IZVJEŠĆE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pomorcima i izmjenama direktiva 2008/94/EZ, 2009/38/EZ, 2002/14/EZ, 98/59/EZ i 2001/23/EZ

9.4.2015 - (COM(2013)0798 – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD)) - ***I

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
Izvjestiteljica: Elisabeth Morin-Chartier


Postupak : 2013/0390(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0127/2015
Podneseni tekstovi :
A8-0127/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pomorcima i izmjenama direktiva 2008/94/EZ, 2009/38/EZ, 2002/14/EZ, 98/59/EZ i 2001/23/EZ

(COM(2013)0798 – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0798),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 153. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0409/2013),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 25. ožujka 2014.,[1]

–       uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 3. travnja 2014.,2

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i mišljenje Odbora za ribarstvo (A8-0127/2015),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) U skladu s člankom 153. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) Europski parlament i Vijeće mogu, poštujući redovitu zakonodavnu proceduru, donijeti putem direktiva, minimalne zahtjeve za postupnu provedbu kojoj je cilj poboljšanje uvjeta rada, zaštite radnika ukoliko im je prekinut ugovor o radu, obavješćivanja i savjetovanja radnika, te radne okoline kako bi se zaštitilo zdravlje i sigurnost radnika. Takve direktive moraju izbjegavati nametanje administrativnih, financijskih i pravnih ograničenja na način koji bi priječio stvaranje i razvoj malih i srednjih poduzeća.

(1) U skladu s člankom 153. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) Europski parlament i Vijeće mogu, poštujući redovitu zakonodavnu proceduru, donijeti putem direktiva, minimalne zahtjeve za postupnu provedbu kojoj je cilj poboljšanje uvjeta rada, zaštite radnika ukoliko im je prekinut ugovor o radu, obavješćivanja i savjetovanja radnika, te radne okoline kako bi se zaštitilo zdravlje i sigurnost radnika. Takve direktive moraju izbjegavati nametanje nerazmjernih troškova, administrativnih i pravnih ograničenja na način koji bi priječio stvaranje i razvoj malih i srednjih poduzeća te obiteljskih poduzeća, koji su pokretači održivog i uključivog rasta i izvor 85 % svih novih radnih mjesta u Europskoj uniji.

Amandman  2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) Već 2006. u Zelenoj knjizi Komisije pod nazivom „Prema budućoj pomorskoj politici Unije” naglašena je važnost osnivanja pravosudnog okvira s integriranim smjernicama za poboljšanje konkurentnosti sektora.

Amandman  3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Ukoliko postojanje i/ili mogućnost uvođenja izuzeća nije opravdano objektivnim razlozima, trebalo bi ih ukinuti.

(3) Ako postojanje i/ili mogućnost uvođenja izuzeća nije opravdano objektivnim razlozima, i njime se u stvarnosti diskriminiraju pomorci, mjere kojima se uvode takva izuzeća trebale bi se ukinuti.

Amandman  4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Trenutno pravno stanje omogućuje različit tretman iste kategorije radnika od strane različitih država članica, već prema tome primjenjuju li ili ne te države članice izuzeća i odstupanja koje dopušta sadašnje zakonodavstvo. Značajan broj država članica izuzeća primjenjuje djelomično.

(5) Trenutno pravno stanje, koje je dijelom posljedica specifične prirode pomorske struke, omogućuje različit tretman iste kategorije radnika od strane različitih država članica, već prema tome primjenjuju li te države članice izuzeća i odstupanja koje dopušta sadašnje zakonodavstvo. Znatan broj država članica djelomično primjenjuje ta izuzeća i odstupanja, a osam država članica uopće ih ne primjenjuje, već su pomorci obuhvaćeni sporazumima o kolektivnom pregovaranju koji im daju određeni stupanj zaštite. Osim toga, stupanje na snagu Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca u kolovozu 2013. korak je u ispravnom smjeru jer jamči jednake uvjete na međunarodnoj razini za neka prava zaposlenika, ali ne sva. Nadalje, izuzeća omogućuju nepoštenu konkurenciju među državama članicama, a tome se treba stati na kraj s time da se jednaki uvjeti u Uniji moraju zajamčiti.

 

__________________

 

1a Bugraska, Češka, Španjolska, Francuska, Austrija, Poljska, Slovenija i Švedska.

Amandman  5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) U Plavoj knjizi28 naglašena je potreba da se povisi broj i kvaliteta pomorskih radnih mjesta za europske građane, te važnost poboljšanja uvjeta rada na plovilima.

(7) Ova je Direktiva u potpunosti usklađena s Plavom knjigom u kojoj je naglašena potreba da se poveća broj i kvaliteta pomorskih radnih mjesta za europske građane, te važnost poboljšanja uvjeta rada na plovilima, između ostalog, ulaganjem u istraživanje, obrazovanje, osposobljavanje, zdravlje i sigurnost.

_________________

 

28 COM (2007) 575 završna verzija od 10. listopada 2007.

 

Amandman  6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Ova je Direktiva također usklađena sa strategijom Europa 2020. i njezinim ciljevima zaposlenja te sa strategijom koju je Komisija utvrdila u svojoj Komunikaciji naslovljenoj „Program za nove vještine i radna mjesta: europski doprinos punoj zaposlenosti1a.

 

__________________

 

1a COM(2010) 682.

Amandman  7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b) Prema podacima iz Komunikacije Komisije naslovljene „Plavi rast – mogućnosti održivog rasta u morskom i pomorskom sektoru”, „plavo” gospodarstvo predstavlja oko 5,4 milijuna radnih mjesta i stvara bruto dodanu vrijednost od gotovo 500 milijardi EUR godišnje1a.

 

__________________

 

1a (COM(2012)494).

Amandman  8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8a) Socijalni partneri u pomorskom sektoru i sektoru ribarstva postigli su sporazum od ključne važnosti za ispravnu provedbu ove Direktive. Tim se sporazumom postiže dobra ravnoteža između potrebe da se poboljšaju uvjeti rada pomoraca i potrebe da se vodi računa o posebnostima sektora.

Amandman  9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Uzimajući u obzir tehnološki napredak ostvaren posljednjih godina, posebno u odnosu na komunikacijske tehnologije, zahtjeve glede obavješćivanja i savjetovanja trebalo bi ažurirati.

(9) Uzimajući u obzir tehnološki napredak ostvaren posljednjih godina, posebno u odnosu na komunikacijske tehnologije, zahtjeve glede obavješćivanja i savjetovanja trebalo bi ažurirati i primijeniti na najbolji način, uključujući upotrebu novih tehnologija za komunikaciju na daljinu.

Amandman  10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Trebalo bi poštovati prava pomoraca obuhvaćena ovom Direktivom i priznata od strane država članica u nacionalnom zakonodavstvu kojim se provode Direktive 2008/94/EZ, 2009/38/EZ, 2002/14/EZ, 98/59/EZ i/ili 2001/23/EZ.

(10) Trebalo bi poštovati prava pomoraca obuhvaćena ovom Direktivom i priznata od strane država članica u nacionalnom zakonodavstvu kojim se provode Direktive 2008/94/EZ, 2009/38/EZ, 2002/14/EZ, 98/59/EZ i/ili 2001/23/EZ. Prijenosom ove Direktive ne bi se smjelo opravdati nikakvo nazadovanje već postojećeg stanja u državi članici.

Amandman  11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11a) Pomorci imaju pravo na sigurno i zaštićeno radno mjesto usklađeno sa sigurnosnim standardima, trebali bi imati poštene uvjete zapošljavanja, pristojne životne i radne uvjete, uključujući socijalnu zaštitu i stručno osposobljavanje.

Amandman  12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11b) Konvencijom o radu pomoraca iz 2006. utvrđuju se prava pomoraca na pristojne radne uvjete na širokom rasponu poslova te se pružaju jasna prava i zaštita na poslu za sve pomorce bez obzira na njihovu nacionalnost i zastavu broda. Cilj Konvencije jest globalnom primjenom postići pristojne radne uvjete za pomorce i osigurati poštenu konkurenciju za kvalitetne brodovlasnike.

Amandman  13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11c) Unija bi uvijek trebala stremiti poboljšanju radnih i životnih uvjeta na plovilima te iskoristiti potencijal inovacija kako bi pomorski sektor bio privlačniji pomorcima iz Unije i mladim radnicima. Stoga bi Komisija trebala izraditi program kojim bi se mlade radnike poticalo da se uključe u taj sektor.

Amandman  14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.d (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11d) Unija bi trebala težiti poboljšanju internetske komunikacije na brodovima, primjerice poboljšanjem dostupnosti interneta i jamčenjem opravdane upotrebe na plovilu kako bi se poboljšala provedba direktiva 2008/94/EZ, 2009/38/EZ, 2002/14/EZ, 98/59/EZ, 2001/23/EZ koje se izmjenjuju ovom Direktivom.

Amandman  15

Prijedlog direktive

Članak 2. – točka 1.a (nova)

Direktiva 2009/38/EZ

Članak 10. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) Članku 10. dodaje se sljedeći stavak:

 

4a. Član posebnog pregovaračkog tijela ili Europskog radničkog vijeća, ili njegov zamjenik, koji je član posade plovila za plovidbu morem ima pravo sudjelovati na sastanku posebnog pregovaračkog tijela ili Europskog radničkog vijeća ili na bilo kojem drugom sastanku u svim postupcima uspostavljenim sukladno članku 6. stavku 3. ako se u vrijeme održavanja sastanka on ne nalazi na moru ili u luci zemlje različitoj od zemlje u kojoj se nalazi sjedište poduzeća.

 

Gdjegod je to moguće, sastanci se planiraju kako bi se olakšalo sudjelovanje članova koji su članovi posada brodova duge plovidbe.

 

Kako bi se u najvećoj mjeri povećala zastupljenost radnika, nove informacijske i komunikacijske tehnologije upotrebljavaju se, kadgod je to moguće, u slučajevima kada član posebnog pregovaračkog tijela ili Europskog radničkog poduzeća ili njegov predstavnik, koji je član posade brodova duge plovidbe nije u mogućnosti prisustvovati sastanku.”

Amandman  16

Prijedlog direktive

Članak 3. – točka 1.

Direktiva 2002/14/EZ

Članak 3. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 3. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 3. stavak 3. briše se.

3. Države članice mogu odstupiti od ove Direktive putem posebnih odredaba primjenjivih na posade plovila na otvorenom moru, pod uvjetom da takve posebne odredbe jamče jednaku razinu zaštite prava na obavješćivanje i savjetovanje te njegovo učinkovito uživanje od strane odnosnih zaposlenika.

 

Amandman  17

Prijedlog direktive

Članak 4. – točka 1.

Direktiva 98/59/EZ

Članak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Članak 1. mijenja se kako slijedi:

(1) Članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a) U stavku 1. dodaje se sljedeća točka (c):

 

‘(c) „transfer“ se tumači u smislu Direktive 2001/23/EZ.“

 

(b) U članku 1. stavku 2. briše se točka (c).

U članku 1. stavku 2. briše se točka (c).

Amandman  18

Prijedlog direktive

Članak 4. – točka 2.

Direktiva 98/59/EZ

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada se očekivano kolektivno otkazivanje odnosi na članove posade broda u dugoj plovidbi, priopćenje se šalje nadležnom tijelu države pod čijom je plovilo zastavom.

Kada se očekivano kolektivno otkazivanje odnosi na članove posade broda u dugoj plovidbi, poslodavac šalje priopćenje nadležnom tijelu države pod čijom je plovilo zastavom.

Amandman  19

Prijedlog direktive

Članak 4. – točka 3.

Direktiva 98/59/EZ

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) U članku 4. umeće se sljedeći stavak 1a:

Briše se.

1a. Kada se očekivano kolektivno otkazivanje odvija u vezi s prijenosom broda duge plovidbe ili iz njega proizlazi, države članice mogu, nakon konzultacija sa socijalnim partnerima, nadležnom tijelu javne vlasti dodijeliti ovlast da odstupa, u potpunosti ili dijelom, od roka predviđenog u stavku 1. u sljedećim situacijama:

 

(a) predmet prijenosa sastoji se isključivo od jednog broda duge plovidbe ili više njih,

 

(b) poslodavac upravlja samo jednim brodom duge plovidbe.

 

Amandman  20

Prijedlog direktive

Članak 5. – točka 1.

Direktiva 2001/23/EZ

Članak 1. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

2. Ne dovodeći u pitanje stavak 3., ova se Direktiva primjenjuje onda i u onolikoj mjeri u kojoj se poduzeće, pogon ili dio poduzeća ili pogona koji se prenosi nalazi na teritorijalnom području primjene Ugovora.

 

Amandman  21

Prijedlog direktive

Članak 5. – točka 2.

Direktiva 2001/23/EZ

Članak 1. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Ova se Direktiva primjenjuje na prijenos broda duge plovidbe koji je registriran u državi članici i/ili plovi pod zastavom države članice i predstavlja poduzeće, pogon ili dio poduzeća ili pogona u smislu ove Direktive, čak i onda kada se ne nalazi na teritorijalnom području primjene Ugovora.

3. Ova se Direktiva primjenjuje na prijenos broda duge plovidbe koji je dio prijenosa poduzeća, pogona ili dijela poduzeća ili pogona u smislu stavaka 1. i 2., pod uvjetom da se cesionar nalazi odnosno da preneseno poduzeće, pogon ili dio poduzeća ili pogona ostaje na teritorijalnom području primjene Ugovora.

 

Ova se Direktiva ne primjenjuje ako se predmet prijenosa sastoji isključivo od jednog broda duge plovidbe ili više njih;

Amandman  22

Prijedlog direktive

Članak 5. – točka 3.

Direktiva 2001/23/EZ

Članak 1. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3) Dodaje se sljedeći stavak 4.:

Briše se.

4. Države članice mogu, nakon konzultacija sa socijalnim partnerima, predvidjeti da se Poglavlje II. ove Direktive ne primjenjuje u sljedećim slučajevima:

 

a) predmet prijenosa sastoji se isključivo od jednog broda duge plovidbe ili više njih,

 

b) poduzeće ili pogon koji se prenosi upravlja samo jednim brodom duge plovidbe.

 

Amandman  23

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice donose zakone i ostale propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije 5 godina od datuma stupanja na snagu ove Direktive. Države članice Komisiji odmah priopćuju tekst tih odredaba.

1. Države članice donose zakone i ostale propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije dvije godine od datuma stupanja na snagu ove Direktive. Države članice Komisiji odmah priopćuju tekst tih odredaba.

  • [1]  Sl L 226 od 16.7.2014., str. 35.
    2 SL L 174 od 7.6.2014., str. 50.

EXPLANATORY STATEMENT

This Commission proposal seeks to improve working conditions for seafarers working on vessels flying the flag of one of the 28 EU Member States while taking proper account of the specific features of the maritime sector. This involves amending the five existing directives from whose scope seafarers are or may be excluded. The Commission draws attention to the fact that the exclusions applying to seafarers in the five directives was not provided for in the Commission’s initial proposals but were the outcome of negotiations with the other partners.

The five directives are: Directive 2008/94/EC relating to the protection of employees in the event of the insolvency of their employer; Directive 2009/38/EC on the establishment of a European Works Council; Directive 2002/14/EC establishing a general framework for informing and consulting employees; Directive 98/59/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to collective redundancies; and Directive 2001/23/EC relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings.

A draft report on this proposal was rejected by the Committee on Employment and Social Affairs at the end of the last parliamentary term. This was largely due to the fact that the draft report was drawn up in a great hurry because of a lack of time.

The situation has changed since then, however, as a vital agreement on the Commission proposal was reached by the main EU-level social partners a few weeks ago. The rapporteur warmly welcomes the progress brought by that agreement, which puts an end to a situation in which seafarers were discriminated against and to unfair competition between those Member States which wished to improve working conditions and therefore did not apply the exclusions, or applied very few, and those which applied them all. She also welcomes the balance that the social partners have struck between better worker protection and maintaining the competitiveness of the maritime sector, which is of key importance to the EU’s future.

The rapporteur would like to thank the social partners for their joint efforts, which will make the maritime sector, which has lost some of its pulling power in recent years, more attractive. Better working conditions for seafarers will give the sector a boost and will help to achieve the goal set in the Commission's Blue Paper of 10 October 2007 of increasing the number of workers in the maritime and fisheries sector and improving their working conditions (the former cannot be achieved without the latter).

The rapporteur would also draw attention to the work carried out with the shadow rapporteurs of all the political groups in the Committee on Employment and Social Affairs. She would like to thank them for putting forward their positions and thus enabling her to take the greatest possible account of the different views held within the committee in her draft report.

On the above basis, the rapporteur would ask you to endorse this report.

MIŠLJENJE oDBORA ZA RIBARSTVO (02.03.2015)

upućeno Odboru za zapošljavanje

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pomorcima kojom se izmjenjuju direktive 2008/94/EZ, 2009/38/EZ, 2002/14/EZ, 98/59/EZ i 2001/23/EZ
(COM(2013)0798 – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Liadh Ní Riada

SHORT JUSTIFICATION

The Committee on Fisheries:

-       welcomes the Commission proposal, submitted on 19 November 2013, for a directive aiming to enhance the rights of seafarers by amending five directives relating to employees’ rights in order to bring seafarers within their scope;

-       welcomes this attempt to create a true level playing field for those affected by the existing derogations and notes that as well as the full application to seafarers of the relevant directives, seafarers should be afforded all the same rights as shore-based employees in terms of equal pay for equal work, irrespective of nationality, place of residence, race, gender, sexual orientation, disability or age;

-       calls on the Commission, as it attempts to make working conditions in this sector more appealing, in line with the new agenda for jobs and growth, to encourage and provide incentivises to young people to take up professions in the maritime and fisheries sectors in order to reverse the current decline in the numbers of young Union citizens entering certain maritime professions, and retain skilled workers;

-       stresses that employment law should apply to everyone, regardless of their work place; calls on the Commission and the Member States to guarantee decent wages and pensions to all seafarers, irrespective of their nationality or place of residence;

-       calls for any provisions establishing better working and social conditions to be accompanied by investment in training, research, education, the promotion of health and safety, entrepreneurship and innovation in order to address the shortage of seafaring employees in the Union;

-       asks the Commission to encourage all Member States to ratify the ILO maritime labour convention[1] with regard to their European and non-European territories;

-       emphasises the importance and potential of maritime clusters and urges the Commission to research and harness their potential by providing employment, boosting the sector and rejuvenating rural communities;

-       stresses the need for transparent and systematic data collection in the fisheries and maritime sector and encourages the Commission to put forward feasible but ambitious timelines for the studies referred to in its impact assessment; notes the need for the establishment of an official database to ensure the collection of appropriate and reliable data at a Union level;

-       calls on the Commission to ensure legal certainty regarding contracts and contractual relations and asks the Commission to monitor social dumping in the fisheries and maritime sector;

-       welcomes the progressive working relationship between the social partners European Transport Workers’ federation and the European Shipowners’ Community Associations and asks the Commission to take into account the views of those directly involved in the fisheries and maritime sector;

-       stresses that there may be concerns relating to a 'one-size fits all' approach; welcomes the exclusion of micro-enterprises and invites the Commission to report back on any outstanding issues following the successful implementation of the amendments to the five directives relating to employees’ rights that are the subject of amendment;

-       notes that small and family-run enterprises may require additional support to adapt to changing regulation and calls on the Commission to facilitate this transition;

-       notes that, despite the enormous strides made in terms of on-board technology on ships, some smaller enterprises may be in need of upgrades to enable them to fulfil the new guidelines; calls on the Commission to facilitate the introduction of such upgrades;

-       emphasises the importance of rejuvenating the fisheries and maritime sector, and while welcoming this important development in employment law, stresses that much more needs to be done in order to ensure the future of that sector in the Union.

AMANDMANI

Odbor za ribarstvo poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) U skladu s člankom 153. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) Europski parlament i Vijeće mogu, poštujući redovitu zakonodavnu proceduru, donijeti putem direktiva, minimalne zahtjeve za postupnu provedbu kojoj je cilj poboljšanje uvjeta rada, zaštite radnika ukoliko im je prekinut ugovor o radu, obavješćivanja i savjetovanja radnika, te radne okoline kako bi se zaštitilo zdravlje i sigurnost radnika. Takvim direktivama mora se izbjegavati nametanje administrativnih, financijskih i pravnih ograničenja na način koji bi priječio stvaranje i razvoj malih i srednjih poduzeća.

(1) U skladu s člankom 153. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) Europski parlament i Vijeće mogu, poštujući redovitu zakonodavnu proceduru, donijeti putem direktiva, minimalne zahtjeve za postupnu provedbu kojoj je cilj poboljšanje uvjeta rada, zaštite radnika ako im je prekinut ugovor o radu, obavješćivanja i savjetovanja radnika, te radne okoline kako bi se zaštitilo zdravlje i sigurnost radnika. Takvim direktivama mora se izbjegavati nametanje administrativnih, financijskih i pravnih ograničenja na način koji bi priječio stvaranje i razvoj malih i srednjih poduzeća, koja su najviše zaslužna za otvaranje radnih mjesta u EU-u.

