ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους ναυτικούς, που τροποποιεί τις οδηγίες 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 2002/14/EΚ, 98/59/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ

9.4.2015 - (COM(2013)0798) – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD)) - ***I

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Elisabeth Morin-Chartier


Διαδικασία : 2013/0390(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0127/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0127/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους ναυτικούς, που τροποποιεί τις οδηγίες 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 2002/14/EΚ, 98/59/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ

(COM(2013)0798) – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0798)),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 153, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0409/2013),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2014[1],

–       έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 3ης Απριλίου 2014[2],

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0000/2015),

1.      εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω•

2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο•

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 153 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, να θεσπίζουν, μέσω οδηγιών, τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη σταδιακή εφαρμογή με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της προστασίας των εργαζομένων, όταν λήγει η σύμβαση εργασίας τους, της ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων και του περιβάλλοντος εργασίας με σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Στις οδηγίες αυτές πρέπει να αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομικών περιορισμών κατά τρόπο που θα παρεμπόδιζε τη δημιουργία και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 153 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, να θεσπίζουν, μέσω οδηγιών, τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη σταδιακή εφαρμογή με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της προστασίας των εργαζομένων, όταν λήγει η σύμβαση εργασίας τους, της ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων και του περιβάλλοντος εργασίας με σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Στις οδηγίες αυτές πρέπει να αποφεύγεται η επιβολή δυσανάλογων κόστων, διοικητικών και νομικών περιορισμών κατά τρόπο που θα παρεμπόδιζε τη δημιουργία και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των οικογενειακών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι φορείς βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη , και αποτελούν την πηγή του 85% όλων των νέων θέσεων εργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Ήδη από το 2006 η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση» υπογράμμισε τη σημασία της θέσπισης ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου προκειμένου ο τομέας να καταστεί ανταγωνιστικότερος.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Εφόσον η ύπαρξη και/ή δυνατότητα θέσπισης εξαιρέσεων δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, θα πρέπει να καταργηθούν.

(3) Εφόσον η ύπαρξη και/ή δυνατότητα θέσπισης εξαιρέσεων δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, και εφόσον αυτές δημιουργούν εκ των πραγμάτων καταστάσεις άνισης μεταχείρισης για τους ναυτικούς, θα πρέπει να καταργηθούν.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η παρούσα νομική κατάσταση προκαλεί άνιση μεταχείριση της ίδιας κατηγορίας εργαζομένων από διάφορα κράτη μέλη, ανάλογα με το κατά πόσον εφαρμόζουν ή όχι τις εξαιρέσεις και τις παρεκκλίσεις που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ένας σημαντικός αριθμός των κρατών μελών έχει κάνει περιορισμένη χρήση των εξαιρέσεων.

(5) Η παρούσα νομική κατάσταση, η οποία υπάρχει εν μέρει λόγω του ειδικού χαρακτήρα του ναυτικού επαγγέλματος, προκαλεί άνιση μεταχείριση της ίδιας κατηγορίας εργαζομένων από διάφορα κράτη μέλη, ανάλογα με το κατά πόσον εφαρμόζουν ή όχι τις εξαιρέσεις και τις παρεκκλίσεις που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ένας σημαντικός αριθμός των κρατών μελών έχει κάνει περιορισμένη χρήση αυτών των εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων και οκτώ κράτη μέλη δεν έκαναν καμία χρήση αυτών και καλύπτουν τους ναυτικούς με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες προσφέρουν ένα ορισμένο επίπεδο προστασίας. Πέραν τούτου η έναρξη ισχύος της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας της ΔΟΕ, τον Αύγουστο του 2013, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού διεθνώς όσον αφορά τα δικαιώματα ορισμένων εργαζομένων, αλλά όχι όλων. Επιπλέον, οι εξαιρέσεις δημιουργούν επί πλέον μια κατάσταση αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών η οποία πρέπει να διορθωθεί και να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού εντός της Ένωσης.

 

__________________

 

Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Ισπανία, Γαλλία, Αυστρία, Πολωνία, Σλοβενία και Σουηδία.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Το Γαλάζιο Βιβλίο28 τόνισε την ανάγκη αύξησης του αριθμού και της ποιότητας των θέσεων εργασίας στη θάλασσα για τους ευρωπαίους πολίτες και τη σημασία της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στα πλοία.

(7) Η παρούσα οδηγία είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το Γαλάζιο Βιβλίο, το οποίο τόνισε την ανάγκη αύξησης του αριθμού και της ποιότητας των θέσεων εργασίας στη θάλασσα για τους ευρωπαίους πολίτες και τη σημασία της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στα πλοία, μεταξύ άλλων μέσω επενδύσεων στην έρευνα, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την υγεία και την ασφάλεια.

_________________

 

28 COM (2007) 575 τελικό της 10ης Οκτωβρίου 2007.

 

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Η παρούσα οδηγία συνάδει επίσης με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τους στόχους της όσον αφορά την απασχόληση, καθώς και με τη στρατηγική της Επιτροπής στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Μια ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: Ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση».

 

__________________

 

COM(2010) 682.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Γαλάζια Ανάπτυξη: ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας» η "γαλάζια" οικονομία αντιπροσωπεύει κάπου 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και παράγει μικτή προστιθέμενη αξία σχεδόν 500 δισεκ. ευρώ ετησίως .

 

__________________

 

(COM(2012)494).

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8α) Οι κοινωνικοί εταίροι του ναυτιλιακού τομέα και του τομέα της αλιείας πέτυχαν συμφωνία καθοριστική για την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η συμφωνία βρίσκει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των ναυτικών και στην ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τομέα.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Έχοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, ιδίως σε ό, τι αφορά την τεχνολογία επικοινωνιών, οι απαιτήσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

(9) Έχοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, ιδίως σε ό, τι αφορά την τεχνολογία επικοινωνιών, οι απαιτήσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να εφαρμοστούν κατά τον πλέον κατάλληλο τρόπο, μεταξύ άλλων και εξ αποστάσεως χάρη στις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορίας.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Τα δικαιώματα των ναυτικών που διέπονται από την παρούσα οδηγία, που έχουν αναγνωριστεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή των οδηγιών 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 2002/14/EΚ, 98/59/ΕΚ και/ή 2001/23/ΕΚ θα πρέπει να γίνονται σεβαστά.

(10) Τα δικαιώματα των ναυτικών που διέπονται από την παρούσα οδηγία, που έχουν αναγνωριστεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή των οδηγιών 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 2002/14/EΚ, 98/59/ΕΚ και/ή 2001/23/ΕΚ θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Η μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο δεν δικαιολογεί καμία υποβάθμιση της κατάστασης που ήδη υπάρχει στο αντίστοιχο κράτος μέλος.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11α) Οι ναυτικοί έχουν δικαίωμα σε ασφαλή και σίγουρο εργασιακό χώρο στον οποίο τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας· πρέπει να τους εξασφαλίζονται δίκαιοι όροι απασχόλησης και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής προστασίας και της επαγγελματικής επιμόρφωσης·

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β) Η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 ορίζει τα δικαιώματα των ναυτικών για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα επιμέρους τομέων και προβλέπει συνεκτικά δικαιώματα και προστασία κατά την εργασία για όλους τους ναυτικούς, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή νηολογίου. Η Σύμβαση αποσκοπεί αφενός στην επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους ναυτικούς, και αφετέρου στην εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού για τους πλοιοκτήτες, μέσω της παγκόσμιας ισχύος της.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11γ) Η Ένωση πρέπει πάντα να επιδιώκει τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης επί των σκαφών, και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων για καινοτομία ούτως ώστε να καταστήσει τον θαλάσσιο τομέα ελκυστικότερο στους Ευρωπαίους ναυτικούς συμπεριλαμβανομένων των νέων εργαζομένων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να καταρτίσει ένα πρόγραμμα δράσης για να ενθαρρύνει νέους εργαζομένους να εισέλθουν στον τομέα.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 δ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11δ) Η Ένωση οφείλει να επιδιώξει τη βελτίωση των διαδικτυακών επικοινωνιών επί του σκάφους, όπως, για παράδειγμα, την αύξηση της διαθεσιμότητας του Διαδικτύου και διασφαλίζοντας την εύλογη χρήση του επί τους σκάφους, με σκοπό την ενίσχυση της εφαρμογής των οδηγιών 2008/94/EΚ, 2009/38/EΚ, 2002/14/EΚ, 98/59/EΚ, 2001/23/EΚ όπως τροποποιήθηκαν από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)

Οδηγία 2009/38/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Στο άρθρο 10 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«4α. Ένα μέλος ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας ή ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή ένας εκ των εκπροσώπων της που είναι μέλος πληρώματος σκάφους επιτρέπεται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας ή της ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή σε οποιαδήποτε άλλη συνεδρίαση στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 6, παράγραφος 3, αν δεν βρίσκεται στη θάλασσα ή σε λιμένα κράτους διαφορετικού από εκείνο στο οποίο η επιχείρηση έχει την έδρα της τη στιγμή που πραγματοποιείται η συνεδρίαση.

 

Οι συνεδριάσεις, όπου είναι εφικτό, πρέπει να προγραμματίζονται ώστε να διευκολύνουν τη συμμετοχή των μελών, ή των αναπληρωτών, που είναι μέλη των πληρωμάτων ποντοπόρων σκαφών.»

 

Με σκοπό τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων εκπροσώπησης των εργαζομένων, παντού όπου είναι δυνατό γίνεται χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, εάν μέλος ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας ή ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή ένας εκ των εκπροσώπων της που είναι μέλος πληρώματος σκάφους αδυνατεί να παρευρεθεί σε συνεδρίαση.'

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 1

Οδηγία 2002/14/ΕΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στο άρθρο 3, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Το άρθρο 3 παράγραφος 3 διαγράφεται.

‘3. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποκλίνουν από την παρούσα οδηγία, μέσω ειδικών διατάξεων που εφαρμόζονται στα πληρώματα των ποντοπόρων πλοίων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ειδικές διατάξεις εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας του δικαιώματος ενημέρωσης και διαβούλευσης και την αποτελεσματική άσκησή του από τους οικείους εργαζομένους.»

 

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – σημείο 1

Οδηγία 98/59/ΕΚ

Άρθρο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

(1) Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

(α) στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):

 

«(γ) η «μεταβίβαση» ερμηνεύεται κατά την έννοια της οδηγίας 2001/23/ΕΚ.»

 

(β) στο άρθρο 1 παράγραφος 2, το στοιχείο γ) απαλείφεται.

στο άρθρο 1 παράγραφος 2, το στοιχείο γ) απαλείφεται.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – σημείο 2

Οδηγία 98/59/ΕΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Όταν η σχεδιαζόμενη ομαδική απόλυση αφορά τα μέλη του πληρώματος ποντοπόρου σκάφους, η κοινοποίηση γίνεται προς την αρμόδια αρχή του κράτους της σημαίας που φέρει το σκάφος.»

Όταν η σχεδιαζόμενη ομαδική απόλυση αφορά τα μέλη του πληρώματος ποντοπόρου σκάφους, ο εργοδότης την κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους της σημαίας που φέρει το σκάφος.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – σημείο 3

Οδηγία 98/59/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:

διαγράφεται

«1α. Όταν σχεδιαζόμενες ομαδικές απολύσεις των μελών πληρώματος, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ή απορρέουν από μια μεταβίβαση ποντοπόρου σκάφους, τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, να χορηγήσουν στην αρμόδια δημόσια αρχή την εξουσία να παρεκκλίνει, εν όλω ή εν μέρει, από την περίοδο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στις ακόλουθες περιστάσεις:

 

(α) το αντικείμενο της μεταβίβασης αποτελείται αποκλειστικά από ένα ή περισσότερα ποντοπόρα σκάφη

 

(β) ο εργοδότης διαχειρίζεται μόνο ένα ποντοπόρο σκάφος.»

 

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – σημείο 1

Οδηγία 2001/23/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

‘2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, όταν και εφόσον η επιχείρηση, η εγκατάσταση ή το τμήμα επιχείρησης ή εγκατάστασης που πρόκειται να μεταβιβαστεί ευρίσκεται στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής της Συνθήκης.»

 

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – σημείο 2

Οδηγία 2001/23/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στη μεταβίβαση ποντοπόρου σκάφους νηολογημένου σε και/ή φέρον σημαία κράτους μέλους και το οποίο συνιστά επιχείρηση, εγκατάσταση ή τμήμα επιχείρησης ή εγκατάστασης για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ακόμη και όταν δεν βρίσκεται εντός του εδαφικού πλαισίου εφαρμογής της Συνθήκης.

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στη μεταβίβαση ποντοπόρου σκάφους το οποίο αποτελεί μέρος μεταβίβασης επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2, υπό τον όρο ότι ο εκδοχέας έχει την έδρα του στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής της Συνθήκης ή η προς μεταβίβαση επιχείρηση, εγκατάσταση, ή το τμήμα επιχείρησης ή εγκατάστασης παραμένει στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής της Συνθήκης.

 

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται όταν το αντικείμενο της μεταβίβασης αποτελείται αποκλειστικά από ένα ή περισσότερα ποντοπόρα σκάφη.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – σημείο 3

Οδηγία 2001/23/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

διαγράφεται

‘4. Τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, να προβλέπουν ότι το κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιστάσεις:

 

α) το αντικείμενο της μεταβίβασης αποτελείται αποκλειστικά από ένα ή περισσότερα ποντοπόρα σκάφη

 

β) η εκμετάλλευση ή επιχείρηση που μεταβιβάζεται διαχειρίζεται ένα μόνο ποντοπόρο σκάφος.»

 

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία όχι αργότερα από 5 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία όχι αργότερα από δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

  • [1]  ΕΕ C 226, 16.7.2014, σ. 35.
  • [2]  ΕΕ L 174, 7.6.2014, σ. 50.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ναυτικών που εργάζονται σε πλοία φέροντα τη σημαία ενός από τα εικοσιοκτώ κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των εγγενών ιδιαιτεροτήτων αυτού του τομέα δραστηριοτήτων. Η παρούσα πρόταση οδηγίας αντιστοιχεί ως εκ τούτου στην αναθεώρηση πέντε οδηγιών που είχαν παλαιότερα εγκριθεί και που προέβλεπαν την εξαίρεση των ναυτικών από το πεδίο εφαρμογής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε σκόπιμο να υπενθυμίσει ότι οι εξαιρέσεις υπέρ των ναυτικών σε αυτές τις πέντε οδηγίες δεν υπήρχαν στις αρχικές προτάσεις της, αλλά ήταν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με τους άλλους εταίρους.

Οι εν λόγω πέντε οδηγίες είναι η οδηγία 2008/94/ΕΚ περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη, η οδηγία 2009/38/ΕΚ για τη θέσπιση ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης, η οδηγία 2002/14/ΕΚ περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων, η οδηγία 98/59/ΕΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις, η οδηγία 2001/23/ΕΚ σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων.

Ένα σχέδιο έκθεσης για την πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την κοινοβουλευτική Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στο τέλος της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου. Η έλλειψη χρόνου και οι επείγουσες συνθήκες υπό τις οποίες χρειάστηκε να ετοιμαστεί η έκθεση είναι οι κύριες αιτίες της αποτυχίας της.

Ωστόσο, το πλαίσιο άλλαξε διότι τις τελευταίες εβδομάδες οι βασικοί κοινωνικοί εταίροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατέληξαν σε μια συμφωνία ουσιώδους σημασίας για την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εισηγήτρια υποδέχεται πολύ θετικά τη συμφωνία αυτή, που επιτρέπει να προχωρήσουμε και να διορθώσουμε μια κατάσταση διακρίσεων σε βάρος των ναυτικών και τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών που επιδίωκαν τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και, ως εκ τούτου, εφάρμοζαν λίγο ή καθόλου τις εξαιρέσεις, και των κρατών μελών που τις εφάρμοζαν όλες. Συγχαίρει επίσης την ισορροπία που οι κοινωνικοί εταίροι βρήκαν ανάμεσα στην καλύτερη προστασία των εργαζομένων και στην προστασία της ανταγωνιστικότητας του ναυτιλιακού κλάδου, που αποτελεί κεντρικό ζήτημα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εισηγήτρια θέλει επίσης να ευχαριστήσει τους κοινωνικούς εταίρους για τη συνεργασία που θα επιτρέψει να επιβεβαιωθεί η ελκυστικότητα του ναυτιλιακού κλάδου, που τα τελευταία χρόνια πάσχει από πτώση δημοτικότητας. Επιθυμεί να τονίσει ότι η βελτίωση των όρων εργασίας των ναυτικών θα επιτρέψει να δοθεί νέα πνοή στον κλάδο και ότι αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου που έθεσε το Γαλάζιο Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδόθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2007 και το οποίο όριζε ως στόχο την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στους τομείς της ναυτιλίας και της αλιείας καθώς και την βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών εργασίας τους, όπου ο πρώτος στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τον δεύτερο.

Η εισηγήτρια χαιρετίζει επίσης το έργο που έγινε με τους σκιώδεις εισηγητές όλων των πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Επιθυμεί να τους ευχαριστήσει που εξέφρασαν τις απόψεις τους για τις θέσεις τους, πράγμα που της επέτρεψε να λάβει υπόψη της τις διαφορετικές αντιλήψεις και να τις ενσωματώσει όσο το δυνατόν καλύτερα στο σχέδιο έκθεσής της.

Σε αυτούς τους στόχους και σε αυτή τη μέθοδο στηρίχθηκε το παρόν σχέδιο έκθεσης που η εισηγήτρια σας καλεί να υπερψηφίσετε.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας (2.3.2015)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ναυτικούς που τροποποιεί τις οδηγίες 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 2002/14/EΚ, 98/59/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ
(COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Liadh Ní Riada

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Αλιείας:

-       χαιρετίζει την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, η οποία υποβλήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2013 και αποσκοπεί στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των ναυτικών με την τροποποίηση πέντε οδηγιών σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής τους οι ναυτικοί·

-       χαιρετίζει την προσπάθεια αυτή να δημιουργηθούν πραγματικά ισότιμοι όροι για εκείνους που θίγονται από τις υφιστάμενες παρεκκλίσεις και επισημαίνει ότι, εκτός από την πλήρη εφαρμογή των σχετικών οδηγιών στους ναυτικούς, οι ναυτικοί πρέπει να απολαύουν των ίδιων ακριβώς δικαιωμάτων με τους απασχολουμένους στην ξηρά, με ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, ανεξάρτητα από εθνικότητα, τόπο διαμονής, φυλή, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, αναπηρία ή ηλικία·

-       καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να δημιουργήσει πιο ελκυστικές συνθήκες εργασίας στον τομέα αυτό, σύμφωνα με τη νέα ατζέντα για την απασχόληση και την ανάπτυξη, να ενθαρρύνει τους νέους ανθρώπους και να τους προσφέρει κίνητρα ώστε να στραφούν σε επαγγέλματα του θαλάσσιου και αλιευτικού τομέα, προκειμένου να αντιστρέψει την τρέχουσα τάση μείωσης του αριθμού των νέων της Ένωσης που εισέρχονται σε ορισμένα ναυτικά επαγγέλματα και να διατηρήσει ειδικευμένους εργαζόμενους στο επάγγελμα·

-       τονίζει ότι το εργατικό δίκαιο πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους, ανεξάρτητα από τον τόπο εργασίας τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις σε όλους τους ναυτικούς, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τον τόπο διαμονής τους·

-       ζητεί οι ενδεχόμενες διατάξεις για τη θέσπιση καλύτερων εργασιακών και κοινωνικών συνθηκών να συνοδεύονται από επενδύσεις στην κατάρτιση, την έρευνα, την εκπαίδευση, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η έλλειψη απασχολούμενων στη ναυτιλία στην Ένωση·

-       ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας της ΔΟΕ[1] σε σχέση με τα ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά τους εδάφη·

-       επισημαίνει τη σημασία και τις δυνατότητες των πόλων συνεργασίας στον τομέα της ναυτιλίας και παροτρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει και να αξιοποιήσει το δυναμικό τους, μέσω της παροχής απασχόλησης, της ενίσχυσης του τομέα και της αναγέννησης των αγροτικών κοινοτήτων·

-       τονίζει την ανάγκη συλλογής δεδομένων στον αλιευτικό και θαλάσσιο τομέα με διαφανή και συστηματικό τρόπο και ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει εφικτά αλλά φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα για τις μελέτες που αναφέρονται στην εκτίμησή της σχετικά με τις επιπτώσεις· επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας μιας επίσημης βάσης δεδομένων για να διασφαλισθεί η συλλογή κατάλληλων και αξιόπιστων δεδομένων σε επίπεδο Ένωσης·

-       καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την ασφάλεια δικαίου σχετικά με τις συμβάσεις και τις συμβατικές σχέσεις και ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί το κοινωνικό ντάμπιγκ στον αλιευτικό και θαλάσσιο τομέα·

-       χαιρετίζει την προοδευτική σχέση εργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές και της Ένωσης Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις απόψεις εκείνων που συνδέονται άμεσα με τον αλιευτικό και θαλάσσιο τομέα·

-       τονίζει ότι ενδεχομένως υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την προσέγγιση της «ενιαίας αντιμετώπισης»· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι εξαιρούνται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τυχόν εκκρεμή θέματα, μετά την επιτυχή εφαρμογή των τροποποιήσεων στις πέντε οδηγίες σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων που αποτελούν το αντικείμενο της τροποποίησης·

-       επισημαίνει ότι ενδέχεται να χρειασθεί πρόσθετη ενίσχυση για τις μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις προκειμένου να προσαρμοσθούν στη ρυθμιστική αλλαγή και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν αυτή τη μετάβαση·

-       σημειώνει ότι, παρά τα τεράστια βήματα που έγιναν στο θέμα της τεχνολογίας επί του πλοίου, ορισμένες μικρότερες επιχειρήσεις μπορεί να χρειάζονται αναβάθμιση ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις νέες κατευθυντήριες γραμμές· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την εισαγωγή τέτοιων αναβαθμίσεων·

-       επισημαίνει τη σημασία της αναγέννησης του αλιευτικού και θαλάσσιου τομέα και, μολονότι επικροτεί τη σημαντική αυτή εξέλιξη στο εργατικό δίκαιο, τονίζει ότι πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα προκειμένου να διασφαλισθεί το μέλλον του τομέα αυτού στην Ένωση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 153 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, να θεσπίζουν, μέσω οδηγιών, τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη σταδιακή εφαρμογή με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της προστασίας των εργαζομένων, όταν λήγει η σύμβαση εργασίας τους, της ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων και του περιβάλλοντος εργασίας με σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Στις οδηγίες αυτές πρέπει να αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομικών περιορισμών οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 153 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, να θεσπίζουν, μέσω οδηγιών, τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη σταδιακή εφαρμογή με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της προστασίας των εργαζομένων, όταν λήγει η σύμβαση εργασίας τους, της ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων και του περιβάλλοντος εργασίας με σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Στις οδηγίες αυτές πρέπει να αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομικών περιορισμών κατά τρόπο που θα παρεμπόδιζε τη δημιουργία και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες διαδραματίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στη δημιουργία απασχόλησης στην Ένωση.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής του 2006 με τίτλο «Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση» ήδη υπογραμμιζόταν η σημασία της θέσπισης ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου προκειμένου ο τομέας να καταστεί ανταγωνιστικότερος.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Εφόσον η ύπαρξη και/ή δυνατότητα θέσπισης εξαιρέσεων δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, θα πρέπει να καταργηθούν.

(3) Εφόσον η ύπαρξη και/ή η δυνατότητα θέσπισης εξαιρέσεων δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, θα πρέπει να καταργηθούν, προκειμένου να διασφαλίζονται ίσα δικαιώματα σε όλους τους εργαζομένους και να αποφεύγονται καταστάσεις αθέμιτου ανταγωνισμού και κοινωνικού ντάμπινγκ.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Ο αποκλεισμός των ναυτικών από τις οδηγίες που ρυθμίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνιση μεταχείριση και αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β) Στους ναυτικούς και στους απασχολουμένους στην ξηρά θα πρέπει να διασφαλίζονται τα ίδια δικαιώματα και να παρέχεται ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, χωρίς να υφίσταται κανενός είδους διάκριση. Θα πρέπει επίσης να υποστηριχθούν οι πόλοι συνεργασίας στον τομέα της ναυτιλίας, με παράλληλη ενθάρρυνση της εισόδου των νέων στον τομέα της ναυτιλίας και της αλιείας.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η παρούσα νομική κατάσταση προκαλεί άνιση μεταχείριση της ίδιας κατηγορίας εργαζομένων από διάφορα κράτη μέλη, ανάλογα με το κατά πόσον εφαρμόζουν ή όχι τις εξαιρέσεις και τις παρεκκλίσεις που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ένας σημαντικός αριθμός των κρατών μελών έχει κάνει περιορισμένη χρήση των εξαιρέσεων.

(5) Η παρούσα νομική κατάσταση προκαλεί άνιση μεταχείριση της ίδιας κατηγορίας εργαζομένων από διάφορα κράτη μέλη, ανάλογα με το κατά πόσον εφαρμόζουν ή όχι τις εξαιρέσεις και τις παρεκκλίσεις που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ένας σημαντικός αριθμός των κρατών μελών έχει κάνει περιορισμένη χρήση των εξαιρέσεων, ενώ μόνον οκτώ κράτη μέλη δεν τις έχουν χρησιμοποιήσει καθόλου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καταστάσεις ανισότητας μεταξύ των ναυτικών στην Ένωση.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών για τους ναυτικούς προϋποθέσει συνεκτίμηση των ειδικών χαρακτηριστικών του κάθε τομέα, όπως του τομέα της παραδοσιακής και της παράκτιας αλιείας, όπου απαιτείται πολυτομεακή δράση.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β) Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών κάθε τομέα, όπως του τομέα της παραδοσιακής και παράκτιας αλιείας, θα πρέπει να υποστηριχθεί η κατάρτιση σε όλους τους τομείς, με την εφαρμογή ελαστικότερων μέτρων στις περιπτώσεις όπου η εμπειρία ή η πρακτική άσκηση μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την αναγνώριση κύκλων σπουδών, ενώ θα πρέπει να προάγονται οι σπουδές και η απόκτηση δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στον κάθε τομέα.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Στις 10 Οκτωβρίου 2007 η Επιτροπή παρουσίασε το όραμά της για μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το «Γαλάζιο Βιβλίο»27. Το όραμα αυτό αναγνωρίζει ότι όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τους ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης είναι αλληλοσυνδεόμενα και ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν κοινές πολιτικές που σχετίζονται με τη θάλασσα εάν θέλουμε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

(6) Η παρούσα οδηγία είναι σύμφωνη με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Επιπλέον, στις 10 Οκτωβρίου 2007, η Επιτροπή παρουσίασε το όραμά της για μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το «Γαλάζιο Βιβλίο»27. Το όραμα αυτό αναγνωρίζει ότι όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τους ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης είναι αλληλοσυνδεόμενα και ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν κοινές πολιτικές που σχετίζονται με τη θάλασσα εάν θέλουμε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

__________________

__________________

27 COM (2007) 575 τελικό της 10ης Οκτωβρίου 2007.

27 COM (2007) 575 τελικό της 10ης Οκτωβρίου 2007.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Το Γαλάζιο Βιβλίο28 τόνισε την ανάγκη αύξησης του αριθμού και της ποιότητας των θέσεων εργασίας στη θάλασσα για τους ευρωπαίους πολίτες και τη σημασία της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στα πλοία.

(7) Το Γαλάζιο Βιβλίο28 τονίζει την ανάγκη αύξησης του αριθμού και της ποιότητας των θέσεων εργασίας στη θάλασσα για τους ευρωπαίους πολίτες και τη σημασία της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στα πλοία, μεταξύ άλλων μέσω επενδύσεων στην έρευνα, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την υγεία και την ασφάλεια. Η παρούσα οδηγία λαμβάνει υπόψη και τα δύο αυτά θέματα.

__________________

__________________

28 COM (2007) 575 τελικό της 10ης Οκτωβρίου 2007.

28 COM (2007) 575 τελικό της 10ης Οκτωβρίου 2007.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Η παρούσα οδηγία είναι συμβατή με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και με την ατζέντα της Επιτροπής για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση. Θα πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη ότι η εργασία στη θάλασσα δεν αποτελεί ελκυστική πρόταση για τους νέους. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει ένα πρόγραμμα δράσης που θα περιλαμβάνει κίνητρα τα οποία θα τους ενθαρρύνουν να εισέλθουν στον τομέα αυτό.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Μολονότι η επέκταση της εφαρμογής των εν λόγω οδηγιών στους ναυτικούς αντιπροσωπεύει θετική πρόοδο, αποτελεί, ωστόσο, ένα πρώτο στάδιο, καθώς παραμένει αναγκαία η μεταφορά στο δίκαιο της Ένωσης της σύμβασης STCW-F και της σύμβασης αριθ. 188 της ΔΟΕ σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας, όπως συνέβη και με τα άτομα που εργάζονται στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β) Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να προκαλέσει αύξηση του γραφειοκρατικού φόρτου των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων του τομέα.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Η Επιτροπή θα πρέπει επειγόντως να επανέλθει στην πρόταση οδηγίας για τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών που αποσύρθηκε το 2004, προκειμένου να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση που επικρατεί στον τομέα αυτό. Τα διάφορα δίκαια για τη σημαία του πλοίου οδηγούν σε κοινωνικό ντάμπινγκ και ανταγωνισμό μεταξύ των εργαζομένων, ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν νομικά με την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α (νέο)

Οδηγία 2009/38/ΕΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«δα) Όσον αφορά τους ναυτικούς που είναι μέλη ευρωπαϊκών επιτροπών επιχείρησης ή ειδικών ομάδων διαπραγμάτευσης, η συμφωνία θα λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς που προκύπτουν από τις συχνές απουσίες τους στη θάλασσα ή σε λιμένες σε χώρα άλλη από αυτή στην οποία η επιχείρηση έχει την έδρα της.».

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α (νέο)

Οδηγία 2002/14/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«4α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι με τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας υπάρχει δυνατότητα παροχής πληροφοριών στα μέλη του πληρώματος ή διενέργειας διαβουλεύσεων εξ αποστάσεως .».

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Οδηγία 98/59/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«4α. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τυχόν διατάξεις στην εθνική νομοθεσία ή στις συλλογικές συμβάσεις όσον αφορά ομαδικές απολύσεις μελών των πληρωμάτων, υπό τον όρο ότι εγγυώνται τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας με την παρούσα οδηγία.».

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία όχι αργότερα από 5 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία όχι αργότερα από δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ναυτικούς που τροποποιεί τις οδηγίες 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 2002/14/EΚ, 98/59/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

21.11.2013

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

21.11.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Liadh Ní Riada

4.9.2014

Εξέταση στην επιτροπή

5.11.2014

4.12.2014

21.1.2015

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.2.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Ole Christensen, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné

  • [1]               Η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ναυτικούς που τροποποιεί τις οδηγίες 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 2002/14/EΚ, 98/59/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

18.11.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

21.11.2013

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

21.11.2013

PECH

21.11.2013

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

TRAN

16.7.2014

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Elisabeth Morin-Chartier

17.9.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

2.12.2014

22.1.2015

26.2.2015

 

Ημερομηνία έγκρισης

1.4.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, Ivo Vajgl, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eleonora Evi, Jens Nilsson, Massimo Paolucci

Ημερομηνία κατάθεσης

9.4.2015