Postopek : 2014/2117(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0119/2015

Predložena besedila :

A8-0119/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.47
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0156

POROČILO     
PDF 156kWORD 72k
31.3.2015
PE 539.724v02-00 A8-0119/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013

(2014/2117(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013

(2014/2117(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 1(2),

–       ob upoštevanju Sklepa Sveta (ES, Euratom) št. 2008/114 z dne 12. februarja 2008 o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom(4), zlasti člena 8(9) priloge,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0119/2015),

1.      podeli razrešnico generalnemu direktorju Agencije za oskrbo Euratom glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje generalnemu direktorju Agencije za oskrbo Euratom, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013

(2014/2117(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(5),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(6) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(7), zlasti člena 1(2),

–       ob upoštevanju Sklepa Sveta (ES, Euratom) št. 2008/114 z dne 12. februarja 2008 o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom(8), zlasti člena 8(9) priloge,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0119/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.      odobri zaključni račun Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje generalnemu direktorju Agencije za oskrbo Euratom, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013

(2014/2117(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0119/2015),

A.     ker računovodski izkazi Agencije za oskrbo Euratom (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2013 znašal 104.000 EUR, kar je predstavljalo enak znesek kot leta 2012;

B.     ker je Računsko sodišče v poročilu o letnih računovodskih izkazih Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.      na podlagi poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih agencije ugotavlja, da je bil v zvezi z eno pripombo iz poročila Računskega sodišča za leto 2011, ki je bila v poročilu za leto 2012 označena z „se izvaja“, sprejet popravljalni ukrep in pripomba je zdaj označena z „zaključeno“; opaža tudi, da je pripomba, ki jo je sodišče navedlo v poročilu za leto 2012, sedaj označena z „se izvaja“;

Pripomba o zanesljivosti računovodskih izkazov

2.      opaža, da agencija v opombah k svojim letnim računovodskim izkazom pojasnjuje, da so bile vse plače in nekateri dodatni stroški za upravne storitve plačane neposredno iz proračuna Komisije; ugotavlja, da so stroški za plače objavljeni, manjkajo pa podrobnosti o stroških za upravne storitve; izraža zaskrbljenost, ker spričo takšnega položaja ni razvidno, na kakšni ravni je agencija odvisna od Komisije; poudarja, da bi morala biti agencija finančno avtonomna, kakor je določeno v njenih statutih;

3.      na podlagi navedb agencije ugotavlja, da bo organu za podelitev razrešnice predstavila podrobnejše poročilo o svojih potrebah, ki jih neposredno krije Komisija;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.      ugotavlja, da je bila zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja obveznosti 95 %, stopnja izvrševanja plačil pa 59,22 %;

Notranje kontrole

5.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je ni zadostne dokumentacije o glavnih elementih notranjih kontrol Agencije, kot so obvladovanje tveganj in strategija kontrole, postopki za spremljanje uspešnosti, ocena delovanja sistema notranje kontrole in kodeks o strokovnem ravnanju;

o

o       o

6.      sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(9) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 267.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 267.

(3)

UL L 298, 26.10.12, str. 1.

(4)

UL L 41, 15.02.08, str. 15.

(5)

UL C 442, 10.12.2014, str. 267.

(6)

UL C 442, 10.12.2014, str. 267.

(7)

UL L 298, 26.10.12, str. 1.

(8)

UL L 41, 15.02.08, str. 15.

(9)

Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov