MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 2001/23/EY muuttamisesta merenkulkijoiden osalta

9.4.2015 - (COM(2013)0798 – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD)) - ***I

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Esittelijä: Elisabeth Morin-Chartier


Menettely : 2013/0390(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0127/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0127/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 2001/23/EY muuttamisesta merenkulkijoiden osalta

(COM(2013)0798 – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0798),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 153 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0409/2013),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. maaliskuuta 2014 antaman lausunnon[1],

–       ottaa huomioon alueiden komitean 3. huhtikuuta 2014 antaman lausunnon[2],

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–       ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön ja kalatalousvaliokunnan lausunnon (A8-0127/2015),

1.      vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus       1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 artiklan nojalla Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen antaa direktiivein säännöksiä vähimmäisvaatimuksista, jotka pannaan täytäntöön asteittain ja joiden tarkoituksena on parantaa työoloja, työntekijöiden suojaa työsopimuksen päättyessä, työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan sekä työympäristöä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Näissä direktiiveissä on vältettävä säätämästä sellaisia hallinnollisia, taloudellisia tai oikeudellisia rasituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten tai keskisuurten yritysten perustamista taikka niiden kehittämistä.

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 artiklan nojalla Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen antaa direktiivein säännöksiä vähimmäisvaatimuksista, jotka pannaan täytäntöön asteittain ja joiden tarkoituksena on parantaa työoloja, työntekijöiden suojaa työsopimuksen päättyessä, työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan sekä työympäristöä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Näissä direktiiveissä on vältettävä säätämästä suhteettomia kustannuksia sekä hallinnollisia tai oikeudellisia rasituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten tai keskisuurten yritysten sekä perheyritysten perustamista taikka niiden kehittämistä, sillä ne edistävät kestävää ja osallistavaa kasvua ja 85 prosenttia uusista työpaikoista Euroopan unionissa syntyy juuri niihin.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Komission vihreässä kirjassa ”Euroopan unionin tuleva meripolitiikka: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen näkemys” korostettiin jo vuonna 2006 alan kilpailukyvyn lisäämiseen tähtäävän yhtenäisen oikeudellisen kehyksen käyttöönoton merkitystä.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Poikkeukset tulisi poistaa siltä osin kuin niiden olemassaolo tai tekemisen mahdollisuus eivät ole objektiivisesti perusteltavissa.

(3) Toimenpiteet, joilla tällaisia poikkeuksia otetaan käyttöön, tulisi poistaa siltä osin kuin niiden olemassaolo tai tekemisen mahdollisuus eivät ole objektiivisesti perusteltavissa ja synnyttävät syrjiviä tilanteita merenkulkijoiden kannalta.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Nykyinen lainsäädäntö aiheuttaa saman työntekijäryhmän jäsenten epätasa-arvoista kohtelua eri jäsenvaltioiden taholta sen mukaan, hyödyntävätkö nämä nykyisen lainsäädännön sallimia poikkeuksia. Merkittävä määrä jäsenvaltioita on hyödyntänyt poikkeuksia vain rajallisesti.

(5) Nykyinen lainsäädäntö, joka on osittain seurausta merenkulkuammatin erityisluonteesta, aiheuttaa saman työntekijäryhmän jäsenten epätasa-arvoista kohtelua eri jäsenvaltioiden taholta sen mukaan, hyödyntävätkö nämä nykyisen lainsäädännön sallimia poikkeuksia. Merkittävä määrä jäsenvaltioita on hyödyntänyt näitä poikkeuksia vain rajallisesti, ja kahdeksan jäsenvaltiota1a ei ole hyödyntänyt niitä lainkaan, vaan merenkulkijat kuuluvat niissä tietynasteisen suojan tarjoavien työehtosopimusten piiriin. Lisäksi ILO:n merityötä koskevan yleissopimuksen voimaantulo elokuussa 2013 oli askel oikeaan suuntaan, koska sillä taattiin tasapuoliset kansainväliset toimintaedellytykset työntekijöiden eräiden oikeuksien, vaikkakaan ei kaikkien, osalta. Lisäksi poikkeusten jäsenvaltioiden välille synnyttämästä epäterveestä kilpailutilanteesta on päästävä eroon ja unionin sisällä on varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset.

 

__________________

 

1 a Bulgaria, Tšekin tasavalta, Espanja, Ranska, Itävalta, Puola, Slovenia ja Ruotsi.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Sinisessä kirjassa28 painotettiin tarvetta lisätä EU:n kansalaisille tarjolla olevia merialan työpaikkoja ja parantaa niiden laatua sekä sitä, miten tärkeää on kohentaa työoloja aluksilla.

(7) Tämä direktiivi on täysin sopusoinnussa sinisen kirjan kanssa, jossa painotettiin tarvetta lisätä EU:n kansalaisille tarjolla olevia merialan työpaikkoja ja parantaa niiden laatua sekä sitä, miten tärkeää on kohentaa työoloja aluksilla muun muassa tutkimukseen, koulutukseen, terveyteen ja turvallisuuteen kohdistettavilla investoinneilla.

_________________

 

28 KOM(2007) 575 lopullinen, 10. lokakuuta 2007.

 

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Direktiivi myös myötäilee Eurooppa 2020 -strategiaa ja sen työllisyystavoitteita sekä komission tiedonannossa ”Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma: Eurooppa tähtää täystyöllisyyteen”1a esitettyä strategiaa.

 

__________________

 

1 a KOM(2010) 682.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b) Komission tiedonannon ”Sininen kasvu – Meritalouden ja merenkulkualan kestävän kasvun mahdollisuudet” mukaan ”sininen” talous käsittää noin 5,4 miljoonaa työpaikkaa ja luo vuosittain lähes 500 miljardin euron kokonaislisäarvon1a.

 

__________________

 

1 a COM(2012) 494.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(8 a) Merenkulku- ja kalastusalan työmarkkinaosapuolet ovat päässeet tämän direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta ratkaisevan tärkeään sopimukseen. Sopimuksessa on asianmukaisella tavalla yhdistetty tarve parantaa merenkulkijoiden työoloja sekä ottaa huomioon alan erityispiirteet.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Kun otetaan huomioon viime vuosien teknologinen kehitys etenkin viestintäteknologian alalla, tiedotuksen ja kuulemisen tarpeita tulisi päivittää.

(9) Kun otetaan huomioon viime vuosien teknologinen kehitys etenkin viestintäteknologian alalla, tiedotuksen ja kuulemisen tarpeita tulisi päivittää ja soveltaa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, myös uuden etäviestintätekniikan avulla.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Tässä direktiivissä käsiteltyjä oikeuksia, jotka jäsenvaltiot ovat tunnustaneet direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 2001/23/EY täytäntöönpanemiseksi antamassaan kansallisessa lainsäädännössä, tulee kunnioittaa.

(10) Tässä direktiivissä käsiteltyjä oikeuksia, jotka jäsenvaltiot ovat tunnustaneet direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 2001/23/EY täytäntöönpanemiseksi antamassaan kansallisessa lainsäädännössä, tulee kunnioittaa. Tämän direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ei saisi käyttää perusteena jäsenvaltiossa vallitsevan tilanteen heikentämiseksi.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(11 a) Merenkulkijoilla on oikeus turvalliseen työympäristöön, jossa noudatetaan turvallisuusnormeja, ja heillä olisi oltava oikeudenmukaiset työehdot sekä ihmisarvoiset elin- ja työolot sosiaaliturva ja ammatillinen koulutus mukaan lukien.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b) Merityötä koskevassa yleissopimuksessa vuodelta 2006 määritellään laaja-alaisesti merenkulkijoiden oikeudet ihmisarvoisiin työoloihin ja määrätään yhtenäisistä oikeuksista ja työsuojelusta kaikille merenkulkijoille kansallisuudesta ja aluksen lippuvaltiosta riippumatta. Yleissopimuksen maailmanlaajuisella soveltamisella pyritään saamaan merenkulkijoille ihmisarvoiset työolot ja turvaamaan oikeudenmukainen kilpailu alusten omistajille.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(11 c) Unionin olisi aina pyrittävä parantamaan työ- ja elinoloja aluksilla sekä hyödyntämään mahdollisuuksia innovointiin, jotta lisätään merenkulkualan houkuttelevuutta unionin merenkulkijoiden, myös nuorten työntekijöiden, kannalta. Näin ollen komission olisi laadittava ohjelma, jolla edistetään nuorten hakeutumista alalle.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(11 d) Unionin olisi pyrittävä parantamaan internetpohjaista viestintää aluksilla esimerkiksi parantamalla internetin saatavuutta ja takaamalla kohtuullinen käyttö aluksilla niin, että tehostetaan direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 2001/23/EY, sellaisena kuin ne ovat tällä direktiivillä muutettuina, täytäntöönpanoa.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Direktiivi 2009/38/EY

10 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Lisätään 10 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”4 a. Erityisen neuvotteluryhmän tai eurooppalaisen yritysneuvoston jäsenellä taikka tämän edustajalla, joka on merenkulkualuksen miehistön jäsen, on oikeus osallistua erityisen neuvotteluryhmän tai eurooppalaisen yritysneuvoston kokouksiin tai mihin muuhun kokoukseen tahansa 6 artiklan 3 kohdassa vahvistetun menettelyn puitteissa, jos hän ei ole merellä tai jonkun muun kuin sen valtion satamassa, jossa on yrityksen kotipaikka, kun kokous pidetään.

 

Kokoukset on ajoitettava mahdollisuuksien mukaan siten, että merialusten miehistöjen jäsenten on helpompi osallistua niihin.

 

Työntekijöiden edustusmahdollisuuksien maksimoimiseksi on käytettävä mahdollisuuksien mukaan uutta tieto- ja viestintätekniikkaa, jos erityisen neuvotteluryhmän tai eurooppalaisen yritysneuvoston jäsen tai hänen edustajansa, joka on merenkulkualuksen miehistön jäsen, ei pysty osallistumaan kokoukseen.”

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2002/14/EY

3 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti:

Poistetaan 3 artiklan 3 kohta.

”3. Jäsenvaltiot saavat poiketa tästä direktiivistä erityissäännöksin, joita sovelletaan aavalla merellä liikennöivien alusten miehistöihin, mikäli nämä erityissäännökset takaavat samantasoisen suojan kyseisten työntekijöiden oikeudelle tiedotukseen ja kuulemiseen sekä sen toteutumiselle.”

 

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Direktiivi 98/59/EY

1 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a) Lisätään 1 kohtaan c alakohta seuraavasti:

 

”c) ’luovutus’ tulkitaan samalla tavalla kuin direktiivissä 2001/23/EY.”

 

b) Poistetaan 1 artiklan 2 kohdan c alakohta.

Poistetaan 1 artiklan 2 kohdan c alakohta.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

Direktiivi 98/59/EY

3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

”Kun suunniteltu joukkovähentäminen koskee merialuksen miehistön jäseniä, ilmoitus tulee tehdä sen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka lipun alla alus purjehtii.”

”Kun suunniteltu joukkovähentäminen koskee merialuksen miehistön jäseniä, työnantajan on ilmoitettava asiasta sen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka lipun alla alus purjehtii.”

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta

Direktiivi 98/59/EY

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

3) Lisätään 4 artiklaan 1 a kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”1 a. Kun merialuksen miehistön jäsenten suunnitellut joukkovähentämiset tehdään merialuksen luovutuksen yhteydessä tai siitä aiheutuen, jäsenvaltiot voivat työmarkkinaosapuolia kuultuaan antaa toimivaltaiselle viranomaiselle oikeuden poiketa 1 kohdassa säädetystä ajanjaksosta kokonaan tai osittain seuraavissa tapauksissa:

 

a) luovutuksen kohteena on ainoastaan yksi tai useampi merialus,

 

b) työnantaja harjoittaa toimintaa vain yhdellä merialuksella.”

 

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2001/23/EY

1 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”2. Tätä direktiiviä sovelletaan siltä osin kuin luovutettava yritys tai liike taikka yritys- tai liiketoiminnan osa sijaitsee alueella, jolla perustamissopimusta sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.”

 

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Direktiivi 2001/23/EY

1 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Direktiiviä sovelletaan luovutettaessa merialusta, joka on rekisteröity jäsenvaltiossa tai purjehtii jäsenvaltion lipun alla ja joka muodostaa yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan tässä direktiivissä tarkoitetulla tavalla, myös silloin kun alus sijaitsee alueella, jolla ei sovelleta perussopimusta.

3. Tätä direktiiviä sovelletaan sellaisen merialuksen luovuttamiseen, joka on yrityksen tai liikkeen luovutuksen osa taikka 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun yritys- tai liiketoiminnan osa, edellyttäen, että luovutuksensaaja sijaitsee tai luovutettu yritys tai liike taikka yritys- tai liiketoiminnan osa sijaitsee edelleen alueella, jolla perussopimusta sovelletaan.

 

Tätä direktiiviä ei sovelleta, jos luovutuksen kohteena on ainoastaan yksi tai useampi merialus.”

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta

Direktiivi 2001/23/EY

1 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3) Lisätään 4 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

‘4. Jäsenvaltiot voivat työmarkkinaosapuolia kuultuaan säätää siitä, ettei tämän direktiivin II lukua sovelleta seuraavissa tapauksissa:

 

a) luovutuksen kohteena on ainoastaan yksi tai useampi merialus,

 

b) luovutettava yritys harjoittaa toimintaa vain yhdellä merialuksella.”

 

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta. Niiden on toimitettava viipymättä nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta. Niiden on toimitettava viipymättä nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

  • [1]  EUVL C 226, 16.7.2014, s. 35.
  • [2]  EUVL C 174, 7.6.2014, s. 50.

PERUSTELUT

Komission ehdotuksen tavoitteena on parantaa aluksilla, joiden lippuvaltiona on jokin Euroopan unionin 28 jäsenvaltiosta, työskentelevien merenkulkijoiden työoloja ja ottaa samalla huomioon toimialan erityispiirteet. Näin ollen ehdotuksella muutetaan viittä aiemmin annettua direktiiviä, joiden soveltamisalan ulkopuolelle merenkulkijat jäävät tai voidaan sulkea. Komissio toteaa, että merenkulkijoita koskevat kyseisten viiden direktiivin poikkeukset eivät sisältyneet komission alkuperäisiin ehdotuksiin, vaan ne oli sisällytetty niihin muiden kumppaneiden kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena.

Kyseiset viisi direktiiviä ovat työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa annettu direktiivi 2008/94/EY, eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta annettu direktiivi 2009/38/EY, työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista annettu direktiivi 2002/14/EY, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu direktiivi 98/59/EY ja työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen luovutuksen yhteydessä koskeva direktiivi 2001/23/EY.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta hylkäsi ehdotuksesta tehdyn mietintöluonnoksen edellisen vaalikauden lopussa. Syynä tähän oli lähinnä se, että mietinnön laatimiseen ei ollut varattu riittävästi aikaa ja se oli pitänyt laatia hätäisesti.

Tilanne on kuitenkin sittemmin muuttunut, sillä joitakin viikkoja sitten unionin tason tärkeimmät työmarkkinaosapuolet pääsivät ratkaisevaan sopimukseen tästä komission ehdotuksesta. Esittelijä on erittäin ilahtunut, että asiassa on päästy sopimukseen ja siinä voidaan edetä ja että näin ollen on mahdollista korjata merenkulkijoita syrjivä tilanne sekä päästä eroon epäterveestä kilpailutilanteesta, jossa osa jäsenvaltioista asetti etusijalle työolojen parantamisen eikä soveltanut poikkeuksia lainkaan tai sovelsi niitä vain vähäisessä määrin ja osa puolestaan sovelsi kaikkia poikkeuksia. Esittelijä on myös tyytyväinen siihen, että työmarkkinaosapuolet ovat osanneet tasapainoisesti yhdistää työntekijöiden suojan parantamisen ja merenkulkualan kilpailukyvyn turvaamisen, joka on erittäin tärkeää EU:n tulevaisuuden kannalta.

Esittelijä haluaa myös kiittää työmarkkinaosapuolia niiden yhdessä tekemästä työstä, jonka ansiosta on mahdollista parantaa merenkulkualan houkuttelevuutta, sillä se on viime vuosina menettänyt suosiotaan. Merenkulkijoiden työoloja parantamalla on mahdollista antaa uutta pontta alalle ja helpompi saavuttaa 10. lokakuuta 2007 julkaistussa komission sinisessä kirjassa asetettu tavoite lisätä merenkulku- ja kalastusalan työntekijöiden määrää sekä parantaa heidän työolojaan (ensimmäistä tavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa ilman jälkimmäistä).

Esittelijä kiinnittäisi lisäksi huomiota työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan eri poliittisten ryhmien varjoesittelijöiden kanssa tehtyyn työhön. Esittelijä haluaa kiittää heitä heidän esittämistään kannoista, joiden ansiosta esittelijä on voinut ottaa huomioon erilaiset näkökannat ja sisällyttää ne paremmin mietintöluonnokseensa.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä pyytää teitä hyväksymään tämän mietinnön.

KALATALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (2.3.2015)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 2001/23/EY muuttamisesta merenkulkijoiden osalta
(COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

Esittelijä: Liadh Ní Riada

LYHYET PERUSTELUT

Kalatalousvaliokunta:

–       pitää myönteisenä 19. marraskuuta 2013 annettua komission direktiiviehdotusta, jonka tavoitteena on vahvistaa merenkulkijoiden oikeuksia muuttamalla työntekijöiden oikeuksia koskevia viittä direktiiviä siten, että merenkulkijat sisällytetään niiden soveltamisalaan;

–       pitää myönteisenä pyrkimystä luoda aidosti tasapuoliset toimintaedellytykset niille, joiden kannalta voimassa olevat poikkeukset ovat olleet haitallisia, ja toteaa, että asiankuuluvia direktiivejä olisi sovellettava kaikilta osin merenkulkijoihin, minkä lisäksi näille olisi annettava kaikki samat oikeudet kuin maissa toimiville työntekijöille siltä osin kuin oikeudet koskevat samapalkkaisuusperiaatetta kansalaisuudesta, asuinpaikasta, rodusta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta tai iästä riippumatta;

–       kehottaa komissiota kannustamaan nuoria merenkulku- ja kalastusalan ammatteihin uuden kasvu- ja työllisyysstrategian mukaisesti, kun se pyrkii tekemään tämän alan työoloista ja -ehdoista houkuttelevampia, jotta voidaan kääntää tiettyihin merenkulkuammatteihin tulevien nuorten unionin kansalaisten määrissä tällä hetkellä näkyvä laskusuunta nousuun ja pitää ammattitaitoiset työntekijät alalla;

–       korostaa, että palvelussuhdelainsäädäntöä olisi sovellettava kaikkiin työpaikasta riippumatta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita takaamaan kunnolliset palkat ja eläkkeet merenkulkijoille näiden kansalaisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta;

–       kehottaa yhdistämään työehtojen ja -olojen sekä sosiaalisten olojen parantamiseen tähtääviin säännöksiin investoinnit koulutukseen, tutkimukseen, terveyteen ja turvallisuuteen sekä yrittäjyyteen ja innovointiin, jotta voidaan paikata merenkulkualan työntekijöiden puute unionissa;

–       pyytää komissiota kannustamaan kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan ILO:n merityötä koskevan yleissopimuksen[1] Euroopassa ja sen ulkopuolella sijaitsevien alueiden osalta;

–       korostaa merenkulkualan klustereiden merkitystä ja niihin liittyviä mahdollisuuksia ja kehottaa komissiota selvittämään näitä mahdollisuuksia ja valjastamaan ne käyttöön tarjoamalla työpaikkoja, edistämällä alaa ja nuorentamalla maaseutuyhteisöjen väestörakennetta;

–       korostaa avoimen ja järjestelmällisen tiedonkeruun tarvetta kalastus- ja merenkulkualalla ja kannustaa komissiota laatimaan toteuttamiskelpoisia mutta samalla kunnianhimoisia aikatauluja vaikutustenarvioinnissa mainittujen tutkimusten suorittamiseksi; toteaa, että on luotava virallinen tietokanta, jonka avulla varmistetaan tarkoituksenmukainen ja luotettava tiedon keruu unionin tasolla;

–       kehottaa komissiota varmistamaan sopimusten ja sopimussuhteiden oikeusvarmuuden ja pyytää komissiota valvomaan sosiaalista polkumyyntiä kalastus- ja merenkulkualalla;

–       pitää myönteisinä työmarkkinaosapuolten eli Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton ja Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön välisiä edistyksellisiä yhteistyösuhteita ja pyytää komissiota ottamaan huomioon kalastus- ja merenkulkualaan suoraan osallisina olevien näkemykset;

–       korostaa, että kaavamainen ratkaisu saattaa herättää huolenaiheita; pitää myönteisenä mikroyritysten jättämistä ulkopuolelle ja pyytää komissiota ilmoittamaan mahdollisista ratkaisemattomista kysymyksistä aikanaan, kun viiteen työntekijöiden oikeuksia koskevaan tarkistettavana olevaan direktiiviin tehdyt muutokset on pantu täytäntöön;

–       panee merkille, että pienet yritykset ja perheyritykset tarvitsevat lisätukea mukauttaakseen toimintansa uusiin sääntöihin, ja kehottaa komissiota helpottamaan tätä siirtymävaihetta;

–       panee merkille laivatekniikan alalla saavutetun valtavan edistyksen mutta toteaa samalla, että tästä huolimatta jotkut pienemmät yritykset saattavat olla päivitysten tarpeessa voidakseen noudattaa uusia suuntaviivoja; kehottaa komissiota helpottamaan näiden päivitysten toteuttamista;

–       korostaa, että kalastus- ja merenkulkuala tarvitsee nuorta työvoimaa, ja toteaa, että vaikka palvelussuhdelainsäädännön merkittävä kehitys on tervetullutta, tarvitaan vielä paljon lisätoimia, jotta voidaan varmistaa tämän alan tulevaisuus unionissa.

TARKISTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kehitysyhteistyövaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 artiklan nojalla Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen antaa direktiivein säännöksiä vähimmäisvaatimuksista, jotka pannaan täytäntöön asteittain ja joiden tarkoituksena on parantaa työoloja, työntekijöiden suojaa työsopimuksen päättyessä, työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan sekä työympäristöä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Näissä direktiiveissä on vältettävä säätämästä sellaisia hallinnollisia, taloudellisia tai oikeudellisia rasituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten tai keskisuurten yritysten perustamista taikka niiden kehittämistä.

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 artiklan nojalla Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen antaa direktiivein säännöksiä vähimmäisvaatimuksista, jotka pannaan täytäntöön asteittain ja joiden tarkoituksena on parantaa työoloja, työntekijöiden suojaa työsopimuksen päättyessä, työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan sekä työympäristöä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Näissä direktiiveissä on vältettävä säätämästä sellaisia hallinnollisia, taloudellisia tai oikeudellisia rasituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten tai keskisuurten yritysten perustamista taikka niiden kehittämistä unionin tärkeimpinä työpaikkojen luojina.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Komission vuoden 2006 vihreässä kirjassa ”Euroopan unionin tuleva meripolitiikka: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen näkemys” korostettiin jo alan kilpailukyvyn lisäämiseen tähtäävän yhtenäisen oikeudellisen kehyksen käyttöönottoa.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Poikkeukset tulisi poistaa siltä osin kuin niiden olemassaolo tai tekemisen mahdollisuus eivät ole objektiivisesti perusteltavissa.

(3) Poikkeukset olisi poistettava siltä osin kuin niiden olemassaolo tai tekemisen mahdollisuus eivät ole objektiivisesti perusteltavissa, jotta voidaan taata kaikkien työntekijöiden yhtäläiset oikeudet ja välttää tilanteet, joihin liittyy vilpillistä kilpailua ja sosiaalista polkumyyntiä.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Merenkulkijoiden jättäminen työntekijöiden oikeuksia sääntelevien direktiivien ulkopuolelle voisi johtaa epätasa-arvoiseen kohteluun ja vilpilliseen kilpailuun eri jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) Merenkulkijoille olisi taattava samat oikeudet kuin maissa toimiville työntekijöille, ja heille olisi maksettava samaa palkkaa samasta työstä ilman minkäänlaista erottelua. Merenkulkualan klustereita olisi myös edistettävä, ja samalla olisi rohkaistava nuoria merenkulku- ja kalastusalalle.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Nykyinen lainsäädäntö aiheuttaa saman työntekijäryhmän jäsenten epätasa-arvoista kohtelua eri jäsenvaltioiden taholta sen mukaan, hyödyntävätkö nämä nykyisen lainsäädännön sallimia poikkeuksia. Merkittävä määrä jäsenvaltioita on hyödyntänyt poikkeuksia vain rajallisesti.

(5) Nykyinen lainsäädäntö aiheuttaa saman työntekijäryhmän jäsenten epätasa-arvoista kohtelua eri jäsenvaltioiden taholta sen mukaan, hyödyntävätkö nämä nykyisen lainsäädännön sallimia poikkeuksia. Merkittävä määrä jäsenvaltioita on hyödyntänyt poikkeuksia vain rajallisesti ja vain kahdeksan puolestaan on jättänyt kokonaan hyödyntämättä niitä, mikä tarkoittaa, että unionin merenkulkijat ovat keskenään epätasa-arvoisessa asemassa.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Merenkulkijoiden työehtojen ja ‑olojen parantaminen edellyttää, että otetaan huomioon kunkin alan erityispiirteet, esimerkiksi pienimuotoisen ja rannikkokalastuksen yhteydessä se, että monialainen toiminta on tarpeen.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b) Kaikilla aloilla olisi edistettävä koulutusta ottaen huomioon kunkin alan, kuten pienimuotoisen ja rannikkokalastuksen, erityispiirteet, ja toimenpiteiden olisi oltava entistä joustavampia silloin, kun kokemusta tai käytäntöä voidaan pitää kurssien tunnustamisperusteena, ja kunkin alan edellyttämien taitojen opiskelua ja hankkimista olisi tuettava.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Komissio esitteli 10 päivänä lokakuuta 2007 niin kutsutun sinisen kirjan,27 jossa se esitti näkemyksensä Euroopan unionin yhdennetystä meripolitiikasta. Tässä näkemyksessä todetaan, että Euroopan meriin ja valtameriin liittyvät seikat nivoutuvat toisiinsa ja että meripolitiikkaa on kehitettävä yhdessä, jotta se kantaisi hedelmää toivotusti.

(6) Direktiivi myötäilee Eurooppa 2020 ‑strategiaa. Komissio esitteli lisäksi 10 päivänä lokakuuta 2007 niin kutsutun sinisen kirjan,27 jossa se esitti näkemyksensä Euroopan unionin yhdennetystä meripolitiikasta. Tässä näkemyksessä todetaan, että Euroopan meriin ja valtameriin liittyvät seikat nivoutuvat toisiinsa ja että meripolitiikkaa on kehitettävä yhdessä, jotta se kantaisi hedelmää toivotusti.

__________________

__________________

27 KOM(2007) 575 lopullinen, 10. lokakuuta 2007.

27 KOM(2007) 575 lopullinen, 10. lokakuuta 2007.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Sinisessä kirjassa28 painotettiin tarvetta lisätä EU:n kansalaisille tarjolla olevia merialan työpaikkoja ja parantaa niiden laatua sekä sitä, miten tärkeää on kohentaa työoloja aluksilla.

(7) Sinisessä kirjassa28 painotetaan tarvetta lisätä EU:n kansalaisille tarjolla olevia merialan työpaikkoja ja parantaa niiden laatua sekä sitä, miten tärkeää on kohentaa työoloja aluksilla muun muassa tutkimukseen, koulutukseen, terveyteen ja turvallisuuteen kohdistettavilla investoinneilla. Tässä direktiivissä käsitellään näitä molempia seikkoja.

__________________

__________________

28 KOM(2007) 575 lopullinen, 10. lokakuuta 2007.

28 KOM(2007) 575 lopullinen, 10. lokakuuta 2007.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Tämä direktiivi on yhteensopiva Eurooppa 2020 -strategian kanssa samoin kuin komission ohjelman ”Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma: Eurooppa tähtää täystyöllisyyteen” kanssa. Olisi kuitenkin pidettävä mielessä, että merellä työskentely ei tunnu nuorista houkuttelevalta vaihtoehdolta. Näin ollen komission olisi laadittava ohjelma, jossa asetetaan nuorten hakeutumista alalle edistäviä kannustimia.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Vaikka kyseisten direktiivien ulottamista koskemaan merenkulkijoita voidaan pitää myönteisenä kehityksenä, kyse on vasta ensimmäisestä vaiheesta, sillä on edelleen tarpeen saattaa STCW-F-yleissopimus ja kalastusalan työtä koskeva ILO:n yleissopimus nro 188 osaksi unionin lainsäädäntöä, kuten on jo tehty meriliikennealalla työskentelevien henkilöiden osalta.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 b) Tämän direktiivin täytäntöönpano ei saisi lisätä alan pk- ja mikroyritysten hallinnollista rasitusta.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Komission olisi kiireellisesti palattava vuonna 2004 peruttuun merenkulkijoiden työehdoista ja -oloista annettuun direktiiviehdotukseen, jotta alan tilanteeseen kiinnitetään erityistä huomiota. Lippuvaltioiden erilaiset lait johtavat sosiaaliseen polkumyyntiin ja työntekijöiden väliseen kilpailuun, jota ei voida ratkaista oikeudellisesti lähetettyjä työntekijöitä koskevalla direktiivillä,

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/38/EY

6 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”d a) eurooppalaisten yritysneuvostojen tai erityisten neuvotteluryhmien jäseninä olevien merenkulkijoiden osalta sopimuksessa on otettava huomioon rajoitteet, jotka aiheutuvat siitä, että he ovat usein merellä tai jonkin muun valtion kuin yrityksen kotivaltion satamassa.”

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2002/14/EY

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että miehistön jäsenille on mahdollista antaa tietoja tai heitä on mahdollista kuulla etänä sähköistä viestintää käyttäen.”

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Direktiivi 98/59/EY

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a) Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”4 a. Tämä direktiivi ei vaikuta kansallisessa lainsäädännössä tai työehtosopimuksissa oleviin säännöksiin, jotka koskevat miehistön jäsenten joukkovähentämistä, edellyttäen, että niissä taataan vähintään samantasoinen suoja kuin tässä direktiivissä.”

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta. Niiden on toimitettava viipymättä nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta. Niiden on toimitettava viipymättä nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 2001/23/EY muuttamisesta merenkulkijoiden osalta

Viiteasiakirjat

COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

21.11.2013

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

21.11.2013

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Liadh Ní Riada

4.9.2014

Valiokuntakäsittely

5.11.2014

4.12.2014

21.1.2015

 

Hyväksytty (pvä)

24.2.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

José Blanco López, Ole Christensen, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné

  • [1]  Kansainvälisen työjärjestön merityötä koskeva yleissopimus, 2006.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 2001/23/EY muuttamisesta merenkulkijoiden osalta

Viiteasiakirjat

COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

18.11.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

21.11.2013

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

21.11.2013

PECH

21.11.2013

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

TRAN

16.7.2014

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Elisabeth Morin-Chartier

17.9.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

2.12.2014

22.1.2015

26.2.2015

 

Hyväksytty (pvä)

1.4.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniela Aiuto, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eleonora Evi, Jens Nilsson, Massimo Paolucci

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.4.2015