Procedūra : 2015/0010(APP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0125/2015

Pateikti tekstai :

A8-0125/2015

Debatai :

PV 15/04/2015 - 14
CRE 15/04/2015 - 14

Balsavimas :

PV 15/04/2015 - 16.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0093

REKOMENDACIJA     ***
PDF 205kWORD 95k
1.4.2015
PE 549.202v01-00 A8-0125/2015

dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto

(05479/2015 – C8‑0047/2015 – 2015/0010(APP))

Biudžeto komitetas

Pranešėjai: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PRIEDAS. TARYBOS REGLAMENTO PROJEKTAS
 Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto

(05479/2015 – C8‑0047/2015 – 2015/0010(APP))

(Speciali teisėkūros procedūra: pritarimas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos reglamento projektą (05479/2015),

–       atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 312 straipsnį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį (C8‑0047/2015),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 15 d. rezoliuciją „Derybos dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP): įgyta patirtis ir tolesni veiksmai“(1),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 86 straipsnį ir 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto rekomendaciją ir Regioninės plėtros komiteto nuomonę (A8-0125/2015),

1.      pritaria Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projektui, kaip išdėstyta šios rezoliucijos priede;

2.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0378.


PRIEDAS. TARYBOS REGLAMENTO PROJEKTAS

(ES, Euratomas) 2015/....

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 312 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)         Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(1) 19 straipsniu nustatyta, kad jeigu struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Vidaus saugumo fondo, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, naujos taisyklės ar programos patvirtinamos po 2014 m. sausio 1 d., reikia patikslinti daugiametę finansinę programą siekiant 2014 m. nepanaudotus asignavimus perkelti į vėlesnius metus, viršijant atitinkamas išlaidų viršutines ribas. Vadovaujantis tuo straipsniu tikslinimas dėl 2014 m. nepanaudotų asignavimų perkėlimo patvirtinamas anksčiau nei 2015 m. gegužės 1 d.;

(2)         kadangi taisyklės ir programos patvirtintos taip vėlai, nebuvo įmanoma nei panaudoti 2014 m., nei perkelti į 2015 m. struktūriniams fondams ir Sanglaudos fondui numatyto 11 216 187 326 EUR galiojančiomis kainomis asignavimo, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui numatyto 9 446 050 652 EUR galiojančiomis kainomis asignavimo, taip pat Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondui ir Vidaus saugumo fondui numatyto 442 319 096 EUR asignavimo;

(3)  todėl reikėtų patikslinti Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 priedą, perkeliant 2014 m. nepanaudotus 1b išlaidų subkategorijos ir 2 bei 3 išlaidų kategorijų įsipareigojimų asignavimus į vėlesnius metus. Šiuo tikslu skaičiai galiojančiomis kainomis turėtų būti perskaičiuoti 2011 m. kainomis;

(4)         todėl Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

                                                                                              Tarybos vardu

                                                                                              Pirmininkas

PRIEDAS

„PRIEDAS

DAUGIAMETĖ FINANSINĖ PROGRAMA (ES-28)

_______________________

(1)

              2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).


Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ (27.3.2015)

pateikta Biudžeto komitetui

dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto

(05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP))

Nuomonės referentas: Victor Boștinaru

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kadangi 2014–2020 m. laikotarpio sanglaudos politikos reglamentai buvo patvirtinti vėlai, nebebuvo įmanoma laiku patvirtinti visų veiksmų programų. Komisijos prognozės buvo pernelyg optimistiškos, nes iki 2014 m. pabaigos patvirtinta tik nedidelė procentinė programų dalis(1) (39 proc. Sąjungos programų – 252 programos). Likusių programų tvirtinimas atidėtas pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytą perkėlimo į kitą laikotarpį procedūrą arba remiantis daugiametės finansinės programos (DFP) peržiūra.

Programas perkeliant į kitą laikotarpį (14 proc. Sąjungos programų – 93 programos) DFP peržiūros atlikti nereikia, kadangi tokios programos buvo parengtos tvirtinimui jau iki 2014 m. pabaigos ir nebuvo patvirtintos tik dėl laiko stokos. Net jei jų tvirtinimas atidėtas iki 2015 m. pradžios, vis dėlto joms galima naudoti 2014 m. asignavimus.

Atsižvelgiant į visas kitas programas (tai 47 proc. – arba 300 – Sąjungos programų), siekiant neprarasti 2014 m. asignavimų, būtina peržiūrėti DFP pagal DFP reglamento 19 straipsnį, pagal kurį 2014 m. asignavimai perkeliami į vėlesnius metus.

Todėl pranešėjas teigiamai vertina pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa. Pranešėjas rekomenduoja, kad Parlamentas jam pritartų, kadangi tai būtina norint užbaigti naujojo sanglaudos politikos programavimo laikotarpio pradėjimo procesą ir išvengti bet kokių neigiamų pasekmių regionams ir miestams, o tuo pačiu ir Europos piliečiams. Per Europos struktūrinius ir investicijų fondus yra vykdoma svarbiausia Sąjungos investicijų politika, taigi siekiant skatinti augimą ir kurti darbo vietas itin svarbu, kad visi ištekliai būtų naudojami kiek įmanoma tinkamesniu laiku ir kiek įmanoma efektyviau. Naujuoju programavimo laikotarpiu jau ir taip labai vėluojama, tad turi būti užtikrinta, kad nebūtų nei tolesnių vėlavimų, nei kokių nors nuostolių.

Teikiant šį pasiūlymą siekiama į 2015 m. perkelti beveik visus pagal 1b išlaidų kategoriją „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“ 2014 m. nepanaudotus asignavimus, išskyrus ERPF įnašus tarpvalstybinėms programoms pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP) ir Europos kaimynystės priemonę (EKP), kadangi šie įnašai perkelti į 2017 m. Pranešėjas pripažįsta valstybių narių ir programų lygybės principą, kuriuo remiamasi pasiūlyme, tačiau pabrėžia, kad Komisija privalo bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir regionais siekdama, kad visos likusios programos būtų ne tik skubiai patvirtintos, bet ir rūpestingai įgyvendintos, ir kad visi ištekliai būtų visiškai ir veiksmingai panaudoti. Todėl jis palankiai vertina Komisijos patvirtinimą, kad ji „bus aktyvi partnerė programuojant atitinkamas programas, visapusiškai bendradarbiaus su nacionalinėmis ir regionų valdžios institucijomis ir imsis visų prieinamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad programos būtų priimtos vadovaujantis Bendrųjų nuostatų reglamento nuostatomis kaip įmanoma greičiau po to, kai bus priimtas iš dalies pakeistas Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. DFP, ir bet kokiu atveju – iki 2015 m. pabaigos.

Kalbant apie viso pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP) ir Europos kaimynystės priemonę (EKP) ERPF 2014 m. skiriamo įnašo tarpvalstybinėms programoms perkėlimą į 2017 m., pranešėjas pripažįsta, kad tokias programas tvirtinti vėluojama ir kad jos yra labai sudėtingos. Vis dėlto jis mano, kad, siekiant programų suderinamumo ir greitesnio jų įgyvendinimo, patartina laikytis tokio pat požiūrio, kaip ir visų kitų asignavimų atveju.

Šiame pasiūlyme, remiantis prielaida, kad dėl įsipareigojimų asignavimų perkėlimo iš 2014 m. į 2015 m. ateinančiais metais neatsiras jokių ypatingų kliūčių mokėjimams, neaptariami jokie mokėjimų asignavimų pokyčiai. Pranešėjas abejoja, ar toks požiūris teisingas, ir tikisi, kad Komisijos tarnybų atlikti skaičiavimai pasirodys esą realistiški ir kad esamos DFP reglamento lankstumo nuostatos bus pakankamos norint reaguoti į bet kokį tarpinių mokėjimų prašymų padaugėjimą 2017 ir 2018 m. Pranešėjas pabrėžia, kad vėluojančių mokėjimų klausimas – kaip jau ne kartą įvairiomis progomis priminė Europos Parlamentas – yra nepriimtinas ir jį reikia ryžtingai ir visiems laikams išspręsti ir kad reikia visomis reikiamomis priemonėmis ir dedant visas būtinas pastangas vengti bet kokių papildomų mokėjimų problemų.

******

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti pasiūlymui dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

26.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Isabella Adinolfi, Martina Anderson, Enrique Calvet Chambon, Salvatore Cicu, Andor Deli, Elena Gentile, Ivana Maletić, James Nicholson, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Julie Ward, Milan Zver

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Daniela Aiuto

(1)

Tai apima Europos struktūrinius ir investicijų fondus, taip pat Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą ir Vidaus saugumo fondą.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

1.4.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Michał Marusik, Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Teisinis pranešimas - Privatumo politika