Betänkande - A8-0122/2015Betänkande
A8-0122/2015

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG

31.3.2015 - (17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)) - ***II

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: José Inácio Faria

Förfarande : 2013/0224(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0122/2015
Ingivna texter :
A8-0122/2015
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG

(17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (17086/1/2014 – C8‑0072/2015),

–       med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 16 oktober 2013[1],

–       med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[2], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0480),

–       med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–       med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0122/2015).

1.      Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.      Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  • [1]               EUT C 67, 6.3.2014, s. 70.
  • [2]               Antagna texter från sammanträdet 16.4.2014, P7_TA(2014)0424.

MOTIVERING

Genom detta förslag införs ett system för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp av koldioxid från sjötransporter.

Parlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen den 16 april 2014. Den 24 september 2014 beslutade miljöutskottet i enlighet med artikel 74 i arbetsordningen att inleda interinstitutionella förhandlingar. Parlamentets och rådets förhandlingsgrupper nådde, med kommissionens deltagande, en informell överenskommelse i ärendet den 18 november 2014. Texten till överenskommelsen lades fram för omröstning i miljöutskottet den 3 december 2014, och röstades igenom med överväldigande majoritet. Efter språkjuridisk granskning antog rådet sin ståndpunkt vid första behandlingen den 5 mars 2015, och bekräftade därmed överenskommelsen.

Eftersom rådets ståndpunkt vid första behandlingen är förenlig med överenskommelsen från trepartsdialogen rekommenderar föredraganden utskottet att acceptera den utan ytterligare ändringar.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av förordning (EU) nr 525/2013

Referensnummer

17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

16.4.2014                     T7-0424/2014

Kommissionens förslag

COM(2013)0480 - C7-0201/2013

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

12.3.2015

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

12.3.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

José Inácio Faria

5.9.2013

 

 

 

Behandling i utskott

18.3.2015

 

 

 

Antagande

26.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

58

0

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Simona Bonafè, Marie-Christine Boutonnet, Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Linnéa Engström, Luke Ming Flanagan, Jan Huitema, Karol Karski, Anthea McIntyre, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Theodor Dumitru Stolojan, Dubravka Šuica, Tom Vandenkendelaere

Ingivande

1,4 - 2015