Menettely : 2013/0224(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0122/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0122/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 6
CRE 28/04/2015 - 6

Äänestykset :

PV 28/04/2015 - 7.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0102

SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN     ***II
PDF 150kWORD 65k
31.3.2015
PE 551.871v03-00 A8-0122/2015

neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta sekä direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta

(17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: José Inácio Faria

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta sekä direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta

(17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (17086/1/2014 – C8‑0072/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16. lokakuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–       ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0480),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–       ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0122/2015),

1.      hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.      toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.      kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.      kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL C 67, 6.3.2014, s. 70.

(2)

Hyväksytyt tekstit 16.4.2014, P7_TA(2014)0424.


PERUSTELUT

Tällä ehdotuksella otetaan käyttöön järjestelmä meriliikenteestä peräisin olevien hiilidioksidipäästöjen tarkkailemiseksi, raportoimiseksi ja todentamiseksi.

Parlamentti hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa 16. huhtikuuta 2014. ENVI-valiokunta teki 24. syyskuuta 2014 työjärjestyksen 74 artiklan mukaisesti päätöksen toimielinten välisten neuvottelujen käynnistämisestä. Parlamentin ja neuvoston neuvottelutiimit pääsivät asiasta epäviralliseen sopimukseen 18. marraskuuta 2014 komission osallistuessa neuvotteluun. Sopimuksen teksti esiteltiin ENVI-valiokunnalle ja sen hyväksymisestä äänestettiin 3. joulukuuta 2014. Teksti hyväksyttiin ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Juristilingvistien viimeistelyn jälkeen neuvosto hyväksyi 5. maaliskuuta 2015 ensimmäisen käsittelyn kantansa, jossa sopimus vahvistettiin.

Koska neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta on kolmikantaneuvotteluissa saavutetun sopimuksen mukainen, esittelijä suosittelee valiokunnalle, että se hyväksyy kannan ilman tarkistuksia.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailu, raportointi ja todentaminen sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttaminen

Viiteasiakirjat

17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

16.4.2014                     T7-0424/2014

Komission ehdotus

COM(2013)0480 - C7-0201/2013

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

12.3.2015

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

12.3.2015

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

José Inácio Faria

5.9.2013

 

 

 

Valiokuntakäsittely

18.3.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

58

0

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Simona Bonafè, Marie-Christine Boutonnet, Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Linnéa Engström, Luke Ming Flanagan, Jan Huitema, Karol Karski, Anthea McIntyre, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Theodor Dumitru Stolojan, Dubravka Šuica, Tom Vandenkendelaere

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

1.4.2015

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö