PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Direktive 2009/16/ES

31.3.2015 - (17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)) - ***II

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalec: José Inácio Faria

Postopek : 2013/0224(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0122/2015
Predložena besedila :
A8-0122/2015
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Direktive 2009/16/ES

(17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (17086/1/2014 – C8-0072/2015),

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 16. oktobra 2013[1],

–       ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[2] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0480),

–       ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

–       ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0122/2015)

1.      odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.      ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.      naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

OBRAZLOŽITEV

Predlog uvaja sistem za spremljanje emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanje o njih in njihovo preverjanje.

Parlament je stališče v prvi obravnavi sprejel 16. aprila 2014. Odbor ENVI je 24. septembra 2014 sklenil, da bo po členu 74 Poslovnika začel medinstitucionalna pogajanja. Pogajalski skupini Parlamenta in Sveta sta 18. novembra 2014 s sodelovanjem Komisije dosegli neformalen dogovor o tem dosjeju. Besedilo dogovora je bilo 3. decembra 2014 predloženo odboru ENVI v glasovanje in potrjeno z veliko večino. Po pravno-jezikovnem pregledu je Svet 5. marca 2015 sprejel svoje stališče v prvi obravnavi, s čimer je dogovor potrdil.

Poročevalec odboru predlaga, naj sprejme stališče Sveta v prvi obravnavi brez dodatnih predlogov sprememb, saj je v skladu z dogovorom, doseženim v tristranskih pogovorih.

POSTOPEK

Naslov

Spremljanje emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter sprememba Uredbe (EU) št. 525/2013

Referenčni dokumenti

17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

16.4.2014                     T7-0424/2014

Predlog Komisije

COM(2013)0480 - C7-0201/2013

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

12.3.2015

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

12.3.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

José Inácio Faria

5.9.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

18.3.2015

 

 

 

Datum sprejetja

26.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

58

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Simona Bonafè, Marie-Christine Boutonnet, Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Linnéa Engström, Luke Ming Flanagan, Jan Huitema, Karol Karski, Anthea McIntyre, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Theodor Dumitru Stolojan, Dubravka Šuica, Tom Vandenkendelaere

Datum predložitve

1.4.2015