Procedure : 2013/0390(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0127/2015

Indgivne tekster :

A8-0127/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/07/2015 - 4.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0259

BETÆNKNING     ***I
PDF 546kWORD 335k
9.4.2015
PE 541.670v01-00 A8-0127/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og om ændring af direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF

(COM(2013)0798 – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Elisabeth Morin-Chartier

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Fiskeriudvalget

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og om ændring af direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF

(COM(2013)0798 – C8‑0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0798),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 153, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0409/2013),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til udtalelse af 25. marts 2014(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–       der henviser til udtalelse af 3. april 2014(2) fra Regionsudvalget,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A8-0127/2015),

1.      vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) I henhold til artikel 153 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) kan Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure ved udstedelse af direktiver vedtage minimumsforskrifter, der skal gennemføres gradvis, med sigte på forbedring af arbejdsvilkårene, beskyttelse af arbejdstagerne ved ophævelse af en arbejdskontrakt, information og høring af arbejdstagerne og arbejdsmiljøet med henblik på at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. I disse direktiver skal det undgås at pålægge administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder.

(1) I henhold til artikel 153 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) kan Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure ved udstedelse af direktiver vedtage minimumsforskrifter, der skal gennemføres gradvis, med sigte på forbedring af arbejdsvilkårene, beskyttelse af arbejdstagerne ved ophævelse af en arbejdskontrakt, information og høring af arbejdstagerne og arbejdsmiljøet med henblik på at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. I disse direktiver skal det undgås at pålægge uforholdsmæssige omkostninger administrative og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og familieforetagender, som er drivkræfterne for bæredygtig og inklusiv vækst og kilden til 85 % af alle nye arbejdspladser i Den Europæiske Union.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Allerede i 2006 blev det i Kommissionens grønbog med titlen "En fremtidig havpolitik for EU" understreget, at der er behov for at indføre en integreret retlig ramme for at gøre sektoren mere konkurrencedygtig.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Såfremt udelukkelser eller muligheder for at indføre udelukkelser ikke er begrundet i objektive forhold, bør de afskaffes.

(3) Såfremt udelukkelser eller muligheder for at indføre udelukkelser ikke er begrundet i objektive forhold og giver anledning til diskriminerende situationer for søfarende, bør de foranstaltninger, der indfører sådanne udelukkelser, afskaffes.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Den nuværende juridiske situation indebærer en ulige behandling af samme kategori af arbejdstagere i de forskellige medlemsstater, alt efter om disse anvender de fritagelser og undtagelser, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning, eller ej. Et stort antal medlemsstater har kun i begrænset omfang gjort brug af udelukkelsesreglerne.

(5) Den nuværende juridiske situation, der til dels skyldes søfartserhvervets særlige karakter, indebærer en ulige behandling af samme kategori af arbejdstagere i de forskellige medlemsstater, alt efter om disse anvender de fritagelser og undtagelser, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning, eller ej. Et stort antal medlemsstater har kun i begrænset omfang gjort brug af disse fritagelser og undtagelser, og otte medlemsstater1a har slet ikke gjort brug af dem og lader de søfarende være omfattet af kollektive overenskomster, som giver et vist beskyttelsesniveau. Desuden er ikrafttrædelsen i august 2013 af ILO's konvention om søfarendes arbejdsforhold et skridt i den rigtige retning, eftersom den på internationalt plan sikrer lige vilkår med hensyn til visse, men ikke alle, arbejdstagerrettigheder. Udelukkelsesreglerne skaber desuden illoyal konkurrence mellem medlemsstaterne, og dette skal bringes til ophør, og der skal sikres lige vilkår inden for Unionen.

 

__________________

 

1a Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Spanien, Frankrig, Østrig, Polen, Slovenien og Sverige.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) "Blåbogen"28 understregede nødvendigheden af at øge antallet og kvaliteten af havrelaterede job for Europas borgere og betydningen af at forbedre arbejdsforholdene om bord.

(7) Dette direktiv er i fuld overensstemmelse med "blåbogen", der understregede nødvendigheden af at øge antallet og kvaliteten af havrelaterede job for Europas borgere og betydningen af at forbedre arbejdsforholdene om bord, bl.a. gennem investering i forskning, uddannelse, erhvervsuddannelse og sundhed og sikkerhed.

_________________

 

28 KOM(2007) 575 endelig af 10. oktober 2007.

 

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Dette direktiv er ligeledes i overensstemmelse med Europa 2020-strategien og dens målsætninger for så vidt angår beskæftigelse og strategien i Kommissionens meddelelse med titlen "En dagsorden for nye kvalifikationer og job: et europæisk bidrag til fuld beskæftigelse"1a.

 

__________________

 

1a COM(2010) 682.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b) Ifølge Kommissionens meddelelse med titlen "Blå vækst: mulighederne for bæredygtig vækst i den maritime økonomi" udgør den "blå" økonomi omkring 5,4 mio. arbejdspladser og genererer en bruttoværditilvækst på knap 500 mia. EUR om året1a.

 

__________________

 

1a(COM(2012) 494).

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8a) Arbejdsmarkedets parter i søfartssektoren og fiskerisektoren er nået til enighed om en afgørende aftale om en korrekt gennemførsel af dette direktiv. Denne aftale indebærer en god balance mellem behovet for at forbedre søfarendes arbejdsvilkår og behovet for at tage behørigt hensyn til den pågældende sektors særlige forhold.

 

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Under henvisning til den teknologiske udvikling inden for de seneste år, navnlig inden for kommunikationsteknologi, bør kravene om information og høring ajourføres.

(9) Under henvisning til den teknologiske udvikling inden for de seneste år, navnlig inden for kommunikationsteknologi, bør kravene om information og høring ajourføres og anvendes på den mest hensigtsmæssige måde, herunder ved hjælp af nye teknologier til fjernkommunikation.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) De søfarendes rettigheder, der er omfattet af dette direktiv og omsat i medlemsstaternes nationale lovgivning til gennemførelse af direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og/eller 2001/23/EF, bør overholdes.

(10) De søfarendes rettigheder, der er omfattet af dette direktiv og omsat i medlemsstaternes nationale lovgivning til gennemførelse af direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og/eller 2001/23/EF, bør overholdes. Gennemførelsen af dette direktiv bør ikke kunne tjene som begrundelse for en forringelse af de gældende forhold i en medlemsstat.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11a) Søfarende har ret til en sikker og tryg arbejdsplads, hvor sikkerhedstandarderne overholdes, og bør have retfærdige ansættelsesvilkår samt anstændige leve- og arbejdsvilkår, herunder social beskyttelse og faglig uddannelse.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b) Konventionen om søfarendes arbejdsforhold fra 2006 indeholder bestemmelser om søfarendes ret til anstændige arbejdsvilkår på en lang række områder samt om sammenhængende rettigheder og beskyttelse på arbejdspladsen for alle søfarende uanset deres nationalitet og det flag, deres skib fører. Konventionen sigter gennem sit globale anvendelsesområde mod at sikre både anstændige arbejdsvilkår for søfarende og fair konkurrence for skibsredere.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 11 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11c) Unionen bør altid tilstræbe at forbedre arbejds- og levevilkårene om bord på skibene og udnytte innovationspotentialet for at gøre den maritime sektor mere attraktiv for EU-søfarende, herunder unge arbejdstagere. Som følge heraf bør Kommissionen udarbejde en dagsorden, der skal tilskynde unge til at indtræde i denne sektor.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 11 d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11d) Unionen bør sigte mod at forbedre den internetbaserede kommunikation om bord på skibene, ved f.eks. at forbedre internetadgangen og sikre rimelig anvendelse om bord, med henblik på at fremme gennemførelsen af direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF, 2001/23/EF som ændret ved dette direktiv.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 2009/38/EF

Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a) Følgende stykke tilføjes i artikel 10:

 

"4a. Et medlem af det særlige forhandlingsorgan eller af det europæiske samarbejdsudvalg eller én af dennes repræsentanter, der er medlem af besætningen på et søgående fartøj, kan deltage i møderne i det særlige forhandlingsorgan, det europæiske samarbejdsudvalg eller ethvert andet møde i medfør af procedurerne efter artikel 6, stk. 3, hvis han eller hun ikke befinder sig på havet eller i en havn i et andet land end det, hvor rederiet har hjemsted, når mødet finder sted.

 

Møder skal, når det er muligt, være planlagt med henblik på at lette deltagelsen af medlemmer, som er medlemmer af besætninger på søgående skibe.

 

Med henblik på at maksimere chancerne for arbejdstagerrepræsentation anvendes om muligt nye informations- og kommunikationsteknologier i de tilfælde, hvor et medlem af et særligt forhandlingsorgan eller det europæiske samarbejdsudvalg eller dennes repræsentant, der er medlem af besætningen på et søgående fartøj, ikke er i stand til at deltage i et møde."

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 1

Direktiv 2002/14/EF

Artikel 3 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 3, stk. 3, affattes således:

Artikel 3, stk. 3, udgår.

‘3. Medlemsstaterne kan fravige dette direktiv ved at fastsætte særlige bestemmelser for besætningsmedlemmer om bord på havgående skibe, forudsat at sådanne særlige bestemmelser sikrer en tilsvarende grad af beskyttelse af retten til information og høring, og at de pågældende arbejdstagere effektivt kan udøve denne ret."

 

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 4 – nr. 1

Direktiv 98/59/EF

Artikel 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) I artikel 1 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 1 indsættes følgende som litra c):

 

"c) "c) fortolkes "overførsel" som omhandlet i direktiv 2001/23/EF."

 

b) Artikel 1, stk. 2, litra c), udgår.

Artikel 1, stk. 2, litra c), udgår.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 4 – nr. 2

Direktiv 98/59/EF

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Når den planlagte kollektive afskedigelse vedrører medlemmer af besætningen på et søgående fartøj, skal meddelelsen indgives til den kompetente myndighed i den stat, hvis flag fartøjet fører."

"Når den planlagte kollektive afskedigelse vedrører medlemmer af besætningen på et søgående fartøj, indgiver arbejdsgiveren meddelelsen til den kompetente myndighed i den stat, hvis flag fartøjet fører."

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 4 – nr. 3

Direktiv 98/59/EF

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3) I artikel 4 indsættes følgende som stk. 1a:

udgår

"1a. Når planlagte kollektive afskedigelser af besætningsmedlemmer gennemføres i forbindelse med eller som følge af en overførsel af et søgående fartøj, kan medlemsstaterne efter høring af arbejdsmarkedets parter give den kompetente offentlige myndighed ret til helt eller delvist at fravige den periode, der er fastsat i stk. 1, under følgende omstændigheder:

 

a) overførslen vedrører udelukkende et eller flere søgående fartøjer

 

b) arbejdsgiveren driver kun ét søgående fartøj."

 

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 5 – nr. 1

Direktiv 2001/23/EF

Artikel 1 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) Stk. 2 affattes således:

udgår

"2. Dette direktiv finder anvendelse, uden at dette berører stk. 3, når og i det omfang den virksomhed eller bedrift eller den del af en virksomhed eller bedrift, som skal overføres, er beliggende inden for det område, hvor traktaten finder anvendelse."

 

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 5 – nr. 2

Direktiv 2001/23/EF

Artikel 1 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3. Dette direktiv finder anvendelse på overførsel af et søgående fartøj, der er registreret i og/eller fører en medlemsstats flag, og som udgør en virksomhed eller bedrift eller den del af en virksomhed eller bedrift i dette direktiv, selv om den ikke er beliggende inden for det område, hvor traktaten finder anvendelse."

"3. Dette direktiv finder anvendelse på overførsel af et søgående fartøj, der er en del af en overførsel af en virksomhed eller bedrift eller del af en virksomhed eller bedrift som omhandlet i stk. 1 og 2, forudsat at erhververen er beliggende inden for det område, hvor traktaten finder anvendelse, eller den overførte virksomhed eller bedrift eller del af en virksomhed eller bedrift forbliver inden for det område, hvor traktaten finder anvendelse.

 

Dette direktiv finder ikke anvendelse, når overførslen udelukkende vedrører et eller flere søgående fartøjer."

 

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 5 – nr. 3

Direktiv 2001/23/EF

Artikel 1 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3) Følgende indsættes som stk. 4:

udgår

"4. Medlemsstaterne kan efter høring af arbejdsmarkedets parter bestemme, at kapitel II i dette direktiv ikke finder anvendelse under følgende omstændigheder:

 

a) overførslen vedrører udelukkende et eller flere søgående fartøjer

 

b) virksomheden eller bedriften, som skal overføres, driver kun ét søgående fartøj."

 

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 5 år efter datoen for dette direktivs ikrafttrædelse. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest to år efter datoen for dette direktivs ikrafttrædelse. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

(1)

EUT C 226 af 16.7.2014, s. 35.

(2)

EUT C 174 af 7.6.2014, s. 50.


BEGRUNDELSE

Formålet med Kommissionens forslag er at forbedre arbejdsvilkårene for søfarende om bord på fartøjer, der fører en af de 28 EU-medlemsstaters flag, samtidig med at der tages hensyn til de særlige forhold, der kendetegner sektoren. Dette forslag til direktiv stemmer følgelig overens med revisionen af de fem direktiver, der tidligere er blevet vedtaget, og hvori det blev fastlagt, at søfarende var udelukket fra anvendelsesområdet. Kommissionen har mindet om, at de udelukkelser af søfarende, som var en del af de fem direktiver, ikke fandtes i Kommissionens oprindelige forslag, men at de er resultatet af forhandlingerne med de øvrige partnere.

De pågældende fem direktiver er direktiv 2008/94/EF om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens, direktiv 2009/38/EF om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg, direktiv 2002/14/EF om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne, direktiv 98/59/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser og direktiv 2001/23/EF om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder.

Et udkast til betænkning om dette forslag blev forkastet af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ved slutningen af foregående valgperiode. Manglen på tid og den hast, hvormed denne betænkning blev udarbejdet, er hovedårsagerne til dens fiasko.

Forholdene har imidlertid ændret sig, idet de vigtigste arbejdsmarkedsparter på europæisk plan for nogle uger siden nåede til enighed om en aftale af afgørende betydning om forslaget fra Kommissionen. Ordføreren bifalder i høj grad denne aftale, som giver mulighed for at bevæge sig fremad og afhjælpe diskrimination af søfarende og illoyal konkurrence mellem de medlemsstater, der prioriterede forbedring af arbejdsvilkår og således ikke eller i ringe grad anvendte udelukkelserne, og de medlemsstater, der anvendte dem alle. Hun bifalder ligeledes den balance, som arbejdsmarkedsparterne har fundet mellem en bedre beskyttelse af arbejdstagerne og beskyttelse af konkurrenceevnen i søfartssektoren, hvilket udgør en fremtidig udfordring for Den Europæiske Union.

Ordføreren vil også gerne takke arbejdsmarkedsparterne for deres fælles arbejde, som vil muliggøre en øget interesse for søfartssektoren, der har oplevet en nedgang i popularitet de seneste år. Hun understreger, at en forbedring af søfarendes arbejdsvilkår vil give mulighed for at puste nyt liv i denne sektor. Desuden vil dette bidrage til at opfylde målsætningen i Kommissionens "blåbog", der blev offentliggjort den 10. oktober 2007, og hvori der blev fastsat et mål om at øge antallet af arbejdstagere i søfartssektoren og fiskerisektoren og forbedre deres arbejdsvilkår (den første målsætning kan ikke opfyldes uden den anden).

Ordføreren glæder sig desuden over det arbejde, der er udført med skyggeordførerne fra alle politiske grupper i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Hun takker dem for at have givet udtryk for deres holdninger, hvilket har givet ordføreren mulighed for at tage hensyn til de forskellige betænkeligheder og indarbejde dem bedre i udkastet til betænkning.

Det er på baggrund af disse målsætninger og denne metode, at dette udkast til betænkning er udarbejdet, og ordføreren opfordrer jer til at støtte det.


UDTALELSE fra Fiskeriudvalget (2.3.2015)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og om ændring af direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF

(COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

Ordfører for udtalelse: Liadh Ní Riada

KORT BEGRUNDELSE

Fiskeriudvalget:

- glæder sig over Kommissionens forslag af 19. november 2013 til et direktiv, der har til formål at forbedre rettighederne for søfarende ved at ændre fem direktiver vedrørende arbejdstagernes rettigheder, således at de søfarende bliver omfattet af disses anvendelsesområde;

- glæder sig over dette forsøg på reelt at skabe lige vilkår for de personer, der er berørt af de gældende undtagelser, og bemærker, at ud over den fulde anvendelse af de relevante direktiver på søfarende, bør søfarende fuldt ud have de samme rettigheder som arbejdstagere på land for så vidt angår lige løn for lige arbejde uanset nationalitet, bopælssted, race, køn, seksuel orientering, handicap og alder;

- opfordrer Kommissionen til, når den forsøger at gøre arbejdsbetingelserne i denne sektor mere attraktive, i overensstemmelse med dagsordenen for beskæftigelse og vækst at tiltrække unge og give dem incitamenter til at indlede en karriere i søfarts- og fiskerierhvervet for at vende den aktuelle nedgang i antallet af unge EU-borgere, der søger ind i visse søfartserhverv, og fastholde faglærte arbejdstagere i erhvervet;

- understreger, at ansættelsesretten bør finde anvendelse på alle, uanset hvor de arbejder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at garantere anstændige lønninger og pensioner for alle søfarende uanset deres nationalitet eller bopælssted;

- finder, at alle bestemmelser om sikring af bedre arbejdsmæssige og sociale vilkår bør ledsages af investeringer i erhvervsrettet og almen uddannelse, forskning, fremme af sundhed og sikkerhed, entreprenørskab og innovation med henblik på at imødegå manglen på søfarende arbejdstagere i Unionen;

- anmoder Kommissionen om at tilskynde alle medlemsstater til at ratificere ILO-konventionen om søfarendes arbejdsforhold(1) for så vidt angår såvel deres europæiske som deres ikkeeuropæiske områder;

- understreger betydningen af og potentialet i maritime klynger, og opfordrer Kommissionen til at undersøge og udnytte dette potentiale ved at skabe beskæftigelse, booste sektoren og skaffe flere unge til landdistrikterne;

- fremhæver behovet for en gennemsigtig og systematisk dataindsamling i søfarts- og fiskerierhvervet, og opfordrer Kommissionen til at fremlægge en realistisk, men ambitiøs tidsramme for de undersøgelser, der henvises til i konsekvensanalysen; bemærker behovet for oprettelse af en officiel database med henblik på at sikre indsamling af tilstrækkelige og pålidelige data på EU-plan;

- opfordrer Kommissionen til at sørge for retssikkerhed med hensyn til kontrakter og kontraktforhold, og opfordrer Kommissionen til at holde øje med social dumping i søfarts- og fiskerierhvervet;

- glæder sig over det progressive samarbejde mellem de to arbejdsmarkedsparter ETF (Det Europæiske transportarbejderforbund) og ECSA (European Community Shipowners’ Associations), og opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til synspunkter fra dem, der er direkte involveret i søfarts- og fiskerierhvervet;

- understreger, at en universalmodel kan være problematisk; glæder sig over, at mikrovirksomheder ikke er omfattet af forslagene, og opfordrer Kommissionen til at melde tilbage om eventuelle resterende spørgsmål, når ændringerne af de fem direktiver vedrørende arbejdstagernes rettigheder, der er genstand for denne revision, er fuldført;

- bemærker, at små og familiedrevne virksomheder kan have behov for yderligere støtte for at tilpasse sig til de nye regler, og opfordrer Kommissionen til at lette denne overgang;

- bemærker, at visse små virksomheder på trods af de store fremskridt, der er sket med hensyn til teknologisk udstyr om bord på skibene, kan have behov for at opgradere dette udstyr for at kunne opfylde de nye retningslinjer; opfordrer Kommissionen til at lette indførelsen af sådanne opgraderinger;

- understreger, at det er vigtigt at forynge søfarts- og fiskerierhvervet, og at der, uagtet at dette vigtige nye tiltag inden for ansættelsesretten må hilses velkomment, er behov for at gøre meget mere at sikre erhvervets fremtid i Unionen.

******

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at foreslå, at Europa-Parlamentet fastlægger sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages.

ÆNDRINGSFORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) I henhold til artikel 153 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) kan Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure ved udstedelse af direktiver vedtage minimumsforskrifter, der skal gennemføres gradvis, med sigte på forbedring af arbejdsvilkårene, beskyttelse af arbejdstagerne ved ophævelse af en arbejdskontrakt, information og høring af arbejdstagerne og arbejdsmiljøet med henblik på at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. I disse direktiver skal det undgås at pålægge administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder.

(1) I henhold til artikel 153 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) kan Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure ved udstedelse af direktiver vedtage minimumsforskrifter, der skal gennemføres gradvis, med sigte på forbedring af arbejdsvilkårene, beskyttelse af arbejdstagerne ved ophævelse af en arbejdskontrakt, information og høring af arbejdstagerne og arbejdsmiljøet med henblik på at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. I disse direktiver skal det undgås at pålægge administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder, der er de vigtigste drivkræfter for jobskabelse i Unionen.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Allerede i Kommissionens grønbog "En fremtidig havpolitik for EU" fra 2006 blev det understreget, at der er behov for at indføre en integreret retlig ramme for at gøre sektoren mere konkurrencedygtig.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Såfremt udelukkelser eller muligheder for at indføre udelukkelser ikke er begrundet i objektive forhold, bør de afskaffes.

(3) Såfremt udelukkelser eller muligheder for at indføre udelukkelser ikke er begrundet i objektive forhold, bør de afskaffes for at sikre, at alle arbejdstagere har de samme rettigheder, og forhindre illoyal konkurrence og social dumping.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Hvis de søfarende udelukkes fra de direktiver, der regulerer arbejdstagernes rettigheder, kan det medføre ulige behandling og illoyal konkurrence mellem medlemsstaterne

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) Søfarende bør sikres de samme rettigheder som arbejdstagere på land, og de bør modtage lige løn for lige arbejde uden nogen form for forskel. Maritime klynger bør også fremmes, samtidig med at unges indtræden i søfarts- og fiskerisektoren begunstiges.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Den nuværende juridiske situation indebærer en ulige behandling af samme kategori af arbejdstagere i de forskellige medlemsstater, alt efter om disse anvender de fritagelser og undtagelser, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning, eller ej. Et stort antal medlemsstater har kun i begrænset omfang gjort brug af udelukkelsesreglerne.

(5) Den nuværende juridiske situation indebærer en ulige behandling af samme kategori af arbejdstagere i de forskellige medlemsstater, alt efter om disse anvender de fritagelser og undtagelser, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning, eller ej. Et stort antal medlemsstater har i begrænset omfang gjort brug af udelukkelsesreglerne, medens kun otte medlemsstater slet ikke har gjort brug af dem, hvilket skaber ulighed mellem de søfarende i EU.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)For at forbedre arbejdsvilkårene for de søfarende er det vigtigt at tage hensyn til de specifikke forhold i de enkelte sektorer såsom det ikke-industrielle og kystnære fiskeri i de tilfælde, hvor det er nødvendigt med foranstaltninger, der omfatter flere sektorer.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b) I betragtning af de specifikke forhold i de enkelte sektorer såsom det ikke-industrielle og kystnære fiskeri er det nødvendigt at skabe uddannelsesincitamenter i alle sektorer ved hjælp af mere fleksible foranstaltninger, hvor erhvervserfaring eller praktik kan danne grundlag for anerkendelse af uddannelser, samtidig med at der skabes incitamenter til studier og opkvalificering, der er målrettet den enkelte sektor.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Den 10. oktober 2007 fremlagde Kommissionen sin vision for en integreret havpolitik for Den Europæiske Union, den "blå bog"27. Udgangspunktet er, at alt, hvad der har med Europas farvande at gøre, hænger sammen, og at havpolitikken bør udformes ved en fælles indsats, hvis vi skal opnå de ønskede resultater.

(6) Dette direktiv er i overensstemmelse med Europa 2020-strategien. Desuden fremlagde Kommissionen den 10. oktober 2007 sin vision for en integreret havpolitik for Den Europæiske Union, den "blå bog". Udgangspunktet er, at alt, hvad der har med Europas farvande at gøre, hænger sammen, og at havpolitikken bør udformes ved en fælles indsats, hvis vi skal opnå de ønskede resultater.

__________________

__________________

27COM(2007) 575 endelig af 10. oktober 2007.

27COM(2007) 575 endelig af 10. oktober 2007.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) "Blåbogen"28 understregede nødvendigheden af at øge antallet og kvaliteten af havrelaterede job for Europas borgere og betydningen af at forbedre arbejdsforholdene om bord.

(7) I "Blåbogen" understreges nødvendigheden af at øge antallet og kvaliteten af havrelaterede job for Europas borgere og betydningen af at forbedre arbejdsforholdene om bord, bl.a. gennem investering i forskning, erhvervsrettet og almen uddannelse, sundhed og sikkerhed. Begge disse aspekter tages op i dette direktiv.

__________________

__________________

28COM(2007) 575 endelig af 10. oktober 2007.

28COM(2007) 575 endelig af 10. oktober 2007.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Dette direktiv er foreneligt med Europa 2020-strategien samt med Kommissionens dagsorden for nye kvalifikationer og job: et europæisk bidrag til fuld beskæftigelse. Der bør ikke desto mindre tages hensyn til, at det ikke er attraktivt for unge at arbejde på havet. Som følge heraf bør Kommissionen udarbejde en dagsorden med incitamenter, der tilskynder dem til at indtræde i denne sektor.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Selv om det er et fremskridt, at anvendelsen af disse direktiver udvides til at omfatte søfarende, er dette kun en første etape, for det vil også være nødvendigt at gennemføre STCW-F-konventionen og ILO's konvention nr. 188 om arbejdsforhold i fiskerisektoren i EU-retten, ligesom det allerede er sket for arbejdstagere i søtransportsektoren.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b) Gennemførelsen af dette direktiv må ikke medføre en forøgelse af de administrative byrder for de små og mellemstore virksomheder eller mikrovirksomhederne i denne sektor.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Kommissionen bør straks tage det direktivforslag om søfarendes arbejdsvilkår, der blev trukket tilbage i 2004, op igen med henblik på at fokusere på situationen i denne sektor. De forskellige flagstatsregler medfører problemer med social dumping og konkurrence mellem arbejdstagere, som ikke kan løses retligt gennem direktivet om udstationering af arbejdstagere.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Direktiv 2009/38/EF

Artikel 6 – stk. 2 – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I artikel 6, stk. 2, tilføjes følgende litra da):

 

"da) for så vidt angår søfarende, der er medlem af et europæisk samarbejdsudvalg eller et særligt forhandlingsorgan, skal aftalen tage hensyn til de begrænsninger, der er forbundet med deres hyppige ophold på havet eller i havne beliggende sig i et andet land end det, hvor deres virksomhed har hjemsted".

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Direktiv 2002/14/EF

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I artikel 4 tilføjes følgende stk. 4a:

 

"4a. Medlemsstaterne sikrer, at der er mulighed for at informere eller kommunikere med besætningsmedlemmer på afstand ad elektronisk vej."

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Direktiv 98/59/EF

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a) I artikel 4 tilføjes følgende stk. 4a:

 

"4a. Eventuelle bestemmelser i national ret eller kollektive overenskomster om kollektive afskedigelser af besætningsmedlemmer berøres ikke af dette direktiv, forudsat at de sikrer mindst samme beskyttelsesniveau som dette direktiv."

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 5 år efter datoen for dette direktivs ikrafttrædelse. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 2 år efter datoen for dette direktivs ikrafttrædelse. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og om ændring af direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF

Referencer

COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

21.11.2013

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

21.11.2013

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Liadh Ní Riada

4.9.2014

Behandling i udvalg

5.11.2014

4.12.2014

21.1.2015

 

Dato for vedtagelse

24.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

José Blanco López, Ole Christensen, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné

PROCEDURE

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og om ændring af direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF

Referencer

COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)

Dato for høring af EP

18.11.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

21.11.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

21.11.2013

PECH

21.11.2013

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

TRAN

16.7.2014

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Elisabeth Morin-Chartier

17.9.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

2.12.2014

22.1.2015

26.2.2015

 

Dato for vedtagelse

1.4.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniela Aiuto, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eleonora Evi, Jens Nilsson, Massimo Paolucci

Dato for indgivelse

9.4.2015

(1)

Den Internationale Arbejdsorganisation konvention om søfarendes arbejdsforhold, 2006.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik