SUOSITUS esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta

1.4.2015 - (05479/2015 – C8‑0047/2015 – 2015/0010(APP)) - ***

Budjettivaliokunta
Yhteisesittelijät: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

Menettely : 2015/0010(APP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0125/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0125/2015
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta

(05479/2015 – C8‑0047/2015 – 2015/0010(APP))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon esityksen neuvoston asetukseksi (05479/2015),

–       ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 312 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0047/2015),

–       ottaa huomioon 15. huhtikuuta 2014 antamansa päätöslauselman kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevista neuvotteluista: kokemukset ja tulevat vaiheet[1],

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 86 artiklan ja 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan,

–       ottaa huomioon budjettivaliokunnan suosituksen ja aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A8‑0125/2015),

1.      hyväksyy esityksen neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta sellaisena kuin se on tämän päätöslauselman liitteessä;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

LIITE

NEUVOSTON ASETUS (EU, Euratom) 2015/…,

annettu … päivänä …kuuta …,

vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetunasetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 312 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)         Neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[1] 19 artiklassa säädetään, että jos rakennerahastoista, koheesiorahastosta, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta tai sisäisen turvallisuuden rahastosta annetaan uudet säännöt tai hyväksytään uudet yhteistyössä hallinnoitavat ohjelmat 1 päivän tammikuuta 2014 jälkeen, monivuotista rahoituskehystä on tarkistettava siirtämällä varainhoitovuonna 2014 käyttämättä jääneet määrärahat seuraaville vuosille vastaavien menojen enimmäismääriä kasvattamalla. Mainitun artiklan mukaan on vuoden 2014 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoa koskeva tarkistus hyväksyttävä ennen 1 päivää toukokuuta 2015.

(2)         Uusien sääntöjen ja ohjelmien myöhäisen hyväksymisen vuoksi vuonna 2014 jäi sitomatta rakennerahastojen ja koheesiorahaston määrärahoja 11 216 187 326 euroa nykyhintoina, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston määrärahoja 9 446 050 652 euroa nykyhintoina ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston sekä sisäisen turvallisuuden rahaston määrärahoja 442 319 096 euroa nykyhintoina, eikä näitä määrärahoja myöskään voitu siirtää varainhoitovuodelle 2015.

(3)  Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 liitettä olisi tämän vuoksi tarkistettava siirtämällä vuonna 2014 käyttämättä jääneet maksusitoumusmäärärahat seuraaville varainhoitovuosille alaotsakkeessa 1b sekä otsakkeissa 2 ja 3. Nykyhintoina ilmoitetut määrät olisi tätä varten muunnettava vuoden 2011 hinnoiksi.

(4)         Asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 liite tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

                                                                                              Neuvoston puolesta

                                                                                              Puheenjohtaja

LIITE

"LIITE

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS (EU-28)

 

"

  • [1]  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.3.2015)

budjettivaliokunnalle

esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta
(05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP))

Valmistelija: Victor Boștinaru

PA_Leg_Consent

LYHYET PERUSTELUT

Koheesiopolitiikkaa koskevien asetusten myöhäinen hyväksyminen vuosiksi 2014–2020 johti siihen, ettei kaikkia toimintaohjelmia voitu hyväksyä oikea-aikaisesti. Komission ennuste osoittautui liian optimistiseksi, koska vain pieni osa ohjelmista[1] (39 prosenttia tai 252 unionin ohjelmaa) oli hyväksytty vuoden 2014 loppuun mennessä. Muiden ohjelmien hyväksymistä lykättiin joko varainhoitoasetuksen 13 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyllä siirtomenettelyllä tai monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) tarkistamisen perusteella.

Siirrettävät ohjelmat (14 prosenttia tai 93 unionin ohjelmaa) eivät edellytä monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista, koska ne olivat valmiita hyväksyttäviksi ennen vuoden 2014 loppua, ja niiden hyväksymättä jääminen johtui ainoastaan ajan puutteesta. Vaikka niiden hyväksyminen lykättiin vuoden 2015 alkuun, niihin voidaan edelleen käyttää vuoden 2014 määrärahoja.

Kaikki muut ohjelmat (47 prosenttia tai 300 unionin ohjelmaa) edellyttävät - jotta ne eivät menettäisi vuoden 2014 määrärahoja - monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen 19 artiklan mukaista monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista, jolloin vuoden 2014 määrärahat siirretään seuraaville vuosille.

Valmistelija suhtautuu siksi myönteisesti esitykseen neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta. Valmistelija suosittaa, että parlamentti antaa hyväksyntänsä, koska kyseessä on välttämätön toimi koheesiopolitiikkaa koskevan ohjelmakauden aloitusprosessin päätökseen saattamiseksi sekä alueisiin, kaupunkeihin ja siten EU:n kansalaisiin kohdistuvien kielteisten vaikutusten välttämiseksi. Euroopan rakenne- ja investointirahastot ovat unionin tärkeimpiä investointivälineitä, ja on tärkeää, että kaikkia resursseja käytetään mahdollisimman oikea-aikaisesti ja tehokkaasti kasvun ja työpaikkojen luomiseen. Uudella ohjelmakaudella on jo ollut merkittäviä viivästyksiä, ja on varmistettava, ettei enää tapahdu uusia viivästyksiä eikä myöskään menetyksiä.

Esityksen tarkoituksena on siirtää lähes kaikki vuonna 2014 alaotsakkeessa 1 b (Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio) käyttämättä jääneet määrärahat vuodelle 2015. Poikkeuksena ovat valmistelevasta tukivälineestä (IPA) ja Euroopan naapuruusvälineestä (ENI) rahoitettaviin rajat ylittäviin ohjelmiin Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat rahoitusosuudet, jotka siirretään vuodelle 2017. Valmistelija on tietoinen jäsenvaltioiden ja ohjelmien yhtäläisen kohtelun periaatteesta, johon ehdotus perustuu, mutta korostaa, että komission on tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa, jotta kaikkia jäljellä olevia ohjelmia ei vain hyväksyttäisi pikaisesti, vaan että ohjelmat pantaisiin myös huolellisesti täytäntöön, niin että resurssit käytettäisiin täysimääräisesti ja tehokkaasti. Valmistelija on siksi ilahtunut komission toteamuksesta, jonka mukaan se ”aikoo toimia aktiivisena kumppanina kyseessä olevien ohjelmien ohjelmointiprosessissa, osallistua täysin yhteistoimintaan kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa ja toteuttaa kaikki käytettävissä olevat toimenpiteet, jotta ohjelmat saataisiin hyväksyttyä yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen mukaisesti mahdollisimman pian sen jälkeen, kun vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamista koskeva muutettu neuvoston asetus on hyväksytty, ja joka tapauksessa vuoden 2015 loppuun mennessä”.

Mitä tulee kaikkien valmistelevasta tukivälineestä (IPA) ja Euroopan naapuruusvälineestä (ENI) rahoitettaviin rajat ylittäviin ohjelmiin Euroopan aluekehitysrahastosta saatavien vuoden 2014 rahoitusosuuksien siirtämiseen vuodelle 2017, valmistelija on tietoinen tällaisten ohjelmien hyväksymiseen liittyvistä viivästyksistä ja ohjelmien monitahoisuudesta. Valmistelija katsoo kuitenkin, että johdonmukaisuuden vuoksi ja ohjelmien panemiseksi täytäntöön nopeammin olisi ollut viisaampaa noudattaa samaa käytäntöä, jota sovellettiin muihin määrärahoihin.

Esityksessä ei muuteta maksumäärärahoja, mikä perustuu olettamukseen, että maksusitoumusmäärärahojen siirtämisestä vuodelta 2014 vuodelle 2015 ei aiheudu erityisiä esteitä maksujen suorittamiselle tulevina vuosina. Valmistelija suhtautuu tähän varauksellisesti ja toivoo, että komission yksiköiden tekemät laskelmat osoittautuvat realistisiksi ja että monivuotista rahoituskehystä koskevaan asetukseen sisältyvät joustavuussäännökset ovat riittävät, niin että vuosina 2017 ja 2018 mahdollisesti lisääntyviin välimaksupyyntöihin voidaan vastata. Valmistelija korostaa, että maksamattomien maksujen kertyminen on - kuten Euroopan parlamentti on jo useasti todennut - kestämätöntä ja että se on ratkaistava lopullisesti ja että kaikkia muita maksuihin liittyviä ongelmia on vältettävä kaikin keinoin.

******

Aluekehitysvaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa suosittelemaan, että parlamentti antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

26.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Isabella Adinolfi, Martina Anderson, Enrique Calvet Chambon, Salvatore Cicu, Andor Deli, Elena Gentile, Ivana Maletić, James Nicholson, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Julie Ward, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Daniela Aiuto

  • [1]  Tähän sisältyvät Euroopan rakenne- ja investointirahastot sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto ja sisäisen turvallisuuden rahasto.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

1.4.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Michał Marusik, Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský