ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно морските лица за изменение на директиви 2008/94/EО, 2009/38/EО, 2002/14/EО, 98/59/EО и 2001/23/EО

9.4.2015 - (COM(2013)0798 – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD)) - ***I

Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Елизабет Морен-Шартие


Процедура : 2013/0390(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0127/2015
Внесени текстове :
A8-0127/2015
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно морските лица за изменение на директиви 2008/94/EО, 2009/38/EО, 2002/14/EО, 98/59/EО и 2001/23/EО

(COM(2013)0798 – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0798),

–       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 153, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0409/2013),

–       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 март 2014 г.[1],

–       като взе предвид становището на Комитета на регионите от 3 април 2014 г.[2],

–       като взе предвид член 59 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по рибно стопанство (A8-0127/2015),

1.      приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.      изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Съгласно член 153 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Европейският парламент и Съветът в съответствие с обикновената законодателна процедура могат да приемат посредством директиви минимални изисквания, които следва да бъдат приложени постепенно, с цел подобряване на условията на труд, закрила на работниците при прекратяване на трудовия договор, по-добро информиране и консултиране на работниците, както и подобряване на работната среда, за да се защитят здравето и безопасността на работниците. Тези директиви трябва да избягват налагането на административни, финансови и правни ограничения по начин, който би попречил на създаването и развитието на малки и средни предприятия.

(1) Съгласно член 153 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Европейският парламент и Съветът в съответствие с обикновената законодателна процедура могат да приемат посредством директиви минимални изисквания, които следва да бъдат приложени постепенно, с цел подобряване на условията на труд, закрила на работниците при прекратяване на трудовия договор, по-добро информиране и консултиране на работниците, както и подобряване на работната среда, за да се защитят здравето и безопасността на работниците. Тези директиви трябва да избягват налагането на непропорционални разходи, административни и правни ограничения по начин, който би попречил на създаването и развитието на малки и средни предприятия и семейни предприятия, които са двигател на устойчивия и приобщаващ растеж и източник на 85% от всички нови работни места в Европейския съюз.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Още през 2006 г. в Зелената книга на Комисията, озаглавена „Към бъдеща морска политика на Съюза“, беше подчертано значението на създаването на интегрирана нормативна уредба с цел секторът да стане по-конкурентоспособен.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Доколкото съществуването и/или възможността за въвеждане на изключвания не са обосновани от обективни причини, те следва да бъдат премахнати.

(3) Доколкото съществуването и/или възможността за въвеждане на изключвания не са обосновани от обективни причини и това създава ситуации на дискриминация срещу морски лица, мерките, въвеждащи тези изключвания, следва да бъдат премахнати.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Сегашната правна ситуация води до неравностойно третиране на една и съща категория работници в различни държави членки в зависимост от това дали последните прилагат или не освобождаванията и дерогациите, които действащото законодателство допуска. Значителен брой държави членки са използвали изключванията в ограничена степен.

(5) Сегашната правна ситуация, съществуваща отчасти в резултат от специфичното естество на морските професии, води до неравностойно третиране на една и съща категория работници в различни държави членки в зависимост от това дали последните прилагат или не освобождаванията и дерогациите, които действащото законодателство допуска. Значителен брой държави членки са използвали в ограничена степен тези изключения и дерогации, а осем държави членки1a не са ги използвали изобщо и обхващат морските лица чрез колективни трудови договори, които осигуряват определено ниво на защита. В допълнение, влизането в сила през август 2013 г. на Морската трудова конвенция на МОТ е стъпка в правилната посока, гарантираща равнопоставеност на международно равнище относно някои, макар и не всички, права на работниците и служителите. Освен това поради изключванията се създава нелоялна конкуренция между държавите членки, която трябва да бъде прекратена и трябва да се осигури равнопоставеност в рамките на Съюза.

 

__________________

 

1a България, Чешката република, Испания, Франция, Австрия, Полша, Словения и Швеция.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) В „Синята книга“28 се подчертава, че е необходимо да се увеличи броят и повиши качеството на свързаните с мореплаването работни места за европейските граждани и че е важно да се подобрят условията на труд на корабите.

(7) Настоящата директива е изцяло в съответствие със „Синята книга“, в която се подчертава, че е необходимо да се увеличи броят и повиши качеството на свързаните с мореплаването работни места за европейските граждани и че е важно да се подобрят условията на труд на корабите, наред с другото и чрез инвестиции в научни изследвания, образование, обучение, както и в здравословни и безопасни условия.

_________________

 

28 COM(2007) 575 окончателен от 10 октомври 2007 г.

 

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Настоящата директива е в съответствие и със стратегията „Европа 2020“ и с нейните цели в областта на заетостта, както и със стратегията, изложена от Комисията в нейното съобщение, озаглавено „Програма за нови умения и работни места: европейският принос за постигане на пълна заетост“1a.

 

__________________

 

1a COM(2010) 682.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) Според съобщението на Комисията „Син растеж: възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването“ „синята“ икономика създава около 5,4 милиона работни места и брутна добавена стойност от почти 500 млрд. евро годишно1a.

 

__________________

 

1a (COM(2012)494).

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8a) Социалните партньори в морския сектор и в рибарството са постигнали споразумение от жизненоважно значение за подходящо прилагане на настоящата директива. В това споразумение се постига добър баланс между необходимостта да се подобрят условията за работа на морските лица и необходимостта да се вземат предвид особеностите на този сектор.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) С оглед на технологичния напредък през последните години, особено в сферата на комуникационните технологии, изискванията във връзка с информирането и консултирането следва да бъдат осъвременени.

(9) С оглед на технологичния напредък през последните години, особено в сферата на комуникационните технологии, изискванията във връзка с информирането и консултирането следва да бъдат осъвременени и да се прилагат по най-подходящия начин, включително чрез използването на нови технологии за комуникация от разстояние.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Правата на морските лица, обхванати от настоящата директива, които са признати от държавите членки в националното им законодателство за транспониране на директиви 2008/94/EО, 2009/38/EО, 2002/14/EО, 98/59/EО и/или 2001/23/EО, следва да се зачитат.

(10) Правата на морските лица, обхванати от настоящата директива, които са признати от държавите членки в националното им законодателство за транспониране на директиви 2008/94/EО, 2009/38/EО, 2002/14/EО, 98/59/EО и/или 2001/23/EО, следва да се зачитат. Транспонирането на настоящата директива не следва да обосновава евентуално връщане назад по отношение на ситуацията, която вече съществува във всяка държава членка.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 11 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11a) Морските лица имат право на безопасно и сигурно работно място, на което се спазват съответните стандарти за безопасност, и следва да имат справедливи условия на трудова заетост и достойни условия на живот и труд, включително социална закрила и професионално обучение.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б) Морската трудова конвенция от 2006 г. определя правата на морските лица на достойни условия на труд за широк набор от аспекти и осигурява съгласуваност на правата и закрилата на работното място за всички морски лица, независимо от тяхната националност и знамето на кораба. Конвенцията има за цел чрез глобалното си прилагане да осигури достойни условия на труд за морските лица, както и лоялна конкуренция между корабособствениците.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 11 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11в) Съюзът следва винаги да се стреми към подобряване на условията на труд и живот на борда на корабите и към използване на потенциала за иновации, за да стане морският сектор по-привлекателен за европейските морски лица, включително младите работници. Следователно Комисията следва да изработи програма, насърчаваща млади работници да се включат в сектора.

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 11 г (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11г) Съюзът следва да се стреми към подобряване на комуникациите чрез интернет на борда на корабите, например като се увеличава наличността на интернет и се гарантира разумно използване на борда, с цел да се засили прилагането на директиви 2008/94/ЕО, 2009/38/ЕО, 2002/14/ЕО, 98/59/ЕО и 2001/23/ЕО, изменени от настоящата директива.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 2 – точка 1 а (нова)

Директива 2009/38/ЕО

Член 10 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) В член 10 се добавя следният параграф:

 

„4а. Член на специална група за преговори или на европейски работнически съвет, или негов/неин представител, който е член на екипажа на морски кораб, има право да участва в заседания на специалната група за преговори или на европейския работнически съвет или във всяко друго заседание в рамките на процедурата по член 6, параграф 3, ако той или тя не е на плаване или в пристанище в държава, различна от държавата, в която е установено предприятието в момента, когато се провежда заседанието.

 

Когато това е възможно, заседанията се насрочват така, че да се улесни участието на членовете, които са членове на екипажите на морски кораби.

 

С оглед максимално увеличаване на възможностите за представителство на работниците, се използват, когато това е възможно, нови информационни и комуникационни технологии в случаите, когато даден член на специален договарящ орган или на европейски работнически съвет или неговият представител, който е член на екипажа на даден морски кораб, е възпрепятстван да присъства на заседание.“

Изменение  16

Предложение за директива

Член 3 – точка 1

Директива 2002/14/ЕО

Член 3 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3, параграф 3 се заменя със следното:

Член 3, параграф 3 се заличава.

„3. Държавите членки могат да дерогират от настоящата директива чрез въвеждане на специални разпоредби, приложими по отношение на екипажите на морските кораби за далечно плаване, при условие че тези специални разпоредби гарантират равностойно равнище на защита на правото на информиране и консултиране и ефективното му упражняване от съответните работници и служители.“

 

Изменение  17

Предложение за директива

Член 4 – точка 1

Директива 98/59/ЕО

Член 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Член 1 се изменя, както следва:

(1) Член 1 се изменя, както следва:

a) В параграф 1 се добавя следната буква в):

 

„в) „прехвърляне“ се тълкува по смисъла на Директива 2001/23/ЕО.“

 

б) В член 1, параграф 2 се заличава буква в).

В член 1, параграф 2 се заличава буква в).

Изменение  18

Предложение за директива

Член 4 – точка 2

Директива 98/59/ЕО

Член 3 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато планираното колективно уволнение засяга членове на екипажа на морски кораб, уведомлението се подава до компетентния орган на държавата на знамето, под което плава корабът.

Когато планираното колективно уволнение засяга членове на екипажа на морски кораб, работодателят изпраща уведомлението до компетентния орган на държавата на знамето, под което плава корабът.

Изменение  19

Предложение за директива

Член 4 – точка 3

Директива 98/59/ЕО

Член 4 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В член 4 се вмъква следният параграф 1a:

заличава се

„1a. Когато планираните колективни уволнения на членове на екипаж се извършват във връзка с прехвърляне на морски кораб или произтичат от такова прехвърляне, държавите членки могат, след консултации със социалните партньори, да предоставят на компетентния държавен орган правото на пълна или частична дерогация от срока по параграф 1 при следните обстоятелства:

 

a) предмет на прехвърлянето са изключително един или повече морски кораби;

 

б) работодателят експлоатира само един морски кораб.“

 

Изменение  20

Предложение за директива

Член 5 – точка 1

Директива 2001/23/ЕО

Член 1 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Параграф 2 се заменя със следното:

заличава се

„2. Настоящата директива се прилага, без да се засягат разпоредбите на параграф 3, в случаите и доколкото прехвърляното предприятие, стопанска дейност или прехвърляната част от предприятие или стопанска дейност се намира в териториалния обхват на Договора.“

 

Изменение  21

Предложение за директива

Член 5 – точка 2

Директива 2001/23/ЕО

Член 1 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Настоящата директива се прилага към прехвърлянето на морски кораб, регистриран в държава членка и/или плаващ под знамето на държава членка, който представлява предприятие, стопанска дейност или част от предприятие или стопанска дейност по смисъла на настоящата директива, дори ако не се намира в териториалния обхват на Договора.

3. Настоящата директива се прилага към прехвърлянето на морски кораб, който е част от прехвърлянето на предприятие, стопанска дейност или част от предприятие или стопанска дейност по смисъла на параграфи 1 и 2, при условие че прехвърляният кораб се намира в териториалния обхват на Договора или прехвърляното предприятие, стопанска дейност или част от предприятие или стопанска дейност остава в териториалния обхват на Договора.

 

Настоящата директива не се прилага, ако предмет на прехвърлянето са изключително един или повече морски кораби.

Изменение  22

Предложение за директива

Член 5 – точка 3

Директива 2001/23/ЕО

Член 1 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3) Добавя се следният параграф 4:

заличава се

„4. Държавите членки могат, след консултации със социалните партньори, да предвидят, че глава II от настоящата директива не се прилага при следните обстоятелства:

 

a) предмет на прехвърлянето са изключително един или повече морски кораби;

 

б) предприятието или стопанската дейност, които се прехвърлят, експлоатират само един морски кораб.“

 

Изменение  23

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 5 години от датата на влизане в сила на настоящата директива. Държавите членки незабавно съобщават на Комисията текстовете на тези разпоредби.

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от две години от датата на влизане в сила на настоящата директива. Държавите членки незабавно съобщават на Комисията текстовете на тези разпоредби.

  • [1]  OВ C 226, 16.7.2014 г., стр. 35.
  • [2]  OВ C 174, 7.6.2014 г., стр. 50.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Европейската комисия има за цел да подобри условията на работа на морските лица, трудещи се на борда на кораби, които плават под флага на една от 28-те държави – членки на Европейския съюз, като същевременно взема предвид присъщите за морския сектор специфики. Поради това настоящото предложение за директива представлява преразглеждане на петте приети преди това директиви, от чието приложно поле беше предвидено да бъдат изключени морските лица. Комисията подчертава, че изключванията, предвидени по отношение на морските лица в тези пет директиви, не са били част от първоначалните предложения на Комисията, а са били резултат от преговори с другите партньори.

Въпросните пет директиви са: Директива 2008/94/ЕО относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател, Директива 2009/38/ЕО за създаване на европейски работнически съвет, Директива 2002/14/ЕО за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите, Директива 98/59/ЕО за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения, както и Директива 2001/23/EО относно гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия.

Проектодоклад по това предложение беше отхвърлен от парламентарната комисия по заетост и социални въпроси в края на предишния парламентарен мандат. Липсата на време и спешността, с която се наложи да бъде изготвен този доклад, са главните причини за неговия неуспех.

Контекстът обаче се промени, тъй като от няколко седмици основните социални партньори на европейско равнище постигнаха съществено споразумение по това предложение на Европейската комисия. Докладчикът приветства това споразумение, което позволява да се осъществи напредък и да се коригира едно дискриминиращо за морските лица положение и една нелоялна конкуренция между държавите членки, които предпочитат да подобряват условията на труд и следователно не прилагат или прилагат малко изключвания, и държавите членки, които прилагат всички изключвания. Тя също така приветства постигнатия между социалните партньори баланс между по-добрата защита на работниците и защитата на конкурентоспособността на морския сектор, който е залог за бъдещето на Европейския съюз.

Докладчикът желае освен това да благодари на социалните партньори за съвместната им работа, която ще позволи да се утвърди отново привлекателността на морския сектор, страдащ от няколко години насам от недостатъчна популярност. Тя подчертава, че подобряването на условията на труд на морските лица ще спомогне да се даде нов живот на сектора, и заявява, че това ще допринесе за постигането на целта, поставена от Синята книга на Европейската комисия, публикувана на 10 октомври 2007 г., която определя цел за количествено увеличаване на броя на заетите в морския сектор и риболова лица, както и за качествен ръст в техните условия на труд, като първата цел не може да бъде постигната без втората.

Докладчикът приветства също така съвместната работа с докладчиците в сянка от всички политически групи в рамките на комисията по заетост и социални въпроси. Тя им благодари за изразените от тях позиции, позволили ѝ да вземе предвид различните нюанси и да ги включи по най-добър начин в своя проектодоклад.

Докладчикът призовава за подкрепа на именно тези цели и тази методология, залегнали в настоящия проектодоклад.

СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство (2.3.2015)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно морските лица за изменение на директиви 2008/94/EО, 2009/38/EО, 2002/14/EО, 98/59/EО и 2001/23/EО
(COM(2013)0798 – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD))

Докладчик по становище: Лиа Ни Риада

КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по рибно стопанство:

-       приветства предложението на Комисията за директива, внесено на 19 ноември 2013 г., чиято цел е да се подобрят правата на морските лица чрез изменяне на пет директиви, свързани с правата на работниците и служителите, с цел морските лица да попадат в приложното им поле;

-       приветства този опит за създаване на истински равнопоставени условия за лицата, засегнати от действащите дерогации, и отбелязва също така, че освен пълното прилагане на съответните директиви към морските лица, на тези лица следва да се предоставят същите права като на работниците на сушата по отношение на равното заплащане за еднакъв труд, независимо от националност, място на пребиваване, раса, пол, сексуална ориентация, увреждане или възраст;

-       призовава Комисията, предвид това, че се е заела да направи условията на труд в този сектор по-привлекателни в съответствие с новата програма за работни места и растеж, да насърчава младите хода и да им предоставя стимули да придобиват професии в морския сектор и в сектора на рибарството, за да се обърне настоящата тенденция на спад в броя на младите граждани на Съюза, които започват да упражняват някои морски професии, и да се задържат квалифицирани работници;

-       подчертава, че трудовото право следва да се прилага за всяко лице, независимо от мястото му на работа; призовава Комисията и държавите членки да гарантират достойни трудови възнаграждения и пенсии за всички морски лица, независимо от тяхната националност или местопребиваване;

-       призовава всички разпоредби за създаване на по-добри условия на труд и социална закрила да бъдат придружени от инвестиции в обучение, научни изследвания, образование, подкрепа на здравеопазването и безопасността, предприемачеството и иновациите с цел преодоляване на недостига на морски работници в Съюза;

-       призовава Комисията да насърчи всички държави членки да ратифицират Морската трудова конвенция на МОТ[1] по отношение на техните европейски и неевропейски територии;

-       подчертава значението и потенциала на морските клъстери и настоятелно призовава Комисията да изследва и да оползотвори потенциала им чрез осигуряване на заетост, стимулиране на сектора и подмладяване на общностите в селските райони;

-       подчертава необходимостта от прозрачно и систематично събиране на данни в морския сектор и в сектора на рибарството и насърчава Комисията да представи осъществим, но амбициозен график за проучванията, посочени в нейната оценка на въздействието; отбелязва необходимостта от създаване на официална база данни, за да се гарантира събирането на подходящи и надеждни данни на равнището на Съюза;

-       призовава Комисията да гарантира правна сигурност по отношение на договорите и договорните отношения и я призовава да следи за социален дъмпинг в сектора на рибарството и в морския сектор;

-       приветства прогресивните работни отношения между социалните партньори Европейска федерация на транспортните работници (ETF) и Асоциация на корабособствениците от Европейската общност и призовава Комисията да вземе предвид позициите на пряко участващите в сектора на рибарството и в морския сектор лица;

-       подчертава, че е възможно да има опасения, свързани с универсалния подход; приветства изключването на микропредприятията и приканва Комисията да докладва по всички нерешени въпроси след успешното прилагане на измененията на петте директиви, свързани с правата на работниците и служителите, които са предмет на изменение;

-       отбелязва, че е възможно малките и семейните предприятия да се нуждаят от допълнителна подкрепа, за да се приспособят към променящата се правна уредба, и призовава Комисията да улесни този преход;

-       отбелязва, че въпреки огромния напредък, постигнат по отношение на технологиите на борда на корабите, някои по-малки предприятия може да се нуждаят от модернизиране, за да могат да изпълняват новите насоки; призовава Комисията да улесни провеждането на това модернизиране;

-       подчертава значението на подмладяването на сектора на рибарството и на морския сектор, и, като приветства тези важни промени в областта на трудовото право, подчертава, че трябва да се направи много повече, за да се гарантира бъдещето на този сектор в Съюза.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните изменени:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Съгласно член 153 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Европейският парламент и Съветът в съответствие с обикновената законодателна процедура могат да приемат посредством директиви минимални изисквания, които следва да бъдат приложени постепенно, с цел подобряване на условията на труд, закрила на работниците при прекратяване на трудовия договор, по-добро информиране и консултиране на работниците, както и подобряване на работната среда, за да се защитят здравето и безопасността на работниците. Тези директиви трябва да избягват налагането на административни, финансови и правни ограничения по начин, който би попречил на създаването и развитието на малки и средни предприятия.

(1) Съгласно член 153 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Европейският парламент и Съветът в съответствие с обикновената законодателна процедура могат да приемат посредством директиви минимални изисквания, които следва да бъдат приложени постепенно, с цел подобряване на условията на труд, закрила на работниците при прекратяване на трудовия договор, по-добро информиране и консултиране на работниците, както и подобряване на работната среда, за да се защитят здравето и безопасността на работниците. Тези директиви трябва да избягват налагането на административни, финансови и правни ограничения по начин, който би попречил на създаването и развитието на малки и средни предприятия, които са основните създатели на работни места в Съюза.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) В Зелената книга на Комисията от 2006 г., озаглавена „Към бъдеща морска политика на Съюза“, вече беше подчертано значението на създаването на интегрирана нормативна уредба с цел секторът да стане по-конкурентоспособен.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Доколкото съществуването и/или възможността за въвеждане на изключвания не са обосновани от обективни причини, те следва да бъдат премахнати.

(3) Доколкото съществуването и/или възможността за въвеждане на изключвания не са обосновани от обективни причини, те следва да бъдат премахнати, с цел да се гарантират еднакви права за всички работници и да се избегнат ситуации на нелоялна конкуренция и социален дъмпинг.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Изключването на морските лица от директивите, регламентиращи правата на работниците, може да доведе до неравностойно третиране и нелоялна конкуренция между държавите членки.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Същите права като тези на работниците на сушата следва да бъдат гарантирани за морските лица, които следва да получават равно заплащане за еднакъв труд, без да се прави никакво разграничение. Морските клъстери следва също да бъдат подкрепяни, като същевременно се насърчава интегрирането на млади хора в морския сектор и в сектора на рибарството.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Сегашната правна ситуация води до неравностойно третиране на една и съща категория работници в различни държави членки в зависимост от това дали последните прилагат или не освобождаванията и дерогациите, които действащото законодателство допуска. Значителен брой държави членки са използвали изключванията в ограничена степен.

(5) Сегашната правна ситуация води до неравностойно третиране на една и съща категория работници в различни държави членки в зависимост от това дали последните прилагат или не освобождаванията и дерогациите, които действащото законодателство допуска. Значителен брой държави членки са използвали изключванията в ограничена степен, докато едва осем държави членки не са използвали нито едно от тях, което води до неравенство между морските лица в Съюза.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Подобряването на условията на труд на морските лица изисква да се вземат предвид особеностите на всеки сектор, като например крайбрежен риболов и непромишлен риболов, където са необходими многосекторни действия.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) Като се вземат предвид особеностите на всеки сектор, като например крайбрежния риболов и непромишления риболов, следва да се насърчава обучението във всички сектори, с по-гъвкави мерки, когато опитът и практиката могат да предоставят основата за признаване на курса, като се поощряват ученето и придобиването на умения, насочени към всеки от секторите.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) На 10 октомври 2007 г. Комисията представи своето виждане за интегрирана морска политика за Европейския съюз, т.нар. „Синя книга“27. Това нейно виждане се основава на разбирането, че всички въпроси, имащи отношение към океаните и моретата на Европа, са взаимосвързани и че морските политики трябва да бъдат развивани с общи усилия, ако искаме да доведат до желаните резултати.

(6) Настоящата директива е в съответствие със стратегията „Европа 2020“. Освен това, на 10 октомври 2007 г. Комисията представи своето виждане за интегрирана морска политика за Европейския съюз, т.нар. „Синя книга“27. Това нейно виждане се основава на разбирането, че всички въпроси, имащи отношение към океаните и моретата на Европа, са взаимосвързани и че морските политики трябва да бъдат развивани с общи усилия, ако искаме да доведат до желаните резултати.

 

__________________

__________________

27 COM(2007) 575 окончателен от 10 октомври 2007 г.

27 COM(2007) 575 окончателен от 10 октомври 2007 г.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) В „Синята книга“28 се подчертава, че е необходимо да се увеличи броят и повиши качеството на свързаните с мореплаването работни места за европейските граждани и че е важно да се подобрят условията на труд на корабите.

(7) В „Синята книга“28 се подчертава, че е необходимо да се увеличи броят и повиши качеството на свързаните с мореплаването работни места за европейските граждани и че е важно да се подобрят условията на труд на корабите, наред с другото и чрез инвестиции в научни изследвания, образование, обучение, здравеопазване и безопасност. Настоящата директива разглежда и двата въпроса.

__________________

__________________

28 COM(2007) 575 окончателен от 10 октомври 2007 г.

28 COM(2007) 575 окончателен от 10 октомври 2007 г.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Настоящата директива е съвместима със стратегията „Европа 2020“ и с програмата на Комисията за нови умения и работни места: европейският принос за постигане на пълна заетост. Следва обаче да се има предвид, че работата в моретата не е атрактивно предложение за младите хора. Следователно Комисията следва да изготви програма, определяща стимули, които ще ги насърчат да се присъединят към сектора.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Въпреки че разширяването на прилагането на тези директиви с цел да включва и морските лица представлява положителен напредък, това е първа стъпка, тъй като ще бъде необходимо в законодателството на Съюза да бъдат транспонирани Международната конвенция за вахтената служба, нормите за подготовка и освидетелстване на персонала от риболовните кораби (STCW-F) и Конвенция № 188 на МОТ относно условията на труд в сектора на риболова, както вече беше направено за работещите в сектора на морския транспорт.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б) Прилагането на настоящата директива следва да не води до увеличаване на бюрократичната тежест за МСП и микропредприятията в сектора.

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Комисията следва спешно да се върне към предложението за директива относно условията на труд на морските лица, оттеглено през 2004 г., за да се обърне специално внимание на положението в този сектор. Различните закони на знамето водят до социален дъмпинг и конкуренция между работниците, която не може да бъде уредена по законоустановен начин от Директивата относно командироването на работници,

Изменение  15

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Директива 2009/38/ЕО

Член 6 – параграф 2 – буква г a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В член 6, параграф 2 се вмъква следната буква:

 

„гa) По отношение на морските лица, които са членове на европейски работнически съвети или специални договарящи органи, в споразумението се вземат предвид ограниченията, възникващи от честите им отсъствия в морето или на пристанищата в държава, различна от държавата, в която е установено предприятието им.“

Изменение  16

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Директива 2002/14/ЕО

Член 4 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В член 4 се добавя следният параграф:

 

„4а. Държавите членки гарантират, че е възможно на членовете на екипажа да се предоставя информация или те да бъдат консултирани от разстояние чрез електронни средства за комуникация.“

Изменение  17

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – точка 3 а (нова)

Директива 98/59/ЕО

Член 4 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) В член 4 се добавя следният параграф:

 

„4а. Действащите разпоредби в националното законодателство или в колективните трудови договори във връзка с колективни уволнения на членове на екипажи не се засягат от настоящата директива, при условие че те гарантират най-малко същото равнище на защита като настоящата директива.“

Изменение  18

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно отгодини от датата на влизане в сила на настоящата директива. Държавите членки незабавно съобщават на Комисията текстовете на тези разпоредби.

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от две години от датата на влизане в сила на настоящата директива. Държавите членки незабавно съобщават на Комисията текстовете на тези разпоредби.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно морските лица за изменение на директиви 2008/94/EО, 2009/38/EО, 2002/14/EО, 98/59/EО и 2001/23/EО

Позовавания

COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

21.11.2013

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

PECH

21.11.2013

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Liadh Ní Riada

4.9.2014

Разглеждане в комисия

5.11.2014

4.12.2014

21.1.2015

 

Дата на приемане

24.2.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Ole Christensen, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné

  • [1]               Морска трудова конвенция на Международната организация на труда (МОТ), 2006 г.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно морските лица за изменение на директиви 2008/94/EО, 2009/38/EО, 2002/14/EО, 98/59/EО и 2001/23/EО

Позовавания

COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)

Дата на представяне на ЕП

18.11.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

21.11.2013

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

21.11.2013

PECH

21.11.2013

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

TRAN

16.7.2014

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Elisabeth Morin-Chartier

17.9.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

2.12.2014

22.1.2015

26.2.2015

 

Дата на приемане

1.4.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eleonora Evi, Jens Nilsson, Massimo Paolucci

Дата на внасяне

9.4.2015