RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse merelaevade töötajaid ning millega muudetakse direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ, 2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ

9.4.2015 - (COM(2013)0798) – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD)) - ***I

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Raportöör: Elisabeth Morin-Chartier


Menetlus : 2013/0390(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0127/2015
Esitatud tekstid :
A8-0127/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse merelaevade töötajaid ning millega muudetakse direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ, 2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ

(COM(2013)0798) – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0798),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 153 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0409/2013),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–       võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. märtsi 2014. aasta arvamust[1],

–       võttes arvesse Regioonide Komitee 3. aprilli 2014. aasta arvamust[2],

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–       võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning kalanduskomisjoni arvamust (A8-0127/2015),

1.      võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.      palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 153 kohaselt võivad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt direktiivide vastuvõtmise teel kehtestada miinimumnõuded järk-järgulise rakendamise kohta, mille eesmärk on parandada töötingimusi, tööliste kaitset, kui tööleping on lõppenud, teavitamist ja konsulteerimist ning töökeskkonda, et kaitsta töötajate tervist ja ohutust. Sellistes direktiivides tuleb hoiduda haldus-, finants- ja õiguslike piirangute kehtestamisest viisil, mis pidurdaks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete loomist ja arengut.

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 153 kohaselt võivad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt direktiivide vastuvõtmise teel kehtestada miinimumnõuded järk-järgulise rakendamise kohta, mille eesmärk on parandada töötingimusi, tööliste kaitset, kui tööleping on lõppenud, teavitamist ja konsulteerimist ning töökeskkonda, et kaitsta töötajate tervist ja ohutust. Sellistes direktiivides tuleb hoiduda ebaproportsionaalsete kulude ning haldus- ja õiguslike piirangute kehtestamisest viisil, mis pidurdaks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ning pereettevõtete loomist ja arengut, need aga on jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu peamised edendajad ning loovad 85 % uutest töökohtadest Euroopa Liidus;

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) Juba komisjoni 2006. aasta rohelises raamatus pealkirjaga „Euroopa Liidu tulevase merenduspoliitika suunas” rõhutati, kui tähtis on luua ühtne õigusraamistik, et muuta sektorit konkurentsivõimelisemaks.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Kui väljajätmised või nende rakendamise võimalus ei ole objektiivsete asjaoludega põhjendatud, tuleb need kõrvaldada.

(3) Kui väljajätmised või nende rakendamise võimalus ei ole objektiivsete asjaoludega põhjendatud ja tekitavad meremeeste jaoks diskrimineerivaid olukordi, tuleb niisugusi väljajätmisi põhjustavad meetmed kõrvaldada.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Praegune õiguslik olukord põhjustab liikmesriikides sama kategooria töötajate erinevat kohtlemist, olenevalt sellest, kas liikmesriik praeguste õigusaktidega lubatud väljajätmisi ja erandeid kohaldab või mitte. Tähelepanuväärne arv liikmesriike on väljajätmisi kasutanud vähesel määral.

(5) Praegune õiguslik olukord, mis on osaliselt tingitud meremehe elukutse eripärast, põhjustab liikmesriikides sama kategooria töötajate erinevat kohtlemist, olenevalt sellest, kas liikmesriik praeguste õigusaktidega lubatud väljajätmisi ja erandeid kohaldab või mitte. Tähelepanuväärne arv liikmesriike on väljajätmisi ja erandeid kasutanud vähesel määral ning kaheksa liikmesriiki1a ei ole neid üldse kasutanud, nendes riikides on merelaevade töötajad hõlmatud kollektiivlepingutega, mis tagavad teatava kaitsetaseme. Lisaks on ILO meretöönormide konventsiooni jõustumine augustis 2013 samm õiges suunas, mis tagab mõnede, ehkki mitte kõigi töötajate õiguste osas rahvusvahelisel tasandil võrdsed võimalused. Lisaks põhjustavad väljajätmised liikmesriikide vahel ebaausat konkurentsi, mis tuleb kaotada, ning neile tuleb tagada võrdsed võimalused kogu liidus.

 

__________________

 

1a Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Hispaania, Prantsusmaa, Austria, Poola, Sloveenia ja Rootsi.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Sinises raamatus28 rõhutatakse vajadust suurendada merendusega seotud töökohtade hulka ja parandada nende kvaliteeti Euroopa kodanike jaoks ning laeva pardal valitsevate töötingimuste parandamise olulisust.

(7) Käesolev direktiiv on täielikult kooskõlas sinise raamatuga, milles rõhutatakse vajadust suurendada merendusega seotud töökohtade hulka ja parandada nende kvaliteeti Euroopa kodanike jaoks ning laeva pardal valitsevate töötingimuste parandamise olulisust – viimane eeldab muu hulgas investeeringuid teadusuuringutesse, haridusse, koolitusse, tervishoidu ja ohutusse.

 

_________________

 

28 KOM (2007) 575 (lõplik), 10. oktoober 2007.

 

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Käesolev direktiiv on kooskõlas ka strateegiaga „Euroopa 2020” ja selle tööhõive eesmärkidega, samuti strateegiaga, mille komisjon esitas teatises „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava. Euroopa panus täieliku tööhõive saavutamisse”1a.

 

__________________

 

1a COM(2010) 682.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b) Komisjoni teatise „Meremajanduse kasv: jätkusuutliku majanduskasvu võimalused mere- ja merendusvaldkonnas” andmetel langeb meremajanduse arvele 5,4 miljonit töökohta ja see toodab kogulisandväärtust ligi 500 miljardit eurot aastas1a.

 

__________________

 

1a (COM(2012)494).

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8 a) ELi merenduse ja kalanduse sektori sotsiaalpartnerid on saavutanud kokkuleppe, mis on käesoleva direktiivi nõuetekohaseks rakendamiseks väga oluline. Kokkuleppes on leitud hea tasakaal meremeeste töötingimuste parandamise ja sektori eripärade arvessevõtmise vahel.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Võttes arvesse viimaste aastate tehnoloogilist arengut, eriti kommunikatsioonitehnoloogia alal, tuleks ajakohastada teavitamist ja konsulteerimist käsitlevaid nõudeid.

(9) Võttes arvesse viimaste aastate tehnoloogilist arengut, eriti kommunikatsioonitehnoloogia alal, tuleks ajakohastada teavitamist ja konsulteerimist käsitlevaid nõudeid, ning neid tuleks kohaldada kõige asjakohasemal viisil, sealhulgas kasutada uusi kaugsidetehnoloogia lahendusi.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Tuleb tagada, et merelaevade töötajad, keda käesolev direktiiv hõlmab, ja nende õigused, mida liikmesriigid on tunnustanud direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ, 2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja/või 2001/23/EÜ rakendavate riiklike õigusnormidega, oleksid kaitstud.

(10) Tuleb tagada, et merelaevade töötajad, keda käesolev direktiiv hõlmab, ja nende õigused, mida liikmesriigid on tunnustanud direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ, 2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja/või 2001/23/EÜ rakendavate riiklike õigusnormidega, oleksid kaitstud. Käesoleva direktiivi ülevõtmine ei tohiks õigustada mis tahes tagasiminekut võrreldes liikmesriikides juba eksisteeriva olukorraga.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11 a) Merelaevade töötajatel on õigus ohutule ja kindlale töökohale, kus järgitakse ohutusnõudeid, neil peaksid olema õiglased tööhõivetingimused, inimväärsed elu- ja töötingimused, sealhulgas sotsiaalkaitse ja erialane koolitus.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b) Aastal 2006 vastu võetud meretöönormide konventsioon sätestab meremeeste õigused inimväärsetele töötingimustele paljudes valdkondades ning tagab ühtsed õigused ja kaitse tööl kõigile merelaevade töötajatele sõltumata nende rahvusest või laeva lipust. Konventsiooni eesmärk on tagada ülemaailmse kohaldamise kaudu meremeestele inimväärsed töötingimused ja kindlustada laevandusettevõtjatele aus konkurents.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11 c) Liit peaks alati püüdma selle poole, et parandada laevadel töö- ja elamistingimusi ning kasutada ära innovatsiooni potentsiaal, et muuta merendussektorit liidu meremeestele, sh noortele ligitõmbavamaks. Seetõttu peaks komisjon koostama kava, et julgustada noori töötajaid selles sektoris tööle asuma.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11 d) Liit peaks seadma eesmärgiks parandada internetipõhist sidet laevadel, näiteks interneti kättesaadavuse suurendamisega ja selle mõistliku kasutamise tagamisega laeva pardal, et aidata kaasa käesoleva direktiiviga muudetud direktiivide 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ, 2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ rakendamisele.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2009/38/EÜ

Artikkel 10 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Artiklile 10 lisatakse järgmine lõige:

 

„4 a. Läbirääkimiste erikomisjoni või Euroopa töönõukogu liikmel või asendusliikmel, kes on merelaeva meeskonna liige, on õigus osaleda läbirääkimiste erikomisjoni või Euroopa töönõukogu koosolekul või mis tahes muudel artikli 6 lõikes 3 osutatud kokkuleppe alusel toimuvatel koosolekutel, kui ta ei asu koosoleku toimumise ajal merel või sellise riigi sadamas, mis ei ole laevandusettevõtja alalise asukoha riik.

 

Võimaluse korral kavandatakse koosolekute toimumine selliselt, et lihtsustada selliste liikmete või asendusliikmete osalemist, kes on merelaeva meeskonna liikmed.

 

Juhul, kui läbirääkimiste erikomisjoni või Euroopa töönõukogu liikmel või asendusliikmel, kes on merelaeva meeskonna liige, ei ole võimalik füüsiliselt kohal viibida, kasutatakse töötajate esindatuse tagamiseks parimal võimalikul viisil ära uut info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat.”

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 1

Direktiiv 2002/14/EÜ

Artikkel 3 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 3 lõige 3 asendatakse järgmisega:

Artikli 3 lõige 3 jäetakse välja.

„3. Liikmesriigid võivad teha erandi käesolevast direktiivist, kohaldades erisätteid avamerel sõitvate laevade meeskondade suhtes, kui nende sätetega on direktiiviga samaväärsel tasemel tagatud asjaomaste töötajate õigus teavitamisele ja konsulteerimisele ja selle õiguse tõhus kasutamine.”.

 

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – punkt 1

Direktiiv 98/59/EÜ

Artikkel 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

(1) Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

(a) lõikele 1 lisatakse punkt c:

 

„(c) ülevõtmine – määratletakse direktiivis 2001/23/EÜ sätestatud tähenduses.”;

 

(b) artikli 1 lõike 2 punkt c jäetakse välja.

artikli 1 lõike 2 punkt c jäetakse välja.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – punkt 2

Direktiiv 98/59/EÜ

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui kavandatav kollektiivne koondamine puudutab merelaeva meeskonna liikmeid, tuleb sellest teatada selle riigi pädevale asutusele, mille lipu all merelaev sõidab.

Kui kavandatav kollektiivne koondamine puudutab merelaeva meeskonna liikmeid, teatab tööandja sellest selle riigi pädevale asutusele, mille lipu all merelaev sõidab.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – punkt 3

Direktiiv 98/59/EÜ

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Artiklile 4 lisatakse järgmine lõige 1a:

välja jäetud

„1a. Kui kavandatav meeskonnaliikmete kollektiivne koondamine on seotud merelaeva ülevõtmisega või tuleneb sellest, võivad liikmesriigid pärast sotsiaalpartneritega konsulteerimist anda pädevatele riiklikele asutustele õiguse teha erandeid lõikes 1 sätestatud ajavahemiku kohaldamisest kas osaliselt või täies ulatuses järgmistel asjaoludel:

 

(a) ülevõtmise objektiks on üksnes üks või mitu merelaeva;

 

(b) tööandja omab ainult ühte merelaeva.”.

 

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – punkt 1

Direktiiv 2001/23/EÜ

Artikkel 1 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) lõige 2 asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„2. Ilma et see mõjutaks lõiget 3, kohaldatakse käesolevat direktiivi juhul kui ja niivõrd kui ülemineku objektiks olev ettevõtja, ettevõte või selle osa asub territooriumil, kus kehtib asutamisleping.”

 

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – punkt 2

Direktiiv 2001/23/EÜ

Artikkel 1 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Käesolevat direktiivi kohaldatakse liikmesriigis registreeritud ja/või tema lipu all sõitva ja ettevõtja, ettevõtte või selle osa staatuses oleva merelaeva ülemineku suhtes ning seda ka juhul, kui see laev ei asu territooriumil, kus kehtib asutamisleping.

3. Käesolevat direktiivi kohaldatakse merelaeva ülemineku suhtes, mis on osa ettevõtja, ettevõtte või selle osa üleminekust lõigete 1 ja 2 tähenduses, tingimusel et saaja asub territooriumil, kus kehtib alusleping, või ülemineku objektiks oleva ettevõtja, ettevõtte või selle osa asukohaks jääb territoorium, kus kehtib alusleping.

 

 

Käesolevat direktiivi ei kohaldata, kui ülemineku ainsaks objektiks on üks või mitu merelaeva.”

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – punkt 3

Direktiiv 2001/23/EÜ

Artikkel 1 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3) lisatakse lõige 4:

välja jäetud

4. Liikmesriigid võivad pärast sotsiaalpartneritega konsulteerimist sätestada, et käesoleva direktiivi II peatükki ei kohaldata järgmistel asjaoludel:

 

(a) ülevõtmise objektiks on üksnes üks või mitu merelaeva;

 

(b) ülevõtmise objektiks olev ettevõte või äriühing omab ainult ühte merelaeva.”.

 

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt viie aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt kahe aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

  • [1]  ELT C 226, 16.7.2014, lk 35.
  • [2]  ELT C 174, 7.6.2014, lk 50.

SELETUSKIRI

Komisjoni ettepaneku eesmärk on parandada nende merelaevade töötajate õigusi, kes töötavad 28 liikmesriigi lipu all sõitvate laevade pardal, võttes seejuures arvesse merendussektori eripärasid. Käesolevas direktiivi ettepanekus käsitletakse viie varem vastu võetud direktiivi läbivaatamist, mille reguleerimisalast meremehed välja jäeti. Euroopa Komisjon peab vajalikuks meelde tuletada, et meremeeste väljajätmine viiest direktiivist ei olnud komisjoni esialgses ettepanekus ette nähtud, kuid selline tulemus saavutati läbirääkimistel teiste partneritega.

Kõnealused direktiivid on direktiiv 2008/94/EÜ töötajate kaitse kohta tööandja maksejõuetuse korral, direktiiv 2009/38/EÜ Euroopa töönõukogu asutamise kohta, direktiiv 2002/14/EÜ, millega kehtestatakse töötajate teavitamise ja nõustamise üldraamistik, direktiiv 98/59/EÜ kollektiivseid koondamisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja direktiiv 2001/23/EÜ ettevõtete üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Seda ettepanekut käsitleva raporti projekti lükkas Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon parlamendi eelmise ametiaja lõpus tagasi. Tagasilükkamine oli tingitud peamiselt ajapuudusest ja kiirustamisest raporti ettevalmistamisel.

Kuid nüüdseks on kontekst muutunud, sest mõned nädalad tagasi saavutasid Euroopa tasandi peamised sotsiaalpartnerid komisjoni ettepaneku osas vältimatult vajaliku kokkuleppe. Raportöör väljendab kokkuleppe üle heameelt, sest see võimaldab edasi minna ja kõrvaldada merelaevade töötajaid diskrimineeriva olukorra ja kõlvatu konkurentsi liikmesriikide vahel, kus osa liikmesriike eelistasid parandada töötingimusi ja ei kohaldanud seepärast üldse või peaaegu üldse erandeid ning teised liikmesriigid kohaldasid neid kõiki. Raportöör väljendab ühtlasi heameelt tasakaalu üle, mille sotsiaalpartnerid leidsid töötajate parema kaitse ja konkurentsivõime säilitamise vahel merendussektoris, mis on ELi tuleviku jaoks ülioluline sektor.

Raportöör tänab sotsiaalpartnereid ühiste jõupingutuste eest, mis aitavad muuta merendussektori, mis viimaste aastate jooksul populaarsust kaotas, jälle atraktiivsemaks. Meremeeste paremad töötingimused elavdavad merendussektorit ja aitavad saavutada Euroopa Komisjoni 10. oktoobril 2007 avaldatud sinises raamatus seatud eesmärki suurendada töötajate arvu merendus- ja kalandussektoris ning parandada nende töötingimusi, sest esimest ei ole võimalik saavutada ilma teiseta.

Raportöör juhib tähelepanu ka kõikide fraktsioonide variraportööride tehtud tööle Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni juures. Ta tänab neid oma seisukohtade väljendamise eest, see võimaldas raportööril arvesse võtta erinevaid tundlikke küsimusi ja lisada need parimal võimalikul viisil oma raportisse.

Eespool esitatut arvesse võttes palub raportöör raportit toetada.

KALANDUSKOMISJONI ARVAMUS (2.3.2015)

tööhõivekomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse merelaevade töötajaid ning millega muudetakse direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ, 2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ
(COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

Arvamuse koostaja: Liadh Ní Riada

LÜHISELGITUS

Kalanduskomisjon

–       tervitab komisjoni 19. novembri 2013. aasta ettepanekut võtta vastu direktiiv, mille eesmärk on parandada merelaevade töötajate õigusi, muutes viit töötajate õigusi käsitlevat direktiivi, et lisada merelaevade töötajad nende reguleerimisalasse;

–       kiidab seda püüdu luua tõeliselt võrdsed tingimused neile, kelle suhtes kehtivad praegu erandid, ning märgib, et merelaevade töötajate suhtes tuleks täielikult kohaldada asjaomaseid direktiive ja anda neile kõik samad õigused nagu maismaal töötajatele, pidades silmas võrdset tasu võrdse töö eest, olenemata kodakondsusest, elukohast, rassist, soost, seksuaalsest sättumusest, puudest või vanusest;

–       palub komisjonil, kes püüab muuta töötingimusi selles sektoris atraktiivsemaks, kooskõlas uue tööhõive ja majanduskasvu tegevuskavaga ergutada noori inimesi ja pakkuda neile stiimuleid, et nad asuksid tööle merendus- ja kalandussektori kutsealadel, et muuta praegust suundumust, mille kohaselt asub teatavatel merenduskutsealadel tööle üha vähem noori liidu kodanikke, ning hoida oskustöötajaid;

–       rõhutab, et tööõigus peaks kehtima kõigile, olenemata nende töökohast; palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada inimväärne palk ja pension kõigile merelaevade töötajatele, olenemata nende kodakondsusest või elukohast;

–       nõuab, et mis tahes sätetega, millega kehtestatakse paremad töö- ja sotsiaaltingimused, kaasneksid investeeringud koolitusse, teadustöösse, haridusse, tervise ja ohutuse edendamisse, ettevõtlusse ja innovatsiooni, et lahendada merelaevade töötajate puuduse probleem liidus;

–       palub komisjonil innustada kõiki liikmesriike ratifitseerima ILO meretöönormide konventsiooni[1] oma Euroopas ja väljaspool Euroopat asuvatel territooriumidel;

–       rõhutab merendusklastrite tähtsust ja potentsiaali ning nõuab tungivalt, et komisjon uuriks ja kasutaks nende potentsiaali, pakkudes töökohti, andes sektorile uut hoogu ja noorendades maakogukondi;

–       rõhutab, et kalandus- ja merendussektoris tuleb läbipaistvalt ja süstemaatiliselt andmeid koguda, ning julgustab komisjoni esitama tema mõjuhinnangus osutatud uuringute läbiviimiseks teostatavaid, kuid ambitsioonikaid ajakavasid; märgib, et selleks, et tagada asjakohaste ja usaldusväärsete andmete kogumine liidu tasandil, tuleb luua ametlik andmebaas;

–       kutsub komisjoni üles tagama lepingute ja lepinguliste suhete õiguskindlust ning palub komisjonil jälgida sotsiaalset dumpingut kalandus- ja merendussektoris;

–       tervitab edumeelset töösuhet sotsiaalpartnerite – Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni ja Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu vahel ning palub komisjonil võtta arvesse nende kalandus- ja merendussektoriga vahetult seotud osapoolte seisukohti;

–       rõhutab, et lähenemisviis „üks lahendus kõigile” võib tekitada muret; pooldab mikroettevõtete väljajätmist ning palub komisjonil anda aru võimalike lahendamata küsimuste kohta, mis jäävad pärast viie muudetava töötajate õigusi käsitleva direktiivi muudatuste edukat rakendamist;

–       märgib, et väikesed ja pereettevõtted võivad vajada lisatoetust muutuvate õigusnormidega kohanemiseks, ja palub komisjonil seda üleminekut hõlbustada;

–       märgib, et hoolimata laevade pardatehnoloogia tohutust arengust võib mõni väiksem ettevõte vajada täiustusi, et tal oleks võimalik uusi suuniseid täita; palub komisjonil kergendada selliste täiustuste kasutuselevõttu;

–       rõhutab kalandus- ja merendussektori noorendamise tähtsust ning tervitab käesolevat olulist tööõiguse arengut, kuid rõhutab samas, et liidus kõnealuse sektori tuleviku kindlustamiseks tuleb veel palju rohkem ära teha.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 153 kohaselt võivad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt direktiivide vastuvõtmise teel kehtestada miinimumnõuded järk-järgulise rakendamise kohta, mille eesmärk on parandada töötingimusi, tööliste kaitset, kui tööleping on lõppenud, teavitamist ja konsulteerimist ning töökeskkonda, et kaitsta töötajate tervist ja ohutust. Sellistes direktiivides tuleb hoiduda haldus-, finants- ja õiguslike piirangute kehtestamisest viisil, mis pidurdaks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete loomist ja arengut.

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 153 kohaselt võivad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt direktiivide vastuvõtmise teel kehtestada miinimumnõuded järk-järgulise rakendamise kohta, mille eesmärk on parandada töötingimusi, tööliste kaitset pärast nende töölepingu lõppemist, teavitamist ja konsulteerimist ning töökeskkonda, et kaitsta töötajate tervist ja ohutust. Sellistes direktiivides tuleb hoiduda haldus-, finants- ja õiguslike piirangute kehtestamisest viisil, mis pidurdaks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kui liidu peamiste töökohtade loojate loomist ja arengut.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) Komisjoni 2006. aasta rohelises raamatus pealkirjaga „Euroopa Liidu tulevase merenduspoliitika suunas” juba rõhutati, kui tähtis on luua ühtne õigusraamistik, et muuta sektor konkurentsivõimeliseks.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Kui väljajätmised või nende rakendamise võimalus ei ole objektiivsete asjaoludega põhjendatud, tuleb need kõrvaldada.

(3) Kui väljajätmised või nende rakendamise võimalus ei ole objektiivsete asjaoludega põhjendatud, tuleb need kõrvaldada, et tagada kõigile töötajatele võrdsed õigused ning vältida olukordi, mis seostuvad ebaausa konkurentsi ja sotsiaalse dumpinguga.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Kui jätta töötajate õigusi reguleerivatest direktiividest välja merelaevade töötajad, võib see põhjustada ebavõrdset kohtlemist ja ebaausat konkurentsi liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b) Merelaevade töötajatele tuleks tagada maismaal töötajatega võrdsed õigused ning maksta neile ilma mingit vahet tegemata võrdväärse töö eest võrdset tasu. Lisaks tuleks edendada merendusklastreid ning ergutada noorte tulekut merendus- ja kalandussektorisse.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Praegune õiguslik olukord põhjustab liikmesriikides sama kategooria töötajate erinevat kohtlemist, olenevalt sellest, kas liikmesriik praeguste õigusaktidega lubatud väljajätmisi ja erandeid kohaldab või mitte. Tähelepanuväärne arv liikmesriike on väljajätmisi kasutanud vähesel määral.

(5) Praegune õiguslik olukord põhjustab liikmesriikides sama kategooria töötajate erinevat kohtlemist, olenevalt sellest, kas liikmesriik praeguste õigusaktidega lubatud väljajätmisi ja erandeid kohaldab või mitte. Tähelepanuväärne arv liikmesriike on väljajätmisi kasutanud vähesel määral, kuid ainult kaheksa liikmesriiki ei ole neid üldse kasutanud, milline asjaolu põhjustab liidu merelaevade töötajate vahel ebavõrdsust.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Seal, kus on vaja mitut sektorit hõlmavaid meetmeid, tuleb merelaevade töötajate töötingimuste parandamiseks võtta arvesse iga sektori, näiteks väikesemahulise ja rannalähedase kalapüügi eripära.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b) Kõigi sektorite, näiteks väikesemahulise ja rannalähedase kalapüügi eripära arvessevõtmiseks tuleks kõigis sektorites soodustada koolitust, olla paindlikum seal, kus saab koolituskursuste tunnustamisel tugineda kogemustele või praktikale, ning ergutada iga sektori jaoks vajalikku õpet ja erioskuste omandamist.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) 10. oktoobril 2007 esitas komisjon oma visiooni Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika kohta ehk nn sinise raamatu27. Visioonis kinnitatakse, et kõik Euroopa ookeanide ja meredega seotud küsimused on omavahel seotud ja et merendusstrateegiaid tuleb arendada ühendatult, kui neist loodetakse soovitud tulemusi.

(6) Käesolev direktiiv on kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020”. Lisaks esitas komisjon 10. oktoobril 2007 oma visiooni Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika kohta ehk nn sinise raamatu27. Visioonis kinnitatakse, et kõik Euroopa ookeanide ja meredega seotud küsimused on omavahel seotud ja et merendusstrateegiaid tuleb arendada ühendatult, kui neist loodetakse soovitud tulemusi.

__________________

__________________

27 KOM(2007) 575 (lõplik), 10. oktoober 2007.

27 COM(2007)0575 lõplik, 10. oktoober 2007.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Sinises raamatus28 rõhutatakse vajadust suurendada merendusega seotud töökohtade hulka ja parandada nende kvaliteeti Euroopa kodanike jaoks ning laeva pardal valitsevate töötingimuste parandamise olulisust.

(7) Sinises raamatus28 rõhutatakse vajadust suurendada merendusega seotud töökohtade hulka ja parandada nende kvaliteeti Euroopa kodanike jaoks ning laeva pardal valitsevate töötingimuste parandamise olulisust – viimane eeldab muu hulgas investeeringuid teadusuuringutesse, haridusse, koolitusse, tervishoidu ja ohutusse. Käesolevas direktiivis käsitletakse mõlemaid nimetatud küsimusi.

__________________

__________________

28 KOM(2007) 575 (lõplik), 10. oktoober 2007.

28 COM(2007)0575 lõplik, 10. oktoober 2007.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Käesolev direktiiv on kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020” ja komisjoni dokumendiga „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava: Euroopa panus täieliku tööhõive saavutamisse”. Tuleb siiski meeles pidada, et töötamine merel ei ole noorte jaoks atraktiivne. Seepärast peaks komisjon koostama tegevuskava stiimulite loomiseks, mis noori sektorisse tööle tooksid.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Nimetatud direktiivide kohaldamine merelaevadel töötajatele on küll positiivne, kuid see on vaid esimene samm, kuna veel tuleb liidu õigusesse üle võtta kalalaevade töötajate väljaõpet, diplomeerimist ja vahiteenistuse aluseid käsitlev rahvusvaheline konventsioon (STCW-F konventsioon) ja ILO konventsioon nr 188 töötamise kohta kalapüügil, sarnaselt sellega, mida on juba tehtud merevedude sektori töötajate puhul.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 b) Käesoleva direktiivi rakendamine ei tohiks mingil moel suurendada valdkonnas tegutsevate VKEde ja mikroettevõtete bürokraatlikku koormust.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a) Komisjon peaks kiiremas korras võtma taas päevakorda 2004. aastal tagasi võetud ettepaneku võtta vastu direktiiv merelaevade töötajate töötingimuste kohta, et pöörata erilist tähelepanu olukorrale selles valdkonnas. Erinevad lipuriikide seadused põhjustavad sotsiaalset dumpingut ja konkurentsi töötajate vahel, mida ei saa õiguslikult lahendada töötajate lähetamise direktiiviga.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – alalõik 2 a (uus)

Direktiiv 2009/38/EÜ

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt d a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikli 6 lõikele 2 lisatakse järgmine punkt:

 

„d a) Euroopa töönõukogude või konkreetsete läbirääkimisorganite liikmetest merelaevade töötajate puhul võetakse kokkuleppes arvesse piiranguid tulenevalt sellest, et nad viibivad sageli merel või selliste riikide sadamates, mis ei ole nende ettevõtte asukohariik.”

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – alalõik 2 a (uus)

Direktiiv 2002/14/EÜ

Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artiklile 4 lisatakse järgmine lõige:

 

„4 a. Liikmesriigid tagavad võimaluse laevapere liikmeid elektrooniliste sidevahendite abil vahemaa tagant teavitada või nendega konsulteerida.”

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Direktiiv 98/59/EÜ

Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Artiklile 4 lisatakse järgmine lõige:

 

„4 a. Käesolev direktiiv ei mõjuta siseriiklike õigusnormide või kollektiivlepingute sätteid, mis reguleerivad laevapere liikmete kollektiivset koondamist, tingimusel et need sätted tagavad vähemalt käesoleva direktiiviga võrdväärse kaitsetaseme.”

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt viie aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt kahe aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse merelaevade töötajaid ning millega muudetakse direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ, 2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ

Viited

COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

EMPL

21.11.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

 istungil teada andmise kuupäev

PECH

21.11.2013

Arvamuse koostaja

 nimetamise kuupäev

Liadh Ní Riada

4.9.2014

Arutamine parlamendikomisjonis

5.11.2014

4.12.2014

21.1.2015

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.2.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

José Blanco López, Ole Christensen, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné

  • [1]               Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöönormide konventsioon, 2006.

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse merelaevade töötajaid ning millega muudetakse direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ, 2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ

Viited

COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)

EP-le esitamise kuupäev

18.11.2013

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

21.11.2013

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

21.11.2013

PECH

21.11.2013

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

TRAN

16.7.2014

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Elisabeth Morin-Chartier

17.9.2014

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

2.12.2014

22.1.2015

26.2.2015

 

Vastuvõtmise kuupäev

1.4.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

47

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniela Aiuto, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Eleonora Evi, Jens Nilsson, Massimo Paolucci

Esitamise kuupäev

9.4.2015