RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE

31.3.2015 - (17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)) - ***II

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportor: José Inácio Faria

Procedură : 2013/0224(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0122/2015
Texte depuse :
A8-0122/2015
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE

(17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (17086/1/2014 – C8–0072/2015),

–       având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 octombrie 2013[1],

–       având în vedere poziția sa în primă lectură[2] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0480),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0122/2015),

1.      aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.      constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.      încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  • [1]               JO C 67, 6.3.2014, p. 70.
  • [2]               Texte adoptate la 16 aprilie 2014, P7_TA(2014)0424.

EXPUNERE DE MOTIVE

Această propunere introduce un sistem pentru monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim.

La 16 aprilie 2014, Parlamentul a adoptat poziția sa în primă lectură. La 24 septembrie 2014, Comisia ENVI a luat decizia de a lansa negocierile interinstituționale, în conformitate cu articolul 74 din Regulamentul de procedură. Echipele de negociere ale Parlamentului și Consiliului, cu participarea Comisiei, au ajuns la un acord informal asupra dosarului la 18 noiembrie 2014. Textul acordului a fost prezentat Comisiei ENVI pentru un vot de aprobare la 3 decembrie 2014 și aprobat cu o majoritate covârșitoare. În urma verificării juridico-lingvistice, Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură, confirmând acordul la 5 martie 2015.

Având în vedere că prima poziție a Consiliului este în conformitate cu acordul la care s-a ajuns în triloguri, raportoarea recomandă comisiei să o accepte fără modificări ulterioare.

PROCEDURĂ

Titlu

Monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și modificarea Regulamentului (UE) nr. 525/2013

Referințe

17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)

Data primei lecturi a PE

16.4.2014                     T7-0424/2014

Propunerea Comisiei

COM(2013)0480 - C7-0201/2013

Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

12.3.2015

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ENVI

12.3.2015

 

 

 

Raportori

       Data numirii

José Inácio Faria

5.9.2013

 

 

 

Examinare în comisie

18.3.2015

 

 

 

Data adoptării

26.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

58

0

3

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Simona Bonafè, Marie-Christine Boutonnet, Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Linnéa Engström, Luke Ming Flanagan, Jan Huitema, Karol Karski, Anthea McIntyre, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Theodor Dumitru Stolojan, Dubravka Šuica, Tom Vandenkendelaere

Data depunerii

1.4.2015