Menetlus : 2014/2117(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0119/2015

Esitatud tekstid :

A8-0119/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.47
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0156

RAPORT     
PDF 149kWORD 67k
31.3.2015
PE 539.724v02-00 A8-0119/2015

Euratomi Tarneagentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2117(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ryszard Czarnecki

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euratomi Tarneagentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2117(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euratomi Tarneagentuuri 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euratomi Tarneagentuuri eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(1),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artikli 1 lõiget 2,

–       võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta otsust 2008/114/EÜ, Euratom, millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri(4), eriti selle lisa artikli 8 lõige 9,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0119/2015),

1.      annab heakskiidu Euratomi Tarneagentuuri peadirektori tegevusele agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.      esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euratomi Tarneagentuuri peadirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euratomi Tarneagentuuri 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2014/2117(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euratomi Tarneagentuuri 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euratomi Tarneagentuuri eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(5),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(6), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(7), eriti selle artikli 1 lõiget 2,

–       võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta otsust 2008/114/EÜ, Euratom, millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri(8), eriti selle lisa artikli 8 lõiget 9,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0119/2015),

1.      märgib, et Euratomi Tarneagentuuri lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.      annab heakskiidu Euratomi Tarneagentuuri 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euratomi Tarneagentuuri peadirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euratomi Tarneagentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2014/2117(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma otsust Euratomi Tarneagentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0119/2015),

A.     arvestades, et Euratomi Tarneagentuuri (edaspidi „agentuur”) finantsaruannete kohaselt oli agentuuri 2013. aasta lõplik eelarve 104 000 eurot, mis kujutab endast 2012. aastaga võrreldes sama summat;

B.     arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euratomi Tarneagentuuri eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et agentuuri raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.      võtab agentuuri raamatupidamise aastaaruande kohta koostatud kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses ühe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2011. aastat käsitlevas aruandes ja mille seisuks oli 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud „pooleli”, on võetud parandusmeetmeid ning kõnealuse kommentaari seisuks on märgitud nüüd „lõpetatud”; märgib lisaks, et 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes esitatud kommentaari seisuks on nüüd märgitud „pooleli”;

Kommentaarid raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

2.      märgib, et agentuuri raamatupidamise aastaaruande lisades selgitatakse, et kõik palgad ja ka mõned täiendavad haldusteenuste kulud maksti otse komisjoni eelarvest; märgib, et palgakulud on avalikustatud, kuid samas puuduvad täpsed andmed haldusteenuste kulude kohta; väljendab muret, et seetõttu jääb hägusaks, kui suurel määral agentuur komisjonist sõltub; rõhutab, et agentuur peaks olema majanduslikult sõltumatu, nagu on sätestatud agentuuri põhikirjas;

3.      võtab agentuuri andmetele tuginedes teadmiseks, et ta esitab heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile üksikasjalikuma aruande oma vajadustest, mis kaetakse otse komisjoni poolt;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

4.      märgib, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli kulukohustuste assigneeringute täitmise määr 95 % ja maksete assigneeringute täitmise määr 59,22 %;

Sisekontrollimehhanismid

5.      võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et agentuuri sisekontrollimehhanismide peamised elemendid on ebapiisavalt dokumenteeritud: see puudutab näiteks riskijuhtimist ja kontrollistrateegiat, tulemuslikkuse seire protseduure, sisekontrollisüsteemi toimimise hindamist ja kutsenorme;

o

o       o

6.      viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … 2015. aasta resolutsioonile(9) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Laura Ferrara

(1)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 267.

(2)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 267.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 41, 15.2.2008, lk 15.

(5)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 267.

(6)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 267.

(7)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(8)

ELT L 41, 15.2.2008, lk 15.

(9)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2015)0000.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika