Procedūra : 2013/0224(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0122/2015

Pateikti tekstai :

A8-0122/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 6
CRE 28/04/2015 - 6

Balsavimas :

PV 28/04/2015 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0102

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 165kWORD 70k
31.3.2015
PE 551.871v02-00 A8-0122/2015

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB

(17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėjas: José Inácio Faria

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB

(17086/1/2014 – C8-0072/20152013/0224(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (17086/1/2014 – C8-0072/2015),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–       atsižvelgdamas į savo poziciją(2) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0480) per pirmąjį svarstymą,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0122/2015),

1.      pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.      pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.      paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.      paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

             OL C 67, 2014 3 6, p. 70.

(2)

             2014 m. balandžio 16 d. priimti tekstai P7_TA(2014)0424.


AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo pasiūlymu įsteigiama jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, sistema.

Europos Parlamentas patvirtino savo poziciją per pirmąjį svarstymą 2014 m. balandžio 16 d. 2014 m. rugsėjo 24 d. ENVI komitetas pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnį priėmė sprendimą pradėti tarpinstitucines derybas. 2014 m. lapkričio 18 d. Parlamento ir Tarybos derybų grupės neoficialiai susitarė dėl dokumento dalyvaujant Komisijos atstovams. 2014 m. gruodžio 3 d. tekstas buvo pateiktas tvirtinti ENVI komitetui ir buvo patvirtintas didžiąja balsų dauguma. Po teisinių ir lingvistinių aspektų patikrinimo Taryba priėmė savo pirmojo svarstymo poziciją, kuria patvirtinamas 2015 m. kovo 5 d. susitarimas.

Kadangi Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą atitinka susitarimą, pasiektą per trišalius susitikimus, pranešėja siūlo komitetui jai pritarti be papildomų pakeitimų.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsena, ataskaitų teikimas ir tikrinimas ir Reglamento (ES) Nr. 525/2013 dalinis keitimas

Nuorodos

17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

16.4.2014                     T7-0424/2014

Komisijos pasiulymas

COM(2013) 0480 - C7-0201/2013

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

12.3.2015

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

12.3.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

José Inácio Faria

5.9.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

18.3.2015

 

 

 

Priėmimo data

26.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

58

0

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Simona Bonafè, Marie-Christine Boutonnet, Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Linnéa Engström, Luke Ming Flanagan, Jan Huitema, Karol Karski, Anthea McIntyre, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Theodor Dumitru Stolojan, Dubravka Šuica, Tom Vandenkendelaere

Pateikimo data

1.4.2015

Teisinis pranešimas - Privatumo politika