; poziva vse institucije, naj aktivno sodelujejo pri delu medinstitucionalne delovne skupine; pri tem opozarja, da je spoštovanje večjezičnosti v institucijah Unije temeljnega pomena, da se vsem državljanom Unije zagotovijo enaka obravnava in možnosti;

21. popolnoma soglaša s politiko preglednosti, ki jo zagovarja Urad evropskega varuha človekovih pravic, in poziva k vpeljavi postopka za vnaprejšnje ocenjevanje morebitnega vpliva določenih publikacij, da se jih objavi skupaj z obrazložitvenim poročilom in se tako izogne njihovi pristranski uporabi; poudarja, da bi moral ta postopek začeti izvajati Evropski varuh človekovih pravic v sodelovanju z nadzornikom, Komisijo in institucijo, ki jo publikacija zadeva;

22  je zaskrbljen zaradi zamude pri sprejemanju internih pravil za prijavljanje nepravilnosti; poziva nadzornika, naj ta pravila začne izvajati brez odlašanja;

23. pozdravlja, da je nadzornik pri pripravi svoje strategije za 2013–2014 sledil priporočilom Parlamenta iz resolucij o razrešnici za leti 2010 in 2012 ter da je izvajanje te strategije obrodilo pozitivne rezultate;

24. v splošnem meni, da bi se moral nadzornik ob upoštevanju proračunskega načela enoletnosti bolj osredotočiti na načelo dobrega finančnega poslovodenja, in sicer gospodarnosti, uspešnosti in učinkovitosti pri porabi sredstev za izvajanje svojih pristojnosti.

6.2.2015

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(2014/2085(DEC))

Pripravljavka mnenja: Sylvie Guillaume

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.        z zadovoljstvom ugotavlja, da je nadzorna revizija, ki jo je junija 2013 izvedla služba za notranjo revizijo Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, omogočila zaključek večine ukrepov in priporočil, predlaganih na področju upravnih postopkov, in je pripeljala do ugotovitve, da 31. decembra 2013 ni bilo posebnih priporočil;

2.      je seznanjen z dejstvom, da izvajanje priporočila glede zaščite podatkov iz pritožb še ni bilo zaključeno v trenutku nadzorne revizije iz junija 2013 zaradi zamude pri vzpostavljanju sistema vodenja zadev (Case Management System, CMS), in da bi bilo treba to priporočilo izvesti v celoti med letom 2014, saj je CMS operativen že od oktobra 2013;

3.      je seznanjen z dejstvom, da odredbodajalec meni, da je stopnja vpeljanega upravljanja in nadzora primerna in se izboljšuje, in da se v času priprave letnega poročila o dejavnostih za leto 2013 ni pripetila nobena večja napaka in da ni potreben noben pridržek glede predhodnega preverjanja;

4.      pozdravlja, da je Evropski nadzornik za varstvo podatkov sledil priporočilom Evropskega parlamenta iz razrešnice za leti 2010 in 2012 in je določil svojo strategijo za obdobje 2013–2014 ter da je izvajanje te strategije obrodilo pozitivne rezultate pri dejavnostih;

5.      v splošnem meni, da bi se moral Evropski nadzornik za varstvo podatkov v skladu s proračunskim načelom enoletnosti bolj osredotočiti na dobro finančno poslovodenje, in sicer gospodarnost, uspešnost in učinkovitost pri porabi sredstev za izvajanje svojih pristojnosti.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

5.2.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

6

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrej Novakov (Andrey Novakov)

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL L 66, 8.3.2013.

(2)

UL C 403, 13.11.2014, str. 1.

(3)

UL C 398, 12.11.2014, str. 1.

(4)

UL C 403, 13.11.2014, str. 128.

(5)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(6)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov