Ziņojums - A8-0125/2015Ziņojums
A8-0125/2015

IETEIKUMS par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam

1.4.2015 - (05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP)) - ***

Budžeta komiteja
Referenti: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

Procedūra : 2015/0010(APP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0125/2015
Iesniegtie teksti :
A8-0125/2015
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam

(05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP))

(Īpašā likumdošanas procedūra — piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Padomes regulas projektu (05479/2015),

–       ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 312. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu (C8-0047/2015),

–       ņemot vērā 2014. gada 15. aprīļa rezolūciju par sarunām par DFS 2014.−2020. gadam — gūtā pieredze un turpmākie pasākumi[1],

–       ņemot vērā Reglamenta 86. pantu un 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu,

–       ņemot vērā Budžeta komitejas ieteikumu (A8-0125/2015),

1.      sniedz piekrišanu šīs rezolūcijas pielikumā izklāstītajam projektam Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam;

2.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

PIELIKUMS. PROJEKTS PADOMES REGULAI

(ES, Euratom) 2015/...

(... gada ...),

ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 312. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)         Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013[1] 19. pantā paredzēts, ka gadījumā, ja pēc 2014. gada 1. janvāra tiek pieņemti jauni noteikumi vai programmas saskaņā ar dalīto pārvaldību attiecībā uz struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Iekšējās drošības fonda darbību, daudzgadu finanšu shēma ir jāpārskata, lai 2014. gadā neizmantotās piešķirtās summas tiktu pārvietotas uz turpmākiem gadiem, pārsniedzot izdevumu atbilstīgo maksimālo apjomu. Ievērojot minēto pantu, pārskatīšanu, kas attiecas uz 2014. gadā neizmantoto piešķirto summu pārvietošanu, pieņem līdz 2015. gada 1. maijam.

(2)         Šādas novēlotas pieņemšanas rezultātā līdzekļus EUR 11 216 187 326 apmērā pašreizējās cenās, ko piešķīra struktūrfondiem un Kohēzijas fondam, līdzekļus EUR 9 446 050 652 apmērā pašreizējās cenās, ko piešķīra Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam, kā arī līdzekļus EUR 442 319 096 apmērā, ko piešķīra Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un Iekšējās drošības fondam, nevarēja ne izmantot 2014. gadā, ne arī pārnest uz 2015. gadu.

(3)         Tādēļ Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 pielikums būtu jāpārskata, pārvietojot 2014. gadā neizmantotās saistību apropriācijas uz turpmāko gadu 1.b izdevumu apakškategoriju, 2. izdevumu kategoriju un 3. izdevumu kategoriju. Šajā nolūkā summas pašreizējās cenās būtu jāpārrēķina 2011. gada cenās.

(4)         Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

                                                                                              Padomes vārdā —

                                                                                              priekšsēdētājs

PIELIKUMS

"PIELIKUMS

DAUDZGADU FINANŠU SHĒMAS TABULA (ES-28)

"

_______________________

  • [1]           Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

Reģionālās attīstības komitejaS ATZINUMS (27.3.2015)

Budžeta komitejai

par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam
(05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP))

Atzinumu sagatavoja: Victor Boștinaru

ĪSS PAMATOJUMS

Ar kohēzijas politiku saistīto regulu 2014.–2020. gadam vēlā pieņemšana noveda pie tā, ka nebija iespējams savlaicīgi pieņemt visas darbības programmas. Komisijas prognoze izrādījās pārāk optimistiska, jo līdz 2014. gada beigām bija pieņemta tikai neliela daļa programmu[1] (39 % jeb 252 Savienības programmas). Pārējo programmu pieņemšana tika atlikta, vai nu izmantojot pārnešanas procedūru, kas noteikta Finanšu regulas 13. panta 2. punkta a) apakšpunktā, vai pamatojoties uz daudzgadu finanšu shēmas (DFS) pārskatīšanu.

Pārnesto programmu (14 % jeb 93 Savienības programmas) dēļ DFS nav jāpārskata, jo tās bija gatavas pieņemšanai līdz 2014. gada beigām un netika pieņemtas vienīgi laika trūkuma dēļ. Šo programmu gadījumā 2014. gada apropriācijas joprojām var izmantot, lai gan programmu pieņemšana tika atlikta uz 2015. gada sākumu.

Visu pārējo programmu (47 % jeb 300 Savienības programmas) gadījumā, lai nezaudētu 2014. gada apropriācijas, ir jāpārskata DFS saskaņā ar DFS regulas 19. pantu, pārnesot 2014. gada piešķīrumus uz turpmākajiem gadiem.

Tādēļ atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē priekšlikumu Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam. Viņš iesaka Parlamentam sniegt piekrišanu, jo tas ir nepieciešams solis, lai pabeigtu jaunā kohēzijas politikas plānošanas perioda uzsākšanu, novēršot negatīvu ietekmi uz reģioniem un pilsētām un tādējādi arī uz Eiropas pilsoņiem. Eiropas strukturālie un investīciju fondi veido vissvarīgāko Savienības ieguldījumu politiku un ir būtiski, lai visi resursi tiktu izmantoti pēc iespējas laicīgāk un efektīvāk, radot izaugsmi un darbvietas. Jaunajā plānošanas periodā jau ir notikusi ievērojama aizkavēšanās, un ir jānodrošina, lai kavēšanās turpmāk vairs nebūtu, kā arī lai nebūtu zaudējumu.

Priekšlikuma mērķis ir pārvietot gandrīz visas 1.b izdevumu kategorijā “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija” neizlietotās 2014. gada apropriācijas uz 2015. gadu, izņemot ERAF iemaksas Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA) un Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta (ENI) pārrobežu programmās — šīs apropriācijas pārvieto uz 2017. gadu. Atzinuma sagatavotājs atzīst dalībvalstu un programmu līdztiesības principu, kas ir priekšlikuma pamatā, bet uzsver, ka Komisijai ir jāsadarbojas ar dalībvalstīm un reģioniem, lai ne tikai ātri pieņemtu visas atlikušās programmas, bet arī rūpīgi īstenotu visas programmas, pilnīgi un efektīvi izmantojot visus resursus. Tādēļ atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, kurā tā apstiprina, ka būs aktīva partnere attiecīgo programmu plānošanas procesā, ka pilnībā sadarbosies ar valsts un reģionālajām iestādēm un veiks visus pieejamos pasākumus, lai panāktu, ka programmas tiek pieņemtas atbilstīgi kopīgo noteikumu regulas noteikumiem cik vien ātri iespējams pēc tam, kad būs pieņemta grozītā Padomes regula, ar kuru nosaka daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2014.–2020. gadam, un jebkurā gadījumā līdz 2015. gada beigām.

Saistībā ar to, ka uz 2017. gadu tiek pārvietota visa ERAF 2014. gada iemaksa Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA) un Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta (ENI) pārrobežu programmās, atzinuma sagatavotājs atzīst attiecīgo programmu pieņemšanas aizkavēšanos un pašu programmu sarežģītību. Taču viņš uzskata, ka konsekvences un programmu ātrākas īstenošanas dēļ būtu bijis lietderīgi piemērot tādu pat pieeju, kā attiecībā uz citiem piešķīrumiem.

Priekšlikumā nav paredzētas nekādas maksājumu apropriāciju izmaiņas, pamatojoties uz pieņēmumu, ka saistību apropriāciju pārvietošana no 2014. gada uz 2015. gadu neradīs īpašus šķēršļus maksājumu veikšanai turpmākajos gados. Atzinuma sagatavotājs nav pārliecināts par šā pieņēmuma pareizību un cer, ka Komisijas dienestu aprēķini atbildīs realitātei un ka DFS regulā iestrādātie elastīguma noteikumi būs pietiekami, lai segtu starpposma maksājumu pieprasījumu iespējamo pieaugumu 2017. un 2018. gadā. Viņš uzsver, ka nenokārtotu maksājumu problēma — kā Eiropas Parlaments ir vairākkārt norādījis — traucē ilgtspējībai un ir jānovērš reizi par visām reizēm un ka ir jādara viss iespējamais, lai novērstu jebkādas papildu problēmas ar maksājumiem.

******

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju ieteikt sniegt piekrišanu projektam Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

26.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Isabella Adinolfi, Martina Anderson, Enrique Calvet Chambon, Salvatore Cicu, Andor Deli, Elena Gentile, Ivana Maletić, James Nicholson, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Julie Ward, Milan Zver

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto

  • [1]  Tas attiecas gan uz Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, gan Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Iekšējās drošības fondu.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

1.4.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michał Marusik, Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský