Postup : 2014/2117(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0119/2015

Predkladané texty :

A8-0119/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.47
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0156

SPRÁVA     
PDF 168kWORD 73k
31.3.2015
PE 539.724v02-00 A8-0119/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013

(2014/2117(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013

(2014/2117(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 1 ods. 2,

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu(4), a najmä na článok 8 ods. 9 jeho prílohy,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8–0119/2015),

1.      udeľuje absolutórium generálnemu riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, generálnemu riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013

(2014/2117(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(5),

–       so zreteľom na vyhlásenie(6) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(7), a najmä na jeho článok 1 ods. 2,

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu(8), a najmä na článok 8 ods. 9 jeho prílohy,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8–0119/2015),

1.      berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Zásobovacej agentúry Euratomu sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie generálnemu riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013

(2014/2117(DEC)))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8–0119/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Zásobovacej agentúry Euratomu (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2013 sumu 104 000 EUR, čo je rovnaká suma ako v roku 2012;

B.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.      na základe správy Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky agentúry konštatuje, že pokiaľ ide o jednu pripomienku uvedenú v správe Dvora audítorov za rok 2011 a označenú v správe Dvora audítorov za rok 2012 ako „prebiehajúcu“, boli prijaté nápravné opatrenia a táto pripomienka je v súčasnosti označená ako „ukončená“; okrem toho poznamenáva, že pripomienka uvedená v správe Dvora audítorov za rok 2012 je v súčasnosti označená ako „nevyriešená“;

Pripomienky k spoľahlivosti účtovnej závierky

2.      berie na vedomie, že v poznámkach k účtovnej závierke agentúry sa vysvetľuje, že všetky mzdy a niektoré dodatočné náklady na administratívne služby boli uhradené priamo z rozpočtu Komisie; konštatuje, že náklady súvisiace so mzdami sú uvedené, zatiaľ čo o nákladoch na administratívne služby sa neuvádzajú žiadne podrobnosti; vyjadruje znepokojenie nad tým, že táto situácia zastiera mieru, v ktorej agentúra závisí od Komisie; zdôrazňuje, že agentúra by mala mať finančnú autonómiu, ako sa uvádza v jej štatúte;

3.      berie na vedomie informáciu agentúry, že predloží orgánu udeľujúcemu absolutórium podrobnejšiu správu o svojich potrebách krytých priamo Komisiou;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

4.      konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov na úrovni 95 % a mieru plnenia platobných rozpočtových prostriedkov na úrovni 59,22 %;

Vnútorné kontroly

5.      na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že nie sú dostatočne zdokumentované hlavné prvky vnútorných kontrol agentúry, ako je riadenie rizík a kontrolná stratégia, postupy na monitorovanie výkonnosti, hodnotenie fungovania systému vnútornej kontroly a kódex profesionálnych štandardov;

o

o       o

6.      pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(9) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 267.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 267.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15.

(5)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 267.

(6)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 267.

(7)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(8)

Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15.

(9)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA-PROV(2015)0000.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia