ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020

1.4.2015 - (05479/2015 – C8‑0047/2015 – 2015/0010(APP)) - ***

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Συνεισηγητές: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

Διαδικασία : 2015/0010(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0125/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0125/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020

(05479/2015 – C8‑0047/2015 – 2015/0010(APP))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου (05479/2015),

–       έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας (C8‑0047/2015),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020: διδάγματα που πρέπει να αντληθούν και μελλοντικές προοπτικές[1],

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 86 και το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0125/2015),

1.      εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 όπως αυτό ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/....

της...

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013

για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 312·

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, και ιδίως το άρθρο 106α·

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια·

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία·

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)         Το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013[1] του Συμβουλίου ορίζει ότι σε περίπτωση έγκρισης μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 νέων κανόνων ή προγραμμάτων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου κονδύλια που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2014 να μεταφερθούν στα επόμενα έτη, καθ’ υπέρβαση των αντίστοιχων ανώτατων ορίων δαπανών. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, η αναθεώρηση που αφορά τη μεταφορά μη χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων για το έτος 2014 εγκρίνεται πριν από την 1η Μαΐου 2015.

(2)         Λόγω της καθυστέρησης αυτής κατά την έκδοση, τα ποσά 11 216 187 326 ευρώ σε τρέχουσες τιμές από τα προβλεπόμενα κονδύλια για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, 9 446 050 652 ευρώ σε τρέχουσες τιμές από τα προβλεπόμενα κονδύλια για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και 442 319 096 ευρώ από τα προβλεπόμενα κονδύλια για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν μπόρεσαν ούτε να αναληφθούν το 2014 ούτε να μεταφερθούν στο 2015.

(3)  Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 θα πρέπει συνεπώς να αναθεωρηθεί με μεταφορά των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2014 στα επόμενα έτη για τον υποτομέα 1β, τον τομέα 2 και τον τομέα 3. Για τον σκοπό αυτό, τα αριθμητικά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές θα πρέπει να μετατραπούν σε τιμές 2011.

(4)         O κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1311/2013 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

                                                                                              Για το Συμβούλιο

                                                                                              Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΕΕ-28)

 

»

_______________________

  • [1]    Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (27.3.2015)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020
(05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Victor Boștinaru

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η καθυστερημένη έγκριση των κανονισμών της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 οδήγησε στην αδυναμία έγκαιρης έγκρισης όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η πρόβλεψη της Επιτροπής κατέληξε να είναι υπερβολικά αισιόδοξη, καθώς στο τέλος του 2014 το ποσοστό προγραμμάτων[1] που είχαν εγκριθεί ήταν πολύ μικρό (39% ή 252 ενωσιακά προγράμματα). Η έγκριση των υπόλοιπων προγραμμάτων αναβλήθηκε, είτε με τη διαδικασία μεταφοράς που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού είτε βάσει αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ).

Τα προγράμματα από μεταφορά (14% ή 93 ενωσιακά προγράμματα) δεν απαιτούν αναθεώρηση του ΠΔΠ, εφόσον ήταν έτοιμα προς έγκριση πριν από το τέλος του 2014 και το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκαν οφείλεται μόνο σε έλλειψη χρόνου. Για τα προγράμματα αυτά, παρόλο που η έγκρισή τους αναβλήθηκε για τις αρχές του 2015, οι πιστώσεις του 2014 μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν.

Όλα τα άλλα προγράμματα (47% ή 300 ενωσιακά προγράμματα) απαιτούν - προκειμένου να μη χαθούν οι πιστώσεις του 2014 - αναθεώρηση του ΠΔΠ δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού ΠΔΠ, βάσει του οποίου οι πιστώσεις του 2014 μεταφέρονται σε επόμενα έτη.

Ο εισηγητής, επομένως, χαιρετίζει την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020. Συνιστά στο Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του, καθώς αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησης της νέας περιόδου προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής, χωρίς να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις για περιφέρειες και πόλεις και, κατά συνέπεια, για ευρωπαίους πολίτες. Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία αποτελούν την πιο σημαντική επενδυτική πολιτική της Ένωσης και είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται όλοι οι πόροι όσο πιο έγκαιρα και αποτελεσματικά γίνεται, προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Η νέα περίοδος προγραμματισμού έχει ήδη καθυστερήσει σημαντικά, και πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις ή οποιεσδήποτε απώλειες.

Η πρόταση αποσκοπεί στη μεταφορά σχεδόν όλων των πιστώσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2014 για τον τομέα 1β (Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή) στο 2015, με εξαίρεση τις συνεισφορές από το ΕΤΠΑ στα διασυνοριακά προγράμματα δυνάμει του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) και του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας (ΕΜΓ) που μεταφέρονται στο 2017. Ο εισηγητής αναγνωρίζει την αρχή της ισότητας μεταξύ κρατών μελών και προγραμμάτων, η οποία αποτελεί βάση της πρότασης, αλλά υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεργαστεί η Επιτροπή με κράτη μέλη και περιφέρειες προκειμένου όχι μόνο να εγκριθούν γρήγορα όλα τα υπόλοιπα προγράμματα, αλλά και για να εφαρμοστούν προσεκτικά τα ίδια τα προγράμματα, με στόχο την πλήρη και αποτελεσματική χρησιμοποίηση όλων των πόρων. Ως εκ τούτου, χαιρετίζει τη δήλωση της Επιτροπής, με την οποία ανακοινώνει ότι θα είναι ενεργός εταίρος στη διαδικασία προγραμματισμού για τα σχετικά προγράμματα, ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις εθνικές και τις περιφερειακές αρχές, και θα λάβει όλα τα διαθέσιμα μέτρα με στόχο να επιτευχθεί η έγκριση των προγραμμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού περί κοινών διατάξεων το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του τροποποιημένου κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 και, εν πάση περιπτώσει, πριν από τη λήξη του 2015.

Σχετικά με το γεγονός ότι ολόκληρη η συνεισφορά του ΕΤΠΑ για το 2014 στα διασυνοριακά προγράμματα δυνάμει του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) και του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας (ΕΜΓ) μεταφέρεται στο 2017, ο εισηγητής αναγνωρίζει τις καθυστερήσεις στην έγκριση τέτοιων προγραμμάτων και την πολυπλοκότητα που τα χαρακτηρίζει. Ωστόσο, πιστεύει ότι, για λόγους συνέπειας και για την ταχύτερη εφαρμογή των προγραμμάτων, θα ήταν σκόπιμο να ακολουθηθεί το ίδιο σκεπτικό όπως και για τις υπόλοιπες πιστώσεις.

Η πρόταση δεν περιλαμβάνει τυχόν αλλαγές σε πιστώσεις πληρωμών, βάσει της υπόθεσης ότι η μεταφορά των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων από το 2014 στο 2015 δεν θα δημιουργήσει ιδιαίτερα εμπόδια για τις πληρωμές τα επόμενα χρόνια. Ο εισηγητής εκφράζει επιφυλάξεις ως προς αυτό και ελπίζει ότι οι υπολογισμοί των υπηρεσιών της Επιτροπής θα αποδειχθούν ρεαλιστικοί και ότι οι ισχύουσες διατάξεις ευελιξίας του κανονισμού ΠΔΠ θα είναι επαρκείς για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε αύξησης των αιτήσεων ενδιάμεσων πληρωμών το 2017 και το 2018. Τονίζει ότι το ζήτημα της καθυστέρησης πληρωμών - όπως έχει ήδη επαναληφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πολλές περιπτώσεις - δεν είναι βιώσιμο και πρέπει να αντιμετωπιστεί οριστικά, και ότι οποιαδήποτε επιπλέον προβλήματα σχετικά με τις πληρωμές πρέπει να αποφεύγονται με κάθε δυνατό μέσο και προσπάθεια.

******

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Искра Михайлова, Андрей Новаков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Martina Anderson, Enrique Calvet Chambon, Salvatore Cicu, Andor Deli, Elena Gentile, Ivana Maletić, James Nicholson, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Julie Ward, Milan Zver

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto

  • [1]  Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία καθώς και το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.4.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michał Marusik, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Андрей Новаков