HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020

1.4.2015 - (05479/2015 – C8‑0047/2015 – 2015/0010(APP)) - ***

Budgetudvalget
Ordførere: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

Procedure : 2015/0010(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0125/2015
Indgivne tekster :
A8-0125/2015
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020

(05479/2015 – C8‑0047/2015 – 2015/0010(APP))

(Særlig lovgivningsprocedure – godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til udkast til Rådets afgørelse (05479/2015),

–       der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 312 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (C8‑0047/2015),

–       der henviser til sin beslutning af 15. april 2014 om forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020: erfaringer og vejen frem[1],

–       der henviser til forretningsordenens artikel 86 og artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit,

–       der henviser til henstilling fra Budgetudvalget (A8-0125/2015),

1.      godkender udkastet til Rådets afgørelse om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 som fastlagt i bilaget til nærværende beslutning;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BILAG: UDKAST TIL RÅDETS FORORDNING

(EU, Euratom) nr. 2015/…

af …

om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 312,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  I artikel 19 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013[1] fastsættes det, at hvis der efter den 1. januar 2014 vedtages nye regler eller programmer under delt forvaltning vedrørende strukturfondene, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og Fonden for Intern Sikkerhed, revideres den flerårige finansielle ramme med henblik på overførsel til efterfølgende år, ud over de tilsvarende udgiftslofter, af bevillinger, der ikke blev udnyttet i 2014. Revisionen vedrørende overførslen af uudnyttede bevillinger for år 2014 vedtages i henhold til nævnte artikel inden den 1. maj 2015.

(2)         Som følge af den sene vedtagelse kunne der ikke indgås forpligtelser i 2014 for 11 216 187 326 EUR i løbende priser af bevillingerne til strukturfondene og Samhørighedsfonden, 9 446 050 652 EUR i løbende priser af bevillingerne til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og 442 319 096 EUR af bevillingerne til Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og Fonden for Intern Sikkerhed eller foretages fremførsel af disse beløb til 2015.

(3)  Bilaget til forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 bør derfor revideres ved at overføre de forpligtelsesbevillinger, der ikke blev udnyttet i 2014, til underudgiftsområde 1b, udgiftsområde 2 og udgiftsområde 3 de efterfølgende år. Med henblik herpå bør tallene i løbende priser omregnes til 2011-priser.

(4)         Forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

                                                                                              På Rådets vegne

                                                                                              Formand

BILAG

"BILAG

FLERÅRIG FINANSIEL RAMME (EU-28)

 

"

_______________________

27.3.2015

  • [1]                  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget

til Budgetudvalget

om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020
(05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP))

Ordfører for udtalelse: Victor Boștinaru

KORT BEGRUNDELSE

Den sene vedtagelse af forordningerne om samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020 medførte, at det var umuligt at vedtage alle operationelle programmer rettidigt. Den prognose, som Kommissionen havde udarbejdet, viste sig at være alt for optimistisk, idet kun en mindre procentandel af programmerne[1] (39 % eller 252 EU-programmer) var blevet vedtaget ved udgangen af 2014. Vedtagelsen af de resterende programmer blev udsat enten via fremførselsproceduren, der er fastlagt i finansforordningens artikel 13, stk. 2, litra a), eller på grundlag af en revision af den flerårige finansielle ramme (FFR).

Fremførsel af programmer (14 % eller 93 EU-programmer) kræver ikke revision af FFR, idet de var klar til at blive vedtaget inden udgangen af 2014 og blev udelukkende på grund af tidsmangel ikke vedtaget. Bevillingerne fra 2014 kan stadig anvendes til disse programmer, selv om vedtagelsen blev udsat til i begyndelsen af 2015.

Alle andre programmer (47 % eller 300 EU-programmer) kræver, for at bevillingerne fra 2014 ikke skal gå tabt, en revision af FFR i henhold til artikel 19 i FFR-forordningen, hvorved bevillingerne fra 2014 overføres til efterfølgende år.

Ordføreren glæder sig derfor over forslaget til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020. Han anbefaler, at Parlamentet godkender det, da dette er et uundværligt skridt for at afslutte igangsætningen af samhørighedspolitikkens nye programmeringsperiode for at undgå enhver negativ indvirkning på regioner og byer og dermed for europæiske borgere. De europæiske struktur- og investeringsfonde er den vigtigste del af Unionens investeringspolitik, og at det er af afgørende betydning, at alle midler anvendes så rettidigt og effektivt som muligt for at skabe vækst og arbejdspladser. Den nye programmeringsperiode er allerede ramt af betydelige forsinkelser, og det må sikres, at der hverken opstår yderligere forsinkelser eller tab.

Forslaget har til formål at overføre næsten alle de bevillinger, der ikke blev udnyttet i 2014, til udgiftsområde 1b økonomisk, social og territorial samhørighed, til 2015, med undtagelse af bidrag fra EFRU til grænseoverskridende programmer under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) og det europæiske naboskabsinstrument (ENI), der overføres til 2017. Ordføreren anerkender princippet om ligebehandling mellem medlemsstater og programmer, som ligger til grund for forslaget, men understreger nødvendigheden af, at Kommissionen samarbejder med medlemsstaterne og regionerne for ikke kun hurtigt at vedtage alle resterende programmer, men også nøje at gennemføre selve programmerne med henblik på en fuldstændig og effektiv anvendelse af alle ressourcer. Han glæder sig derfor over Kommissionens erklæring, hvori den erklærer, at den "vil indgå aktivt i programmeringsprocessen for de pågældende programmer, at den vil samarbejde fuldt ud med de nationale og regionale myndigheder, og at den vil træffe alle de forhåndenværende foranstaltninger med henblik på at få vedtaget programmerne i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningen om fælles bestemmelser hurtigst muligt efter vedtagelsen af den ændrede rådsforordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 og under alle omstændigheder inden udgangen af 2015".

Med hensyn til overførslen af hele 2014-bidraget fra ERFU til grænseoverskridende programmer under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) og det europæiske naboskabsinstrument (ENI) til 2017 anerkender ordføreren forsinkelsen i vedtagelsen af sådanne programmer og den kompleksitet, som de er karakteriseret ved. Han mener dog, at det ville have været hensigtsmæssigt at følge den samme logik som for resten af bevillingerne af hensyn til sammenhængen og programmernes gennemførelse.

Forslaget indebærer ikke nogen ændringer i betalingsbevillinger ud fra den forudsætning, at overførslen af forpligtelsesbevillinger fra 2014 til 2015 ikke vil medføre nogen særlige hindringer for betalinger i de kommende år. Ordføreren fremsætter forbehold over for dette og håber, at de beregninger, som Kommissionens tjenestegrene har foretaget, vil vise sig at være realistiske, og at de eksisterende fleksibilitetsbestemmelser i FFR-forordningen vil være tilstrækkelige til at klare enhver stigning i anmodninger om mellemliggende betalinger i 2017 og 2018. Han understreger, at problemet med et betalingsefterslæb – som Parlamentet allerede har gentaget ved mange lejligheder – er uholdbart og bør løses én gang for alle, og at alle problemer med betalinger bør undgås ved at gøre brug af alle nødvendige midler og foranstaltninger.

******

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020, godkendes.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

26.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Isabella Adinolfi, Martina Anderson, Enrique Calvet Chambon, Salvatore Cicu, Andor Deli, Elena Gentile, Ivana Maletić, James Nicholson, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Julie Ward, Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Daniela Aiuto

  • [1]  Dette vedrører de europæiske struktur- og investeringsfonde, Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden samt Fonden for Intern Sikkerhed.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

1.4.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Michał Marusik, Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský