Förfarande : 2015/2056(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0124/2015

Ingivna texter :

A8-0124/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/04/2015 - 16.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0090

BETÄNKANDE     
PDF 160kWORD 85k
1.4.2015
PE 549.437v02-00 A8-0124/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros från Frankrike)

(COM(2015)0068 – C8-0058/2015 – 2015/2056(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Jean-Paul Denanot

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros från Frankrike)

(COM(2015)0068 – C8-0058/2015 – 2015/2056(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0068 – C8-0058/2015),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1) (EGF-förordningen),

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–       med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–       med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0124/2015), och av följande skäl:

A.     Unionen har inrättat lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller den globala finansiella och ekonomiska krisen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.     Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av fonden.

C.     Antagandet av förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen, parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att innefatta egenföretagare och ungdomar samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.     Frankrike lämnade in ansökan EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros om ekonomiskt stöd från fonden efter 2513 uppsägningar vid företaget Mory-Ducros SAS, vars verksamhet faller inom ramen för Nace rev. 2 huvudgrupp 49 (Landtransport och transport via rörledningar), på över 84 platser i hela (europeiska) Frankrike.

E.     Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.      Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren enligt artikel 4.1 a i EFG-förordningen är uppfyllda och att Frankrike därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt den förordningen.

2.      Europaparlamentet noterar att de franska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 6 oktober 2014 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 23 februari 2015. Parlamentet uppskattar den snabba bedömningsperioden på mindre än fem månader.

3.      Europaparlamentet noterar att den totala budgeten uppgår till 10 087 000 euro, varav 35 000 euro är avsatta för kontroll och certifiering, att det ekonomiska stödet från fonden uppgår till 6 052 200 euro, det vill säga 60 % av de totala kostnaderna.

4.      Europaparlamentet anser att uppsägningarna vid Mory-Ducros SAS är kopplade till den allmänna nedgången i fysisk produktion i Europa, som har resulterat i minskade volymer som ska transporteras och utlöst ett priskrig inom vägtransportsektorn, vilket har lett till en stadig försämring av driftsmarginalerna och en rad förluster för sektorn i Frankrike sedan 2007. Parlamentet noterar att detta har åtföljts av en våg av konkurser, inbegripet för Mory-Ducros. Parlamentet drar slutsatsen att dessa händelser är direkt kopplade till den globala finansiella och ekonomiska krisen.

5.      Europaparlamentet betonar att till följd av nedläggningen av Mory-Ducros SAS, förvärvade det nystartade företaget MORY Global 50 anläggningar av totalt 84 och återanställde 2 107 arbetstagare av 4 911, och därför var det 2 804 arbetstagare som faktiskt blev av med jobbet.

6.      Europaparlamentet betonar att över 17 % av de stödmottagare som förväntas att bli föremål för de föreslagna åtgärderna tillhör åldergruppen 55-64 år att deras deltagande i de föreslagna stödåtgärderna skulle bidra till att de undslipper långtidsarbetslöshet och social utestängning.

7.      Europaparlamentet noterar att ytterligare en EGF-ansökan hittills har inlämnats avseende sektorn "Landtransport och transport via rörledningar" (EGF/2011/001 AT/Nieder-und Oberoesterreich), även den med grund i den globala finansiella och ekonomiska krisen.

8.      Europaparlamentet ser positivt på att de franska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 24 februari 2014 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet, och till och med långt innan ansökan lämnades in.

9.      Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänster som ska tillhandahållas består av endast en åtgärd som ska genomföras via gemensam kontaktpunkt (cellule de reclassement) som drivs av två bemanningsföretag. Parlamentet konstaterar att Frankrike endast anhåller om EGF-finansiering för denna gemensamma kontaktpunkt. Parlamentet förväntar sig att kommissionen och de franska myndigheterna strikt följer principen om att betalningar till företagen ska göras i form av delbetalningar och på basis av uppnådda resultat.

10.    Europaparlamentet noterar att de tre uppdragstagare som driver denna "cellule de reclassement" valdes av den rättsliga förvaltaren efter konsultationer med representanter för de uppsagda arbetstagarna, med målet att täcka så mycket som möjligt av (europeiska) Frankrike och se till att största möjliga antal av arbetstagarna i fråga återinträder på arbetsmarknaden.

11.    Europaparlamentet anser att en övervakning av företagen med hjälp av regelbundna skriftliga rapporter garanterar att EGF-medlen används korrekt för att förse deltagarna med en individuell karriärplanering, ett tillräckligt antal jobberbjudanden och mentorprogram för skapande av nya företag, inom ramen för systemet med en gemensam kontaktpunkt.

12.    Europaparlamentet påminner om att EGF-medlen är avsedda att hjälpa arbetstagarna att finna nya arbeten genom vidareutbildning, och inte i något fall får stödja de kontrakterade företagen och deras administrativa kostnader.

13.    Europaparlamentet noterar att uppdragstagarnas uppgift är att bistå och vägleda uppsagda arbetstagare och hjälpa dem att hitta lösningar som gör det möjligt för dem att hålla sig kvar på arbetsmarknaden och börja nya arbeten.

14.    Europaparlamentet anser att arbetstagarna i åldersgruppen 55–64 år löper större risk för långtidsarbetslöshet och utestängning från arbetsmarknaden. Parlamentet anser därför att dessa arbetstagare har specifika behov i samband med de individanpassade tjänster de erbjuds.

15.    Europaparlamentet erinrar om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i EGF-förordningen.

16.    Europaparlamentet välkomnar utnyttjandet av ESF-medel för ytterligare aktiva åtgärder (t.ex. längre utbildningar), vilka inte ingår i den ansökan som Frankrike lämnat in.

17.    Europaparlamentet beklagar bristen på medel för att kommunicera om och främja EGF. Publicitet och information om dessa handlingsplaner spelar en viktig roll, inte bara för att intressera stödmottagare, utan också för att belysa unionens verksamhet inom det sociala området.

18.    Europaparlamentet förväntar sig att de franska myndigheterna kommer att följa de bestämmelser i EGF-förordningen som avser tillhandahållande av information och offentliggörande av de finansierade åtgärderna, trots att myndigheterna inte har ansökt om finansiering av förberedande åtgärder, administration samt information och publicitet.

19.    Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska finansieras via EGF innehåller uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet betonar att de franska myndigheterna bekräftar att de stödberättigade åtgärderna inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet uppmanar på nytt kommissionen att presentera en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att garantera fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

20.    Europaparlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen införde efter parlamentets begäran att bidragen snabbare skulle göras tillgängliga. Parlamentet noterar den tidspress som den nya tidsplanen för med sig och de potentiella effekterna för hur effektivt ärendena behandlas.

21.    Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

22.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

23.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, inlämnad av Frankrike)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)      Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge stöd till arbetstagare som blivit uppsagda och till egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris som behandlas i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009(3), eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)      Enligt artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(4) kan fonden nu utnyttjas inom det högsta årliga beloppet på 150 miljoner EUR (2011 års priser).

(3)      Frankrike lämnade den 6 oktober 2014 in en ansökan om att utnyttja fonden med anledning av uppsägningar hos Mory-Ducros SAS i Frankrike och kompletterade, i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013, sin ansökan med ytterligare uppgifter. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4)      Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 6 052 200 EUR som Frankrike ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 6 052 200 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2015.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009 av den 18 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EUT L 167, 29.6.2009, s. 26).

(4)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).


MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1) och artikel 15 i förordning (EU) nr 1309/2013(2) får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner EUR (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin(3), samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning, förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II. Ansökan från Mory-Ducros och kommissionens förslag

Den 23 februari 2015 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Frankrike medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda hos Mory-Ducros, ett företag som är verksamt inom huvudgrupp 49 i Nace Rev. 2 (Landtransport och transport via rörledningar) som en följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen. Uppsägningarna rör 84 anläggningar i (europeiska) Frankrike.

Detta är den elfte ansökan som behandlas under budgetåret 2015 och den innebär en användning av totalt 6 052 200 euro ur fonden för Frankrikes del. Den berör 2 513 av 2 804 arbetstagare som sagts upp från Mory-Ducros. Ansökan lämnades till kommissionen den 6 oktober 2014 och kompletterades med ytterligare information fram till den 1 december 2014. Kommissionen har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i EGF-förordningen, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden.

De franska myndigheterna har angett att det var konkursen och nedläggningen av företaget som ledde till uppsägningarna hos Mory-Ducros. Enligt Franska centralbanken har konkurserna inom vägtransportsektorn ökat med 35 % årligen mellan 2007 och 2013. Som ett resultat av den globala finansiella och ekonomiska krisen minskade godstransporter på väg med fordon som väger över 3,5 ton med 13,7 % inom EU och 21 % inom Frankrike under perioden 2007–2012 (Eurostat). Denna minskning har följt en generell minskad fysisk produktion i Europa. I och med volymminskningen av transporterat gods bröt ett priskrig ut inom sektorn, och situationen förvärrades ytterligare av en uppgång i de olika kostnaderna (bensin, löner och material). Allt detta har lett till försämrade marginaler och en rad förluster för sektorn i Frankrike sedan 2007.

De individanpassade tjänsterna för de uppsagda arbetstagarna består av en enda åtgärd: råd och vägledning till de uppsagda arbetstagarna som ska tillhandahållas av en grupp specialiserade konsulter (cellule de reclassement) från tre uppdragstagare som kommer att betalas i omgångar med utgångspunkt från de resultat som uppnåtts.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringsåtgärder. Åtgärderna ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder.

De franska myndigheterna har gett alla nödvändiga garantier om

–      att principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vem som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem,

–      att de krav som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen är uppfyllda,

–      att de föreslagna åtgärderna inte kommer att beviljas ekonomiskt stöd från unionens andra fonder eller finansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer att förhindras,

–      att de föreslagna åtgärderna kommer att komplettera de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna,

–      att det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

Frankrike har meddelat kommissionen att den nationella förfinansieringen eller samfinansieringen kommer från budgeten för ministeriet för arbetsmarknad, sysselsättning, yrkesutbildning och social dialog, genom budgetposten för rådgivning gällande ekonomiska förändringar och utveckling av sysselsättningsområdet.

III. Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 6 052 200 EUR från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 01).

Detta är det elfte förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten har fått hittills under 2014.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ZP/jb D(2015)11297

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (COM(2015)0068)

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att utnyttja fonden för ärende EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros och har antagit följande yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A) Denna ansökan baserar sig på artikel 4.1 a i förordning (EG) nr 1309/2013 (EGF-förordningen) och berör 2 513 arbetstagare som avskedats från Mory-Ducros SAS, ett företag inom huvudgrupp 49 i Nace Rev. 2 (Landtransport och transport via rörledningar) med anläggningar i hela (europeiska) Frankrike, inom referensperioden från den 13 mars till den 13 juli 2014.

B) För att koppla uppsägningarna till den globala finansiella och ekonomiska krisen hävdar de franska myndigheterna att vägtransporterna med fordon över 3,5 ton minskade med 13,7 % inom EU och med 21 % i Frankrike mellan 2007 och 2012 som ett resultat av den finansiella och ekonomiska krisen.

C) Denna minskning av vägtransporterna har följt en generell minskad fysisk produktion i Europa. I och med volymminskningen av transporterat gods bröt ett priskrig ut inom sektorn, och situationen förvärrades ytterligare av en uppgång i de olika kostnaderna (bensin, löner och material). Allt detta har lett till försämrade marginaler och en rad förluster för sektorn i Frankrike sedan 2007.

D) Det stora flertalet av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna (85,04 %) är män och 14,96 % är kvinnor. De flesta arbetare (81,73 %) är mellan 25 och 54 år, och 17,35 % är mellan 55 och 64 år.

E) Europaparlamentet konstaterar att detta är den andra ansökan från denna sektor om stöd från fonden. Båda ansökningarna baserades på den globala finansiella och ekonomiska krisen.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag avseende Frankrikes ansökan:

1.   Europaparlamentet håller med kommissionen om att insatskriterierna enligt artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda och att Frankrike därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt den förordningen.

2.  Europaparlamentet noterar att uppsägningarna är spridda över 84 anläggningar inom hela (europeiska) Frankrike. Antalet förlorade arbetstillfällen varierade mellan 2 (Chalons en Champagne och Saint Louis) till 257 (Gonesse). Eftersom uppsägningarna skedde på många platser men i begränsat antal, blev effekterna för den lokala sysselsättningen och den lokala ekonomin också begränsade.

3.  Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänster som ska tillhandahållas består av endast en åtgärd som ska genomföras via gemensam kontaktpunkt (cellule de reclassement) som drivs av två bemanningsföretag. Parlamentet konstaterar att Frankrike endast anhåller om finansiering från fonden för denna gemensamma kontaktpunkt.

4.  Europaparlamentet noterar att de tre uppdragstagare som driver denna ”cellule de reclassement2 valdes av den rättsliga förvaltaren efter konsultationer med representanter för de uppsagda arbetstagarna, med målet att täcka så mycket som möjligt av (europeiska) Frankrike och se till att största möjliga antal av arbetstagarna i fråga återinträder på arbetsmarknaden.

5.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen och de franska myndigheterna strikt följer principen om att betalningar till företagen ska göras i form av delbetalningar och på basis av uppnådda resultat.

6.  Europaparlamentet anser att en övervakning av företagen med hjälp av regelbundna skriftliga rapporter garanterar att medlen används korrekt för att förse deltagarna med en individuell karriärplanering, ett tillräckligt antal jobberbjudanden och mentorprogram för skapande av nya företag, inom ramen för systemet med en gemensam kontaktpunkt.

7.  Europaparlamentet påminner om att medlen måste hjälpa arbetstagarna att finna nya arbeten genom vidareutbildning, och inte i något fall får stödja de kontrakterade företagen och deras administrativa kostnader.

8.  Europaparlamentet noterar att uppdragstagarnas uppgift är att bistå och vägleda uppsagda arbetstagare och hjälpa dem att hitta lösningar som gör det möjligt för dem att hålla sig kvar på arbetsmarknaden med nya arbeten.

9.  Europaparlamentet välkomnar utnyttjandet av ESF-medel för ytterligare aktiva åtgärder (t.ex. längre utbildningar), vilka inte ingår i den budget som presenterats för EGF.

10. Europaparlamentet anser att arbetstagare i åldersgrupperna 55–64 år löper en större risk för långtidsarbetslöshet och utestängning från arbetsmarknaden. Parlamentet anser därför att dessa arbetstagare har specifika behov i samband med de individanpassade tjänster de erbjuds.

11. Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen.

12. Europaparlamentet förväntar sig att de franska myndigheterna kommer att följa de bestämmelser i EGF-förordningen som avser tillhandahållande av information och offentliggörande av de finansierade åtgärderna, trots att myndigheterna inte har ansökt om finansiering av förberedande åtgärder, administration samt information och publicitet.

Med vänlig hälsning,

Marita Ulvskog

Tjänstgörande ordförande, första vice ordförande


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

Till ordföranden

Ärende:           Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Ett kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att ett betänkande till detta förslag ska antas av budgetutskottet den 1 februari 2015.

I COM(2015)0068 föreslås ett EGF-bidrag på 6 052 200 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder för att underlätta återintegreringen av de 2 513 arbetstagare som blivit uppsagda hos

Mory-Ducros SAS, som var verksamt inom den ekonomiska sektorn landtransport och transport via rörledningar i Frankrike.

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och bett mig skriva och meddela dig att utskottet inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovan nämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning,

Iskra Mihaylova


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

1.4.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Michał Marusik, Andrey Novakov, Derek Vaughan

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy