ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmieniającego dyrektywę 2009/16/WE

31.3.2015 - (17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)) - ***II

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawca: José Inácio Faria

Procedura : 2013/0224(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0122/2015
Teksty złożone :
A8-0122/2015
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmieniającego dyrektywę 2009/16/WE

(17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (17086/1/2014 – C8-0072/2015),

–       uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 października 2013 r.[1],

–       uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu[2] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM (2013)0480),

–       uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–       uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0122/2015),

1.      zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.      stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.      zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

  • [1]               Dz.U. C 67 z 6.3.2014, s. 70.
  • [2]               Teksty przyjęte w dniu 16 kwietnia 2014 r., P7_TA(2014)0424.

UZASADNIENIE

Niniejszy wniosek wprowadza system monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego.

Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. W dniu 24 września 2014 r. komisja ENVI zgodnie z art. 74 Regulaminu podjęła decyzję o otwarciu negocjacji międzyinstytucjonalnych. Zespoły negocjacyjne Parlamentu i Rady, z udziałem Komisji, osiągnęły nieformalne porozumienie w sprawie dossier w dniu 18 listopada 2014 r. W dniu 3 grudnia 2014 r. tekst porozumienia przedłożono komisji ENVI pod głosowanie i został on zatwierdzony przeważającą większością głosów. Po weryfikacji przez prawników lingwistów, w dniu 5 marca 2015 r. Rada przyjęła w pierwszym czytaniu swoje stanowisko potwierdzające porozumienie.

Ponieważ stanowisko Rady w pierwszym czytaniu jest zgodne z porozumieniem osiągniętym w trakcie rozmów trójstronnych, sprawozdawca zaleca komisji przyjęcie go bez dalszych zmian.

PROCEDURA

Tytuł

Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmiana rozporządzenia (UE) nr 525/2013

Odsyłacze

17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

16.4.2014                     T7-0424/2014

Wniosek Komisji

COM(2013)0480 - C7-0201/2013

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

12.3.2015

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

12.3.2015

 

 

 

Sprawozdawca

       Data powołania

José Inácio Faria

5.9.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

18.3.2015

 

 

 

Data przyjęcia

26.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

58

0

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Simona Bonafè, Marie-Christine Boutonnet, Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Linnéa Engström, Luke Ming Flanagan, Jan Huitema, Karol Karski, Anthea McIntyre, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Theodor Dumitru Stolojan, Dubravka Šuica, Tom Vandenkendelaere

Data złożenia

1.4.2015