Postupak : 2014/0017(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0120/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0120/2015

Rasprave :

PV 28/10/2015 - 18
CRE 28/10/2015 - 18

Glasovanja :

PV 29/10/2015 - 10.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0387

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 853kWORD 433k
08.4.2015
PE 544.170v02-00 A8-0120/2015

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju i transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira

(COM(2014)0040 – C7‑0023/2014 – (2014)0017(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Renato Soru

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju i transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira

(COM(2014)0040 – C8‑0023(2014) – (2014)0017(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014) 0040),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0023(2014)),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 7. srpnja 2014.(1),

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 10. srpnja 2014.(2),

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0120/2015),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      traži Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(3)*

na prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

2014/0017 (COD)

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izvješćivanju i transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnima parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke(4) ,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(5),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija(6),

[…]

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(7) ,

budući da:

(1)      ▌Svjetska financijska kriza koja je izbila 2007. – 2008. godine otkrila je prekomjerne špekulativne aktivnosti, važne regulatorne manjkavosti, neučinkovit nadzor, netransparentna tržišta i previše složene proizvode u financijskom sustavu. Unija je donijela niz mjera kako bi bankarski sustav bio čvršći i stabilniji, uključujući strože kapitalne zahtjeve, pravila o poboljšanom upravljanju i nadzoru te mehanizam rješavanja. U tom je kontekstu odlučujući i napredak u uspostavljanju bankarske unije. Međutim, kriza je uz to naglasila i potrebu za poboljšanjem transparentnosti i nadzora ne samo u tradicionalnom bankarskom sektoru, već i u područjima nebankarskih kreditnih aktivnosti poznatima kao „usporedni bankarski sustav”, čiji je razmjer zabrinjavajuć s obzirom na to da je već jednak polovici reguliranog bankarskog sustava. Svi nedostaci u vezi s tim aktivnostima, koje su slične aktivnostima koje provode banke, mogu kontaminirati regulirani financijski sektor. Prekomjerno iskorištavanje financijskog sustava, posebice kada to prekoračenje rezultira povećanim aktivnostima usporednog bankarstva, potrebno je riješiti kako bi se spriječilo ponavljanje velike financijske krize.

(1a)    U tom kontekstu važno je podsjetiti na to da bi glavna funkcija financijskog sektora trebala biti usmjeravanje kapitala na financiranje proizvodnog gospodarstva, a ne na špekulacije imovinom.

(2)       U kontekstu ograničavanja usporednog bankarstva, Odbor za financijsku stabilnost („FSB”) i Europski odbor za sistemske rizike („ESRB”) utvrdili su rizike koje nose transakcije financiranja vrijednosnih papira. Transakcijama financiranja vrijednosnih papira, uključujući repo transakcije, pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani, pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane, transakcije koje uključuju kupnju vrijednosnog papira i njegovu ponovnu prodaju (buy-sell back) ili transakcije koje uključuju prodaju vrijednosnog papira i njegovu ponovnu kupnju (sell-back) te kolateralne transakcije zamjene, omogućuje se stvaranje financijske poluge, procikličnosti i međusobne povezanosti na financijskim tržištima. Osobito je nedostatak transparentnosti pri korištenju transakcija financiranja vrijednosnih papira sprečavao regulatorna i nadzorna tijela kao i ulagatelje da ispravno procijene i nadziru predmetne rizike slične bankovnima te razinu međusobne povezanosti u financijskom sustavu u razdoblju prije i tijekom financijske krize. U tom kontekstu FSB je u 29. kolovoza 2013. donio okvir politika za rješavanje rizika usporednog bankarstva pri pozajmljivanju vrijednosnih papira i repo poslovima. Naknadno su ga u rujnu 2013. prihvatili čelnici skupine G20.

(2a)     Posljedično tome, FSB je 14. kolovoza 2014. objavio regulatorni okvir za korektivne faktore za kolaterale dostavljene u transakcije financiranja vrijednosnih papira koje nisu uključene u središnji kliring. U nedostatku kliringa takve su operacije vrlo rizične ako nisu ispravno kolaterizirane. Dok bi povećanje transparentnosti o ponovnom korištenju kolaterala bio prvi korak prema olakšavanju sposobnosti drugih ugovornih strana u analiziranju i sprečavanju rizika, FSB je također smatrao potrebnim predlaganje daljnjih reformi u području korektivnih faktora i zahtjeva za ograničavanje kako bi sudionici na tržištu prijavili korektivne faktore za imovinu primljenu kao kolateral za transakcije financiranja vrijednosnih papira koje nisu uključene u središnji kliring s nebankarskim institucijama. Tim se prijedlozima namjerava spriječiti prekomjerno iskorištavanje i smanjiti koncentracija i rizik od neispunjavanja obveza. FSB treba dovršiti svoje aktivnosti u tim korektivnim faktorima za kolaterale do 2016., razvijajući posljednji skup preporuka o korektivnim faktorima za kolateral dostavljen u transakcije financiranja vrijednosnih papira koje nisu uključene u središnji kliring između nebankarskih institucija. ESMA će nadzirati razvoj tih događaja i pripremiti izvješće Komisiji u kojemu će predstaviti odgovarajuće načine osmišljavanja europskog okvira koji bi bili u skladu s postojećim preporukama FSB-a o korektivnim faktorima za transakcije financiranja vrijednosnih papira koje nisu uključene u središnji kliring. U izvješću se također u obzir treba uzeti kvantitativni učinak preporuka FSB-a kako bi se ustanovio najprikladniji način uvođenja tih preporuka u Uniji. Komisija će potom razmotriti to pitanje u izvješću Europskom parlamentu i Vijeću, popraćenom, po potrebi, odgovarajućim zakonodavnim prijedlozima.

(3)      U ožujku 2012. Komisija je objavila Zelenu knjigu o usporednom bankarstvu. Na temelju primljene opsežne povratne informacije i uzimajući u obzir međunarodna kretanja, Komisija je 4. rujna 2013. objavila Komunikaciju ▌o usporednom bankarstvu. U Komunikaciji se naglašava da složenost i netransparentnost transakcija financiranja vrijednosnih papira otežavaju utvrđivanje drugih ugovornih strana i praćenje koncentracije rizika. To dovodi i do stvaranja prekomjerne financijske poluge u financijskom sustavu.

(4)      Stručna skupina na visokoj razini kojom je predsjedao Erkki Liikanen donijela je izvješće o strukturnoj reformi bankarskog sektora Unije u listopadu 2012. Između ostalog raspravljalo se o međudjelovanju tradicionalnog i usporednog bankarskog sustava. U izvješću se uvažavaju rizici koje nose aktivnosti usporednog bankarstva, kao što su visoka financijska poluga i procikličnost, te se poziva na smanjenje međusobne povezanosti banaka i usporednog bankarskog sustava koja je izvor širenja problema u bankarskoj krizi cijelog sustava. Uz to, u izvješću se predlažu određene strukturne mjere za rješavanje preostalih slabosti u bankarskom sektoru Unije.

(5)      Strukturne reforme bankarskog sektora Unije razrađuju se u odvojenom zakonodavnom prijedlogu. Međutim, uvođenje strukturnih mjera bankama moglo bi dovesti do prebacivanja određenih aktivnosti u manje regulirana područja kao što je sektor usporednog bankarstva. Zbog toga bi zakonodavni prijedlog strukturne reforme bankarskog sektora Unije trebalo popratiti obvezujućim zahtjevima za transparentnost i izvješćivanje u pogledu transakcija financiranja vrijednosnih papira utvrđenima u ovoj Uredbi. Stoga pravila o transparentnosti nadopunjuju pravila Unije o strukturnoj reformi.

(6)      Ova je Uredba odgovor na potrebu za povećanjem transparentnosti tržišta financiranja vrijednosnih papira, a time i financijskog sustava. Kako bi se osigurali jednaki uvjeti tržišnog natjecanja i međunarodne konvergencije, ova Uredba slijedi preporuke FSB-a. Njome se stvara okvir Unije na temelju kojeg se informacije o transakcijama financiranja vrijednosnih papira mogu učinkovito dostavljati trgovinskim repozitorijima i ulagateljima. Ova potreba za međunarodnom konvergencijom pojačana je vjerojatnošću da bi se nakon strukturne reforme aktivnosti bankarskog sektora Unije koje trenutačno obavljaju tradicionalne banke mogle preseliti u sektor usporednog bankarstva te bi ih obavljali financijski i nefinancijski subjekti. Stoga bi u pogledu tih aktivnosti regulatorna i nadzorna tijela mogli imati još manje transparentnosti što bi ih sprečavalo da dobiju odgovarajući pregled rizika povezanih s transakcijama financiranja vrijednosnih papira. Time bi se samo pogoršale već čvrste veze između reguliranog i usporednog bankarskog sektora na određenim tržištima.

(7)      Kako bi odgovorile na pitanja iznesena u preporukama FSB-a i kretanja predviđena nakon strukturne reforme bankarskog sektora Unije, države članice bi mogle donijeti različite nacionalne mjere koje mogu biti prepreka za nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta i štetne za sudionike na tržištu i financijsku stabilnost. Osim toga, nedostatak usklađenih pravila o transparentnosti otežava nacionalnim tijelima da usporedbu podataka iz različitih država članica na mikro razini i da tako prepoznaju stvarne rizike koje pojedini sudionici na tržištu predstavljaju za sustav. Stoga je potrebno spriječiti nastajanje takvih poremećaja i prepreka u Uniji. Slijedom toga, odgovarajuća pravna osnova za ovu Uredbu trebao bi biti članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije („UFEU”) kako se tumači u skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda Europske unije.

(8)      Stoga se novim pravilima o transparentnosti previđa izvješćivanje o podacima koji se odnose na transakcije financiranja vrijednosnih papira između svih sudionika na tržištu, neovisno o tome jesu li financijski ili nefinancijski subjekti, uključujući sastav kolaterala na kojem se temelje, je li taj kolateral dostupan za korištenje ili je već korišten te koji su korektivni faktori primijenjeni. Radi smanjivanja dodatnih operativnih troškova koje imaju sudionici na tržištu na najmanju moguću mjeru, nova pravila i norme trebali bi se zasnivati na postojećim infrastrukturama i postupcima koji su uvedeni u područje neuvrštenih izvedenica. Iz tog razloga ovaj pravni okvir treba u najvećoj mogućoj mjeri biti jednak onom iz Uredbe (EU) br. 648/2012/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijavljivanja ugovora o izvedenicama trgovinskim repozitorijima registriranima u tu svrhu. Time bi se trgovinskim repozitorijima kojima je izdano odobrenje u skladu s tom Uredbom omogućilo ispunjavanje funkcije repozitorija dodijeljene novim pravilima, ako ispunjavaju određene dodatne kriterije, uključujući trgovinske repozitorije trećih zemalja.

(8a)     Središnje banke u okviru ESSB-a izuzete su iz obveze izvješćivanja trgovinskih repozitorija o svojim transakcijama financiranja vrijednosnih papira, ali su obavezne surađivati s nadležnim tijelima, tako što će im, između ostalog, na njihov zahtjev izravno dati opis svojih transakcija financiranja vrijednosnih papira.

(8b)     Kako bi se osigurala učinkovita provedba izvješćivanja o transakcijama financiranja vrijednosnih papira potrebna je postupna provedba zahtjeva drugih ugovornih strana. Pritom treba uzeti u obzir realnu sposobnost druge ugovorne strane da ispuni obveze izvješćivanja.

(9)      Kao rezultat toga, informacije o rizicima prisutnima na tržištima financiranja vrijednosnih papira čuvat će se na središnjem mjestu te će im moći jednostavno i izravno pristupiti, među ostalima, Europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala) („ESMA”), Europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo) („EBA”), Europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) („EIOPA”), relevantna nadležna tijela, ESRB i relevantne središnje banke Europskog sustava središnjih banaka („ESSB”), uključujući Europsku središnju banku („ESB”), za potrebe utvrđivanja i praćenja rizika za financijsku stabilnost prisutnih u aktivnostima usporednog bankarstva reguliranih i nereguliranih subjekata. Kada izrađuje regulatorne tehničke standarde predviđene ovom Uredbom ili predlaže njihovo preispitivanje, ESMA bi trebala razmotriti postojeće standarde utvrđene člankom 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 kojima se reguliraju trgovinski repozitoriji za ugovore o izvedenicama te njihov razvoj u budućnosti i nastojati osigurati da relevantna nadležna tijela, ESRB i relevantne središnje banke ESSB-a, uključujući ESB, imaju izravan i neposredan pristup svim informacijama potrebnima za obavljanje svojih zadaća.”

(10)    Ne dovodeći u pitanje odredbe kaznenog ili poreznog prava, nadležna tijela, ESMA, druga tijela te fizičke ili pravne osobe osim nadležnih tijela, koja primaju povjerljive informacije trebala bi te informacije koristiti samo u obavljanju svojih zadaća i za izvršavanje svojih funkcija. Međutim, time se ne sprečava izvršavanje funkcija u skladu s nacionalnim pravom, nacionalnih tijela odgovornih za prevenciju, istražne radnje ili ispravljanje nepravilnosti.

(11)    Transakcije financiranja vrijednosnih papira u velikoj mjeri koriste financijske i nefinancijske druge ugovorne strane te mogu predstavljati rizik za takve strane. Upravitelji fondova koriste transakcije financiranja vrijednosnih papira za učinkovito upravljanje portfeljem. To može imati znatan utjecaj na uspješnost tih fondova. Mogu se koristiti za ostvarivanje ulagateljskih ciljeva ili za povećanje prinosa. Transakcije financiranja vrijednosnih papira mogu biti ugovori o razmjeni ukupnog prinosa, likvidnosnim zamjenama ili zamjenama kolaterala. Njih također u velikoj mjeri koriste upravitelji fondova kako bi postigli izloženost određenim strategijama ili povećali prinose. Transakcije financiranja vrijednosnih papira povećavaju opći profil rizičnosti fonda, dok se njihovo korištenje ne objavljuje ulagateljima na odgovarajući način. Bitno je osigurati da ulagatelji tih fondova mogu donositi informirane odluke i procijeniti ukupni profil rizičnosti i uspješnosti investicijskog fonda.

(11a)   Nadalje, transakcije financiranja vrijednosnih papira također koriste financijske druge ugovorne strane, poput kreditnih institucija i nefinancijske druge ugovorne strane, stvarajući pri tome određene rizike za one koji imaju dionice i za klijente tih drugih ugovornih strana. Kreditne institucije stoga trebaju otkriti svoje aktivnosti u transakcijama financiranja vrijednosnih papira. Isto tako, od navedenih se poduzeća traži da sve aktivnosti u transakcijama financiranja vrijednosnih papira otkriju svojim dionicima, kojima se treba omogućiti donošenje informiranih odluka o profilu rizičnosti poduzeća u koja investiraju. Slijedom toga, te kreditne institucije i navedena poduzeća također trebaju informirati javnost o svojim aktivnostima u transakcijama financiranja vrijednosnih papira kao dio svojih redovnih javnih izvješća.

(12)    Ulaganja pri nepotpunim ili netočnim informacijama u pogledu strategije ulaganja fonda mogu ulagatelju prouzročiti znatne gubitke. Stoga je bitno da investicijski fondovi objave sve pouzdane i detaljne informacije povezane s korištenjem transakcija financiranja vrijednosnih papira. Osim toga, potpuna transparentnost osobito je važna u području investicijskih fondova s obzirom da sva imovina koja podliježe transakcijama financiranja vrijednosnih papira nije u vlasništvu upravitelja fonda, već ulagatelja fonda. Stoga je potpuna objava u pogledu transakcija financiranja vrijednosnih papira ključno sredstvo za zaštitu od mogućih sukoba interesa.

(13)    Nova pravila o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i drugih struktura financiranja usko su povezana s direktivama 2009/65/EZ(8) i 2011/61/EU(9) Europskog parlamenta i Vijeća jer one čine pravni okvir kojim se uređuje uspostavljanje, upravljanje i stavljanje na tržište subjekata za zajedničko ulaganje.

(14)    Subjekti za zajednička ulaganja mogu poslovati kao subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire („UCITS”) kojima upravljaju upravitelji UCITS-a ili investicijska društva s odobrenjem za rad u skladu s Direktivom 2009/65/EZ ili kao AIF-i kojima upravljaju upravitelji alternativnih investicijskih fondova („UAIF”) s odobrenjem za rad ili registrirani u skladu s Direktivom 2011/61/EU. Tim novim pravilima o transparentnosti dopunjuju se odredbe tih direktiva. Stoga bi se ova nova jedinstvena pravila o transparentnosti korištenja transakcija financiranja vrijednosnih papira i drugih struktura financiranja trebala primjenjivati uz ona utvrđena direktivama 2009/65/EZ i 2011/61/EU.

(15)    Kako bi ulagatelji bili svjesni rizika povezanih s korištenjem transakcija financiranja vrijednosnih papira i drugih struktura financiranja, upravitelji fondova trebali bi uključiti detaljne informacije o svakoj primjeni tih tehnika u redovita izvješća. Postojeća periodična izvješća koja moraju sastavljati društva za upravljanje UCITS fondovima ili UCTIS investicijska društva i upravitelji AIF-ima trebala bi se dopuniti dodatnim informacijama o korištenju transakcija financiranja vrijednosnih papira i drugih struktura financiranja.

(15a)   U okviru smjernica za nadležna tijela i društva za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) koje je izradila ESMA 18. prosinca 2012. (ESMA/2012/832) primjenjuje se fakultativni okvir za društva za upravljanje UCITS-ima u pogledu obveza izvješćivanja. Kako bi se smanjio administrativni teret za takva društva za upravljanje za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i alternativne investicijske fondove (AIF) koji su već usvojili te smjernice, primjereno je da se ne zatraži ponovno podnošenje prospekta koji je već u skladu s postojećim smjernicama.

(16)    Politika ulaganja fonda koja se odnosi na transakcije financiranja vrijednosnih papira i druge strukture financiranja trebala bi se jasno objaviti u predugovornim dokumentima kao što su prospekt kod UCITS fondova i predugovorna objava ulagateljima AIF-a. Time bi se trebalo osigurati da ulagatelji prepoznaju i procijene prisutne rizike prije nego što odluče ulagati u određeni UCITS i AIF.

(17)    Ponovnim korištenjem nastoji se osigurati likvidnost i omogućiti drugim ugovornim stranama da smanje troškove financiranja. Međutim, stvaraju se složeni lanci kolaterala između tradicionalnog bankarstva i usporednog bankarstva koji predstavljaju rizik za financijsku stabilnost. Nedostatak transparentnosti o tome u kojoj se mjeri financijski instrumenti dani kao kolaterali ponovno koriste i predmetnim rizicima u slučaju stečaja može ugroziti povjerenje u druge ugovorne strane i povećati rizik za financijsku stabilnost.

(18)    Ovom Uredbom nastoje se utvrditi stroža pravila o informiranju drugih ugovornih strana o ponovnom korištenju. Stoga bi se pravila o ponovnom korištenju predviđena ovom Uredbom trebala primjenjivati na primjer na fondove i depozitorije samo ukoliko nema strožih pravila o daljnjem korištenju utvrđenih okvirom za investicijske fondove koji čini lex specialis i ima prednost pred pravilima sadržanima u ovoj Uredbi. Osobito, ovom Uredbom ne bi se smjelo dovesti u pitanje ni jedno pravilo kojim se ograničava mogućnost drugih ugovornih strana da se ponovno koriste financijskim instrumentima koje su ugovorne strane ili osobe koje nisu ugovorne strane dale kao kolateral.

(18a)  Uvjeti pod kojima druge ugovorne strane imaju pravo na ponovno korištenje i ostvarivanje tog prava ni na koji način ne umanjuju zaštitu ugovora o financijskom kolateralu s prijenosom prava vlasništva na temelju Direktive 2002/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(10).

(18b) Definicija izraza „ponovno korištenje” u ovoj je Uredbi usklađena sa značenjem tog izraza u preporukama FSB-a. Za potrebe ove Uredbe „ponovno korištenje” obuhvaća koncept ponovnog korištenja, ne dovodeći u pitanje uporabu izraza „ponovno korištenje” na drugim mjestima u zakonima Unije, poput Direktive 2014/91/EU(11).

(19)    Kako bi se osiguralo da druge ugovorne strane poštuju obveze koje proizlaze iz ove Uredbe i da podliježu sličnom tretmanu u cijeloj Uniji, potrebno je osigurati administrativne sankcije i mjere koje su učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Stoga bi se administrativnim sankcijama i mjerama utvrđenima ovom Uredbom trebali zadovoljiti određeni temeljni zahtjevi koji se odnose na primatelje, kriterije koji se trebaju uzeti u obzir kada se primjenjuje sankcija ili mjera, objavljivanje sankcija ili mjera, ključne ovlasti sankcioniranja i razinu administrativnih novčanih kazni. Prikladno je da se mjere i sankcije utvrđene direktivama 2009/65/EZ i 2011/61/EU primjenjuju na kršenje obveza transparentnosti investicijskih fondova u skladu s ovom Uredbom.

(20)    Tehničkim standardima u sektoru financijskih usluga trebalo bi se deponentima, ulagateljima i potrošačima diljem Unije osigurati dosljedna usklađenost i odgovarajuća zaštita. Budući da je ESMA visokospecijalizirano stručno tijelo, učinkovito je i primjereno da joj se dodijeli zadaća izrade nacrta regulatornih tehničkih i provedbenih standarda koji ne uključuju odluke o politikama. ESMA bi trebala pri sastavljanju nacrta tehničkih standarda osigurati učinkovite administrativne i izvještajne postupke. Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje regulatornih tehničkih standarda s pomoću delegiranih akata na temelju članka 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(12) kojima se utvrđuju pojedinosti o različitim vrstama transakcija financiranja vrijednosnih papira, pojedinosti zahtjeva za registraciju trgovinskog repozitorija te učestalost i pojedinosti objave podataka i pristupa podacima trgovinskih repozitorija.

(21)    Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje provedbenih tehničkih standarda koje izrađuje ESMA s pomoću provedbenih akata na temelju članka 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010 s obzirom na format i učestalost izvješća, format zahtjeva za registraciju trgovinskog repozitorija te postupke i oblik razmjene informacija o sankcijama s ESMA-om.

(22)    Ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebale bi se prenijeti na Komisiju radi izmjene popisa subjekata koje je potrebno isključiti iz područja primjene ove Uredbe kako bi se izbjeglo ograničavanje njihovih ovlasti za obavljanje zadaća od općeg interesa, radi određenih pojedinosti koje se odnose na definicije, radi određivanja vrste naknada, za što se naplaćuju naknade, iznosa naknada i načina na koji ih trgovinski repozitoriji trebaju platiti te radi izmjene […] Priloga kako bi se ažurirale informacije o transakcijiama financiranja vrijednosnih papira te drugim strukturama financiranja i informacije za ulagatelje. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka. Komisija pri pripremi i sastavljanju delegiranih akata treba osigurati istodoban, pravodoban i odgovarajući prijenos relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(23)    Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti potrebno je dodijeliti Komisiji za donošenje odluka o procjeni pravila trećih zemalja za potrebe priznavanja trgovinskih repozitorija iz trećih zemalja.

(23a)  Kako bi se osigurao učinkovit regulatorni okvir za usporedno bankarstvo, napredak u uvođenju i provođenju koherentnih zahtjeva na međunarodnoj razini ostaje ključan. Komisija treba redovito izvješćivati Europski parlament i Vijeće o planu za G20 usmjerenom na jačanje nadzora i regulacije usporednog bankarstva, a pritom također treba prikazati trenutačno stanje mjera poduzetih u okviru Unije i glavnih nadležnosti trećih zemalja.

(24)    U skladu s načelom proporcionalnosti potrebno je i prikladno osigurati transparentnost određenih tržišnih aktivnosti kao što su transakcije financiranja vrijednosnih papira, ponovno korištenje i, ako je potrebno, druge strukture financiranja te omogućiti praćenje i utvrđivanje povezanih rizika za financijsku stabilnost. Ovom Uredbom ne prelazi se ono što je potrebno za ostvarivanje ciljeva u skladu s člankom 5. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(25)    Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, osobito pravo na zaštitu osobnih podataka, pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života, pravo na obranu i načelo ne bis in idem (načelo po kojem se u istom predmetu ne može suditi dvaput), sloboda poslovanja, pravo na vlasništvo, pravo na učinkovit pravni lijek i pošteno suđenje. Ova Uredba mora se primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima,

(25a)  Savjetovanje je provedeno i s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 koji je dostavio mišljenje 11. srpnja 2014.(13),

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Poglavlje I.

Predmet i područje primjene

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovnom korištenju.

Članak 2.

Područje primjene

1.          Ova se Uredba primjenjuje na:

(a)    drugu ugovornu stranu u transakcijama financiranja vrijednosnih papira s poslovnim nastanom:

(1)    u Uniji, uključujući i sve njezine podružnice neovisno o tome gdje se nalaze;

(2)    u trećoj zemlji, ako se transakcije financiranja vrijednosnih papira sklapaju u okviru poslovanja podružnice u EU-u;

(b)    društva za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire („UCITS”) i UCITS investicijska društva u skladu s Direktivom 2009/65/EZ;

(c)    upravitelje alternativnih investicijskih fondova („UAIF-i”) s odobrenjem u skladu s Direktivom 2011/61/EU;

(d)    drugu ugovornu stranu u ponovnom korištenju s poslovnim nastanom:

(1)    u Uniji, uključujući i sve njezine podružnice neovisno o tome gdje se nalaze;

(2)    u trećoj zemlji, u sljedećim slučajevima:

(i.)    ponovno korištenje vrši se u okviru poslovanja podružnice u EU-u;

ponovno korištenje odnosi se na financijske instrumente koje je kao kolateral dala druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u Uniji ili podružnica druge ugovorne strane iz EU-a s poslovnim nastanom u trećoj zemlji.

2.        Članci 4. i 15. ne primjenjuju se na:

(a)     članove ESSB-a i tijela ostalih država članica koja obavljaju slične funkcije i ostala javna tijela Unije zadužena za upravljanje ili koja posreduju pri upravljanju javnim dugom;

(b)    Banku za međunarodne namire.

2a.      Članak 4. ne primjenjuje se na transakcije čije su druge ugovorne strane tijela navedena u točkama (a) i (b) stavka 2. ovog članka.

3.        Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 27. radi izmjene popisa odstupanja navedenih u stavku 2. ovog članka.

Komisija će drugu ugovornu stranu izbrisati iz popisa iz stavka 2. svog članka samo ako se na tu drugu ugovornu stranu primjenjuje članak 4., a učinit će to jedino na osnovi uvjerljivih dokaza da je izuzimanje druge ugovorne strane navedene u stavku 2. ovog članka štetno za izvršavanje ovlasti nadležnih tijela iz članka 12. stavka 2. tako što im onemogućuje da budu u potpunosti obaviještena o svim transakcijama financiranja vrijednosnih papira.

Komisija će popisu iz stavka 2. ovog članka dodati druge ugovorne strane samo ako se radi o središnjim bankama trećih zemalja, a učinit će samo ako su komparativnom analizom postupanja u središnjim bankama relevantnih trećih zemalja dobiveni uvjerljivi dokazi da je izuzimanje središnjih banaka tih trećih zemalja iz primjene članka 4. ili 15. nužno.

Komisija u tu svrhu prije donošenja te vrste delegiranih akata podnosi izvješće s dokazima navedenima u ovom stavku i analizom mogućih učinaka takve odluke.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.          „trgovinski repozitorij” znači pravna osoba koja na središnjem mjestu prikuplja i vodi evidenciju o transakcijama financiranja vrijednosnih papira;

2.        „druge ugovorne strane” znači „središnje druge ugovorne strane”, „financijske druge ugovorne strane” i „nefinancijske druge ugovorne strane” kako je definirano u članku 2. točkama 1., 8. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 te „središnji depozitoriji vrijednosnih papira” kako je definirano u članku 2. točki 1. Uredbe (EU) br. 909/2014;

3.          „s poslovnim nastanom” znači:

(a)     ako je druga ugovorna strana fizička osoba, znači „sa sjedištem”;

(b)    ako je druga ugovorna strana pravna osoba, znači „s registriranim sjedištem”;

(c)    ako druga ugovorna strana u skladu sa svojim nacionalnim zakonima nema registrirano sjedište, znači „sa sjedištem”;

4.          „podružnica” znači mjesto poslovanja, osim sjedišta koje je dio druge ugovorne strane i koje nema pravnu osobnost;

5.          „pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani” i „pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane” znači svaka transakcija u kojoj druga ugovorna strana prenosi vrijednosne papire ili robu što podliježe obvezi dužnika da vrati istovrijedne vrijednosne papire ili robu na određeni datum u budućnosti ili na zahtjev prenositelja, pri čemu ta transakcija za drugu ugovornu stranu koja prenosi vrijednosne papire ili robu čini pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani, a za drugu ugovornu stranu na koju se prenose čini pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane.

5a.      „transakcije koje uključuju kupnju vrijednosnog papira i njegovu ponovnu prodaju (buy-sell back)” i „transakcije koje uključuju prodaju vrijednosnog papira i njegovu ponovnu kupnju (sell-buy back)” znače svaku transakciju u kojoj druga ugovorna strana kupuje ili prodaje vrijednosne papire ili robu ili zajamčena prava te u kojoj pristaje na prodaju ili kupnju vrijednosnih papira ili robe ili zajamčenih prava jednakog opisa po određenoj cijeni na određeni datum u budućnosti pri čemu je takva transakcija transakcija koja uključuje kupnju vrijednosnog papira i njegovu ponovnu prodaju za ugovornu stranu koja kupuje vrijednosne papire ili robu ili zajamčena prava i transakcija koja uključuje prodaju vrijednosnog papira i njegovu ponovnu kupnju transakcija za ugovornu stranu koja ih prodaje, pri čemu takve transakcije koje uključuju kupnju vrijednosnog papira i njegovu ponovnu prodaju i transakcije koje uključuju prodaju vrijednosnog papira i njegovu ponovnu kupnju ne podliježu repo ugovoru ili obratnom repo ugovoru kako je navedeno u točki 82. članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013;

6.          „transakcija financiranja vrijednosnih papira” znači:

–      „repo transakcija” kako je definirano u članku 4. točki 83. Uredbe (EU) br. 575/2013;

–      „pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani” i „pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane”;

-       ▌transakcije koje uključuju kupnju vrijednosnog papira i njegovu ponovnu prodaju (buy-sell back) ili transakcije koje uključuju prodaju vrijednosnog papira i njegovu ponovnu kupnju (sell-back) ili likvidnosnu zamjenu odnosno zamjenu kolaterala;

-       maržni krediti kako su definirani u članku 272. točki 3. Uredbe (EU) br. 575/2013. U smislu ove Uredbe, maržni krediti nisu ograničeni na transakcije uređene ugovorima između institucija kako su definirane u Uredbi (EU) br. 575/2013 i njihovih drugih ugovornih strana;

-       „ugovori o razmjeni ukupnog prinosa” kako su definirani u točki 7. Priloga 1. Uredbi (EU) br. 231/2013(14). U smislu ove Uredbe, ugovori o razmjeni ukupnog prinosa nisu ograničeni na transakcije između drugih ugovornih strana kako je definirano u Direktivi 2011/61/EU.

7.          „ponovno korištenje” znači korištenje od strane druge ugovorne strane koja prima financijske instrumente primljene kao kolateral i u vlastito ime i za vlastiti račun ili za račun druge ugovorne strane, uključujući svaku fizičku osobu;

7a.      „ugovor o financijskom kolateralu s prijenosom prava vlasništva” znači ugovor o financijskom kolateralu s prijenosom prava vlasništva kako je definirano člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Direktive 2002/47/EZ;

7b.      „ugovor o sigurnosnom financijskom kolateralu” znači ugovor o sigurnosnom financijskom kolateralu kako je definirano člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Direktive 2002/47/EZ;

8.          „financijski instrumenti” znači financijski instrumenti kako su definirani u Prilogu 1. odjeljku C Direktive 2004/39/EZ;

10.        „roba” znači roba kako je definirano u članku 2. točki 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006.

Poglavlje II.

Transparentnost transakcija financiranja vrijednosnih papira

Članak 4.

Obveza izvješćivanja i zaštita u pogledu transakcija financiranja vrijednosnih papira

1.          Druge ugovorne strane u transakcijama financiranja vrijednosnih papira podatke o takvim transakcijama dostavljaju trgovinskom repozitoriju registriranom u skladu s člankom 5. ili priznat u skladu s člankom 19. Navedeni podaci dostavljaju se najkasnije treći radni dan nakon sklapanja, izmjene ili prekida transakcije i to čim je izvješćivanje moguće.

Obveza izvješćivanja primjenjuje se na transakcije financiranja vrijednosnih papira koje:

su sklopljene nakon datuma primjene ovog stavka iz članka 28. stavka 2. točke (a).

Druga ugovorna strana koja podliježe obvezi izvješćivanja može delegirati izvješćivanje o podacima transakcija financiranja vrijednosnih papira.

Ako financijska druga ugovorna strana sklopi transakciju financiranja vrijednosnih papira s nefinancijskom drugom ugovornom stranom koja svojim datumima bilance ne prelazi ograničenja najmanje dvaju od triju kriterija utvrđenih člankom 3. stavkom 3. Direktive 2013/34/EU(15), obveze izvješćivanja obiju drugih ugovornih strana primjenjuju se samo na financijsku drugu ugovornu stranu.

2.          Druge ugovorne strane vode evidenciju o svim transakcijama financiranja vrijednosnih papira koje su sklopile, izmijenile ili prekinule najmanje pet godina nakon prekida transakcije.

3.          Ako nije dostupan trgovinski repozitorij za evidenciju podataka o transakcijama financiranja vrijednosnih papira, druge ugovorne strane osiguravaju da se o tim podacima izvješćuje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA).

U tim slučajevima ESMA osigurava da svi relevantni subjekti iz članka 12. stavka 2. imaju pristup svim podacima o transakcijama financiranja vrijednosnih papira koji su im potrebni za obavljanje svojih zadaća i mandata.

4.          U vezi s informacijama dobivenima na temelju ovog članka, trgovinski repozitoriji i ESMA poštuju relevantne uvjete o povjerljivosti, integritetu i zaštiti informacija te su u skladu s obvezama utvrđenima osobito člankom 80. Uredbe (EU) br. 648/2012 te podliježu odgovarajućim kaznama utvrđenima u članku 65. ove Uredbe. Za potrebe ovog članka, upućivanja u članku 80. Uredbe (EU) br. 648/2012 na njezin članak 9. i na „ugovore o izvedenicama” tumače se kao upućivanja na ovaj članak, odnosno na „transakcije financiranja vrijednosnih papira”.

5.          Smatra se da druga ugovorna strana koja dostavlja podatke o transakcijama financiranja vrijednosnih papira trgovinskom repozitoriju ili ESMA-i, ili subjekt koji dostavlja te podatke u ime druge ugovorne strane ne krše nikakva ograničenja koja se odnose na otkrivanje podataka, a koja nameće ugovor ili zakonski ili drugi propisi.

6.          Izvještajni subjekt ili njegovi direktori ili zaposlenici ne snose odgovornost za navedeno otkrivanje podataka.

U slučajevima u kojima se o podacima transakcija financiranja vrijednosnih papira mora izvješćivati trgovinski repozitorij u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 i to izvješće stvarno sadržava podatke iz stavka 1. ovog članka, obveza izvješćivanja utvrđena u stavku 1. ovog članka smatra se ispunjenom.

7.          Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA u bliskoj suradnji s Europskim sustavom središnjih banaka (ESSB) i uzimajući u obzir njegove potrebe, izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda u kojima se navode podaci o različitim vrstama transakcija financiranja vrijednosnih papira i to sljedeće, prilagođeno vrsti transakcije financiranja vrijednosnih papira i uzimajući u obzir mogućnost izvješćivanja o razini pozicioniranja pri čemu svi podaci iz točke (b) nisu potrebni:

(a)    stranke u transakcijama financiranja vrijednosnih papira i, ako je različit, korisnika prava i obveza koje proizlaze iz njih;

(b)    glavnicu, valutu, vrstu, kvalitetu i vrijednost kolaterala, metodu davanja kolaterala, jesu li kolaterali dostupni za ponovno korištenje, jesu li ponovno korišteni, svaku zamjenu kolaterala, repo stopu ili pristojbu za pozajmljivanje, drugu ugovornu stranu, korektivni faktor, datum valute, datum dospijeća i prvi mogući datum opoziva.

(ba)  datum ili datume od kojih obveze izvješćivanja stupaju na snagu korištenjem postupne provedbe prema vrstama druge ugovorne strane i uzimajući u obzir članak 4. stavak 1. primjenjuju se na sve financijske druge ugovorne strane šest mjeseci od datuma donošenja ovih regulatornih tehničkih standarda, a na nefinancijske druge ugovorne strane 12 mjeseci od datuma donošenja tih regulatornih tehničkih standarda;

U tom nacrtu tehničkih regulatornih standarda u obzir se uzimaju tehničke posebnosti skupina imovine kako bi se olakšalo izvješćivanje i osigurava se usklađenost s najnovijim normama dogovorenima na međunarodnoj razini.

ESMA Komisiji dostavlja nacrt tih regulatornih tehničkih standarda do... [12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010. Komisija donosi te regulatorne tehničke standarde do … [SL.: Umetnuti datum [...] mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

8.        Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti primjene stavka 1., ESMA u bliskoj suradnji s ESSB-om i uzimajući u obzir njegove potrebe izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda u kojima se navodi format i učestalost izvješća iz stavaka 1. i 3. za različite vrste transakcija financiranja vrijednosnih papira; format obuhvaća jedinstvene identifikatore pravnih osoba u skladu s člankom 26. Uredbe br. 648/2012, ili prethodne identifikatore pravnih osoba do potpune provedbe sustava jedinstvenih identifikatora pravnih osoba, međunarodne sigurnosne identifikacijske brojeve i jedinstveni identifikator imovine za svaku transakciju. Jedinstveni trgovinski identifikator je jedinstveni trgovinski identifikator dogovoren na europskoj razini koji daje druga ugovorna strana koja izvješćuje, ili se pak u dogovoru s drugom ugovornom stranom stvara jedinstveni kod.

ESMA Komisiji dostavlja nacrt tih provedbenih tehničkih standarda do [12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010. Komisija donosi te regulatorne tehničke standarde do … [SL.: Umetnuti datum [...] mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

Poglavlje III.

Registracija i nadzor trgovinskog repozitorija

Članak 5.

Registracija trgovinskog repozitorija

1.          Trgovinski repozitorij registrira se kod ESMA-e za potrebe članka 4. u skladu s uvjetima i postupkom utvrđenima u ovom članku.

Kako bi bio prihvatljiv za registraciju u skladu s ovim člankom, trgovinski repozitorij je pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja ispunjava zahtjeve utvrđene u člancima 78. i 79. Uredbe (EU) br. 648/2012. Za potrebe ovog članka, upućivanja na članak 9. Uredbe (EU) b. 648/2012 tumače se kao upućivanja na članak 4. ove Uredbe.

2.          Registracija trgovinskog repozitorija proizvodi učinke na cijelom području Unije.

3.          Registrirani trgovinski repozitorij stalno ispunjava uvjete za registraciju. Trgovinski repozitorij bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje ESMA-u o svim značajnim promjenama uvjeta za registraciju.

4.          Trgovinski repozitorij podnosi zahtjev za registraciju ili, u slučaju da je trgovinski repozitorij već registriran u skladu s Uredbom br. 648/2012, zahtjev za proširenje usluga.

5.          ESMA ocjenjuje potpunost zahtjeva u roku od 20 radnih dana od primitka zahtjeva. U okviru tehničkih standarda mogu biti navedeni postupci koje trgovinski repozitoriji trebaju primijeniti kako bi provjerili potpunost i točnost podataka o kojima ih se izvješćuje u skladu s člankom 4. stavkom 1. ako ESMA takve postupke smatra potrebnima za osiguravanje usklađenosti s tom Uredbom. Ako zahtjev nije potpun, ESMA utvrđuje rok do kojeg trgovinski repozitorij osigurava dodatne informacije. Nakon što ocijeni da je zahtjev potpun, ESMA o tome obavješćuje trgovinski repozitorij.

6.        ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju podaci za zahtjev za registraciju iz stavka 4., uzimajući u obzir potrebu za sprečavanje udvostručivanja postupaka za one trgovinske repozitorije koji podnose zahtjev za proširenje usluga koje se već pružaju u sklopu Uredbe (EU) br.648/2012.

ESMA Komisiji dostavlja taj nacrt regulatornih tehničkih standarda do [12 mjeseci od objave ove Uredbe].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

7.          Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti primjene stavka 1., ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se određuje format zahtjeva za registraciju iz stavka 4.

ESMA Komisiji dostavlja taj nacrt provedbenih tehničkih standarda do [12 mjeseci od objave Uredbe].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 6.

Obavješćivanje nadležnih tijela i savjetovanje s nadležnim tijelima prije registracije

1.        Ako je trgovinski repozitorij koji podnosi zahtjev za registraciju subjekt kojemu je nadležno tijelo države članice u kojoj ima poslovni nastan izdalo odobrenje ili ga je registriralo, ESMA, bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje to nadležno tijelo i savjetuje se s tim nadležnim tijelom prije registracije trgovinskog repozitorija.

2.        ESMA i mjerodavno nadležno tijelo razmjenjuju sve informacije koje su potrebne za registraciju trgovinskog repozitorija te za nadzor usklađenosti subjekta s uvjetima njegove registracije ili izdavanja odobrenja u državi članici u kojoj ima poslovni nastan.

Članak 7.

Razmatranje zahtjeva

1.        ESMA u roku od 40 radnih dana od obavijesti iz članka 5. stavka 5. razmatra zahtjev za registraciju na temelju usklađenosti trgovinskog repozitorija s ovim poglavljem i donosi detaljno obrazloženu odluku o registraciji ili odluku o odbijanju registracije. Ta se odluka objavljuje i podložna je preispitivanju pred odgovarajućim specijaliziranim sudom, a ako to ne uspije, pred Općim sudom u roku od najviše 15 kalendarskih dana.

2.        Odluka koju donosi ESMA u skladu sa stavkom 1. proizvodi učinke od petog radnog dana od njezina donošenja.

Članak 8.

Obavješćivanje o odlukama ESMA-e o registraciji

1.        Kada ESMA donese odluku o registraciji ili odluku o odbijanju ili oduzimanju registracije, ona u roku od pet radnih dana o svojoj odluci obavješćuje trgovinski repozitorij, uz navođenje detaljnog obrazloženja.

ESMA bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje mjerodavno nadležno tijelo iz članka 6. stavka 1. o svojoj odluci.

2.        ESMA o svakoj odluci koju donese u skladu sa stavkom 1. obavješćuje Komisiju.

3.        ESMA objavljuje na svojoj internetskoj stranici popis trgovinskih repozitorija registriranih u skladu s ovom Uredbom. Taj se popis ažurira u roku od pet radnih dana od donošenja odluke u skladu sa stavkom 1.

Članak 9.

Ovlasti ESMA-e

1.        Ovlasti dodijeljene ESMA-i u skladu s člancima 61. do 68., 73. i 74. Uredbe (EU) br. 648/2012 izvršavaju se i u odnosu na ovu Uredbu.

Upućivanja na članak 81. stavke 1. i 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 tumače se kao upućivanja na članak 12. stavak 1. odnosno članak 12. stavak 2. ove Uredbe.

2.        Ovlasti dodijeljene ESMA-i ili bilo kojem dužnosniku ESMA-e ili bilo kojoj drugoj osobi koju ovlasti ESMA u skladu s člancima 61. do 63. Uredbe (EU) br. 648/2012 ne smiju se koristiti za zahtijevanje otkrivanja informacija ili dokumenata koji podliježu obvezi čuvanja povjerljivosti.

Članak 10.

Oduzimanje registracije

1.          Ne dovodeći u pitanje članak 73. Uredbe (EU) br. 648/2012, ESMA oduzima registraciju trgovinskom repozitoriju ako trgovinski repozitorij:

(a)       se izričito odrekne registracije ili u posljednjih šest mjeseci nije pružao usluge;

(b)      je dobio registraciju na temelju lažnih navoda ili na neki drugi nezakonit način;

(c)       više ne ispunjava uvjete pod kojima je registriran.

2.          ESMA bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje mjerodavno nadležno tijelo iz članka 6. stavka 1. o odluci o oduzimanju registracije trgovinskom repozitoriju. Ta će odluka tijekom 30 kalendarskih dana biti podložna reviziji relevantnog specijaliziranog suda te, po potrebi, Općeg suda. Podnošenje takve žalbe ne rezultira obustavom oduzimanja registracije.

3.          Nadležno tijelo države članice u kojoj trgovinski repozitorij obavlja svoje usluge i aktivnosti i koje smatra da je ispunjen jedan od uvjeta iz stavka 1., može zatražiti od ESMA-e da preispita jesu li ispunjeni uvjeti za oduzimanje registracije dotičnom trgovinskom repozitoriju. Kada ESMA odluči ne oduzeti registraciju dotičnom trgovinskom repozitoriju, ona detaljno obrazlaže svoju odluku.

4.          Nadležno tijelo iz stavka 3. je tijelo određeno u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. 648/2012.

Članak 11.

Naknade za nadzor

1.          ESMA zaračunava naknade trgovinskim repozitorijima u skladu s ovom Uredbom i u skladu s delegiranim aktima donesenim u skladu sa stavkom 2. ovog članka. Te su naknade razmjerne prometu dotičnog trgovinskog repozitorija i u cijelosti pokrivaju potrebne izdatke ESMA-e povezane s registracijom i nadzorom trgovinskih repozitorija te nadoknadu svih troškova koje bi nadležna tijela mogla imati pri obavljanju zadaća u skladu s ovom Uredbom, a posebno kao rezultat delegiranja zadaća u skladu s člankom 9. stavkom 1. ove Uredbe u vezi s člankom 74. Uredbe (EU) br. 648/2012. Za potrebe ovog članka, upućivanja na članak 72. Stavak 3. Uredbe (EU) b. 648/2012 tumače se kao upućivanja na stavak 2. ovog članka.

1a.      Ako je trgovinski repozitorij registriran u sklopu ove Uredbe te također u sklopu Uredbe (EU) br. 648/2012, naknade koje trgovinskom repozitoriju naplaćuje ESMA u skladu s ovom Uredbom obuhvaćaju samo dodatne potrebne troškove ESMA-e.

2.        Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranog akta u skladu s člankom 27. radi daljnjeg određivanja vrsta naknada, za što se naplaćuju naknade, iznosa naknada i načina na koji se one plaćaju.

Članak 12.

Transparentnost i dostupnost podataka

1.          Trgovinski repozitorij redovito i na lako dostupan način, objavljuje zbirne pozicije prema vrstama transakcija financiranja vrijednosnih papira koje su mu prijavljene.

2.          Trgovinski repozitorij prikuplja i vodi evidenciju podataka o transakcijama financiranja vrijednosnih papira i osigurava da subjekti iz članka 81. stavka 3. Uredbe (EU) br. 648/2012, uključujući ESB u smislu provođenja svojih odgovornosti i mandata u sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo i Odbor europskih nadzornih tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje imaju izravan i neposredan pristup tim podacima kako bi im se omogućilo obavljanje njihovih zadaća i mandata.

3.          Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA u bliskoj suradnji s ESSB-om i uzimajući u obzir potrebe subjekata iz stavka 2. izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje:

(a)    učestalost i podaci o agregiranim pozicijama iz stavka 1. i podaci o transakcijama financiranja vrijednosnih papira iz stavka 2.;

(b)    operativni standardi potrebni za sustavno agregiranje i usporedbu podataka između trgovinskih repozitorija;

(c)    pojedinosti informacija kojima subjekti iz stavka 2. imaju pristup, ovisno o njihovim odgovornostima i mandatima;

(ca)  pravila na osnovi kojih trgovinski repozitoriji trebaju jamčiti izravan i neposredan pristup subjektima navedenima u stavku 2.

Nacrtom regulatornih tehničkih standarda osigurava se da se informacijama objavljenim u skladu sa stavkom 1. ne može otkriti identitet stranke u transakciji financiranja vrijednosnih papira.

ESMA Komisiji dostavlja taj nacrt regulatornih tehničkih standarda do [12 mjeseci od objave ove Uredbe].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

3a.      Svi prijenosi podataka između trgovinskih repozitorija, neovisno o tome jesu li smješteni u Uniji ili u trećoj zemlji, te subjekti navedeni u stavku 2. u skladu su s Uredbom (EZ) br. 45/2001.

Poglavlje IV.

Transparentnost prema ulagateljima

Članak 13.

Transparentnost investicijskog fonda u periodičnim izvješćima

1.        Društva za upravljanje UCITS fondovima, UCITS investicijska društva i UAIF-i obavješćuju svoje ulagatelje o korištenju transakcija financiranja vrijednosnih papira ▌:

(a)    društva za upravljanje UCITS fondovima ili UCITS investicijska društva uključuju te informacije u polugodišnja i godišnja izvješća iz članka 68. Direktive 2009/65/EZ;

(b)    UAIF-i uključuju te informacije u godišnje izvješće iz članka 22. Direktive 2011/61/EU.

1a.                 Poduzeća koja trguju na uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi uključuju u svoje godišnje financijske izvještaje iz članka 5. Direktive 2004/109/EU(16) opis načina na koji se koriste transakcijama financiranja vrijednosnih papira te načina na koji se ponovno koriste kolateralom.

Kreditne institucije s poslovnim nastanom u državama članicama i ovlaštenjem za rad na temelju Direktive 2013/36/EU(17) u svoje godišnje financijske izvještaje uključuju opis načina na koji se koriste transakcijama financiranja vrijednosnih papira te načina na koji se ponovno koriste kolateralom.

2.        U okviru informacija o transakcijama financiranja vrijednosnih papira ▌uzimaju se u obzir postojeći zahtjevi u skladu s Direktivom 2009/65/EZ i Direktivom 2011/61/EZ, a one obuhvaćaju, prema potrebi, podatke iz odjeljka A Priloga.

3.        ESMA razvija nacrt regulatornih tehničkih standarda u kojem navodi podatke iz odjeljka A Priloga te okolnosti u kojima se oni primjenjuju, uzimajući u obzir administrativni teret.

ESMA Komisiji podnosi taj nacrt tih regulatornih tehničkih standarda do... * [SL molimo umetnuti datum: 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih standarda iz drugog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 14.

Transparentnost investicijskog fonda u predinvesticijskim dokumentima

1.          U prospektu UCITS-a iz članka 69. Direktive 2009/65/EZ i objavi informacija od strane UAIF-a ulagateljima iz članka 24. stavaka 1. i 3. Direktive 2011/61/EU navode se transakcije financiranja vrijednosnih papira i druge strukture financiranja za koje društva za upravljanje UCITS fondovima i UCTIS investicijska društva odnosno UAIF-i imaju odobrenje za korištenje uključujući izjavu da se te tehnike koriste.

2.          U okviru prospekta i objave informacija ulagateljima iz stavka 1. uzimaju se u obzir postojeći zahtjevi u skladu s Direktivom 2009/65/EZ i Direktivom 2011/61/EZ, a oni obuhvaćaju podatke predviđene u odjeljku B Priloga.

3.          Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 27. radi izmjene odjeljka A Priloga kako bi se uzeo u obzir razvoj tržišnih praksi i tehnološki razvoj, uzimajući u obzir administrativno opterećenje.

Poglavlje V.

Trasparentnost ponovnog korištenja

Članak 15.

Ponovno korištenje financijskih instrumenata primljenih kao kolateral

1.          Druge ugovorne strane mogu ponovno koristiti financijske instrumente primljene kao kolateral ako su ispunjeni barem svi sljedeći uvjeti:

(a)       druga ugovorna strana koja prima kolateral propisno u pisanom obliku informira drugu ugovornu stranu koja daje kolateral o rizicima i posljedicama koji mogu biti prisutni pri:

i.         davanju suglasnosti za pravo na korištenje kolateralom predviđenim ugovorom o kolateralu u vrijednosnim papirima u skladu s člankom 5. Direktive 2002/47/EZ; ili

ii.        potpisivanju ugovora o kolateralu s prijenosom vlasništva.

Pod okolnostima utvrđenima u ovoj točki, drugu ugovornu stranu koja daje kolateral mora se barem obavijstiti o rizicima i posljedicama do kojih može doći u slučaju neispunjavanja obveza druge ugovorne strane koja prima kolateral.

(b)         druga ugovorna strana koja daje kolateral dala je svoju izričitu prethodnu suglasnost, potvrđenu svojim potpisom, za sklapanje ugovora o kolateralu, pisanim ili drugim jednakovrijednim načinom, osim ako se druga ugovorna strana izričito složila da će kolateral dati ugovorom o kolateralu s prijenosom vlasništva.

2.          Druge ugovorne strane mogu koristiti svoje pravo na ponovno korištenje ako su ispunjeni barem svi sljedeći uvjeti:

(a)    ponovno korištenje vrši se u skladu s uvjetima navedenima u pisanom sporazumu iz stavka 1. točke (b);

(b)    financijski instrumenti primljeni ka o kolateral prenose se s računa druge ugovorne strane koja daje kolateral na poseban račun otvoren na ime druge ugovore strane koja prima kolateral ili račun koji ona drži.

3.          Ovim člankom ne dovodi se u pitanje strože sektorsko zakonodavstvo, osobito direktive 2011/61/EU i 2009/65/EZ.

Poglavlje VI.

Nadzor i nadležna tijela

Članak 16.

Određivanje i ovlasti nadležnih tijela

1.          Za potrebe ove Uredbe nadležna tijela su:

(a)    za financijske druge ugovorne strane nadležna tijela imenovana u skladu sa zakonodavstvom iz članka 2. točke 8. Uredbe (EU) br. 648/2012;

(b) za nefinancijske druge ugovorne strane nadležna tijela određena u skladu s člankom 10. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012;

(c)    za središnje druge ugovorne strane nadležna tijela određena u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) 648/2012;

(d)    za središnje depozitorije vrijednosnih papira nadležna tijela određena u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) 909/2014(18);

(e) za subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire UCITS i društva za upravljanje UCITS-om nadležna tijela određena u skladu s člankom 97. Direktive 2009/65/EZ;

(ea)  za AIF i društva za upravljanje AIF-om nadležna tijela određena u skladu s člankom 44. Direktive 2011/61/EU.

2.          Nadležna tijela izvršavaju ovlasti koje su im dodijeljene odredbama iz stavka 1. i nadziru sukladnost s obvezama utvrđenima u ovoj Uredbi.

3.          Nadležna tijela iz stavka 1. točke (e) ovog članka nadziru UCITS-e ili AIF-e koji imaju poslovni nastan ili kojima se trguje na njihovim državnim područjima kako bi provjerila da ne koriste transakcije financiranja vrijednosnih papira i druge strukture financiranja osim ako su skladu s člancima 13. i 14.

Članak 17.

Suradnja nadležnih tijela

1.        Nadležna tijela iz članka 16. i ESMA međusobno blisko surađuju i razmjenjuju informacije za potrebe obavljanja svojih zadaća u skladu s ovom Uredbom, osobito radi utvrđivanja i uklanjanja kršenja ove Uredbe.

2.        Nadležna tijela iz članka 16. i ESMA blisko surađuju s mjerodavnim članovima ESSB-a ako je to relevantno za obavljanje njihovih zadaća, osobito u odnosu na članak 4.

2a.      Članovi ESSB-a blisko surađuju i razmjenjuju informacije s odgovarajućim nadležnim tijelima iz članka 12. stavka 2.

Članovi ESSB-a na povjerljivoj osnovi nadležnim tijelima na njihov obrazložen zahtjev daju uvid u pojedinosti transakcija financiranja vrijednosnih papira u kojima predstavljaju drugu ugovornu stranu i to samo kako bi ta tijela u skladu s člankom 16. izvršila pripadajuće dužnosti.

Članovi ESSB-a u tu svrhu evidenciju o svim transakcijama financiranja vrijednosnih papira koje su sklopili, izmijenili ili prekinuli najmanje pet godina nakon prekida transakcije.

Članovi ESSB-a i nadležna tijela poduzimaju potrebne administrativne i organizacijske mjere kako bi olakšali razmjenu informacija iz ovog stavka.

2b.                 ESMA izrađuje godišnje izvješće o agregiranom opsegu transakcija financiranja vrijednosnih papira prema vrsti druge ugovorne strane i transakcije na temelju podataka o kojima se izvješćuje u skladu s člankom 4.

Članak 18.

Službena tajna

1.          Obveza čuvanja službene tajne primjenjuje se na sve osobe koje rade ili su radile za subjekte iz članka 12. stavka 2.i nadležna tijela iz članka 16., za ESMA-u, EBA-u i EIOPA-u ili za revizore i stručnjake koje su uputila nadležna tijela ili ESMA, EBA i EIOPA. Povjerljive informacije koje su te osobe primile tijekom obavljanja svojih zadaća ne smiju se otkriti drugim osobama ili tijelima, osim u sažetom ili zbirnom obliku tako da se ne mogu identificirati pojedinačne druge ugovorne strane, trgovinski repozitoriji ili druge osobe, ne dovodeći u pitanje slučajeve iz kaznenog ili poreznog prava ili ovu Uredbu.

2.          Ne dovodeći u pitanje slučajeve koje obuhvaća kazneno ili porezno pravo, nadležna tijela, ESMA, EBA, EIOPA, ostala tijela ili fizičke ili pravne osobe koje nisu nadležna tijela koja primaju povjerljive informacije u skladu s ovom Uredbom, mogu se tim informacijama koristiti samo u okviru obavljanja svojih zadaća i izvršavanja svojih funkcija, u slučaju nadležnih tijela u okviru ove Uredbe ili, u slučaju drugih tijela, fizičkih ili pravnih osoba u svrhu za koju su im te informacije dostavljene ili u okviru upravnih ili sudskih postupaka koji se posebno odnose na izvršavanje tih funkcija, ili oboje. Ako su ESMA, EBA, EIOPA, nadležno tijelo ili neko drugo tijelo ili osoba koja daje informacije dali svoju suglasnost, tijelo koje prima informacije može se njima koristiti u druge nekomercijalne svrhe.

3.          Sve povjerljive informacije primljene, razmijenjene ili prenesene drugima na temelju ove Uredbe podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne utvrđenoj u stavcima 1. i 2. Međutim, ti uvjeti ne sprečavaju ESMA-u, EBA-u, EIOPA-u, nadležna tijela ili mjerodavne središnje banke da razmjenjuju ili prenose povjerljive informacije u skladu s ovom Uredbom i s drugim zakonodavstvom koje se primjenjuje na investicijska društva, kreditne institucije, mirovinske fondove, posrednike u osiguranju i reosiguranju, društva za osiguranje, uređena tržišta ili tržišne operatere, ili na neki drugi način uz suglasnost nadležnog tijela ili drugog tijela ili fizičke ili pravne osobe koji su dostavili informacije.

4.          Stavci 1. i 2. ne sprečavaju nadležna tijela da u skladu s nacionalnim pravom razmjenjuju ili prenose povjerljive informacije koje nisu primili od nadležnog tijela druge države članice.

Poglavlje VII.

Odnosi s trećim zemljama

Članak 19.

Jednakost nadzornih mehanizama i priznavanje trgovinskih repozitorija

1.          Komisija može donijeti provedbene akte kojima se određuje da pravni i nadzorni mehanizmi treće zemlje ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 75. Uredbe (EU) br. 648/2012 za potrebe ove Uredbe. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom savjetovanja iz članka 27.a stavka 2. ove Uredbe.

Ako Komisija donosi provedbeni akt o jednakosti za treću zemlju, druge ugovorne strane koje stupaju u transakcije financiranja vrijednosnih papira i koje su smještene u toj trećoj zemlji smatraju se usklađenima s člankom 4. ove Uredbe ako, u odnosu na predmetnu transakciju, ispunjavaju odgovarajuće slične obveze izvješćivanja te treće zemlje.

2.          Trgovinski repozitorij s poslovnim nastanom u trećoj zemlji može pružati svoje usluge i aktivnosti subjektima s poslovnim nastanom u Uniji za potrebe članka 4. tek nakon što ga prizna ESMA u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavku 3. ovog članka.

3.          Trgovinski repozitorij iz stavka 2. podnosi ESMA-i svoj zahtjev za priznavanje zajedno sa svim potrebnim informacijama, što uključuje barem informacije potrebne za provjeru ima li trgovinski repozitorij odobrenje i podliježe li učinkovitom nadzoru u trećoj zemlji koja zadovoljava sve sljedeće kriterije:

(a)    Komisija ju je priznala na temelju provedbenog akta u skladu sa stavkom 1. kao zemlju s istovrijednim i izvršivim regulatornim i nadzornim okvirom;

(b)    sklopila je međunarodni sporazum s Unijom u skladu s člankom 75. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012;

(c)    sklopila je dogovore o suradnji u skladu s člankom 75. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 kako bi osigurala da tijela Unije, uključujući ESMA-u, imaju neposredan i stalan pristup svim potrebnim informacijama.

Upućivanja na „ugovore o izvedenicama” u članku 75. stavku 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 tumače se kao upućivanja na transakcije financiranja vrijednosnih papira za potrebe ove Uredbe.

Međunarodni sporazumi sklopljeni između Unije i trećih zemalja u skladu s člankom 75. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 izmjenjuju se tako da se njihov djelokrug proširuje na transakcije financiranja vrijednosnih papira.

S obzirom na pregovore o međunarodnim sporazumima u tijeku između Unije i trećih zemalja, u skladu s člankom 75. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012, Komisija zahtjeva od Vijeća nove pregovaračke direktive kako bi proširila svoje pregovaračke direktive, koje je odobrilo Vijeće u smislu Uredbe (EU) br. 648/2012.

4.          ESMA u roku od 30 radnih dana od primitka zahtjeva procjenjuje potpunost zahtjeva. Ako zahtjev nije potpun, ESMA utvrđuje rok u kojem trgovinski repozitorij koji podnosi zahtjev osigurava dodatne informacije.

5.          ESMA u roku od 180 radnih dana od podnošenja potpunog zahtjeva obavješćuje pisanim putem trgovinski repozitorij koji podnosi zahtjev, uz navođenje detaljnog obrazloženja, o odobravanju ili odbijanju priznavanja.

6.          ESMA objavljuje na svojoj internetskoj stranici popis trgovinskih repozitorija priznatih u skladu s ovim člankom.

7.          Odstupajući od stavka 3. točaka (b) i (c), ako je izravan, neprekidan i neposredan pristup tijela navedenih u članku 12. stavku 2. podacima koje trebaju za ispunjavanje svojih zadaća i mandata i koji su dostupni kod trgovinskih repozitorija registriranih ili s poslovnim nastanom u trećim zemljama osiguran međunarodnim sporazumom ili pravnim određenjem treće zemlje kao nepovratnim obvezom koja je obvezujuća i izvršna za trgovinske repozitorije, Komisija može, nakon savjetovanja s ESMA-om, sklopiti sporazume o suradnji s mjerodavnim nadležnim tijelima treće zemlje u pogledu međusobnog pristupa informacijama i razmjene informacija o transakcijama financiranja vrijednosnih papira koje se vode kod trgovinskih repozitorija s poslovnim nastanom u trećoj zemlji, pod uvjetom da je zajamčeno čuvanje službene tajne, uključujući zaštitu poslovnih i trgovinskih tajni koje nadležna tijela dijele s trećim stranama. Takvo uređenje može preuzeti pravni oblik Memoranduma o razumijevanju.

8.          ESMA može sklopiti dogovore o suradnji s mjerodavnim nadležnim tijelima trećih zemalja prema uvjetima utvrđenima u članku 76. Uredbe (EU) br. 648/2012 kako bi sklopila dogovor o suradnji za pristup informacijama o transakcijama financiranja vrijednosnih papira koje se vode kod trgovinskih repozitorija u Uniji. Upućivanja na „ugovore o izvedenicama” u članku 76. Uredbe (EU) br. 648/2012 tumače se kao upućivanja na „transakcije financiranja vrijednosnih papira” za potrebe ove Uredbe.

Poglavlje VIII.

Administrativne sankcije i mjere

Članak 20.

Administrativne sankcije i mjere

1.          Ne dovodeći u pitanje članak 25. i pravo država članica da predvide i izriču kaznene sankcije, države članice u skladu s nacionalnim zakonodavstvom osiguravaju da su nadležna tijela ovlaštena izricati administrativne sankcije i druge administrativne mjere barem u odnosu na sljedeća kršenja:

(a)     kršenje članka 4.;

(b)    kršenje članka 15.;

(ba)  kršenje članka 18.

Ako se odredbe iz prvog podstavka primjenjuju na pravne osobe, države članice u slučaju kršenja osiguravaju da nadležna tijela mogu primjenjivati sankcije, u skladu s uvjetima utvrđenima nacionalnim zakonodavstvom, na članove upravljačkog tijela i druge pojedince koji su na temelju nacionalnog zakonodavstva odgovorni za kršenje.

2.          Administrativne sankcije i mjere poduzete za potrebe stavka 1. su učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće, a gubitak koji se izbjegne ili dobit koja se ostvari kao posljedica kršenja uzima se u obzir pri izračunavanju sankcija.

3.          Ako su države članice odlučile utvrditi kaznene sankcije za kršenja odredaba iz stavka 1. ovog članka, one osiguravaju odgovarajuće mjere tako da nadležna tijela imaju sve potrebne ovlasti za povezivanje s policijom i kaznenopravnim tijelima u okviru njihova područja nadležnosti kako bi dobila određene informacije povezane s kaznenim istragama ili postupcima pokrenutima zbog moguće povrede članaka 4., 15. i 18. i te informacije osigurala ostalim nadležnim tijelima i ESMA-i radi ispunjavanja obveze međusobne suradnje i po potrebi suradnje s ESMA-om za potrebe stavka 1. ovog članka.

Nadležna tijela mogu surađivati i s nadležnim tijelima drugih država članica i trećim zemljama u vezi s provedbom svojih ovlasti sankcioniranja.

4.          U skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice dodjeljuju nadležnim tijelima ovlast za primjenu barem sljedećih administrativnih sankcija i ostalih mjera u slučaju kršenja iz stavka 1. ovog članka:

(a)    nalog kojim se zahtijeva da osoba odgovorna za kršenje prestane s takvim postupanjem i da takvo postupanje ne ponavlja;

(b)    povrat ostvarene dobiti ili izbjegnutih gubitaka zbog kršenja, u skladu s procjenom nadležnog tijela;

(c)    javno upozorenje u kojem se navode odgovorna osoba i narav kršenja;

(d)    ▌privremeno oduzimanje odobrenja;

(e)    privremena ili, u slučaju teškog ili ponovljenog kršenja, trajna zabrana obnašanja upravljačkih funkcija svakoj osobi koja obavlja upravljačke zadaće ili svakoj fizičkoj osobi koju se smatra odgovornom;

(f)     privremena zabrana ili, u slučaju teškog ili ponovljenog kršenja, trajna zabrana trgovanja za vlastiti račun svakoj osobi koja obavlja upravljačke zadaće ili svakoj fizičkoj osobi koju se smatra odgovornom;

(g) maksimalne administrativne novčane kazne koje su barem trostruko veće od iznosa ostvarene dobiti ili izbjegnutih gubitaka zbog kršenja, u skladu s procjenom nadležnog tijela;(h)  u slučaju fizičke osobe, maksimalne administrativne novčane kazne u iznosu od najmanje 5 000 000 EUR ili, u državama članicama u kojima euro nije službena valuta, u odgovarajućoj vrijednosti u nacionalnoj valuti na dan stupanja na snagu ove Uredbe;

(i)     u slučaju pravnih osoba, maksimalne administrativne novčane kazne koje iznose najmanje 10 % ukupnog godišnjeg prometa pravne osobe na temelju posljednjih dostupnih izvještaja koje je odobrilo upravljačko tijelo; u slučaju da je pravna osoba matično društvo ili društvo kći matičnog društva koje mora pripremiti konsolidirane financijske izvještaje u skladu s Direktivom 2013/34/EU(19), relevantan ukupni godišnji promet znači ukupni godišnji promet ili odgovarajuća vrsta prihoda na temelju odgovarajućeg računovodstvenog okvira na temelju posljednjih dostupnih konsolidiranih izvještaja koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjeg matičnog društva.

Države članice mogu predvidjeti da se nadležnim tijelima dodijele i druge ovlasti uz one iz ovog stavka te da ona mogu predvidjeti šire područje primjene sankcija i veće razine sankcija od onih koje su utvrđene u ovom stavku.

Ovlasti dodijeljene nadležnim tijelima, kako je navedeno u ovom članku, ne dovodeći u pitanje isključivu nadležnost ESB-a u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013, odnose se na povlačenje odobrenja kreditnim institucijama za potrebe bonitetnog nadzora.

5.          Kršenje pravila utvrđenih člankom 4. ili člankom 15. ne utječe na valjanost uvjeta transakcija financiranja vrijednosnih papira ili mogućnost stranaka da provode uvjete transakcija financiranja vrijednosnih papira. Kršenje pravila definiranih člankom 4. ne daje stranci u transakciji financiranja vrijednosnih papira pravo na nadoknadu.

6.          Države članice obavješćuju Komisiju i ESMA-u o pravilima koja se odnose na stavke 1., 3. i 4. do [12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe]. One Komisiju i ESMA-u bez odgode obavješćuju o daljnjim izmjenama tih pravila.

Članak 21.

Izvršavanje nadzornih ovlasti i sankcija

Države članice osiguravaju da nadležna tijela pri utvrđivanju vrste i razine administrativnih sankcija i drugih mjera uzimaju u obzir sve bitne okolnosti, uključujući po potrebi sljedeće:

(a)    težinu i trajanje kršenja;

(b)    stupanj odgovornosti osobe odgovorne za kršenje;

(c)    financijsku snagu osobe odgovorne za kršenje, uzimajući u obzir čimbenike kao što su ukupni promet pravne osobe ili godišnji prihod u slučaju fizičke osobe;

(d)    važnost ostvarene dobiti ili izbjegnutih gubitaka osobe odgovorne za kršenje, ako ih je moguće utvrditi;

(e)    razinu suradnje osobe odgovorne za kršenje s nadležnim tijelom, ne dovodeći u pitanje potrebu da se osigura povrat ostvarene dobiti ili izbjegnutih gubitaka te osobe;

(f)     prethodna kršenja osobe odgovorne za kršenje;

(g)    mjere koje je osoba odgovorna za kršenje poduzela kako bi spriječila da se ono ponovi.

Članak 22.

Izvješćivanje o kršenju propisa

1.          Nadležna tijela utvrđuju djelotvorne mehanizme radi izvješćivanja nadležnim tijelima o stvarnim ili mogućim kršenjima članaka 4. i 15.

2.          Mehanizmi iz stavka 1. uključuju barem sljedeće:

(a)    posebne postupke za primitak izvješća o kršenju propisa i daljnje postupanje, uključujući uspostavu sigurnih komunikacijskih kanala za ta izvješća;

(b)    prikladnu zaštitu osoba koje su zaposlene na temelju ugovora o radu, a koje prijave kršenja ili su za njih optužena, od zastrašivanja, diskriminacije ili drugih vrsta nepoštenog postupanja;

(c)    zaštitu osobnih podataka osobe koja prijavljuje kršenje i fizičke osobe koja je navodno počinila kršenje, uključujući zaštitu u pogledu čuvanja povjerljivosti identiteta u svim fazama postupka, ne dovodeći u pitanje objavu informacija koja se zahtijeva na temelju nacionalnog zakonodavstva u okviru istraga ili daljnjih sudskih postupaka.

3.          Države članice zahtijevaju od poslodavaca da osiguraju odgovarajuće interne postupke na temelju kojih zaposlenici mogu prijaviti kršenja iz članaka 4. i 15.

4.          Države članice mogu predvidjeti dodjelu financijskih poticaja osobama koje ponude relevantne informacije o mogućim kršenjima ove Uredbe u skladu s nacionalnim zakonodavstvom pod uvjetom da takve osobe nemaju unaprijed definiranu zakonsku ili ugovornu obvezu prijavljivati takve informacije, te pod uvjetom da su informacije nove i da se na temelju njih izriču administrativne sankcije ili druge mjere zbog kršenja ove Uredbe ili kaznene sankcije.

Članak 23.

Razmjena informacija s ESMA-om

1.        Nadležna tijela ESMA-i svakih šest mjeseci dostavljaju zbirne i detaljne informacije o svim administrativnim mjerama, sankcijama i novčanim kaznama izrečenima u skladu s člankom 20. ESMA objavljuje te informacije u polugodišnjem izvješću.

2.        Ako su države članice odlučile utvrditi kaznene sankcije za kršenje odredaba iz članka 20., njihova nadležna tijela ESMA-i jednom godišnje dostavljaju anonimne i zbirne podatke u vezi s poduzetim kaznenim istragama i izrečenim kaznenim sankcijama. ESMA podatke o izrečenim kaznenim sankcijama objavljuje u godišnjem izvješću. Ako je nadležno tijelo javno objavilo administrativne sankcije, novčane kazne i druge mjere te kaznene sankcije, o tome istodobno obavješćuje ESMA-u.

3.        Ako je nadležno tijelo javno objavilo administrativnu mjeru, sankciju ili kaznenu sankciju, o tome istodobno obavješćuje ESMA-u.

4.        ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kako bi se utvrdili postupci i oblici razmjene informacija iz stavaka 1. i 2.

ESMA Komisiji dostavlja taj nacrt provedbenih tehničkih standarda do [12 mjeseci od objave Uredbe].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 24.

Objava odluka

1.          U skladu s trećim podstavkom nadležna tijela na svojim internetskim stranicama objavljuju svaku odluku o izricanju administrativne sankcije ili druge mjere u pogledu kršenja članaka 4. i 15. odmah nakon što o toj odluci obavijeste osobu na koju se odluka odnosi.

2.          U objavljenim informacijama u skladu s prvim podstavcima navode se barem vrsta i narav kršenja i identitet osobe na koju se odluka odnosi.

Prvi i drugi podstavak ne primjenjuju se na odluke kojima se izriču mjere istražne naravi.

Ako nadležno tijelo nakon procjene svakog pojedinog slučaja smatra da bi objava identiteta pravne osobe na koju se odluka odnosi ili osobnih podataka fizičke osobe mogla biti nerazmjerna, ili ako bi se tom objavom ugrozila istraga koja je u tijeku ili stabilnost financijskih tržišta, čini jedno od sljedećeg:

(a)    odgađa objavu odluke dok razlozi za tu odgodu ne prestanu postojati;

(b)    anonimno objavljuje odluku u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ako se tom objavom osigurava djelotvorna zaštita dotičnih osobnih podataka i, po potrebi, odgađa objavu odgovarajućih podataka na razuman rok ako je predvidivo da će razlozi za anonimnu objavu prestati postojati u tom razdoblju;

(c)    ne objavljuje odluku u slučaju da nadležno tijelo smatra da je objava u skladu s točkom (a) ili (b) nedostatna kako bi se osiguralo:

i.       da se ne ugrozi stabilnost financijskih tržišta; ili

ii. razmjernost objave takvih odluka u odnosu na mjere koje se smatraju mjerama blaže naravi.

3.          Ako se protiv odluke podnese žalba nacionalnom pravosudnom, administrativnom ili drugom tijelu, nadležna tijela odmah na svojoj internetskoj stranici objavljuju tu informaciju i sve daljnje informacije o ishodu žalbe. Objavljuje se i svaka odluka o poništenju odluke protiv koje je podnesena žalba.

4.          Nadležna tijela osiguravaju da svaka odluka objavljena u skladu s ovim člankom ostane dostupna na njihovim internetskim stranicama najmanje pet godina nakon objave. Osobni podaci iz tih odluka zadržavaju se na internetskim stranicama nadležnog tijela tijekom razdoblja koje je potrebno u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka.

Članak 25.

Sankcije za potrebe članaka 13. i 14.

Sankcije i druge mjere utvrđene u skladu s Direktivom 2009/65/EZ i Direktivom 2011/61/EU primjenjuju se na kršenja obveza utvrđenih u člancima 13. i 14. ove Uredbe.

Poglavlje IX.

Preispitivanje

Članak 26.

Izvješća i preispitivanje

1.        Do …* [SL molimo umetnuti datum: devet mjeseci nakon izvješća ESMA-e/15 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o učinkovitosti ove Uredbe i o daljnjim međunarodnim naporima za poboljšanje transparentnosti tržišta transakcija financiranja vrijednosnih papira, kao i za smanjivanje rizika povezanih s tom vrstom transakcija, uključujući preporuke FSB-a o korektivnim faktorima za kolaterale dostavljene u transakcije financiranja vrijednosnih papira koje nisu uključene u središnji kliring. Komisija to izvješće podnosi zajedno s mogućim zakonodavnim prijedlozima.

Za potrebe izvješća Komisije, ESMA u suradnji s EBA-om i ESRB-om ocjenjuje i podnosi Komisiji izvješće o odgovarajućim rješenjima za hvatanje u koštac s prekomjernom financijskom polugom korištenjem transacija financiranja vrijednosnih papira i za razmatranje smanjenja procikličnosti takve poluge, uključujući i načine razvijanja europskog okvira u skladu s postojećim preporukama FSB-a o korektivnim faktorima za kolaterale dostavljene u transakcije financiranja vrijednosnih papira koje nisu uključene u središnji kliring. U tom se izvješću razmatra i kvantitativni utjecaj preporuka FSB-a, a Komisiji se podnosi do …* [SL – molimo umetnuti datum: 6 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe]. Izvješće se podnosi i Europskom parlamentu i Vijeću.

1b.      Komisija priprema godišnje izvješće o primjeni članka 11. i u potpunosti vodi računa o svim naknadama naplaćenim trgovinskim repozitorijima kako bi se osiguralo da su one upotrijebljene samo za pokrivanje potrebnih rashoda iz ove Uredbe i rashoda iz Uredbe (EU) br. 648/2012.

2a.      Komisija u suradnji s državama članicama i ESMA-om izrađuje godišnje izvješće o mogućim načinima izbjegavanja obveza koje proizlaze iz ove Uredbe, a koje mogu nastati u okviru svake transakcije s predmetom ili učinkom koji su slični transakcijama financiranja vrijednosnih papira. ESMA nadzire sva bitna događanja u razvoju tržišnih praksi u tom smislu i o njima izvješćivati.

2b.      ESMA Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji podnosi godišnje izvješće o dopuštanju jednostranog izvješćivanja o transakcijama kako bi se na osnovi iskustava u izvješćivanju ocijenilo mogu li se izbjeći ili staviti pod nadzor dvostruke transakcije.

Poglavlje X.

Završne odredbe

Članak 27.

Izvršavanje delegiranih ovlasti

1.          Ovlasti za donošenje delegiranih akata dodjeljuju se Komisiji u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.          Delegiranje ovlasti iz članka 2. stavka 3., ▌članka 11. stavka 2. ▌ i članka 14. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od datuma iz članka 28.

3.          Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 2. stavka 3., ▌članka 4., članka 11. stavka 2. i članka 14. stavka 3. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Ona proizvodi učinke sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum koji je naveden u odluci. Ona ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.          Čim donese delegirani akt, Komisija o njemu istodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

5.          Delegirani akt donesen u skladu s člankom 2. stavkom 3.▌, člankom 11. stavkom 2. ▌i člankom 14. stavkom 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće ne izraze nikakve primjedbe u roku od dva mjeseca od obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako prije isteka navedenog roka Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju da nemaju primjedaba. Taj se rok produžuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 27.a

1.        Komisiji pomaže Odbor za [...]. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.        Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.        Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 28.

Stupanje na snagu i primjena

1.          Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.          Ova se Uredba primjenjuje od datuma njezina stupanja na snagu, uz iznimku:

(a)    članka 4. stavka 1., koji se primjenjuje na sve financijske druge ugovorne strane šest mjeseci od datuma donošenja ovih regulatornih tehničkih standarda, a na nefinancijske druge ugovorne strane 12 mjeseci od datuma donošenja tih regulatornih tehničkih standarda;

(b)    članka 13., koji se primjenjuje od …* [SL – molimo umetnuti datum: 18 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe];

(c)    članka 14., koji se primjenjuje od …* [SL – molimo umetnuti datum: 6 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u …

Za Europski parlament                                 Za Vijeće

Predsjednik                                                   Predsjednik

(1)

SL C 451 od 16.12.2014., str. 56.

(2)

SL C 271 od 19.8.2014., str. 87.

(3)

* Izmjene: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

(4)

              SL C 336, 26.9.2014., str. 5.

(5)

              SL C 271, 16.12.2014., str. 59.

(6)

             SL C 271, 19.8.2014., str. 87.

(7)

             Stajalište Europskog parlamenta od …

(8)

              Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

(9)

              Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

(10)

             Direktiva 2002/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. lipnja 2012. o tržištima financijskih instrumenata (SL L 168, 27.6.2002., str. 43).

(11)

           Direktiva 2014/91/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2009/65/EZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) u pogledu poslova depozitara, politika nagrađivanja i sankcija (SL L 257, 28.8.2014., str. 186.).

(12)

            Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(13)

            SL C 328, …, str. 3.

(14)

           Delegirana uredba Komisije (EU) br. 231/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzeća, opće uvjete poslovanja, depozitare, financijsku polugu, transparentnost i nadzor (SL L 83, 22.3.2013., str. 1.).

(15)

              Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i vezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (OJ L 182, 29.6.2013., str. 19.).

(16)

           Direktiva 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s podacima o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni u trgovanje na uređenom tržištu i izmjeni Direktive 2001/34/EZ (SL L 390, 31.12.2004., str. 38.).

(17)

           Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupu aktivnostima kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru kreditnih institucija i investicijskih društava, kojom se izmjenjuje Direktiva 2002/87/EZ i stavljaju izvan snage Direktive 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(18)

              Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 23/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012(SL L 257, 28.8.2014., str. 1.).

(19)

            Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima o određenim vrstama obveza o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).


PRILOG

Odjeljak A – Informacije dostavljene u polugodišnjim i godišnjim izvješćima UCITS-a i godišnjem izvješću AIF-a

Opći podaci:

–           iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini,

–           iznos imovine korištene u svakoj vrsti transakcije financiranja vrijednosnih papira i svakoj drugoj strukturi financiranja izražen kao apsolutni iznos i kao udio u imovini fonda pod upravljanjem.

Podaci o koncentraciji:

–           10 najvažnijih vrijednosnih papira i robe primljenih kao kolateral po izdavatelju za sve vrste transakcija financiranja vrijednosnih papira i drugih struktura financiranja,

–           10 najvažnijih drugih ugovornih strana svake pojedinačne vrste transakcija financiranja vrijednosnih papira i drugih struktura financiranja.

Agregirani podaci o transakcijama za svaku pojedinačnu vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i drugih struktura financiranja – raščlanjeni prema kategorijama u nastavku:

–           vrsta i kvaliteta kolaterala,

–           dospijeće kolaterala raščlanjeno po sljedećim razdobljima dospijeća: manje od jednog dana, jedan dan do jedan tjedan, jedan tjedan do jedan mjesec, jedan mjesec do tri mjeseca, tri mjeseca do jedne godine, više od jedne godine, bez datuma dospijeća,

–           valuta kolaterala,

–           dospijeće raščlanjeno po sljedećim razdobljima dospijeća: manje od jednog dana, jedan dan do jedan tjedan, jedan tjedan do jedan mjesec, jedan mjesec do tri mjeseca, tri mjeseca do jedne godine, više od jedne godine, otvorene transakcije,

–           zemlja u kojoj druge ugovorne strane imaju sjedište,

–           namirenje i poravnanje (npr. trostrano, središnja druga ugovorna strana, dvostrano).

Podaci o ponovnom korištenju ▌gotovisnkim kolateralom:

–           udio primljenog kolaterala koji se ponovno koristi ▌,u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima,

–           informacije o bilo kakvim ograničenjima u pogledu vrste vrijednosnih papira i robe koji se mogu ponovno ulagati ▌;

–           prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala.

Pohrana kolaterala koje je fond primio u okviru transakcija financiranja vrijednosnih papira i drugih struktura financiranja

Broj skrbnika i iznos imovine koju kao kolateral svaki od njih pohranjuje

Pohrana kolaterala koje je fond izdao u okviru transakcija financiranja vrijednosnih papira i drugih struktura financiranja

Udio kolaterala koji se drže na odvojenim ili skupnim računima ili na bilo kojim drugim računima

Podaci o prihodima i troškovima za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i drugih struktura financiranja raščlanjeni po fondovima, upraviteljima fondova i posrednicima kod pozajmljivanja u apsolutnim vrijednostima i kao postotak od ukupnih prihoda ostvarenih tom vrstom transakcije financiranja vrijednosnih papira i druge strukture financiranja

Odjeljak B – Informacije koje se uključuju u prospekt UCITS-a i informacije objavljene ulagateljima AIF-a:

–           općeniti opis transakcija financiranja vrijednosnih papira i drugih struktura financiranja koje fond koristi i razlog njihova korištenja,

–           ukupni podaci koji se dostavljaju za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i za svaku vrstu drugih struktura financiranja,

•      vrste imovine koje njima mogu biti obuhvaćene,

•      maksimalni udio imovine pod upravljanjem koji njima može biti obuhvaćen,

•      očekivani udio imovine pod upravljanjem koji će biti obuhvaćen svakom od njih;

–           kriteriji korišteni za odabir drugih ugovornih strana (uključujući pravni status, matičnu zemlju, minimalni kreditni rejting),

–           prihvatljivi kolateral: opis prihvatljivog kolaterala s obzirom na vrste imovine, izdavatelja, dospijeće, likvidnost te diversifikaciju kolaterala i politike korelacije,

–           vrednovanje kolaterala: opis metodologije za vrednovanje kolaterala koja se koristi i razlog korištenja te koristi li se dnevno iskazivanje tržišne vrijednosti i dnevne varijacijske marže,

–           Risk management: opis rizika povezanih s transakcijama financiranja vrijednosnih i drugim strukturama financiranja papira te rizika povezanih s upravljanjem kolateralima, kao što su operativni, likvidnosni, skrbnički i pravni rizici te rizici druge ugovorne strane,

–           detaljne informacije o tome kako se imovine pozajmljena drugoj ugovornoj strani i primljeni kolaterali pohranjuju (skrbnik fonda),

–           politika dijeljenja prihoda ostvarenih transakcijama financiranja vrijednosnih papira ili drugim strukturama financiranja: podaci o udjelima prihoda ostvarenih njima koje dobiva fond ili upravitelj ili zadržavaju treće osobe (npr. posrednik kod pozajmljivanja).


POSTUPAK

Naslov

Izvještavanje i transparentnost transakcija financiranja vrijednosnih papira

Referentni dokumenti

COM(2014)0040 – C7-0023/2014 – 2014/0017(COD)

Datum podnošenja EP-u

29.1.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

25.2.2014

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

25.2.2014

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

JURI

3.9.2014

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Renato Soru

22.7.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

4.11.2014

21.1.2015

23.2.2015

 

Datum usvajanja

24.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

49

2

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Matt Carthy, Philippe De Backer, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Morten Messerschmidt, Siegfried Mureșan, Michel Reimon, Miguel Urbán Crespo

Datum podnošenja

9.4.2015

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti