Procedure : 2013/0224(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0122/2015

Ingediende teksten :

A8-0122/2015

Debatten :

PV 28/04/2015 - 6
CRE 28/04/2015 - 6

Stemmingen :

PV 28/04/2015 - 7.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0102

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING     ***II
PDF 154kWORD 66k
31.3.2015
PE 551.871v03-00 A8/0122/2015

betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad over de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG

(17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur: José Inácio Faria

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad over de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG

(17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–       gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (17086/1/2014 – C8-0072/2015),

–       gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 oktober 2013(1),

–       gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2013)0480),

–       gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien artikel 76 van zijn Reglement,

–       gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0122/2015),

1.      hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.      constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.      verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.      verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

PB C 67 van 6.3.2014, blz. 70.

(2)

Aangenomen teksten van 16 april 2014, P7_TA(2014)0424.


TOELICHTING

Dit voorstel voert een systeem in voor de monitoring, rapportage en verificatie van kooldioxide-emissies afkomstig van maritiem vervoer.

Het Parlement heeft op 16 april 2014 zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld. Op 24 september 2014 heeft de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid in overeenstemming met artikel 74 van het Reglement het besluit tot opening van interinstitutionele onderhandelingen genomen. Op 18 november 2014 bereikten de onderhandelingsteams van het Parlement en de Raad, met de deelname van de Commissie, een informeel akkoord over het dossier. De tekst van de overeenkomst is aan ENVI voorgelegd voor goedkeuring op 3 december 2014 en werd met een overgrote meerderheid aangenomen. Na een juridische en taalkundige toetsing heeft de Raad zijn in eerste lezing vastgestelde standpunt bij het akkoord van 5 maart 2015 bevestigd.

Aangezien het standpunt van de Raad in eerste lezing overeenkomt met de in de rondes van de trialoog bereikte overeenkomst, beveelt de rapporteur de commissie aan er zonder verdere wijzigingen mee in te stemmen.


PROCEDURE

Titel

Monitoring, rapportage en verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013

Document- en procedurenummers

17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

16.4.2014                     T7-0424/2014

Voorstel van de Commissie

COM(2013)0480 - C7-0201/2013

Datum bekendmaking ontvangst standpunt van de Raad in eerste lezing

12.3.2015

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ENVI

12.3.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

José Inácio Faria

5.9.2013

 

 

 

Behandeling in de commissie

18.3.2015

 

 

 

Datum goedkeuring

26.3.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

58

0

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Simona Bonafè, Marie-Christine Boutonnet, Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Linnéa Engström, Luke Ming Flanagan, Jan Huitema, Karol Karski, Anthea McIntyre, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Theodor Dumitru Stolojan, Dubravka Šuica, Tom Vandenkendelaere

Datum indiening

1.4.2015

Juridische mededeling - Privacybeleid