Procedūra : 2014/2117(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0119/2015

Pateikti tekstai :

A8-0119/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.47
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0156

PRANEŠIMAS     
PDF 163kWORD 74k
31.3.2015
PE 539.724v02-00 A8-0119/2015

dėl Euratomo tiekimo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2117(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Euratomo tiekimo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2117(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Euratomo tiekimo agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimą 2008/114/EB, Euratomas, nustatantį Euratomo tiekimo agentūros įstatus(4), ypač į jo priedo 8 straipsnio 9 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0119/2015),

1.      patvirtina Euratomo tiekimo agentūros generaliniam direktoriui, kad Agentūros 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Euratomo tiekimo agentūros generaliniam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Euratomo tiekimo agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2117(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Euratomo tiekimo agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(5),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(6),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(7), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimą 2008/114/EB, Euratomas, nustatantį Euratomo tiekimo agentūros įstatus(8), ypač į jo priedo 8 straipsnio 9 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0119/2015),

1.      pažymi, kad Euratomo tiekimo agentūros galutinėse metinėse finansinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.      pritaria Euratomo tiekimo agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Euratomo tiekimo agentūros generaliniam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Euratomo tiekimo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2117(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0119/2015),

A.     kadangi, remiantis finansinėmis ataskaitomis, Euratomo tiekimo agentūros (toliau – Agentūra) galutinis 2013 finansinių metų biudžetas buvo 104 000 EUR, t. y. toks pats kaip ir 2012 m.;

B.     kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2013 finansinių metų Euratomo tiekimo agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.      atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje dėl Agentūros metinių finansinių ataskaitų nurodyta, kad dėl vienos Audito Rūmų 2011 m. ataskaitoje pateiktos pastabos, kuri Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje buvo pažymėta žyma „vykdoma“, imtasi taisomųjų veiksmų ir pastaba šiuo metu pažymėta žyma „užbaigta“; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje pateikta pastaba dabar pažymėta žyma „neįvykdyta“;

Pastabos dėl finansinių ataskaitų patikimumo

2.      pažymi, kad prie Agentūros metinių finansinių ataskaitų pridėtuose aiškinamuosiuose raštuose paaiškinta, kad visi atlyginimai ir kai kurios papildomos su administracinėmis paslaugomis susijusios išlaidos buvo tiesiogiai padengtos iš Komisijos biudžeto; pažymi, kad atlyginimų išlaidos yra atskleistos, tačiau nepateikta išsami informacija apie administracinių paslaugų išlaidas; reiškia susirūpinimą tuo, kad dėl šios padėties nėra visiškai aišku, kokiu mastu Agentūra yra priklausoma nuo Komisijos; pabrėžia, kad, kaip nustatyta Agentūros įstatuose, Agentūra turėtų turėti finansinį savarankiškumą;

3.      remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad ji pateiks biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai išsamesnę Komisijos tiesiogiai finansuojamų savo poreikių ataskaitą;

Biudžeto ir finansų valdymas

4.      pažymi, kad dėl 2013 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos įsipareigojimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 95 proc., o mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis – 59,22 proc.;

Vidaus kontrolė

5.      remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad pagrindinių Agentūros vidaus kontrolės priemonių elementų, kaip antai rizikos valdymo ir kontrolės strategijos, veiklos rezultatų stebėjimo procedūrų, vidaus kontrolės sistemos veikimo vertinimo bei profesinių standartų kodekso pagrindimas dokumentais yra nepakankamas;

o

o       o

6.      pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2015 m. ... (9)rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

(1)

OL C 442, 2014 12 10, p. 267.

(2)

OL C 442, 2014 12 10, p. 267.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 41, 2008 15 2, p. 15.

(5)

OL C 442, 2014 12 10, p. 267.

(6)

OL C 442, 2014 12 10, p. 267.

(7)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(8)

OL L 41, 2008 15 2, p. 15.

(9)

Tos dienos priimti tekstai, P7_TA-PROV(2015)0000.

Teisinė informacija - Privatumo politika