ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, από τις θαλάσσιες μεταφορές και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΕ

31.3.2015 - (17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)) - ***II

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: José Inácio Faria

Διαδικασία : 2013/0224(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0122/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0122/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, από τις θαλάσσιες μεταφορές και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΕ

(17086/1/2014 – C8-0072/2015) – 2013/0224(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (17086/1/2014 – C8-0072/2015),

–       έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2013[1],

–       έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση[2] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0480),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0122/2015),

1.      εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.      διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.      αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  • [1]               ΕΕ C 67 της 6.3.2014, σ. 70.
  • [2]               Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 16 Απριλίου 2014, P7_TA(2014)0424.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα πρόταση καθιερώνει ένα σύστημα για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2014. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 η επιτροπή ENVI αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 74 του Κανονισμού να αρχίσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις. Οι ομάδες διαπραγμάτευσης του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τη συμμετοχή της Επιτροπής, κατέληξαν σε άτυπη συμφωνία επί του εν λόγω φακέλου στις 18 Νοεμβρίου 2014. Το κείμενο της συμφωνίας υποβλήθηκε στην επιτροπή ENVI στις 3 Δεκεμβρίου 2014 για να τεθεί σε ψηφοφορία προς έγκριση, και εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Μετά τον νομικό-γλωσσικό έλεγχο, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία στις 5 Μαρτίου 2015.

Δεδομένου ότι η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση συνάδει με τη συμφωνία που επετεύχθη στον τριμερή διάλογο, ο εισηγητής συνιστά την έγκρισή της από την Επιτροπή, χωρίς περαιτέρω τροποποιήσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές και τροποποίηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 525/2013

Έγγραφα αναφοράς

17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

16.4.2014                     T7-0424/2014

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2013)0480 - C7-0201/2013

Ημερομηνία αναγγελίας στη συνεδρίαση της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

12.3.2015

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

12.3.2015

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

José Inácio Faria

5.9.2013

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

18.3.2015

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

58

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Дамиано Дзофоли

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Simona Bonafè, Marie-Christine Boutonnet, Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Linnéa Engström, Luke Ming Flanagan, Jan Huitema, Karol Karski, Anthea McIntyre, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Theodor Dumitru Stolojan, Dubravka Šuica, Tom Vandenkendelaere

Ημερομηνία κατάθεσης

1.4.2015