Procedură : 2015/2056(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0124/2015

Texte depuse :

A8-0124/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/04/2015 - 16.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0090

RAPORT     
PDF 178kWORD 125k
1.4.2015
PE 549.437v02-00 A8-0124/2015

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, prezentată de Franța)

(COM(2015)0068 – C8-0058/2015 – 2015/2056(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor Jean-Paul Denanot

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, prezentată de Franța)

(COM(2015)0068 – C8-0058/2015 – 2015/2056(BUD))

Parlamentul European,

–    având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0068 – C8-0058/2015),

–   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–   având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–   având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0124/2015),

A. întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau de criza economică și financiară mondială și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

C. întrucât adoptarea noului Regulament privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D. întrucât Franța a depus cererea EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros pentru a obține o contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a celor 2 513 de concedieri efectuate la Mory-Ducros SAS, întreprindere ce își desfășura activitatea în sectorul economic clasificat în cadrul diviziunii 49 („Transporturi terestre și transporturi prin conducte”) a NACE a doua revizuire, concedierile având loc la 84 de unități din întreaga Franță continentală;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind FEG,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Franța are dreptul la o contribuție financiară în temeiul acestui regulament;

2.  constată că autoritățile franceze au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 6 octombrie 2014, iar evaluarea cererii a fost prezentată de Comisie la 23 februarie 2015; salută faptul că procesul de evaluare s-a desfășurat rapid, în mai puțin de cinci luni;

3.  constată că bugetul total este de 10 087 000 EUR, din care suma de 35 000 EUR este destinată controlului și certificării, și că contribuția financiară din partea FEG se ridică la 6 052 200 EUR, ceea ce reprezintă 60% din totalul costurilor;

4.  consideră că disponibilizările din cadrul Mory-Ducros SAS sunt legate de tendința generală de declin al producției fizice în Europa, care a dus la reducerea volumelor de mărfuri de transportat și a declanșat un război al prețurilor în sectorul transportului rutier de mărfuri, ce a avut drept consecință o deteriorare constantă a marjelor operaționale și o serie de pierderi pentru acest sector din Franța începând cu anul 2007; observă că acest lucru a fost urmat de un val de falimente, inclusiv cel al Mory-Ducros; conchide că aceste evenimente sunt legate în mod direct de criza financiară și economică mondială;

5.  subliniază că, conform înțelegerii care a urmat închiderii Mory-Ducros SAS, societatea nou-înființată MORY Global a preluat peste 50 de agenții din totalul de 84 și a reangajat 2 107 lucrători din totalul de 4 911, 2 804 lucrători fiind, prin urmare, disponibilizați;

6.  subliniază că peste 17% dintre beneficiarii preconizați a face obiectul acțiunilor propuse aparțin grupei de vârstă 55-64 de ani și că participarea lor la măsurile de sprijin propuse i-ar ajuta să evite șomajul pe termen lung și excluziunea socială;

7.  observă că, până în prezent, sectorul „Transporturi terestre și transporturi prin conducte” a făcut obiectul unei alte cereri FEG (cererea EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberoesterreich), care s-a bazat, de asemenea, pe criza financiară și economică mondială;

8.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile franceze au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 24 februarie 2014, cu mult înainte de decizia și chiar de cererea de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

9.   observă că serviciile personalizate care urmează să fie oferite constau într-o singură acțiune ce urmează să fie implementată prin intermediul unui ghișeu unic („Cellule de reclassement”) administrată de trei agenții contractante; constată că Franța solicită finanțare de la FEG numai pentru ghișeul unic; se așteaptă ca autoritățile franceze și Comisia să respecte pe deplin principiul potrivit căruia plățile către agenții se vor face în tranșe și pe baza rezultatelor obținute;

10. observă că cele trei agenții contractate să gestioneze „Cellule de reclassement” au fost selectate de administratorul judiciar în urma consultărilor cu reprezentanții lucrătorilor disponibilizați, obiectivul fiind să acopere Franța continentală în cea mai mare măsură posibilă și să asigure reintegrarea unui număr cât mai mare posibil de lucrători vizați;

11. consideră că monitorizarea activității agențiilor prin intermediul rapoartelor scrise periodice asigură utilizarea corespunzătoare a finanțării FEG pentru a asigura participanților o traiectorie profesională personalizată, un număr suficient de oferte de locuri de muncă și consiliere pentru crearea de întreprinderi în cadrul sistemului ghișeului unic;

12. reamintește faptul că finanțarea FEG trebuie să-i ajute pe lucrători să își găsească un nou loc de muncă prin intermediul formării profesionale, și în niciun caz nu trebuie să sprijine agențiile și costurile administrative ale acestora;

13. constată că sarcina contractanților este de a asista și a îndruma lucrătorii disponibilizați și de a-i ajuta să găsească soluții care să le permită să rămână pe piața forței de muncă și să găsească noi locuri de muncă;

14. consideră că lucrătorii care se încadrează în grupele de vârstă 55-64 de ani sunt expuși unui risc mai mare de șomaj prelungit și de excludere de pe piața muncii; prin urmare, consideră că lucrătorii în cauză au nevoi specifice în ceea ce privește oferirea unei abordări personalizate;

15. reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la elaborarea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor și să se asigure compatibilitatea cu tranziția către o economie eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor și sustenabilă;

16. salută utilizarea Fondului social european pentru măsuri active suplimentare (de exemplu, cursurile de formare profesională cu durată mai lungă), care nu sunt incluse în cererea prezentată de Franța;

17. regretă lipsa de fonduri pentru măsuri de comunicare și de promovare a FEG; consideră că publicitatea și informarea cu privire la aceste măsuri au un rol important nu numai pentru atragerea beneficiarilor, ci și pentru evidențierea măsurilor întreprinse de Uniune în domeniul social;

18. se așteaptă ca autoritățile franceze să respecte dispozițiile Regulamentului privind FEG în ce privește furnizarea de informații și publicarea acțiunilor finanțate, în pofida faptului că acestea nu au solicitat finanțare pentru activități pregătitoare, gestionare, informare și publicitate;

19. constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; subliniază că autoritățile franceze confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

20. salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului de a accelera eliberarea subvențiilor; atrage atenția asupra timpului limitat prevăzut de noul calendar și a posibilului impact asupra eficacității administrării dosarelor;

21. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

22. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, prezentată de Franța)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)      Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat din cauza modificărilor structurale majore intervenite în structura comerțului mondial, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale care a făcut obiectul Regulamentului (CE) nr. 546/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(3), sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum și pentru a le oferi asistență în reintegrarea pe piața muncii.

(2)      Articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(4) permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011).

(3)      La 6 octombrie 2014, Franța a depus o cerere de mobilizare a FEG în ceea ce privește disponibilizările din cadrul Mory-Ducros SAS din Franța, care a fost completată cu informații suplimentare, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea unei contribuții financiare din partea FEG, astfel cum sunt prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)      Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară în valoare de 6 052 200 EUR ca răspuns la cererea depusă de Franța,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, Fondul european de ajustare la globalizare este mobilizat pentru alocarea sumei de 6 052 200 EUR , sub formă de credite de angajament și de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

(1)

             JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

             JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

             Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentul European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 167, 29.6.2009, p. 26).

(4)

             Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).


EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în structura comerțului mondial.

Conform dispozițiilor prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1) și la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1309/2013(2), Fondul nu poate depăși un cuantum maxim anual de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, conform punctului 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), pentru a activa fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II. Cererea prezentată de Mory-Ducros și propunerea Comisiei

La 23 februarie 2015, Comisia a adoptat o propunere de decizie de mobilizare a FEG în favoarea Franței pentru sprijinirea reintegrării pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați în cadrul întreprinderii Mory-Ducros, care își desfășoară activitatea în sectorul economic încadrat în diviziunea 49 („Transporturi terestre și transporturi prin conducte”) a NACE a doua revizuire, ca urmare a crizei economice și financiare mondiale. Disponibilizările au avut loc la 84 de unități din Franța continentală.

Aceasta este cea de a unsprezecea cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 2015 și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 6 052 200 EUR pentru Franța. Cererea vizează 2 513 din cei 2 804 lucrători disponibilizați din cadrul întreprinderii Mory-Ducros. Cererea a fost prezentată Comisiei la 6 octombrie 2014 și a fost completată cu informații suplimentare până la 1 decembrie 2014. Comisia a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că cererea îndeplinește condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG.

Autoritățile franceze afirmă că evenimentele care au dus la concedierile de la Mory-Ducros sunt falimentul și închiderea întreprinderii. Potrivit Băncii Naționale a Franței, numărul falimentelor din sectorul transportului rutier de mărfuri a crescut cu 35 % în fiecare an din 2007 până în 2013. Aceasta este considerată a fi o consecință a crizei financiare și economice mondiale, în urma căreia transportul rutier de mărfuri cu vehicule de peste 3,5 tone a scăzut cu 13,7 % în UE și cu 21 % în Franța între 2007 și 2012 (Eurostat). Această scădere a urmat tendința generală de declin al producției fizice în Europa. Ca urmare a reducerii volumelor de mărfuri de transportat, a izbucnit un război al prețurilor în acest sector, iar situația a fost agravată de creșterea anumitor costuri (benzină, salarii, materiale), ducând astfel la o deteriorare constantă a marjelor operaționale și la o serie de pierderi pentru acest sector din Franța începând cu anul 2007.

Serviciile personalizate care vor fi oferite lucrătorilor disponibilizați constau într-o singură acțiune: consilierea și îndrumarea lucrătorilor disponibilizați, furnizate de o echipă de consultanți experți („Cellule de reclassement”) compusă din trei contractanți care vor fi plătiți în tranșe și pe baza rezultatelor obținute.

Potrivit Comisiei, acțiunile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de muncă în cadrul acțiunilor eligibile definite la articolul 7 din Regulamentul privind FEG. Aceste acțiuni nu țin locul măsurilor pasive de protecție socială.

Autoritățile franceze au oferit toate garanțiile necesare cu privire la următoarele:

–      principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

–      cerințele stipulate în legislația națională și în cea a UE privind disponibilizările colective au fost respectate;

–      acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare;

–      măsurile propuse vor fi complementare cu măsurile finanțate din fondurile structurale;

–      contribuția financiară din FEG va respecta normele procedurale și materiale ale Uniunii privind ajutoarele de stat.

Franța a notificat Comisiei faptul că sursa prefinanțării sau a cofinanțării naționale este bugetul Ministerului muncii, ocupării forței de muncă, formării profesionale și dialogului social din linia bugetară pentru sprijinirea schimbărilor economice și a evoluției ocupării forței de muncă.

III. Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 6 052 200 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă FEG (04 04 01).

Aceasta este a unsprezecea propunere de transfer pentru mobilizarea Fondului transmisă autorității bugetare de la începutul lui 2014.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea cererilor de asistență din partea Fondului.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

JO L 347, 30.12.2013, p. 855.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

ZP/jb D(2015)11297

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Ref.: Avizul privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (COM(2015)0068)

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și Grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării Fondului pentru a da curs cererii respective. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul creditelor de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL s-au bazat pe următoarele considerente:

A) întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1309/2013 (Regulamentul privind FEG) și vizează 2 513 lucrători concediați de întreprinderea Mory-Ducros SAS, care își desfășoară activitatea în sectorul economic clasificat în cadrul diviziunii 49 („Transporturi terestre și transporturi prin conducte”), pe întreg teritoriul Franței continentale, în perioada de referință cuprinsă între 13 martie 2014 și 13 iulie 2014;

B) întrucât, pentru a stabili legătura dintre concedieri și criza financiară și economică mondială, autoritățile franceze susțin că, în urma crizei economice și financiare mondiale, transportul rutier de mărfuri cu vehicule de peste 3,5 tone a scăzut cu 13,7 % în UE și cu 21 % în Franța între 2007 și 2012;

C) întrucât această scădere în sectorul transportului rutier de mărfuri a urmat tendința generală de declin al producției fizice în Europa; întrucât, ca urmare a reducerii volumelor de mărfuri de transportat, a izbucnit un război al prețurilor în acest sector, iar situația a fost agravată de creșterea anumitor costuri (benzină, salarii, materiale), ducând astfel la o deteriorare constantă a marjelor operaționale și la o serie de pierderi pentru acest sector din Franța începând cu anul 2007;

D) întrucât marea majoritate (85,04%) a lucrătorilor vizați de măsuri sunt bărbați, iar 14,96% sunt femei; întrucât majoritatea lucrătorilor (81,73%) au între 25 și 54 de ani și 17,35% au între 55 și 64 de ani;

E) întrucât aceasta este cea de-a doua cerere FEG din acest sector, ambele bazându-se pe criza financiară și economică mondială;

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Franței:

1.   este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și că, prin urmare, Franța are dreptul la o contribuție financiară în temeiul acestui regulament;

2.  observă că concedierile au avut loc la 84 de unități din întreaga Franță continentală; observă că numărul de persoane concediate variază de la 2 (Chalons en Champagne și Saint Louis) la 257 (Gonesse); observă, în plus, că, dat fiind faptul că concedierile au avut loc la mai multe unități, dar în număr restrâns, impactul asupra ocupării forței de muncă la nivel local și asupra economiei locale este, de asemenea, limitat;

3.  observă că serviciile personalizate care urmează să fie oferite constau într-o singură acțiune ce urmează să fie implementată prin intermediul unui ghișeu unic („Cellule de reclassement”) administrată de două agenții contractante; constată că Franța solicită finanțare de la FEG numai pentru ghișeul unic;

4.  observă că cele trei agenții contractate să gestioneze „Cellule de reclassement” au fost selectate de administratorul judiciar în urma consultărilor cu reprezentanții lucrătorilor concediați, obiectivul fiind să acopere un teritoriu cât mai mare posibil din Franța continentală și să asigure reintegrarea unui număr cât mai mare posibil de lucrători vizați;

5.  se așteaptă ca autoritățile franceze și Comisia să respecte pe deplin principiul potrivit căruia plățile către agenții se vor face în tranșe și pe baza rezultatelor obținute;

6.  consideră că monitorizarea activității agențiilor prin intermediul rapoartelor scrise periodice asigură utilizarea corespunzătoare a fondurilor pentru a asigura participanților o traiectorie profesională personalizată, un număr suficient de oferte de locuri de muncă și consiliere pentru crearea de întreprinderi în cadrul sistemului ghișeului unic;

7.  reamintește faptul că fondurile trebuie să-i ajute pe lucrători să își găsească un nou loc de muncă prin intermediul formării profesionale, și în niciun caz nu trebuie să sprijine agențiile și costurile administrative ale acestora;

8.  observă că sarcina contractanților este de a asista și a îndruma lucrătorii concediați și de a-i ajuta să găsească soluții care să le permită să rămână pe piața forței de muncă și să găsească noi locuri de muncă;

9.  salută utilizarea fondurilor FSE pentru măsuri active suplimentare (de exemplu, cursurile de formare profesională cu durată mai lungă), care nu sunt incluse în bugetul prezentat la FEG;

10. consideră că lucrătorii care se încadrează în grupele de vârstă 55-64 de ani sunt expuși unui risc mai mare de șomaj prelungit și de excludere de pe piața muncii; prin urmare, consideră că lucrătorii în cauză au nevoi specifice în ceea ce privește oferta de abordări personalizate;

11. reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze evoluția de viitor a pieței muncii și abilitățile necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie eficientă din punctul de vedere al resurselor și sustenabilă;

12. se așteaptă ca autoritățile franceze să respecte dispozițiile Regulamentului privind FEG în ce privește furnizarea de informații și publicarea acțiunilor finanțate, în ciuda faptului că autoritățile nu au solicitat finanțare pentru activități pregătitoare, management, informare și publicitate.

Cu deosebită considerație,

Marita ULVSKOG,

Președintă în exercițiu, prim-vicepreședintă


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

Stimate domnule Arthuis,

Subiect:           Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite un aviz cu privire la o propunere a Comisiei privind o decizie de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea unui raport pentru această propunere în Comisia pentru bugete la 1 aprilie 2015:

-          COM(2015)0068 reprezintă o propunere de contribuție din partea FEG în valoare de 6 052 200 EUR pentru măsuri active pe piața muncii în vederea facilitării reintegrării profesionale a 2 513 lucrători disponibilizați

de la Mory-Ducros SAS, care și-a desfășurat activitatea în sectorul economic al transportului rutier și transportului prin conducte în Franța.

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006.

Coordonatorii comisiei au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor acestei comisii nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru a aloca sumele menționate mai sus propuse de Comisie.

Cu deosebită considerație,

Iskra MIHAYLOVA


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

1.4.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Michał Marusik, Andrey Novakov, Derek Vaughan

Notă juridică - Politica de confidențialitate