Postupak : 2014/2117(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0119/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0119/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.47
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0156

IZVJEŠĆE     
PDF 160kWORD 74k
31.3.2015
PE 539.724v02-00 A8-0119/2015

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2013.

(2014/2117(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2013.

(2014/2117(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Agencije(1),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 1. stavak 2.,

–       uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/114/EZ, Euratom od 12. veljače 2008. o utvrđivanju Statuta Agencije za opskrbu Euratoma(4), a posebno članak 8. stavak 9. njezina Priloga,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0119/2015),

1.      daje razrješnicu glavnom direktoru Agencije za opskrbu Euratoma u vezi s izvršenjem proračuna Agencije za financijsku godinu 2013.;

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije za opskrbu Euratoma, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2013.

(2014/2117(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Agencije(5),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(6) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(7), a posebno njezin članak 1. stavak 2.,

–       uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/114/EZ, Euratom od 12. veljače 2008. o utvrđivanju Statuta Agencije za opskrbu Euratoma(8), a posebno članak 8. stavak 9. njezina Priloga,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0119/2015),

1.      utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za opskrbu Euratoma odgovara obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.      odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2013.;

3.      nalaže svojem predsjedniku da proslijedi ovu Odluku izvršnom direktoru Agencije za opskrbu Euratoma, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2013.

(2014/2117(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0119/2015),

A.     budući da je prema njegovim financijskim izvještajima konačni proračun Agencije za opskrbu Euratoma („Agencija”) za financijsku godinu 2013. iznosio 104 000 EUR, što je isti iznos kao i 2012. godine;

B.     budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računodovstvenoj dokumentaciji Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2013. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.      na temelju izvješća Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Agencije primjećuje da su u vezi s primjedbom koja je iznesena u izvješću Suda za 2011. i označena oznakom „U tijeku” u izvješću Suda za 2012. poduzete korektivne mjere te je ona u izvješću Suda za 2013. označena oznakom „Dovršeno”; nadalje primjećuje da je primjedba iz izvješća Revizorskog suda za 2012. sada označena oznakom „Predstoji”;

Primjedbe o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije

2.      primjećuje da je u bilješkama Agencije o godišnjoj računodovstvenoj dokumentaciji pojašnjeno da su sve plaće i određeni dodatni troškovi za administrativne usluge plaćeni izravno iz proračuna Komisije; primjećuje da su troškovi za plaće prikazani, ali da nisu iznesene pojedinosti o troškovima za administrativne usluge; zabrinut je da zbog toga stupanj ovisnosti Agencije o Komisiji nije posve vidljiv; naglašava da bi Agencija trebala imati financijsku samostalnost predviđenu njezinim Statutom;

3.      na temelju navoda Agencije potvrđuje da će Agencija tijelu za davanje razrješnice podnijeti detaljnije izvješće o svojim potrebama koje izravno financira Komisija;

Upravljanje proračunom i financijama

4.      prima na znanje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultiralo stopom odobrenih sredstava za preuzimanje obveza od 95 % i stopom odobrenih sredstava za plaćanja od 59,22 %;

Unutarnje kontrole

5.      na temelju izvješća Revizorskog suda potvrđuje da nema dostatne dokumentacije o glavnim sastavnicama unutarnjih kontrola koje provodi Agencija, kao što su strategija za upravljanje i kontrolu rizika, postupci za praćenje uspješnosti, procjena funkcioniranja sustava unutarnje kontrole i kodeks stručnih standarda;

o

o       o

6.      u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2015.(9) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru nad agencijama.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

(1)

SL C 442, 10.12.2014., str. 267.

(2)

SL C 442, 10.12.2014., str. 267.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 41, 15.02.2008., str. 15.

(5)

SL C 442, 10.12.2014., str. 267.

(6)

SL C 442, 10.12.2014., str. 267.

(7)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(8)

SL L 41, 15.02.2008., str. 15.

(9)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti