Procedure : 2013/0224(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0122/2015

Indgivne tekster :

A8-0122/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 6
CRE 28/04/2015 - 6

Afstemninger :

PV 28/04/2015 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0102

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 155kWORD 66k
31.3.2015
PE 551.871v03-00 A8-0122/2015

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF

(17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: José Inácio Faria

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF

(17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (17086/1/2014 – C8-0072/2015),

–       der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 16. oktober 2013(1),

–       der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0480),

–       der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–       der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0122/2015),

1.      godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.      konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.      pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.      pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT C 67 af 6.3.2014, s. 70.

(2)

Vedtagne tekster af 16.4.2014, P7_TA(2014)0424.


BEGRUNDELSE

Med dette forslag indføres et system til overvågning, rapportering og verifikation af kuldioxidemissioner fra søtransport.

Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsholdning den 16. april 2014. Den 24. september 2014 traf ENVI-udvalget afgørelse i henhold til artikel 74 i forretningsordenen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger. Parlamentets og Rådets forhandlingsdelegationer, med deltagelse af Kommissionen, nåede uformelt til enighed om sagen den 18. november 2014. Aftalens tekst blev forelagt ENVI-udvalget til godkendelsesafstemning den 3. december 2014 og blev godkendt med et overvældende flertal. Efter jurist-lingvisternes gennemgang vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning og bekræftede aftalen den 5. marts 2015.

Eftersom Rådets førstebehandlingsholdning er i overensstemmelse med den aftale, der blev opnået enighed om under trilogmøderne, anbefaler ordføreren, at udvalget godkender den uden yderligere ændringer.

PROCEDURE

Titel

Overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013

Referencer

17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

16.4.2014                     T7-0424/2014

Kommissionens forslag

COM(2013)0480 - C7-0201/2013

Dato, hvor plenarmødet fik meddelelse om modtagelse af Rådets holdning ved førstebehandling

12.3.2015

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

12.3.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

José Inácio Faria

5.9.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

18.3.2015

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

58

0

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Simona Bonafè, Marie-Christine Boutonnet, Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Linnéa Engström, Luke Ming Flanagan, Jan Huitema, Karol Karski, Anthea McIntyre, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Theodor Dumitru Stolojan, Dubravka Šuica, Tom Vandenkendelaere

Dato for indgivelse

1.4.2015

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik