AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a tengeri közlekedésből eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomon követéséről, jelentéséről és hitelesítéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából

31.3.2015 - (17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)) - ***II

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: José Inácio Faria

Eljárás : 2013/0224(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0122/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0122/2015
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a tengeri közlekedésből eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomon követéséről, jelentéséről és hitelesítéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából

(17086/1/2014 – C8-0072/2015) – 2013/0224(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (17086/1/2014 – C8 0072/2015),

–       tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. október 16-i véleményére[1],

–       tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0480) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[2],

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–       tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8‑0122/2015),

1.      egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.      megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.      utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.      utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  • [1]               HL C 67., 2014.3.6., 70. o.
  • [2]               Elfogadott szövegek 2014.4.16., P8_TA(2014)0424.

INDOKOLÁS

A javaslat a tengeri szállítás által kibocsátott szén-dioxid nyomon követésére, jelentésére és ellenőrzésére szolgáló rendszert vezet be.

A Parlament 2014. április 16-án fogadta el az első olvasatban kialakított álláspontját. 2014. szeptember 24-én az ENVI bizottság az eljárási szabályzat 74. cikke értelmében határozatot hozott az intézményközi tárgyalások megnyitásáról. A Parlament és a Tanács tárgyalócsoportja a Bizottság részvételével 2014. november 18-án nem hivatalos megállapodásra jutott az aktáról. A megállapodás szövegét 2014. december 3-án bocsátották szavazásra az ENVI bizottságban, amely azt jelentős többséggel elfogadta. A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács 2015. március 5-én elfogadta első olvasatbeli álláspontját, megerősítve a megállapodást.

Mivel a Tanács első olvasatbeli álláspontja megegyezik a háromoldalú egyeztetés során elért megállapodással, az előadó ajánlja a bizottság számára annak további módosítások nélküli elfogadását.

ELJÁRÁS

Cím

A tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátások monitorozása, jelentése és ellenőrzése, valamint az 525/2013/EU rendelet módosítása

Hivatkozások

17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

16.4.2014                     T7-0424/2014

A Bizottság javaslata

COM(2013)0480 - C7-0201/2013

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

12.3.2015

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

12.3.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

José Inácio Faria

5.9.2013

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

18.3.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

26.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

58

0

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Simona Bonafè, Marie-Christine Boutonnet, Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Linnéa Engström, Luke Ming Flanagan, Jan Huitema, Karol Karski, Anthea McIntyre, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Theodor Dumitru Stolojan, Dubravka Šuica, Tom Vandenkendelaere

Benyújtás dátuma

1.4.2015