Postup : 2014/2117(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0119/2015

Předložené texty :

A8-0119/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.47
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0156

ZPRÁVA     
PDF 166kWORD 71k
31.3.2015
PE 539.724v02-00 A8-0119/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2013

(2014/2117(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2013

(2014/2117(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2013, spolu s odpověďmi agentury(1),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 k udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení,

–       s ohledem na rozhodnutí 2008/114/ES, Euratom ze dne 12. února 2008, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu(4), a zejména na čl. 8 odst. 9 přílohy tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0119/2015),

1.      uděluje generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2013

(2014/2117(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(5),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(6) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17.února 2015 k udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(7), a zejména na čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení,

–       s ohledem na rozhodnutí 2008/114/ES, Euratom ze dne 12. února 2008, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu(8), a čl. 8 odst. 9 přílohy tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0119/2015),

1.      konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Zásobovací agentury Euratomu odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.      schvaluje uzavření účtů Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2013;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2013

(2014/2117(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0119/2015),

A.     vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Zásobovací agentury Euratomu (dále jen „agentura“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 činil 104 000 EUR, což je stejná výše jako v roce 2012;

B.     vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.      konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky agentury byla v případě jedné připomínky ze zprávy Účetního dvora za rok 2011, jež byla ve zprávě za rok 2012 označena jako „probíhající“, přijata nápravná opatření a připomínka je nyní označena jako „dokončená“; konstatuje dále, že připomínka uvedená ve zprávě Účetního dvora za rok 2012 je nyní označena jako „zatím neprovedená“;

Připomínky ke spolehlivosti účetní závěrky

2.      konstatuje, že v příloze k účetní závěrce agentury je vysvětleno, že veškeré platy a některé další dodatečné náklady na správní služby byly uhrazeny přímo z rozpočtu Komise; konstatuje, že platové náklady jsou uvedeny, ale k nákladům na správní služby nejsou uvedeny žádné podrobnější informace; je znepokojen tím, že míra, v níž je agentura na Komisi závislá, tudíž není zcela zřejmá; zdůrazňuje, že agentura by měla být finančně nezávislá, jak to předpokládají její stanovy;

3.      bere na vědomí informaci agentury, že předloží orgánu příslušnému k udělení absolutoria podrobnější zprávu o tom, jaké její potřeby hradí přímo Komise;

Rozpočtové a finanční řízení

4.      konstatuje, že výsledkem monitorování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2013 je míra prostředků na závazky ve výši 95 % a míra čerpání prostředků na platby ve výši 59,22 %;

Vnitřní kontroly

5.      ze zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že nejsou dostatečně zdokumentovány hlavní prvky vnitřních kontrol agentury, jako řízení rizika a kontrolní strategie, postupy pro monitorování výkonnosti, posouzení fungování systému vnitřní kontroly a kodexu profesních norem;

o

o       o

6.      pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doplňují jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2015(9) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 267.

(2)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 267.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.

(5)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 267.

(6)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 267.

(7)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(8)

Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.

(9)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2015)0000.

Právní upozornění - Ochrana soukromí