Процедура : 2014/2223(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0126/2015

Внесени текстове :

A8-0126/2015

Разисквания :

PV 27/04/2015 - 24
CRE 27/04/2015 - 24

Гласувания :

PV 28/04/2015 - 7.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0109

ДОКЛАД     
PDF 273kWORD 230k
1.4.2015
PE 544.341v02-00 A8-0126/2015

относно нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство

(2014/2223(INI))

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Докладчик: Елизабет Кьострингер

Докладчик по становище (*):

Франсеск Гамбус, комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

(*)      Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните(*)
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство

(2014/2223(INI)

Европейският парламент,

–       като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство“, (COM(2013) 0659),

–       като взе предвид приложените към това съобщение работни документи на службите на Комисията (SWD(2013) 0342) и (SWD(2013) 0343),

–       като взе предвид заключенията на Съвета „Селско стопанство и рибарство“ от 19 май 2014 г. относно новата стратегия на ЕС за горите,

–       като взе предвид становището на Комитета на регионите от 30 януари 2014 г., озаглавено „Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство“,

–       като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 юли 2014 г. относно съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите – „Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство“,

–       като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2006 г. относно прилагането на стратегията за горите на Европейския съюз(1),

–       като взе предвид Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“,

–       като взе предвид стратегията „Европа 2020“, включително Съюза за иновации и инициативата „Европа за ефективно използване на ресурсите“,

–       като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата“ (COM(2013)0216),

–       като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите, озаглавено „Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.“ (COM(2011)0244),

–       като взе предвид член 52 от Правилника за дейността,

–       като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0126/2015),

A.     като има предвид, че Европейският съюз не е компетентен да разработва обща политика в областта на горското стопанство, но някои от политиките на Съюза могат да имат отражение върху националните политики в областта на горското стопанство, докато държавите членки вземат решенията за политическите подходи по отношение на горското стопанство и горите;

Б.     като има предвид, че независимо от недвусмислено определената компетентност на държавите членки, има потенциални предимства за сектора на горското стопанство от по-добро и по-активно координиране и позициониране на този важен икономически сектор, който осигурява работни места на европейско равнище, по-специално в селските райони, като опазва екосистемите и предлага екологични предимства за всички, без да се засяга компетентността на държавите членки;

В.     като има предвид, че дървесината е възобновяем ресурс, който често не се експлоатира в достатъчна степен в Европа, и че трябва да се гарантира интелигентното и устойчиво потребление на тази суровина, включително посредством развитие и обмен на ноу-хау;

Г.     като има предвид, че горите са източник на уникална флора, фауна и гъби;

Д.       като има предвид, че размерът и характеристиките на горите се различават значително, като повече от половината територия на някои държави членки е покрита с гори; като има предвид, че устойчиво управляваните гори са от огромно значение от гледна точка на създаването на добавена стойност на местно, регионално, европейско и международно равнище, на гарантирането на работни места в селските райони, на допринасянето за общество, основано на биоикономика, което е от полза за човешкото здраве, особено в структурно необлагодетелстваните региони, докато същевременно имат важен принос за опазването на околната среда и климата, както и на биологичното разнообразие;

Е.     като има предвид, че горската биомаса е много важен източник на възобновяема енергия; като има предвид, че понастоящем европейските гори поглъщат и съхраняват около 10% от въглеродните емисии в ЕС и с това имат значителен принос за усилията за смекчаване на изменението на климата;

Ж.    като има предвид, че вследствие на урбанизацията на обществото ни гражданите на ЕС изпитват по-слаба връзка с горите и имат малко знания относно горското стопанство или за въздействието му върху просперитета, работните места, климата, околната среда, човешкото здраве и цялата верига на стойността заедно с връзката като цяло с екосистемите;

З.      като има предвид, че нарастващ брой политики на ЕС увеличават търсенето по отношение на горите; като има предвид, че това търсене трябва внимателно да се балансира и търсенето за целите на нови приложения на дървесината в биоикономиката и за биоенергия трябва да е придружено от ефективност на ресурсите, използване на нови технологии и спазване на границите за устойчиво предлагане;

И.     като има предвид, че европейското горско стопанство се характеризира с устойчиво управление и дългосрочно планиране, и че още повече следва да се подчертае принципът на устойчивост на всички равнища, от местно до световно равнище, с цел създаване на работни места, защита на биологичното разнообразие, смекчаване на изменението на климата и борба с опустиняването;

Й.     Като има предвид, че е необходимо да се подчертае икономическата, социалната и екологичната роля на горите, също и в контекста на опазването и популяризирането на природното и културното наследство, както и за насърчаването на устойчивия (еко)туризъм;

К.     като има предвид, че увеличаващо се световно население означава нарастващо търсене на енергия и следователно горите следва да играят по-важна роля в бъдещия енергиен микс на ЕС;

Общи бележки – важността на горите, горското стопанство и сектора на горското стопанство за икономиката и обществото

1.      приветства съобщението на Комисията относно новата стратегия на ЕС за горите и съпътстващите го работни документи, и подчертава, че стратегията на ЕС за горите трябва да се съсредоточи върху устойчивото управление на горите и тяхната многофункционална роля от икономическа, социална и екологична гледна точка и трябва да гарантира по-добра координация и комуникация на общностните политики, които са пряко или непряко свързани с горското стопанство; в този контекст изтъква, че нарастващ брой инициативи на европейската политика в области като икономическата политика и политика по заетостта, енергийната политика и политиката в областта на околната среда и климата, изискват по-голям принос от страна на сектора на горското стопанство;

2.      подчертава необходимостта от по-систематично определяне на стойността на горските екосистемни услуги и от това тя да се отчита при вземането на решения в публичния и частния сектор;

3.      отбелязва, че само здравите и стабилни планински гори могат да изпълняват в пълна степен функциите си за защита на хората и природата, като противодействат на падането на лавини и кални свлачища и като служат като естествена защита срещу наводнения; подчертава, че в тази връзка по-специално транснационалната комуникация е особено необходима;

4.      подчертава във връзка с това, че всякакви опити горското стопанство да стане въпрос от сферата на политиката на ЕС следва да бъдат отхвърлени, и че трябва да се съблюдава местната и регионалната основа на сектора и компетентността на държавите членки в тази област, като се търси съгласуване между съответната сфера на компетентност на ЕС и на държавите членки;

5.      подчертава, че горите на ЕС се характеризират с голямо разнообразие, включително големи различия в собствеността върху горите, размера, характера и съществуващите предизвикателства;

6.      подчертава, че стратегията на ЕС за горите трябва да отчита факта, че горите обхващат повече от половината от територия на някои държави членки и че устойчиво управляваните гори са от огромно значение за добавянето на стойност на местно и регионално равнище и за гарантирането на работни места в селските райони, като същевременно дават жизненоважен принос за опазването на околната среда;

7.      подчертава особено ценната роля на стабилните смесени гори, включително местните видове дървета, които са подходящи за местните условия, както и ключовата роля, която смесените гори играят в екосистемите и техния принос за биологичното разнообразие;

8.      призовава държавите членки да подкрепят усилията на собствениците на гори за опазването и също така за създаването на местни смесени гори, които са типични за региона;

9.      изразява своето разочарование от факта, че условията на работа на заетите в горското стопанство не са включени като позоваване в предложената стратегия, и изисква Комисията да вземе предвид интелигентната организация на работата, високите стандарти в технологията и качествените работни места;

10.    отбелязва, че понастоящем в горския сектор са заети 3 милиона европейски граждани и подчертава, че неговата дългосрочна конкурентоспособност ще бъде постигната само с квалифицирана работна ръка;

11.    счита, че стратегията на ЕС за горите следва да определи условията, които да позволят на ЕС да има подходящи съоръжения за обучение и работна ръка, която е напълно осведомена относно настоящите предизвикателства и заплахи, пред които е изправен секторът на горското стопанство, но също е запозната и с правилата за безопасност, характерни за управлението на горите;

12.    подчертава необходимостта от всеобхватна и цялостна съвместна стратегия и приветства признаването на икономическата, екологичната и социалната роля и ползи от горите и горския сектора на ЕС;

13.    счита, че това признаване осигурява силна основа за подкрепа на сектора на горското стопанство на ЕС, наред с другото чрез предотвратяване и управление на горски бедствия, подобряване на ефективното използване на ресурсите, увеличаване на конкурентоспособността, повишаване на равнището на заетост, укрепване на промишлените отрасли, които използват горите, и опазване на екологични функции;

14.    подчертава значимата роля на биоикономиката от гледна точка на постигане на новите приоритети на Комисията за растеж, заетост и инвестиции;

15.    признава, че ЕС трябва да изпълнява роля в подкрепата на националните политики за постигане на активно, многофункционално и устойчиво управление на горите, включително управлението на различните видове гори, и в укрепването на сътрудничеството за справяне с трансгранични заплахи, като горски пожари, изменение на климата и природни бедствия или инвазивни чуждоземни видове;

16.    счита, че стратегията трябва да отчете в по-голяма степен проблема с болести по дърветата, като например изсъхването и измирането на дъбови видове, което унищожава насажденията от корков дъб в Португалия, Франция и Испания и поразява също специални защитени зони и биосферни резервати;

17.    подчертава, че прогнозният ръст в търсенето на дървесина представлява както възможност, така и предизвикателство за горите и за всички сектори на горското стопанство, особено с оглед на очакването в резултат от измененията на климата горите все по-често и във все по-тежка степен да бъдат изложени на суша, пожари, бури и нашествия на вредители; подчертава в този контекст необходимостта да се опазват горите от тези нарастващи заплахи и да се намери баланс между производителните и защитните функции;

18.    приветства действия за увеличаване на горското покритие, особено с местни видове, в зони, които не са подходящи за производство на храни, и по-специално в непосредствена близост до градски зони, с оглед да се смекчават неблагоприятните топлинни ефекти, да се намалява замърсяването и да се засилват връзките между хората и горите;

19.    дава пълната си подкрепа за усилията на Комисията да насърчава заетост, свързана с горите, и създаването на благоденствие в Европа по един устойчив начин;

20.    подчертава важната роля на устойчивото производство и използване на дървесина и други горски материали като корк и производните на дървесината, включително текстилни влакна за развитието на устойчиви икономически модели и създаването на зелени работни места;

21.    призовава Комисията да анализира трудностите надолу по веригата на доставки, свързани с повишеното търсене от трети държави, по-специално на обла дървесина, и да подкрепя този сектор;

22.    призовава Комисията и държавите членки да създадат стимули за насърчаване на все по-голямата група от жени собственици на гори да получават специализирани консултации и подкрепа във връзка с активното и устойчиво управление на техните гори;

23.    подчертава, че около 60% от горите в ЕС са частни с около 16 милиона частни собственици на гори, и в този контекст подчертава значението на собствеността и правата на собственост и подкрепя всички мерки, позволяващи на обединенията от заинтересовани лица да участват в диалога относно укрепването и прилагането на устойчивото управление на горите и да подобрят по този начин обмена на информация;

24.    отбелязва, че собствениците на гори са ключови фигури в селските райони и във връзка с това приветства признаването на ролята на горското стопанство и агролесовъдството в програмата за развитие на селските райони на ОСП за периода 2014 – 2020 г.;

25.    счита, че изпълнението на стратегията на ЕС за горите би било подобрено, ако бъде подкрепено от подходяща координация с налично финансиране от ЕС, включително от ЕЗФРСР;

26.    подчертава възможността за държавите членки и регионите да се възползват от наличното финансиране по съответните им програми за развитие на селските райони, за да подкрепят устойчивото управление на горите и да дадат тласък на агролесовъдството и да осигурят екологични обществени блага, като произвеждане на кислород, поглъщане на въглерод и защита на реколтата от въздействието на климата, както и да стимулират местните икономики и да създават зелени работни места;

27.    признава необходимостта от по-добри средства за транспортиране и логистика за управлението на горите и добива на дървесина; следователно призовава държавите членки да разработят устойчиви логистични и дърводобивни системи, които имат намалено отрицателно въздействие върху климата, включително използването на товарни автомобили и кораби, използващи устойчиво биогориво, както и по-широко използване на железопътния транспорт; насърчава използването на структурните фондове на ЕС и програмите за развитие на селските райони за тези цели;

28.    признава ролята на горите за обществото във връзка с физическото и психическото здраве на гражданите и признава, че обществените блага, осигурявани от горите, са с висока стойност от гледна точка на околната среда и отдиха и допринасят за качеството на живот, по-специално във връзка с осигуряването на кислород, поглъщането на въглерод, пречистването на въздуха, задържането и пречистването на вода, контрола на ерозията и защитата от лавини, както и че осигуряват места за дейности на открито;

29.    насърчава връзките чрез обществения транспорт между градските зони и горите, за да се улесни достъпът до гори и залесени площи;

30.    подчертава значението на другите дейности, свързани с горите, например събиране на реколта от горски продукти, различни от дървесината, като гъби или меки плодове, както и пашата и пчеларството;

31.    призовава Комисията да насърчава икономически дейности, които могат да служат като източник на суровини за фармацевтичната, козметичната и хранително-вкусовата промишленост, и които могат да бъдат използвани като алтернативен начин за справяне с безработицата и обезлюдяването на селските райони, както и да популяризира продуктите от тези дейности като полезни за човешкото здраве;

Ефективно използване на ресурсите — дървесината като устойчива суровина (устойчиво управление на горите)

32.    подчертава, че както използването на дървесината и други продукти, получен от дървесина от дърводобива, като възобновяеми и благоприятни за климата суровини, от една страна, така и устойчивото управление на горите, от друга страна, трябва да играят важна роля за изпълнението на социо-политическите цели на ЕС, като енергиен преход, смекчаване на последиците от изменението на климата, и приспособяване, както и за изпълнението на целите на стратегията „Европа 2020“ и целите за биологично разнообразие; отбелязва, че отсъствието на активно управление на горите би било неблагоприятно за постигането на тези цели;

33.    подчертава, че горите, които се управляват, имат по-висок капацитет за поглъщане на CO2 отколкото горите, които не се управляват, и подчертава значението на устойчивото управление на горите за постигането на максималния потенциал на горите на ЕС за задържане на въглерод;

34.    счита, че горите не следва да се разглеждат единствено като въглеродни поглътители;

35.    подчертава необходимостта да се гарантира ефективността при използването и повторната употреба на горските ресурси и дървения материал като начин за понижаване на търговския дефицит на ЕС, подобряване на самодостатъчността на ЕС по отношение на дървения материал, увеличаване на конкурентоспособността на горския сектор на ЕС, спомагане за намаляване на неустойчивото управление на горите, опазване на околната среда и намаляване на обезлесяването в държави извън ЕС;

36.    категорично подкрепя ефективното от гледна точка на ресурсите използване на дървесина като възобновяема, гъвкава суровина с ограничена наличност, и е против правнообвързващи правила, даващи предимство при използването на дървесина, тъй като това не само ограничава енергийния пазар и развитието на нови и иновативни начини за използване на биомасата, но също така е неприложимо в много отдалечени и селски райони, дори и само по причини, свързани с инфраструктурата;

37.    подкрепя отворен, пазарноориентиран подход и свобода за всички участници на пазара, като дава предимство на дървесината с местен произход, за да се сведе до минимум въглеродният отпечатък, създаван от презокеанския транспорт, и за да се стимулира устойчивото местно производство;

38.    предвид факта, че някои от най-големите ресурси на биомаса в Съюза се намират в най-слабо населените и отдалечени райони, счита за наложително стратегията също така да вземе под внимание спецификите на тези райони;

39.    признава значението на дървесината за енергийни цели като средство за борба с енергийната бедност, като принос за постигането на целите за възобновяема енергия на Рамката за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката, и като откриване на нови бизнес възможности;

40.    счита, че новата стратегия за горите трябва да осигури възможност за засилване на сътрудничеството по въпроса със структурирането на дърводобивната промишленост и прегрупирането на операторите с цел да се гарантира по-ефективно използване на горския ресурс;

41.    счита, че устойчивото управление на горите трябва да се основава на общопризнати и общоприети принципи и инструменти, като например критерии и показатели за устойчиво управление на горите, които трябва винаги да се прилагат за сектора като цяло, независимо от крайната употреба на дървесината;

42.    подкрепя намерението на Комисията да разработи, съвместно с държавите членки и заинтересованите страни, набор от амбициозни, обективни и доказуеми критерии и показатели за устойчиво управление на горите, като подчертава, че тези критерии следва да бъдат в съответствие с изискванията на „Forest Europe“ (Министерска конференция за защита на горите в Европа)(2), които формират общоевропейска основа за докладване относно устойчивото управление на горите и основа за сертифициране на устойчивостта, като отчитат разнообразието от видове гори в Европа;

43.    признава, че увеличаващото се търсене на материали, основаващи се на горското стопанство, главно в резултат на повишаването на броя на базираните на биомаса възобновяеми енергийни източници, поражда необходимост от нови начини за увеличаване на наличието на дървесина, за да се гарантира устойчивата експлоатация на горите;

44.    посочва постигнатия значителен напредък в преговорите в рамките на „Forest Europe“ относно сключването на „Европейска конвенция за горите“(3) като задължителна рамка за устойчиво управление на горите и за по-добро балансиране на интересите в политиката в областта на горското стопанство и призовава държавите членки и Комисията да положат всички необходими усилия, за да възобновят преговорите и да ги доведат до успешен край;

45.    счита, че плановете за управление на горите или равностойни на тях инструменти могат да бъдат важни стратегически средства за изпълнението на конкретни мерки на равнището на отделните предприятия, за дългосрочно планиране и за прилагане на устойчиво управление на горите в европейските гори; подчертава обаче, че изпълнението на конкретните мерки, съдържащи се в тези планове, на равнището на горските стопанства трябва и занапред да се уреждат от националните разпоредби;

46.    призовава държавите членки, в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност, да наблюдават и насърчават прилагането на плановете за управление на горите, без да създават ненужна административна тежест;

47.    приветства едно ясно разделение между плановете за управление на горите и плановете за управление по „Натура 2000“;

48.    посочва, че плановете за управление на горите са само условие за получаване на средства от фонда на ЕС за развитие на селските райони за бенефициерите, които надхвърлят определен размер на стопанството, и че горите под праговия размер са освободени от това изискване; отбелязва освен това, че могат да бъдат одобрявани и равностойни инструменти;

49.    призовава държавите членки да се възползват изцяло от съществуващата гъвкавост при прилагането на законодателството, особено в полза на по-малките оператори;

50.    призовава Комисията и държавите членки да създадат стимули и да подкрепят нови бизнес модели, като например производствени обединения, които имат за цел да насърчават малките частни собственици на гори да управляват активно и устойчиво своите гори;

51.    настоява, че за правилното прилагане на стратегията от решаващо значение е да се разполага с конкретен дългосрочен план за действие, в който се подчертава значението на мобилизацията и на устойчивото ползване на горския дървен материал с цел създаване на добавена стойност и на работни места, като същевременно се предоставят средства за укрепване на частните стопански дейности в горския сектор и за подпомагане на организираните сдружения на собственици на гори;

52.    подчертава, че ефикасното управление на ресурсите следва да включва програми за подпомагане за залесяване на земите, които не са пригодни за земеделие, както и за създаване на полезащитни пояси;

Научноизследователска и развойна дейност — образование и обучение

53.    счита, че следва да се отдава приоритет на практическото приложение на научните изследвания, тъй като целият отрасъл може да има полза от нови идеи, а основаните на горите отрасли имат огромен потенциал за растеж; счита също така, че допълнителните инвестиции в иновации в отрасъла могат да създадат нови производствени ниши и по-ефикасни процеси, които ще гарантират по-интелигентното използване на наличните ресурси и могат да сведат до минимум отрицателното въздействие върху горските ресурси;

54.    призовава Комисията да извърши оценка, от гледна точка на приоритетите при лесовъдството и дърводобива, на европейските програми за научноизследователска и развойна дейност („Хоризонт 2020“) на програмата за конкурентоспособност на малките и средните предприятия (COSME) и, когато е целесъобразно, да разработи нови инструменти за сектора на горското стопанство и да насърчава целенасочени научни изследвания на икономически ефективни решения за нови и иновативни продукти от дървесина, за да се подпомогне развитието на устойчивата, базирана на дървесината биоикономика;

55.    приветства ползите от споделянето на най-добри практики и на наличните познания относно горите между държавите членки, и призовава държавите членки и Комисията да подпомагат обмена между отрасъла, научните среди и производителите;

56.    подчертава необходимостта да се подпомагат рамковите програми на ЕС за научни изследвания, развойна дейност и иновации с цел постигането на интелигентен и устойчив растеж, продукти с по-висока добавена стойност, по-чисти технологии и висока степен на технологичен напредък, по-специално по отношение на рафинираните биогорива и промишленото строителство с използване на дървесина, съвместно с автомобилната и текстилната промишленост;

57.    припомня, че според Европейската комисия през 2009 г. биоикономиката е представлявала пазар, оценяван на над 2 трилиона евро, осигуряващ 20 милиона работни места и 9% от общата заетост в ЕС;

58.    отбелязва, че всяко евро, инвестирано в научни изследвания и иновации в областта на биоикономиката в рамките на „Хоризонт 2020“, ще генерира около 10 евро във вид на добавена стойност; изтъква, че понастоящем горите изпълняват ключова роля в биоикономиката и ще продължават да я изпълняват и в бъдеще;

59.    счита, че заместването на базираните на нефта или на топлинно интензивните суровини с дървесина и продукти, получени от дървесина от дърводобива, следва да се насърчава, в съответствие с напредъка в областта на научните изследвания и технологиите, и че това може да има положителен принос за по-нататъшни ползи по отношение на смекчаването на последиците от изменението на климата, както и на създаването на работни места;

60.    подчертава необходимостта да се извърши оценка на разходите по отношение на цялото законодателство на ЕС, засягащо веригите за създаване на стойност в отраслите, основаващи се на горското стопанство, с цел да се премахне цялата ненужна и обременяваща бюрокрация и да се създаде благоприятстваща рамка за повишаване на конкурентоспособността на отраслите в дългосрочен план по устойчив начин, както и да се подкрепя принципът, че законодателните предложения, засягащи сектора на горското стопанство и веригите за създаване на стойност на основаващите се на него отрасли, следва да бъдат щателно оценявани чрез оценка на въздействието;

61.    счита, че разширяването на базата от знания, свързана с горите, е от решаващо значение за научноизследователската дейност и че за прилагането на стратегията за горите е абсолютно необходимо наличието на надеждна информация;

62.    отбелязва наличието на ресурси за информиране и мониторинг чрез програмата „Коперник“ и други космически инициативи на европейско равнище и препоръчва да се повиши използването на тези ресурси и инструменти;

63.    изтъква, че съставянето на националните описи на горите е всеобхватно средство за мониторинг при инвентаризацията на горите, като по този начин се зачита регионалният аспект и същевременно се удовлетворяват исканията за намаляване на бюрокрацията и на разходите;

64.    приветства усилията на Комисията за създаване на основана на националните данни европейска информационна система относно горите и предприетите инициативи за подобряване на сравнимостта на новите и на наличните данни, като се надява в това отношение да се засили анализът на данни за икономиката и заетостта в секторите на горското стопанство и на дървообработването;

65.    препоръчва по-специално да се осигурят повече дългосрочни набори от данни с цел по-добро разбиране на тенденциите в горското стопанство и адаптирането му към изменението на климата;

66.    счита, че квалифицираната и добре обучена работна сила е от решаващо значение за успешното прилагане на устойчиво управление на горите и призовава Комисията и държавите членки да разработят мерки и, където е възможно, да използват съществуващите европейски инструменти, като например Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и европейските програми за обучение (ET 2020), за да се подпомогне смяната на поколенията и да се компенсира недостигът на квалифицирана работна ръка в горското стопанство;

67.    призовава Комисията да подкрепя изготвянето на информационни кампании за сектора, насочени към повишаване на информираността за възможностите, които той предлага за справяне с безработицата и обезлюдяването, както и към повишаване на неговата привлекателност за младите хора;

68.    освен това е на мнение, че трябва да бъдат разработени програми за обучение, по-специално за новите участници на пазара и за младите горски стопани, както и за вече назначените служители в строителната промишленост, за да се повиши тяхната осведоменост за възможностите, които създава употребата на дървесина, така че да продължи да се гарантира трансферът на знания относно устойчивото управление на горите и в промишлените сектори надолу по веригата;

69.    признава, че устойчивото управление на горските продукти през целия им жизнен цикъл може да има значителен принос за постигането на целите за зелена икономика, по-специално на тези, свързани с политиките за смекчаване на последиците от изменението на климата и за ефективно използване на ресурсите;

70.    счита, че държавите членки следва да насърчават устойчивата употреба на горски продукти в строителния сектор, включително използването им при строежа на жилища на по-достъпни цени, изградени от добити по устойчив начин суровини;

71.    посочва значението на традиционните употреби с висока стойност, които все още имат огромен потенциал за растеж, като например употребата на дървесина в строителството и пакетирането;

72.    отбелязва, че съвременното равнище на развитие на технологиите позволява изграждането на жилищни комплекси с голям капацитет, построени предимно от дървесина, с което значително се ограничават емисиите на CO2 в строителния сектор;

73.    отбелязва, че правилата за използване на дървен материал с цел строителство са различни в отделните държави членки; поради това призовава да се поеме ангажимент за приемане на правила на ЕС с цел насърчаване на по-мащабната употреба на дървен материал в сградния фонд;

74.    призовава държавите членки да разработят инициативи в подкрепа на трансфера на знания и технологии и да използват в пълна степен съществуващите програми на ЕС в подкрепа на научните изследвания и иновациите в горското стопанство и в сектора на горското стопанство;

75.    отбелязва, че са налице значителни пропуски в научните и технологичните изследвания, свързани с адаптирането на горското стопанство към изменението на климата, включително изследванията относно въздействието на увеличаващите се вредители и болести, които представляват сериозна заплаха за горите в Европа и за сектора на горското стопанство;

76.    насърчава държавите членки и Комисията да предприемат действия с цел повишаване на осведомеността за икономическата, екологичната и социалната роля на европейските гори и на горското стопанство, както и за значението на устойчивата, основаваща се на горите биоикономика и на дървесината като една от ключовите възобновяеми суровини в ЕС;

77.    счита, че е важно да се насърчава научно-изследователската дейност, насочена към рационалното използване на биомасата и разработването на бързо растящи енергийни култури, както и да се създаде модел, който осигурява икономически стимул за използването на отпадъците от биомаса;

Световни предизвикателства — околна среда и изменение на климата

78.    подчертава, че устойчивото управление на горите оказва положително въздействие върху биологичното разнообразие и по отношение на смекчаването на последиците от изменението на климата и може да намали рисковете от горски пожари, вредители и болести;

79.    посочва, че други въпроси следва да бъдат проучени допълнително, особено проблемът със свръхпопулацията от тревопасни животни, здравето на горите и способстването на устойчиво производство на дървен материал, генетичните ресурси в горското стопанство, мерките за предотвратяване на горски пожари и за борба с такива пожари и за избягване на ерозия на почвата, както и възстановяването на приземната растителност;

80.    признава, че горите с кратък цикъл на ротация могат да осигуряват устойчива дървена биомаса, като същевременно гарантират необходимото поддържане на земите, като по този начин се намаляват рисковете от ерозия на почвите и свлачища при земите под угар и изоставените земи;

81.    призовава Комисията и държавите членки да предприемат конкретни действия за постигане на цел 5 от Аичи, която изисква до 2020 г. темпът на загуба на всички природни местообитания, включително гори, да бъде намален поне наполовина, като там, където това е възможно, да бъде сведен почти до нула, а деградацията и разпокъсаността да бъдат значително намалени;

82.    изтъква, че биоикономиката, като ключов елемент на интелигентния и екологосъобразен растеж в Европа, е необходима с оглед на постигането на целите на водещите инициативи „Съюз за иновации“ и „Европа за ефективно използване на ресурсите“ в рамките на стратегията „Европа 2020“ и че дървесината като суровина има важна роля за постигането на напредък в посока изграждането на биоориентирана икономика;

83.    счита, че е важно да се насърчава прилагането на концепцията за биоикономика, като същевременно се съблюдават пределните стойности за устойчиви доставки на суровини с цел подкрепа за икономическата жизнеспособност на веригите за създаване на стойност в горското стопанство чрез иновации и трансфер на технологии;

84.    призовава за по-голяма подкрепа за различните продукти на горското стопанство, като се гарантира, че различното търсене на такива продукти е балансирано и се оценява въз основа на потенциала за устойчиво предлагане и на останалите екосистемни функции и услуги, предлагани от горското стопанство;

85.    изразява сериозна загриженост относно темповете на обезлесяване по света, по-специално в развиващите се страни и често в резултат от незаконна сеч;

86.    подкрепя механизмите, които насърчават световното развитие на горското стопанство в посока към по-устойчиво използване и в тази връзка посочва по-специално директивата на ЕС относно дървения материал, която има за цел борба срещу незаконната сеч и пускането на незаконен дървен материал на европейския пазар чрез внос от трети държави, както и Схемата за разрешителни при внос на дървен материал в ЕС(4) и доброволните споразумения за партньорство;

87.    призовава Комисията да публикува очаквания преглед на функционирането и на ефективността на Регламента на ЕС относно дървения материал и подчертава, че един нов регламент следва да бъде пропорционален и да разглежда начините за намаляване на ненужните разходи и изисквания за докладване за собствениците на горски площи и лесовъдите в Европа без да се застрашава целта на регламента;

88.    счита, че предвид предизвикателствата, които пораждат глобалното затопляне и изменението на климата, екосистемите и популациите на видовете трябва да бъдат здрави, биологично разнообразни и силни, за да могат да оцелеят;

89.    подчертава значението на зоните по „Натура 2000“, където, благодарение на изключителните им природни ресурси, могат да се произвеждат продукти и услуги, основаващи се на горското стопанство, с високо екологично и културно качество;

90.    подчертава значението на здравите горските екосистеми, които предлагат местообитания за животните и растенията, но подчертава, че добронамереното законодателство, като например директивата на ЕС за местообитанията, засяга решения за управление на земите и трябва да се прилага пропорционално;

91.    признава ролята на горите за развитието на свързаните сектори и отстоява в тази връзка значението на подкрепата за лесовъдите, отглеждащи медоносни дървета, което от своя страна допринася за процеса на опрашване;

92.    счита, че определени проблеми засягат горската промишленост на световно равнище, по-специално незаконната сеч, и поради това призовава Европейската комисия да засили подкрепата за горската промишленост в рамките на свързаните международни органи;

93.    отбелязва, че търсенето на биомаса, особено от дървесина, нараства и поради това приветства усилията на Комисията и на държавите членки да подкрепят развиващите се страни при предприеманите от тях мерки за подобряване на политиката и на законодателството в областта на горското стопанство, и по-специално в рамките на REDD+(5) (намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите).

94.    приканва Комисията да разработи план за действие относно обезлесяването и деградацията на горите с цел да се предприемат мерки във връзка с целите, посочени в нейното съобщение относно обезлесяването, в съответствие с призивите в рамките на Седмата програма за действие за околната среда; счита за важно да се гарантира не само опазването и управлението на съществуващите гори, но и повторното залесяване на обезлесените зони;

95.    счита, че допълнително трябва да се посочи необходимостта от мащабно повторно залесяване в областите, засегнати от повтарящи се горски пожари;

Изпълнение и докладване

96.    подчертава, че изпълнението на стратегията на ЕС за горите следва да бъде многогодишен координиран процес, в който трябва да се взема под внимание позицията на Парламента, както и че стратегията следва да бъде прилагана ефикасно, съгласувано и с възможно най-малко бюрокрация;

97.    изразява съжаление, че процесът на изпълнение отчасти е започнал преди Парламентът да приеме своята позиция, и счита, че това не е в съответствие с целта за по-добра координация на политиките, свързани с горите, заявена от Комисията в текста относно нейната стратегия;

98.    счита, че новата стратегия следва да установи връзки между стратегиите и плановете за финансиране на ЕС и на държавите членки и да засили съгласуваността по отношение на планирането, финансирането и изпълнението на междусекторните дейности;

99.    призовава за приобщаващо, добре структурирано и балансирано изпълнение на стратегията;

100.  поради това счита, че пълномощията на Постоянния комитет по горите следва да бъдат засилени и да се осигурят повече ресурси, за да може Комисията изцяло да използва експертния опит на държавите членки при прилагането на новата стратегия на ЕС за горите на равнището на ЕС; призовава Европейската комисия да се консултира с Постоянния комитет по горите с достатъчно ранно предизвестие, преди да представи инициатива или проект на текст, която/който ще окаже въздействие върху управлението на горите и дърводобивната и дървопреработвателната промишленост;

101.  подчертава важната роля на Групата за граждански диалог по въпросите на горите и корка, както и на други имащи отношение заинтересовани страни, и призовава за тяхното подобаващо участие в изпълнението на стратегията;

102.  счита, че хоризонталното естество на въпросите в областта на горското стопанство изисква сътрудничество между различните отдели на Комисията при разглеждането на мерки, които могат да засегнат специфичния характер на устойчивото управление на горите и свързаните промишлени отрасли; поради това призовава ГД „Околна среда“, ГД „Действия по климата“, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, ГД „Енергетика и транспорт“, ГД „Научни изследвания и иновации“ и другите имащи отношение генерални дирекции да работят съвместно и стратегически, за да гарантират ефективното изпълнение на стратегията чрез засилена координация и комуникация;

103.  счита, че с оглед на списъка с приоритети на Комисията в областта на растежа, заетостта и инвестициите, при изпълнението на новата стратегия на ЕС за горите следва да се отдава приоритет и на насърчаването на конкурентоспособността и на устойчивостта на сектора на горското стопанство, на подкрепата на селските и градските райони, на разширяването на базата от знания, на опазването на горите и на съхранението на техните екосистеми, на насърчаването на координацията и на комуникацията, и на повишаването на степента на използване на продуктите от дървесина и на останалите продукти на горското стопанство;

104.  призовава Комисията да допълни стратегията със стабилен план за действие, съдържащ конкретни мерки, и да докладва ежегодно на Европейския парламент за напредъка, постигнат при изпълнението на конкретните действия в рамките на стратегията;

105.  обявява се в подкрепа на свикването на разширената комисия AGRI — ENVI — ITRE, за да може да се проведат балансирани обсъждания относно напредъка при изпълнението на новата стратегия на ЕС за горите;

106.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

Приети текстове, P6_TA(2006)0068.

(2)

Forest Europe – Конференция на министрите относно защитата на горите в Европа, междудържавна комисия за договаряне и сключване на правнообвързващо споразумение относно горите в Европа: http://www.foresteurope.org/

(3)

Виж: http://www.forestnegotiations.org/

(4)

Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 година за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност (FLEGT = прилагане на законодателството, определяне на политики и търговията в областта на горското стопанство).

(5)

Програма за намаляване на емисиите, свързани с обезлесяването и деградацията на горите. http://unfccc.int/methods/redd/items/7377.php


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Горите и горското стопанство са източник на редица ползи за икономиката и същевременно гарантират добро качество на живот, устойчивостта, работни места и добавена стойност. С над 3,5 милиона работни места секторът на горското стопанство се нарежда на трето място по осигуряване на заетост в цяла Европа — непосредствено след металургичната и хранителновкусовата промишленост. Над 451 820 стопанства в горския сектор осигуряват 7 % от икономическия растеж, като при това се изсичат само 60 % от прираста на дървета.

Дървесината е важен ресурс с голямо икономическо значение за селските райони. Горските стопанства и над шестнайсетте милиона собствениците на гори полагат дължимата грижа и надлежно управляват горите в Европа, като по този начин се гарантира, че горите ще могат устойчиво да продължат да изпълняват своите екологични, икономически и социални функции. При това над 50% от горите в Европа са частна собственост.

Устойчивото управление на горите означава гарантиране на доброто състояние на горите за следващите поколения в дългосрочен план. Именно този принцип беше в основата на Конференцията на ООН по въпросите на околната среда, проведена в Рио де Жанейро през 1992 г. Устойчивото развитие е развитие, съответстващо на нуждите на настоящето, без да се излагат на риск възможностите за бъдещите поколения да удовлетворят своите собствени нужди и да изберат собствения си стил на живот.

Въз основа на тези данни и принципи докладчикът представя доклад, който има за цел допълнително да укрепи обществената, икономическата и екологичната роля на горите и на сектора на горското стопанство, като на преден план се изведе ролята на дървесината като устойчива суровина, която е важен ресурс за Европа.

В контекста на обстоятелството, че много от политиките на ЕС, като например политиката в областта на енергетиката, на околната среда и на смекчаването на последиците от изменението на климата оказват влияние върху управлението на горите, докладчикът счита, че е изключително важно в новата стратегия на ЕС да се акцентира върху по-добрата координация, така че на горското стопанство и на горите да бъде определено по-важно място в различните европейски стратегии и да може да бъде намерен по-съгласуван подход. Успоредно с това са особено обезпокоителни различаващи се практики на самата Комисия. Следователно с оглед на опростяването и на по-доброто законотворчество следва да бъдат проучени отблизо и практиките на вътрешните подразделения на Комисията. Засилването на функциите на Постоянния комитет по горите ще предотврати дублирането на работата на Комисията.

Докладчикът също така е на мнение, че следва да не се стига до нови бюрократични пречки за собствениците на гори и за горските стопани. Докладчикът се противопоставя категорично на задължителни планове за управление на горите и категорично отхвърля натоварването на собствениците на гори с изготвянето на плановете за „Натура 2000“. Освен това докладчикът счита, че критериите за устойчиво развитие могат да се приравнят на критерий за качество и трябва винаги да са в основата на целия сектор. В това отношение, въз основата на хетерогенността на европейските гори, не може да се установи универсален каталог с критерии. Докладчикът подкрепя категорично във връзка с това усилията за сключване на „Европейска горска конвенция“ в рамките на „Forest Europe“ („Горите в Европа“).

Освен това докладчикът счита, че в контекста на подобрената координация следва да се насочи специално внимание към научните изследвания и развитието, тъй като целият сектор на горското стопанство заедно с промишлените сектори надолу по веригата могат да се възползват от новите ефективни възможности за производство и идеи за продукти. В допълнение потенциалът за иновации и допълнителното развитие на биоикономиката и устойчивото използване на суровините имащ решаващ принос за опазването на околната среда и за смекчаването на последствията от изменението на климата.

Освен безспорното значение на горите за развитието на селските райони докладчикът желае ясно да заяви, че действия по стопанисването на горите се извършват и в градски условия, като по-специално промишлените секторите надолу по веригата създават много работни места в градските райони. Вследствие на урбанизацията на обществото се стига все по-често до липса на знания за горите и за горското стопанство, както и за техния принос за просперитета и създаването на работни места. В съответствие с принципа „класната стая в гората — гората в класната стая“ следва да се насърчават инициативи, които целят да преодолеят пропастта между града и гората.

Не на последно място, докладчикът би желал да подчертае още веднъж, че подкрепя възможно най-небюрократичното изпълнение на новата стратегия на ЕС за горите, което укрепва сектора и не го обременява с нови изисквания.


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните(*) (25.2.2015)

на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно темата „Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство“

(2014/2223(INI))

Докладчик по становище: Франсеск Гамбус

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства съобщението на Комисията относно нова стратегия на ЕС за горите и подчертава, че е важно опазването на горите и стимулите за управлението им да станат жизнено важна част от тази стратегия; подчертава, че съгласно принципа на субсидиарност е необходима всеобхватна, цялостна и последователна обща стратегия за засилване на разностранната роля на горите и горския сектор в ЕС във връзка с предоставяните широки социални, икономически и екологични ползи, както и предотвратяване и управление на горските бедствия;

2.  признава, че европейските гори са извънредно ценни по отношение на биоразнообразието и екосистемните услуги, които предоставят, включително, но не само, за задържане на вода, за защита от наводнения и, нещо много важно, за смекчаване на последиците от изменението на климата, благодарение на това, че поглъщат и съхраняват 10 % от емисиите на ЕС на въглеродни емисии; поради тази причина счита, че горите следва да получат високо ниво на защита, а горските видове и местообитания — по-висок природозащитен статус, съгласно целта в областта на горите на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и Седмия план за действие в областта на околната среда; подчертава възможностите, предоставяни в това отношение от мрежата „Натура 2000“, включваща значителен дял на горите в Европа;

3.  подчертава, че Съюзът е постигнал съгласие, че е необходимо до 2020 г. да се преустанови загубата на биологично разнообразие и влошаването на екосистемните услуги, в т.ч. опрашването, да се поддържат екосистемите и техните услуги и да се възстановят поне 15 % от влошените екосистеми; подчертава също така, че Съюзът е постигнал съгласие и че е необходимо управлението на горите да бъде устойчиво, а горите, тяхното биологично разнообразие и услугите, които предоставят, да бъдат защитени и, доколкото е осъществимо, подобрени, и да се повиши устойчивостта на горите към изменението на климата, пожари, бури, вредители и болести; в допълнение отбелязва, че в тази връзка е необходимо да се разработи и приложи нова стратегия на ЕС за горите, която да е съобразена с множеството нужди на горите и ползите от тях и да допринася за по-стратегически подход към опазването и подобряването на горите, в това число чрез устойчиво управление на горите(1);

4.  твърди, че за правилното прилагане на стратегията от съществено значение е да има конкретен дългосрочен план за действие, който подчертава значението на мобилизацията и устойчивото ползване на горски дървен материал с цел създаване на добавена стойност и работни места, като същевременно се предоставят средства за укрепване на частните стопански дейности в горския сектор и за поддържане на организирани групи от собственици на гори;

5.  призовава Комисията и държавите членки да обсъдят въвеждането на цели на равнището на ЕС за увеличаване на горското покритие, спиране на обезлесяването и подобряване на качеството на съществуващите гори и горски площи; препоръчва горското покритие да се увеличава, особено в зони, които не са подходящи за производство на храни, по-специално в непосредствена близост до градски зони, с цел да се смекчат неблагоприятните топлинни ефекти, да се намали замърсяването и да се засили връзката между хората и горите; подчертава необходимостта от внимателно планиране в тази насока; счита, че горите не следва да се разглеждат единствено като поглъщатели на въглерод, които компенсират увеличаването на емисиите в други сектори на икономиката;

6.  призовава Комисията и държавите членки да предприемат конкретни действия за постигане на цел 5 от Аичи, която изисква до 2020 г. темпът на загуба на всички природни местообитания, включително гори, да бъде намален поне наполовина, там, където е възможно, да бъде сведен до нула, а деградацията и разпокъсаността да бъдат значително намалени(2);

7.  счита, че следва да се дава приоритет на научните изследвания, тъй като целият сектор може да се възползва от нови идеи;

8.  насърчава засаждането на дървета в градовете като начин за справяне с екологичните предизвикателства, свързани с градското замърсяване и преобразените от човека пейзажи, например осигуряване на сянка през лятото и регулиране на температурата на въздуха в горещините;

9.  приветства проучването за оценка на въздействието на потреблението в ЕС върху обезлесяването, публикувано от Комисията през юли 2013 г.; изразява съжаление, че независимо от отправената от Парламента искане в неговата резолюция от 23 април 2009 г.(3)проучването не отделя внимание на деградацията на горите; призовава Комисията да представи предложения за намаляване на въздействията, установени в проучването, и да даде своя принос за екологичните цели и ангажименти към устойчивото развитие на равнище ЕС и и на световно равнище; призовава Комисията да публикува план за действие на ЕС относно обезлесяването и деградацията на горите съгласно призива, отправен в Седмата програма за действие за околната среда (4);

10. призовава държавите членки да разгледат включването на плащанията за екосистемните услуги като стимули за управление на горите, като се отчита значението на дървесината като възобновяема и безвредна за климата суровина и ролята на веригите за създаване на стойност в областта на горското стопанство; отбелязва, че устойчивото управление на горите има положително въздействие върху биологичното разнообразие, климата, опазването на горите от горски пожари, вредители и болести и устойчивостта им към тези явления и е от основно значение за икономическото развитие, особено в селските райони и отдалечените региони;

11. призовава да се обърне повече внимание на разширяването на горското покритие, на опазването и създаването на устойчиви горски екосистеми чрез прилагане на допълнителни екологосъобразни горски методи; счита, че следва да се гарантира рационалната употреба на горските ресурси, като се осъществява по-ефективен контрол върху изсичането на горите, оптимизира се стопанската дейност и се използват всички други ефикасни средства;

12. подчертава, че според научни изследвания управляваните гори имат по-висок капацитет на поглъщане на CO2 от неуправляваните гори; в тази връзка признава важната роля на управляваните гори в усилията за смекчаване на измененията на климата и създаване на работни места в селските райони; подчертава значението на устойчивото управление на горите при максималното повишаване на потенциала за улавяне на въглерода на горите на ЕС(5);

13. припомня, че към настоящия момент не съществува конкретна политика за горите за предотвратяване на горските пожари, и подчертава, че по-специално в региона на Средиземно море горските пожари са често явление и са както причина за, така и последица от изменението на климата; отбелязва, че бурите, горските пожари и нашествията на вредители могат да се смекчат посредством по-добро и активно управление на горите и лесовъдни техники чрез, например, пасища и агро-лесовъдни практики в рамките на общата селскостопанска политика;

14. счита за важно да се гарантира не само опазването и управлението на съществуващите гори, но и презалесяването на обезлесените зони; счита, че допълнително трябва да се посочи необходимостта от мащабно презалесяване в областите, засегнати от повтарящи се горски пожари;

15. изразява загриженост по повод нарастващата тенденция горите да се разглеждат предимно от икономическа гледна точка и стойността им да се ограничава само до дървесината, която се извлича от тях, като се пренебрегват изключително големите екологични и социални ползи, които те предоставят; подчертава необходимостта от по-систематично определяне на стойността на услугите от горските екосистеми и отчитането ѝ при вземане на решения в публичния и частния сектор;

16. подчертава необходимостта да се укрепят и използват пълноценно механизмите на ЕС за справяне с трансграничния натиск върху горите поради разпространението на инвазивни чужди видове, вредители и болести;

17. предвид големите разлики в размера и характеристиките на горите и факта, че повече от половината територия на някои държави членки е покрита с гори, подчертава че устойчиво управляваните гори са от огромно значение за добавянето на стойност на местно и регионално равнище и за гарантирането на работни места в селските райони, като същевременно дават своя жизненоважен принос за опазването на околната среда;

18. приветства посочването в новата стратегия на проблема с нашествията на вредители в горите, счита, че предвид новото законодателство за инвазивните чужди видове и потенциалното въздействие, което те могат да имат върху горите, Комисията следва да предложи допълнителни нови финансови инструменти за подпомагане на борбата на засегнатите зони с особено устойчиви инвазивни видове или нови инвазивни чужди видове;

19. предвид факта, че някои от най-големите ресурси на биомаса в Съюза се намират в най-слабо населените и отдалечени райони, счита, че е наложително стратегията също така да вземе под внимание всички техни специфики;

20. счита, че стратегията трябва да отчете в по-голяма степен проблема с болестите по дърветата, като например изсъхването и измирането на дъбови видове, което унищожава насажденията от корков дъб в Португалия, Франция и Испания и поразява специални защитени зони и биосферни резервати; счита, че Комисията е следвало да включи ефикасни мерки и специфични ресурси в стратегията освен тези, които се отнасят до развитието на селските райони, с оглед на борбата с болестите по дърветата;

21. подчертава, че прогнозният ръст в търсенето на дървесина е както възможност, така и предизвикателство за горите и всички горски сектори, особено предвид факта, че се очаква в резултат от измененията на климата горите все по-често и във все по-тежка степен да са изложени на суша, пожари, бури и нашествия на вредители; припомня в този контекст необходимостта да се опазват горите от тези нарастващи заплахи и да се намери баланс между производителните и защитните функции;

22. подчертава необходимостта незабавно да се изясни наличието на парников ефект вследствие на различните употреби на горска биомаса за производство на енергия и да се идентифицират употребите, които могат да постигнат максимални ползи за смекчаване в срокове, целесъобразни от гледна точка на политиката;

23. приветства, във връзка с предотвратяването на горските пожари, стъпките, предприети в някои държави членки, за въвеждане на временни забрани за строеж върху земи, засегнати от пожар, с цел недопускане на палежи, извършвани с оглед на последващ строеж на тази земя;

24. счита, че е важно да се насърчава прилагането на концепцията за биоикономика, като същевременно се съблюдават пределните стойности за устойчиви доставки на суровини с цел подкрепа за икономическата жизнеспособност на горските вериги на стойността чрез иновации и трансфер на технологии, и в тази връзка да се оказва по-голяма подкрепа за различните горски продукти, като се гарантира, че различните видове търсене на горски продукти са балансирани и оценени спрямо устойчивия потенциал за доставки и останалите екосистемни функции и услуги, предоставяни от горите; подчертава значимата роля на биоикономиката за постигането на новите приоритети на Комисията за растеж, заетост и инвестиции;

25. счита, че следва да се насърчава заместването на петролните или топлинно-интензивните суровини с дървен материал и продукти от добита дървесина в съответствие с напредъка в научните изследвания и технологии, което може да даде положителен принос за по-нататъшния успех в смекчаването на изменението на климата и създаването на работни места;

26. подчертава важната роля на устойчивото производство на дървесина и други материали като корк, зелени химикали и текстилни влакна за развитието на устойчиви икономически модели и създаването на зелени работни места;

27. подчертава, че за да се постигнат целите на ЕС в областта на климата, от жизненоважно значение е дървесината да се използва ефективно в съответствие с принципа на каскадното използване; призовава Комисията да гарантира ефективната употреба на дървесните ресурси в политиките на ЕС в областта на климата и енергетиката;

28. отново призовава Комисията да предложи критерии за устойчивост за твърдата и газообразната биомаса, като отчита жизнения цикъл на емисиите на парниковите газове, с цел да се ограничи неефикасното използване на ресурсите от биомаса; призовава за преразглеждане и ограничаване на предположението за въглеродна неутралност по отношение на изгарянето на биомаса в рамките на инструментите на политиката на ЕС в областта на климата;

29. подчертава необходимостта да се гарантира ефективността при използването и повторната употреба на горските ресурси и дървения материал като начин за понижаване на търговския дефицит на Съюза, подобряване на самодостатъчността на ЕС по отношение на доставките на дървен материал и на конкурентоспособността на горския сектор на ЕС, спомагане за намаляване на неустойчивото управление, опазване на околната среда и намаляване на обезлесяването в трети държави;

30. счита, че ЕС следва да даде приоритет на използването на дървесина, добити дървесни продукти или горска биомаса от местни източници пред биомасата, внесена от трети държави, за да се ограничи до минимум въглеродният отпечатък вследствие на презокеанския транспорт и да се стимулира устойчиво местно производство;

31. категорично подкрепя ефективната употреба на дървесина и се противопоставя на правнообвързващи правила за даване на приоритет на употребите на дървесина, тъй като това не само ограничава енергийния пазар и развитието на нови и иновативни употреби на биомаса, но и прави невъзможно прилагането им в много отдалечени и селски райони; в тази връзка подкрепя отворения, пазарно ориентиран подход, който позволява на различните участници да развият потенциала на иновативни, базиращи се на дървесина материали и химикали, които се предвижда да играят водеща роля в биоикономиката на ЕС;

32. изразява дълбока загриженост по повод хода на глобалното обезлесяване, по-специално в развиващите се държави и често поради незаконна сеч; призовава Комисията и държавите членки да извършат цялостно преразглеждане на директивата на ЕС относно дървения материал, а също и на схемата „Прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с изделия от дървен материал “ (FLEGT) за вноса на дървен материал, с цел да се пресече незаконната търговия на дървен материал, която застрашава горските екосистеми и влияе отрицателно на конкурентоспособността на търговците с дървен материал от ЕС; предлага да се разгърнат или приспособят съответните правила за възлагане на обществени поръчки, които могат да насърчат закупуването на надлежно сертифициран дървен материал и добити дървесни продукти;

33. припомня, че до 2020 г. и в съответствие с устойчивото управление на горите следва да се изготвят планове за управление на горите или еквивалентни инструменти за всички гори, които са публична собственост, и за горските активи над определен размер, които получават финансиране в рамките на политиката на ЕС за развитие на селските райони; призовава държавите членки да наблюдават и насърчават прилагането на плановете за управление на горите, без да създават ненужна административна тежест и като вземат предвид принципите на пропорционалност, субсидиарност и „Мисли първо за малките!;

34. подчертава необходимостта да се даде отговор на глобалните предизвикателства в рамките на световни многостранни форуми; настоятелно призовава Комисията да поеме водеща роля в представянето на глобално устойчива политика за горите с цел намаляване на неустойчивите практики на управление и незаконната търговия, опазване на околната среда и намаляване на обезлесяването; призовава за тази цел Комисията да публикува план за действие на ЕС относно обезлесяването и деградацията на горите съгласно призива, отправен в Седмата програма за действие за околната среда;(6)

35. отбелязва, че правилата за използване на дървен материал с цел строителство са различни в отделните държави членки; поради това призовава да се поеме ангажимент за приемане на правила на ЕС с цел насърчаване на по-мащабната употреба на дървен материал в сградния фонд;

36. приветства акцента на Комисията върху опазването и увеличаването на генетичното разнообразие на горите и подчертава капацитета, откроил се в извършените наскоро научни изследвания, на генетично различни популации дървета за приспособяване към измененията на климата; 

37. признава положителното въздействие на дърветата и горите върху физическото и психическото здраве на човека и насърчава общинските органи да поддържат или подобряват обществения транспорт между градските зони и горите, с цел да се улесни достъпът до горите и залесените зони;

38. призовава държавите членки, когато приемат и прилагат своите планове за управление на горите, да включат специални мерки за биологичното разнообразие, по-специално конкретни мерки за опазване на защитените видове и естествените местообитания, с цел да се подобри техният статус както във, така и извън защитените от „Натура 2000“ зони;

39. подкрепя намерението на Комисията да разработи, съвместно с държавите членки и заинтересованите страни, набор от амбициозни, обективни и доказуеми критерии и показатели за устойчиво управление на горите, при отчитане на работата в рамките на „Forest Europe“ (Министерска конференция за защита на горите в Европа ) и на разнообразието на горските видове в Европа; призовава Комисията да публикува очаквания преглед на функционирането и ефективността на регламента на ЕС относно дървения материал;

40. счита, че е важно да се насърчи научно-изследователската дейност, ориентирана към рационалното използване на биомасата и разработването на бързо растящи енергийни култури, както и да се създаде модел, който дава икономически стимул за използването на отпадъци от биомаса;

41. подчертава високата стойност на горите като място за отдих, както сочат проучванията на общественото мнение; припомня, че това е едно от основните предимства на горите и залесените зони за европейските граждани;

42. признава, че бързооборотните дървесни видове могат да предоставят устойчива дървена биомаса, осигурявайки същевременно необходимото поддържане на територията, като по този начин се намаляват рисковете от ерозия на почвите и свлачища при земите под угар и изоставените земи;

43. отбелязва със загриженост, че нарастващото търсене на биомаса, по-специално дървесина, може да предизвика широко разпространено обезлесяване в развиващите се страни, в които емисиите на парникови газове не са отчитани в рамките на Протокола от Киото; изтъква, че от една страна това може да окаже въздействие върху качеството на почвите, цикъла на водата и биологичното разнообразие, а от друга увеличава натиска върху глобалните споразумения, като например Конвенцията за биологичното разнообразие и Съвместната програма на ООН за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите в развиващите се страни;

44. признава, че устойчивото управление на целия жизнен цикъл на горските продукти може да има значителен принос за постигането на целите за зелена икономика, по-специално на тези, свързани с политиките за смекчаване на измененията на климата и ефективното използване на ресурсите; счита в тази връзка, че държавите членки следва да насърчават устойчивата употреба на горските продукти в строителния сектор;

45. настоятелно призовава държавите членки да изготвят своите политики по отношение на горите по начин, който изцяло взема под внимание значението на горите за опазването на биологичното разнообразие, предотвратяването на ерозията на почвата, осигуряването на поглъщането на въглерод и пречистването на въздуха, както и поддържането на кръговрата на водата;

46. призовава за засилване на хармонизираното наблюдение на европейските горски ресурси, включително всички дървесни и недървесни горски продукти и услуги като основа за стабилен процес на приемане на политики и решения в полза на устойчивото управление на горите; счита, че следователно съществува необходимост от инструмент, основаващ се на съществуващите органи и организации и насочен към създаването на устойчиви бъдещи гори в Европа чрез намаляване на въздействието от смущенията чрез поемане на горския риск в рамките на управлението на горите и земите.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.2.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

63

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Paul Brannen, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Esther Herranz García, Merja Kyllönen, Jo Leinen, Younous Omarjee, Marit Paulsen, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Julia Reid, Bart Staes

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Andrew Lewer

(1)

Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“

(2)

Резолюция на Европейския парламент от 20 април 2012 г., озаглавена „Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.“ – Приети текстове P7_TA(2012)0146.

(3)

Резолюция на Европейския парламент от 23 април 2009 г. относно справяне с предизвикателствата, свързани с обезлесяването и деградацията на горите, за разрешаване на проблема с промяната в климата и загубата на биологичното разнообразие (OВ C 184E, 8.7.2010 г., стp. 4).

(4)

 Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г.

(5)

Вж. Резолюция на Европейския парламент от 5 февруари 2014 г. относно рамката за политиките в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. (Приети текстове, P7-TA-2014-0094): „подчертава, че активното лесовъдство, което увеличава растежа и съответно поглъщането на въглероден диоксид, е важен и икономически ефективен начин, спомагащ за постигането на целите в областта на климата; отбелязва, че всеки допълнителен кубически метър гора, произведен чрез активно залесяване, поглъща приблизително 1,3 тона въглероден диоксид; призовава Комисията и държавите членки да разработят стимули за собствениците на гори, с цел да допринесат активно за увеличаване на ползите за климата, например чрез поставяне на акцент върху регионалните мерки, увеличаващи трайното залесяване и поглъщането на въглероден диоксид“.

(6)

Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година.


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (24.2.2015)

на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство

(2014/2223(INI))

Докладчик по становище: Марек Юзеф Грубарчик

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че отговорността за горското стопанство е единствено на държавите членки, че принципът на субсидиарност трябва да се подкрепя, и че различията в регионалните условия, модели на собственост и приоритети в държавите членки трябва да се зачитат, както и че ЕС следва да се въздържа от налагане на нови пазарни ограничения за горите и продуктите на основата на дървесина, за да се гарантират принципите на собственост и пазарна свобода за участниците във веригата на стойността, свързана с горите;

2.  приветства приемането на новото съобщение на Комисията относно нова стратегията на ЕС за горите (COM(2013)0659), тъй като то предоставя рамка за координирани действия на държавите членки при насърчаването на устойчивото управление на горите и при изпълнението на тяхната многофункционална роля от икономическа, социална и екологична гледна точка;

3.  счита, като се има предвид, че горите са различни по характер и размер, че стратегията следва да отчита факта, че повече от половината от територията на някои държави членки e покрита от гори;

4.  подчертава, че е задължително, предвид факта, че някои от най-големите ресурси от биомаса в Съюза се намират в най-слабо населените и отдалечени негови региони, стратегията да вземе изцяло под внимание специфичните характеристики на тези по-слабо населени региони;

5.  отчита, че ЕС трябва да изпълнява роля в подкрепата на националните политики за постигане на активно, многофункционално и устойчиво управление на горите, включително управлението на различните видове гори, и в укрепването на сътрудничеството срещу нарасналите трансгранични заплахи, като горски пожари, незаконна сеч, незаконен внос на дървен материал и вредители; подчертава нуждата да се осигури съгласуваност по въпроси, свързани с горското стопанство, във всички политики на ЕС, по-специално в политиките, свързани със селското стопанство, климата, биологичното разнообразие, възобновяемата енергия, водите, почвите, индустрията и конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите, както и ефективното използване на ресурсите; в тази връзка подчертава значението на зоните по Натура 2000, където, благодарение на изключителните им природни ресурси, могат да продължават да се произвеждат продукти и услуги с високо екологично и културно качество;

6.  счита, че прилагането на новата стратегия за горите следва да компенсира липсата на специални разпоредби относно политиката в областта на горите в Договора за ЕС, като същевременно се зачитат правомощията на държавите членки в тази област, и следва да гарантира координиране между позициите в политиките на ЕС и на държавите членки по въпросите, свързани със сектора на горското стопанство на международно равнище;

7.  подчертава важната роля на Комисията в осигуряването на ранен и непрекъснат диалог между експертите от ЕС и от държавите членки, както и включването на всички заинтересовани страни с цел улесняване на съгласуваността при формулирането на политиката по отношение на горите;

8.  подкрепя ангажимента на държавите членки за осъществяване на устойчиво управление на горите в съответствие с критериите и показателите на „Forest Europe“ като един от ключовите елементи на настоящата рамка на политиката за горите в Европа;

9.  приветства отдаването на приоритет на трите стълба на устойчивост (икономическа, социална и екологична) като здрава основа, чрез която да се подкрепя фундаменталната роля на горите и ефективното използване на ресурсите, да се увеличава конкурентоспособността, да се стимулира заетостта и да се засилва ролята на горското стопанство и на индустриите, основаващи се на горското стопанство, както и опазването на екологичните цикли в екологичната икономика; признава ролята му в обществото по отношение на здравето на гражданите;

10. припомня, че според Европейската комисия през 2009 г. биоикономиката е представлявала пазар, оценяван на над 2 трилиона евро, предоставящ 20 милиона работни места и 9% от общата заетост в ЕС; отбелязва, че всяко евро, инвестирано в научни изследвания и иновации в областта на биоикономиката в рамките на „Хоризонт 2020“, ще генерира около 10 евро във вид на добавена стойност; изтъква, че горите изпълняват ключова роля в биоикономиката сега и ще продължават да я изпълняват в бъдеще;

11. счита, че целта, включена в стратегията на ЕС за горското стопанство, за увеличаване на приноса на горите и сектора на горското стопанство за развитие на селските райони, биологично разнообразие, устойчив растеж и създаване на работни места трябва да отчита напълно икономическите, социалните, културните и екологичните блага и услуги, предоставяни от горите, включително услуги в отдиха и туризма, и по-специално важната роля, която добре стопанисваните гори и материалите на основата на дървесина играят за намаляване на емисиите на CO2, съхраняване на въглерод и преминаване към биоикономика, които са важни елементи от политиката на ЕС в областта на климата;

12. припомня, че горската биомаса е много важен източник на възобновяема енергия, и отбелязва, че понастоящем европейските гори поглъщат и съхраняват около 10% от емисиите на въглерод в ЕС и по този начин допринасят сериозно за смекчаване на изменението на климата;

13. счита, че заместването на петролни или топлинно интензивни суровини с дървесина и продукти, получени от дървесина от дърводобива, следва да се насърчава в съответствие с напредъка в областта на научните изследвания и технологиите, което може положително да допринесе за по-нататъшни ползи по отношение на смекчаването на последиците от изменението на климата, както и на създаването на работни места;

14. подчертава необходимостта да се извърши оценка на разходите от цялото законодателство на ЕС, отнасящо се до веригите за създаване на стойност в индустриите, основаващи се на горското стопанство, с цел да се премахне цялата ненужна и обременяваща бюрокрация и да се създаде благоприятстваща рамка за повишаване на конкурентоспособността на индустрията в дългосрочен план по устойчив начин, и също така да се подкрепя принципът, че законодателните предложения, засягащи сектора на горското стопанство и веригите на стойността на основаващите се на него индустрии, следва да бъдат щателно оценявани чрез оценка на въздействието;

15. счита, че стратегията на ЕС за горите ще бъде по-добре изпълнена, ако е подкрепена от подходяща координация с налично или бъдещо финансиране от ЕС, включително ЕЗФРСР;

16. отбелязва наличието на ресурси за информиране и мониторинг чрез програмата „Коперник“ и други космически инициативи на европейско равнище и препоръчва да се повиши използването на тези ресурси и инструменти;

17. счита, че насърчаването на по-разнообразни приложения на дървесината следва да бъде съпътствано с инвестиции в образователните системи за младите хора и обучение за настоящите служители в сферата на строителната индустрия, за да се повиши осведомеността им за възможностите, създадени от използването на дървесина, както и да им им бъдат предоставени необходимите умения;

18. приветства създаването на Информационна система за горите за Европа, която да подпомага обмена на данни и споделянето на най-добри практики и съществуващи знания за горите между държавите членки; отчита, че събирането на данни и информация за многофункционалната роля на горите и горските ресурси от националните бази данни ще бъде от полза за сектора и призовава Комисията да подкрепи интегрирането им в европейска платформа за данни; приветства ползите от споделянето на добри практики и съществуващи знания за горите между държавите членки, но подчертава, че тази дейност не следва да води до увеличаване на нуждата от бюджетни средства;

19. подчертава, че дългосрочната конкурентоспособност на горското стопанство ще бъде постигната единствено чрез квалифицирана работна ръка; отбелязва, че понастоящем в сектора са заети над 3 милиона европейски граждани; счита,  че съответно стратегията на ЕС за горите следва да определи условията, които да позволят на ЕС да има подходящи съоръжения за обучение и да има работна сила, която е напълно осведомена относно настоящите предизвикателства и заплахи в сектора на горското стопанство, но също и относно правилата за безопасност, присъщи за управлението на горите;

20. подчертава подкрепата, която рамковите програми на ЕС за научни изследвания, развойна дейност и иновации могат да дадат за постигане на интелигентен и устойчив растеж, продукти с по-висока добавена стойност, по-чисти технологии и висока степен на прилагане на технологии, по-специално при рафинираните биогорива и индустриалните постройки от дървесина, но също и в автомобилната и текстилната индустрия, като същевременно не се забравят онези традиционни високостойностни употреби, които все още имат огромен потенциал за растеж, като например използването на дървесина в строителството и опаковките.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.2.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

56

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Pablo Echenique, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Cornelia Ernst, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Constanze Krehl, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Clare Moody, Paul Tang, Pavel Telička

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Rosa D’Amato


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

5

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bas Belder

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Rosa D’Amato, Stanisław Ożóg

Правна информация - Политика за поверителност