Menetlus : 2013/0224(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0122/2015

Esitatud tekstid :

A8-0122/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 6
CRE 28/04/2015 - 6

Hääletused :

PV 28/04/2015 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0102

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 152kWORD 66k
31.3.2015
PE 551.871v03-00 A8-0122/2015

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheite seiret, aruandlust ja kontrolli ning millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ

(17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Raportöör: José Inácio Faria

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheite seiret, aruandlust ja kontrolli ning millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ

(17086/1/2014 – C8-0072/20152013/0224(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (17086/1/2014 – C8-0072/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. oktoobri 2013. aasta arvamust(1),

–       võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0480) suhtes,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–       võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0122/2015),

1.      kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.      märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.      teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.      teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

             ELT C 67, 6.3.2014, lk 70.

(2)

             Vastuvõetud tekstid, 16.4.2014, P7_TA(2014)0424.


SELETUSKIRI

Kõnealuses ettepanekus esitatakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheite seire, aruandluse ja kontrolli süsteem.

Parlament võttis oma esimese lugemise seisukoha vastu 16. aprillil 2014. Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon otsustas 24. septembril 2014 vastavalt kodukorra artiklile 74 alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi. Parlamendi ja nõukogu läbirääkimismeeskonnad jõudsid komisjoni osalusel 18. novembril 2014 ettepaneku suhtes mitteametlikule kokkuleppele. Kokkuleppe tekst pandi 3. detsembril 2014 keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonis heakskiidu saamiseks hääletusele ja see kiideti ülekaaluka häälteenamusega heaks. Kokkuleppest lähtuvalt võttis nõukogu pärast õiguslikku ja keelelist kontrolli 5. märtsil 2015. aastal vastu oma esimese lugemise seisukoha.

Et nõukogu esimese lugemise seisukoht on kooskõlas kolmepoolsetel kohtumistel saavutatud kokkuleppega, soovitab raportöör komisjonil see muutmata kujul heaks kiita.


MENETLUS

Pealkiri

Meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheite seire, aruandlus ja kontroll ning määruse (EL) nr 525/2013 muutmine

Viited

17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

16.4.2014                     T7-0424/2014

Komisjoni ettepanek

COM(2013)0480 – C7-0201/2013

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

12.3.2015

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

12.3.2015

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

José Inácio Faria

5.9.2013

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

18.3.2015

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

58

0

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Simona Bonafè, Marie-Christine Boutonnet, Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Linnéa Engström, Luke Ming Flanagan, Jan Huitema, Karol Karski, Anthea McIntyre, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Theodor Dumitru Stolojan, Dubravka Šuica, Tom Vandenkendelaere

Esitamise kuupäev

1.4.2015

Õigusteave - Privaatsuspoliitika