 

Amandman  2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) U zelenoj knjizi Komisije iz 2006. pod naslovom „Prema budućoj pomorskoj politici Unije” već je naglašena važnost izrade integriranog pravnog okvira radi poboljšanja konkurentnosti tog sektora.

Amandman  3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Ukoliko postojanje i/ili mogućnost uvođenja izuzeća nije opravdano objektivnim razlozima, trebalo bi ih ukinuti.

(3) Ako postojanje i/ili mogućnost uvođenja izuzeća nije opravdano objektivnim razlozima, trebalo bi ih ukinuti kako bi se svim radnicima jamčila jednaka prava i izbjegao svaki oblik nepoštenog natjecanja i socijalnog dampinga.

Amandman  4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) Isključivanje pomoraca iz direktiva kojima se uređuju prava radnika moglo bi dovesti do nejednakog postupanja s njima i nepoštenog natjecanja među državama članicama.

Amandman  5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b) Pomorcima i radnicima na kopnu trebaju se jamčiti ista prava i jednaka plaća za jednak rad bez ikakvih razlika. Potrebno je promicati i stvaranje pomorskih klastera, potičući pritom uključivanje mladih u pomorski i ribarski sektor.

Amandman  6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Trenutačno pravno stanje omogućuje različit tretman iste kategorije radnika od strane različitih država članica, i to prema tome primjenjuju li te države članice mogućnost izuzeća koju predviđa sadašnje zakonodavstvo. Velik broj država članica primjenjuje izuzeće u ograničenom opsegu.

(5) Trenutačno pravno stanje omogućuje različit tretman iste kategorije radnika od strane različitih država članica, i to prema tome primjenjuju li te države članice mogućnost izuzeća koju predviđa sadašnje zakonodavstvo. Velik broj država članica primjenjuje izuzeće u ograničenom opsegu, pri čemu ih samo osam nije primijenilo ni na koji način, što dovodi do nejednakog postupanja s pomorcima u Uniji.

Amandman  7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a) Poboljšanje radnih uvjeta pomoraca, što iziskuje višesektorski pristup, podrazumijeva da se vodi računa o posebnostima svakog sektora, npr. sektora malog i priobalnog ribarstva.

Amandman  8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b) Trebalo bi poticati osposobljavanje u svim sektorima vodeći pritom računa o posebnostima svakog od njih, poput sektora malog i priobalnog ribarstva, i koristeći se fleksibilnijim mjerama u okviru kojih bi iskustvo ili praksa mogli poslužiti kao sredstva za stjecanje strukovnih kvalifikacija, te potaknuti osposobljavanje i stjecanje vještina prilagođeno pojedinačnom sektoru.

Amandman  9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Komisija je 10. listopada 2007. predstavila svoje viđenje Integrirane pomorske politike za Europsku uniju, „Plavu knjigu.”27 U njemu se uviđa da su sva pitanja koja se odnose na oceane i mora Europe međusobno povezana, te da se politike vezane uz more moraju razvijati na integriran i koherentan način ukoliko žele postići zacrtane rezultate.

(6) Ova je Direktiva u skladu sa strategijom Europa 2020. Nadalje, Komisija je 10. listopada 2007. predstavila svoje viđenje Integrirane pomorske politike za Europsku uniju, „Plavu knjigu.”27 U njemu se uviđa da su sva pitanja koja se odnose na oceane i mora Europe međusobno povezana, te da se politike vezane uz more moraju razvijati na integriran i koherentan način ako se njima želi postići zacrtane rezultate.

__________________

__________________

27 COM(2007) 575 završna verzija od 10. listopada 2007.

27 COM(2007) 575 završna verzija od 10. listopada 2007.

Amandman  10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) U Plavoj knjizi28 naglašena je potreba da se povisi broj i kvaliteta pomorskih radnih mjesta za europske građane, te važnost poboljšanja uvjeta rada na plovilima.

(7) U plavoj knjizi28 ističe se potreba da se povisi broj i kvaliteta pomorskih radnih mjesta za europske građane te važnost poboljšanja uvjeta rada na plovilima, između ostalog, ulaganjem u istraživanje, obrazovanje, osposobljavanje, zdravlje i sigurnost. Ova se Direktiva bavi obama tim pitanjima.

__________________

__________________

28 COM(2007) 575 završna verzija od 10. listopada 2007.

28 COM(2007) 575 završna verzija od 10. listopada 2007.

Amandman  11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Ova je Direktiva usklađena sa strategijom Europa 2020. te s Programom Komisije za nove vještine i radna mjesta: europski doprinos punoj zaposlenosti. Međutim, potrebno je voditi računa o tome da rad na moru mladima nije privlačan. Zato bi Komisija trebala izraditi plan kojim će se mlade poticati da se uključe u taj sektor.

Amandman  12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) Iako je širenje područja primjene tih direktiva i na pomorce napredak, riječ je o prvom koraku jer se u pravo Unije još treba prenijeti Međunarodna konvencija o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže osoblja na ribarskim brodovima i Konvencija MOR-a br. 188. o radu u ribarstvu, kao što je već učinjeno za osobe koje rade u sektoru pomorskog prometa.

Amandman  13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10b) Primjena ove Direktive ne bi trebala povećati administrativno opterećenje za mala i srednja poduzeća te mikropoduzeća u tom sektoru.

Amandman  14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a) Komisija bi hitno trebala ponovno razmotriti prijedlog direktive o radnim uvjetima pomoraca koji je 2004. povučen i na taj način posvetiti posebnu pozornost stanju u tom sektoru. Razna prava zastave dovode do socijalnog dampinga i konkurencije među radnicima koja se Direktivom o upućivanju radnika ne može pravno urediti.

Amandman  15

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Direktiva 2009/38/EZ

Članak 6. – stavak 2. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U članak 6. stavak 2. umeće se sljedeća točka:

 

„(da) Kada je riječ o pomorcima koji su članovi Europskog radničkog vijeća ili posebnih pregovaračkih tijela, sporazumom se vodi računa o ograničenjima koja proizlaze iz njihove česte odsutnosti na morima ili u lukama država u kojima njihova poduzeća nemaju sjedište.”

Amandman  16

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Direktiva 2002/14/EZ

Članak 4. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članku 4. dodaje se sljedeći stavak:

 

„4.(a) Države članice brinu se za to da se članove posade može obavijestiti ili da se s njima može savjetovati na daljinu elektroničkim komunikacijskim uređajima.”

Amandman  17

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Direktiva 98/59/EZ

Članak 4. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) Članku 4. dodaje se sljedeći stavak:

 

„4.(a) Ova se Direktiva ne odnosi ni na koju odredbu iz nacionalnog prava ili kolektivnih ugovora o kolektivnim otpuštanjima članova posade, pod uvjetom da razina zaštite koja se tim odredbama jamči nije niža od razine zaštite iz ove Direktive.”

Amandman  18

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice donose zakone i ostale propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije 5 godina od datuma stupanja na snagu ove Direktive. Države članice Komisiji odmah priopćuju tekst tih odredaba.

1. Države članice donose zakone i ostale propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije dvije godine od datuma stupanja na snagu ove Direktive. Države članice Komisiji odmah priopćuju tekst tih odredaba.

POSTUPAK

Naslov

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pomorcima i izmjenama Direktiva 2008/94/EZ, 2009/38/EZ, 2002/14/EZ, 98/59/EZ i 2001/23/EZ

Referentni dokumenti

COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

21.11.2013

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

21.11.2013

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Liadh Ní Riada

4.9.2014

Razmatranje u odboru

5.11.2014

4.12.2014

21.1.2015

 

Datum usvajanja

24.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

José Blanco López, Ole Christensen, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné

  • [1]               The International Labour Organisation's Maritime Labour Convention, 2006.

POSTUPAK

Naslov

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pomorcima i izmjenama Direktiva 2008/94/EZ, 2009/38/EZ, 2002/14/EZ, 98/59/EZ i 2001/23/EZ

Referentni dokumenti

COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)

Datum podnošenja EP-u

18.11.2013

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

21.11.2013

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

21.11.2013

PECH

21.11.2013

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

TRAN

16.7.2014

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Elisabeth Morin-Chartier

17.9.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

2.12.2014

22.1.2015

26.2.2015

 

Datum usvajanja

1.4.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eleonora Evi, Jens Nilsson, Massimo Paolucci

Datum podnošenja

9.4.2015