PRIPOROČILO o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020

1.4.2015 - (05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP)) - ***

Odbor za proračun
Soporočevalca: Jan Olbrycht in Isabelle Thomas

Postopek : 2015/0010(APP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0125/2015
Predložena besedila :
A8-0125/2015
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020

(05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP))

(Posebni zakonodajni postopek – odobritev)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju osnutka uredbe Sveta (05479/2015),

–       ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 312 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členom 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (C8-0047/2015),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. aprila 2014 o pogajanjih o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020: pridobljene izkušnje in pot naprej[1],

–       ob upoštevanju člena 86 in prvega in tretjega pododstavka člena 99(1) Poslovnika,

–       ob upoštevanju priporočila Odbora za proračun (A8-0125/2015),

1.      odobri osnutek uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

PRILOGA: OSNUTEK UREDBE SVETA

(EU, Euratom) 2015/....

z dne …

o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013

o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 312 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106 a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)         Člen 19 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013[1] določa, da je v primeru sprejetja po 1. januarju 2014 novih pravil ali programov v okviru deljenega upravljanja za strukturne sklade, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, Sklad za azil, migracije in vključevanje ter Sklad za notranjo varnost potrebno večletni finančni okvir revidirati, da se odobritve, ki niso bile porabljene v letu 2014, prerazporedijo na naslednja leta, in sicer dodatno na ustrezne zgornje meje odhodkov. Na podlagi navedenega člena se revizija, povezana s prerazporeditvijo neporabljenih odobritev za leto 2014, sprejme pred 1. majem 2015.

(2)         Zaradi tega poznega sprejetja 11 216 187 326 EUR odobritev za strukturne sklade in Kohezijski sklad v tekočih cenah, 9 446 050 652 EUR odobritev za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo v tekočih cenah ter 442 319 096 EUR odobritev za Sklad za azil, migracije in vključevanje ter Sklad za notranjo varnost ni bilo mogoče prevzeti v letu 2014 niti prenesti v leto 2015.

(3)  Prilogo k Uredbi (EU, Euratom) št. 1311/2013 bi zato bilo treba revidirati s prerazporeditvijo odobritev za prevzem obveznosti, ki niso bile porabljene v letu 2014, v prihodnja leta na podrazdelek 1b, razdelek 2 in razdelek 3. Za ta namen bi bilo treba številke v tekočih cenah preračunati v cene iz leta 2011.

(4)         Uredbo (EU, Euratom) št. 1311/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU, Euratom) št. 1311/2013 se nadomesti z besedilom iz priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

                                                                                              Za Svet

                                                                                              Predsednik

PRILOGA

VEČLETNI FINANČNI OKVIR (EU-28)

 

"

_______________________

  • [1]     Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

MNENJE Odbora za regionalni razvoj (27.3.2015)

za Odbor za proračun

o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020
(05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP))

Pripravljavec mnenja: Victor Boștinaru

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Uredbe o kohezijski politiki za obdobje 2014–2020 so bile sprejete precej pozno, zato ni bilo mogoče pravočasno sprejeti vseh operativnih programov. Napovedi Komisije so se izkazale za preveč optimistične, saj je bil do konca leta 2014 sprejet le majhen delež programov[1] (39 % ali 252 programov Unije). Sprejetje preostalih programov je bilo preloženo, bodisi s prenosom sredstev iz točke (a) člena 13(2) finančne uredbe ali na podlagi spremembe večletnega finančnega okvira (VFO)..

Sprememba VFO ni potrebna za programe za prenos (14 % ali 93 programov Unije), saj so bili za sprejetje pripravljeni še pred koncem leta 2014, a niso bili sprejeti zaradi pomanjkanja časa. Čeprav je bilo njihovo sprejetje preloženo na začetek leta 2015, se zanje torej še vedno lahko uporabijo sredstva iz leta 2014.

Vsi drugi programi (47 % ali 300 programov Unije) zahtevajo - da ne bi izgubili odobrenih sredstev iz leta 2014 – spremembo večletnega finančnega okvira v skladu s členom 19 uredbe o večletnem finančnem okviru, s katerim se dodelitve za leto 2014 prenesejo v naslednja leta.

Pripravljavec mnenja zato pozdravlja predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020. Priporoča, naj Parlament predlog odobri, saj je to nujen korak za dokončanje začetnega postopka novega programskega obdobja kohezijske politike, s tem se izognemo negativnim posledicam za regije in mesta in torej za evropske državljane. Evropski strukturni in investicijski skladi so najpomembnejša naložbena politika Unije in zelo pomembno je, da se vsi viri uporabijo kar najhitreje in čim učinkoviteje in se na ta način ustvarijo rast in delovna mesta. Pri novem programskem obdobju je že prišlo do precejšnjih zamud, zato je treba zagotoviti, da ne bo novih zamud ali izgub.

Cilj predloga je v leto 2015 prenesti skoraj vsa neporabljena sredstva, ki so bila za leto 2014 odobrena za razdelek 1b Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija, z izjemo prispevkov iz ESRR za čezmejne programe v okviru instrumenta za predpristopno pomoč in evropskega instrumenta sosedstva, ki se prenesejo v leto 2017. Pripravljavec mnenja se zaveda načela enakosti med državami članicami in programi, na katerem temelji predlog, vendar poudarja, da mora Komisija z državami članicami in regijami sodelovati, da bi te ne le hitro sprejele vseh preostalih programov, ampak bi jih tudi skrbno izvajale, s tem pa dosegle popolno in učinkovito uporabo vseh sredstev. Zato pozdravlja izjavo Komisije, da „bo dejavna partnerica v procesu načrtovanja programov, da bo polno sodelovala z nacionalnimi in regionalnimi organi ter da bo sprejela vse razpoložljive ukrepe, da bi programe v skladu z določbami uredbe o skupnih določbah lahko sprejeli kar najhitreje po sprejetju spremenjene uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, vsekakor pa pred koncem leta 2015.“

V zvezi s prenosom celotnega prispevka iz ESRR za leto 2014 v čezmejne programe v okviru instrumenta za predpristopno pomoč in evropskega instrumenta sosedstva, ki se prenesejo v leto 2017, je pripravljavec mnenja seznanjen z zamudo pri sprejemanju teh programov, in zapletenosti, ki je zanje značilna, vendar meni, da bi bilo zaradi skladnosti in hitrejšega izvajanja programov priporočljivo, da bi veljala enaka logika kot za preostala sredstva.

Predlog ne vključuje nobene spremembe v odobritvah plačil, ki temeljijo na predpostavki, da prenos odobritev za prevzem obveznosti iz leta 2014 v leto 2015 ne bo povzročal ovir za plačila v prihodnjih letih. V zvezi s tem pripravljavec mnenja izraža zadržke in upa, da se bodo izračuni služb Komisije izkazali za realne in da bodo obstoječe določbe o prožnosti iz uredbe o večletnem finančnem okviru zadostovale za morebitno povečanje zahtevkov za vmesna plačila v letih 2017 in 2018. Poudarja, da je vprašanje zamud pri plačilih – kot je Evropski parlament že poudaril ob številnih priložnostih – nevzdržno in ga je treba odpraviti enkrat za vselej ter da se je treba dodatnim težavam pri plačilih izogniti z vsemi potrebnimi sredstvi in prizadevanji.

******

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, naj priporoči, da Parlament odobri predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

26.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Andrej Novakov (Andrey Novakov), Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Martina Anderson, Enrique Calvet Chambon, Salvatore Cicu, Andor Deli, Elena Gentile, Ivana Maletić, James Nicholson, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Julie Ward, Milan Zver

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto

  • [1]     Vključeni so evropski strukturni in investicijski skladi, Sklad za azil, migracije in vključevanje in Sklad za notranjo varnost.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

1.4.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Kristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Michał Marusik, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský