Eljárás : 2014/2117(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0119/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0119/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.47
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0156

JELENTÉS     
PDF 161kWORD 74k
31.3.2015
PE 539.724v02-00 A8-0119/2015

az Euratom Ellátási Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2117(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Euratom Ellátási Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2117(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Euratom Ellátási Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8 0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2012/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2002/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 1. cikkére,

–       tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának megállapításáról szóló, 2008. február 12-i 2008/114/EK, Euratom tanácsi határozatra(4) és különösen annak melléklete 8. cikkének (9) bekezdésére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0119/2015),

1.      mentesítést ad az Euratom Ellátási Ügynökség igazgatója számára az ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Euratom Ellátási Ügynökség főigazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Euratom Ellátási Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2014/2117(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Euratom Ellátási Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(5),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(6),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8 0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2012/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2002/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(7) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére,

–       tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának megállapításáról szóló, 2008. február 12-i 2008/114/EK, Euratom tanácsi határozatra(8) és különösen annak melléklete 8. cikkének (9) bekezdésére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0119/2015),

1.      megállapítja, hogy az Euratom Ellátási Ügynökség végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.      jóváhagyja az Euratom Ellátási Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Euratom Ellátási Ügynökség főigazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Euratom Ellátási Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2117(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0119/2015),

A.     mivel pénzügyi kimutatásai szerint az Euratom Ellátási Ügynökség (az ügynökség) 2013-as pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 104 000 euró volt, ugyanannyi, mint 2012-ben;

B.     mivel a Számvevőszék az Euratom Ellátási Ügynökség 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentésben”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.      tudomásul veszi az ügynökség éves beszámolójáról szóló számvevőszéki jelentésből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett egy megjegyzés kapcsán – amely a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” megjegyzéssel szerepel – megtették a szükséges intézkedéseket, és a megjegyzés már „végrehajtva” minősítéssel szerepel; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében szereplő megjegyzés jelenleg „végrehajtandó” minősítéssel szerepel;

Megjegyzések a beszámoló megbízhatóságáról

2.      észrevételezi, hogy az ügynökség éves beszámolójához fűzött megjegyzések szerint minden bérköltség és néhány további, adminisztratív szolgáltatásokkal kapcsolatos költség kifizetése közvetlenül a Bizottság költségvetéséből történt; megjegyzi, hogy a bérköltségek fel vannak tüntetve, de az adminisztratív szolgáltatások költségei nincsenek részletezve; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy egy ilyen helyzetben nem világos, hogy az ügynökség milyen mértékben függ a Bizottságtól; hangsúlyozza, hogy az ügynökségnek az alapszabályában előirányzott pénzügyi függetlenséggel kellene rendelkeznie;

3.      az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy részletesebb jelentést terjeszt majd a mentesítésért felelős hatóság elé a Bizottság által közvetlenül fedezett igényeiről;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

4.      megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetési ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 95%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 59,22%-os volt;

Belső kontrollrendszerek

5.      a Számvevőszék jelentése alapján tudomásul veszi, hogy nincs elégséges dokumentáció az ügynökség olyan fő belső kontrollmechanizmusaira nézve, mint a kockázatkezelési és kontrollstratégia, a teljesítménymonitoring-eljárások, a belső kontrollrendszer működésének értékelése vagy a szakmai normakódex;

o

o       o

6.      a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. ...-i állásfoglalására(9).

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL C 442., 2014.12.10., 267. o.

(2)

HL C 442., 2014.12.10., 267. o.

(3)

HL L 298., 2012.26.10., 1. o.

(4)

HL L 41., 2008.15.2., 15. o.

(5)

HL C 442., 2014.12.10., 267. o.

(6)

HL C 442., 2014.12.10., 267. o.

(7)

HL L 298., 2012.26.10., 1. o.

(8)

HL L 41., 2008.15.2., 15. o.

(9)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2015)0000

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat