Pranešimas - A8-0127/2015Pranešimas
A8-0127/2015

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl jūrininkų, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2008/94/EB, 2009/38/EB, 2002/14/EB, 98/59/EB ir 2001/23/EB

9.4.2015 - (COM(2013) 0798 – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD)) - ***I

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėja: Elisabeth Morin-Chartier


Procedūra : 2013/0390(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0127/2015
Pateikti tekstai :
A8-0127/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl jūrininkų, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2008/94/EB, 2009/38/EB, 2002/14/EB, 98/59/EB ir 2001/23/EB

(COM(2013) 0798 – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0798),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 153 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0409/2013),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–       atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 3 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Žuvininkystės komiteto nuomonę (A8-0127/2015),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 153 straipsnį Europos Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, gali direktyvomis nustatyti būtinus laipsniško įgyvendinimo reikalavimus siekiant gerinti darbo sąlygas, darbuotojų apsaugą nutraukus darbo sutartį, darbuotojų informavimą ir konsultavimąsi su jais ir darbo sąlygas, siekiant saugoti darbuotojų sveikatą ir užtikrinti saugą. Tokiose direktyvose privaloma vengti nustatyti administracinius, finansinius ir teisinius apribojimus, galinčius varžyti mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimą ir plėtojimą;

(1) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 153 straipsnį Europos Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, gali direktyvomis nustatyti būtinus laipsniško įgyvendinimo reikalavimus siekiant gerinti darbo sąlygas, darbuotojų apsaugą nutraukus darbo sutartį, darbuotojų informavimą ir konsultavimąsi su jais ir darbo sąlygas, siekiant saugoti darbuotojų sveikatą ir užtikrinti saugą. Tokiose direktyvose privaloma vengti užkrauti pernelyg dideles išlaidas, nustatyti administracinius, finansinius ir teisinius apribojimus, galinčius varžyti mažųjų ir vidutinių įmonių ir šeimos įmonių kūrimą ir plėtojimą, nes šios įmonės, sukuriančios 85 proc. visų naujų darbo vietų Europos Sąjungoje, yra tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo varomoji jėga;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) jau 2006 m. Komisijos žaliojoje knygoje „Link Europos Sąjungos būsimos jūrų politikos“ pabrėžta, kaip svarbu nustatyti integruotą teisinę sistemą, kad šį sektorių būtų galima padaryti konkurencingesnį;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) jei nėra objektyvių priežasčių išimtims ir (arba) galimybei jas taikyti pateisinti, jos turėtų būti panaikintos;

(3) jei nėra objektyvių priežasčių išimtims ir (arba) galimybei jas taikyti pateisinti, be to, jeigu dėl tų išimčių jūrininkai atsiduria diskriminacinėje padėtyje, tokias išimtis numatančios priemonės turėtų būti panaikintos;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) dėl dabartinės teisinės padėties skirtingose valstybėse narėse nevienodai traktuojami tos pačios kategorijos darbuotojai priklausomai nuo to, ar tos valstybės narės taiko išimtis ir nukrypti leidžiančias nuostatas pagal galiojančius teisės aktus. Dauguma valstybių narių išimtis taikė retai;

(5) dėl dabartinės teisinės padėties, iš dalies susidariusios todėl, kad jūrininko profesija specifinė, skirtingose valstybėse narėse nevienodai traktuojami tos pačios kategorijos darbuotojai priklausomai nuo to, ar tos valstybės narės taiko išimtis ir nukrypti leidžiančias nuostatas pagal galiojančius teisės aktus, ar ne. Dauguma valstybių narių tas išimtis ir nukrypti leidžiančias nuostatas taikė retai, o aštuonios valstybės narės1a visiškai jų nenaudoja ir taiko jūrininkams kolektyvines sutartis, kuriose nustatyta tam tikro lygio apsauga. Be to, 2013 m. rugpjūčio mėn. įsigaliojus TDO konvencijai dėl darbo jūrų laivyboje, buvo žengtas teisingas žingsnis tarptautiniu mastu užtikrinant vienodas sąlygas tam tikrų (bet ne visų) darbuotojų teisių srityje. Be to, dėl išimčių gali būti iškreipta konkurencija tarp valstybių narių, todėl tam reikia užkirsti kelią, o Sąjungoje turi būti užtikrintos vienodos veiklos sąlygos;

 

__________________

 

1a Bulgarija, Čekijos Respublika, Ispanija, Prancūzija, Austrija, Lenkija, Slovėnija ir Švedija.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) mėlynojoje knygoje28 pabrėžiama būtinybė didinti jūrų sektoriaus darbo vietų skaičių ir kokybę Europos piliečiams ir gerinti darbo sąlygas laivuose;

(7) ši direktyva visiškai atitinka mėlynąją knygą, kurioje pabrėžiama būtinybė didinti jūrų sektoriaus darbo vietų skaičių ir kokybę Europos piliečiams ir gerinti darbo sąlygas laivuose, be kita ko, investuojant į mokslinius tyrimus, švietimą, mokymą, sveikatą ir saugą.

_________________

 

28 2007 m. spalio 10 d. COM(2007) 575 galutinis.

 

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) ši direktyva taip pat atitinka strategiją „Europa 2020 m.“ ir jos užimtumo tikslus bei strategiją, kurią Komisija pateikė savo komunikate pavadinimu „Naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkė. Europos pastangos kiekvienam suteikti darbą“1a;

 

__________________

 

1a COM(2010) 682.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b) kaip nurodyta Komisijos komunikate „Mėlynasis augimas. Tvaraus jūrų ir jūrininkystės sektoriaus augimo galimybės“, mėlynojoje ekonomikoje yra sukurta apie 5,4 mln. darbo vietų, o bendros pridėtinės vertės per metus sukuriama beveik už 500 mlrd. eurų1a,

 

__________________

 

1a (COM(2012) 494).

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8a) jūrų ir žuvininkystės sektoriaus socialiniai partneriai sudarė susitarimą, kuris labai svarbus siekiant tinkamai įgyvendinti šią direktyvą. Tame susitarime užtikrinamas tinkamas būtinybės gerinti jūrininkų darbo sąlygas ir poreikio atsižvelgti į atitinkamo sektoriaus ypatumus balansas;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) atsižvelgiant į pastarųjų metų technologijų plėtrą, ypač susijusią su ryšių technologijomis, turėtų būti atnaujinti teisės į informaciją ir konsultacijas reikalavimai;

(9) atsižvelgiant į pastarųjų metų technologijų plėtrą, ypač susijusią su ryšių technologijomis, teisės į informaciją ir konsultacijas reikalavimai turėtų būti atnaujinti ir taikomi tinkamiausiu būdu, be kita ko, pasitelkiant naujas nuotolinio ryšio technologijas;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) turėtų būti paisoma jūrininkų teisių, kurias apima ši direktyva ir kurias valstybės narės pripažino nacionalinės teisės aktuose, kuriais įgyvendinamos direktyvos 2008/94/EB, 2009/38/EB, 2002/14/EB, 98/59/EB ir (arba) 2001/23/EB;

(10) turėtų būti paisoma jūrininkų teisių, kurias apima ši direktyva ir kurias valstybės narės pripažino nacionalinės teisės aktuose, kuriais įgyvendinamos direktyvos 2008/94/EB, 2009/38/EB, 2002/14/EB, 98/59/EB ir (arba) 2001/23/EB. Šios direktyvos nuostatų perkėlimu neturėtų būti pateisinamas joks konkrečioje valstybėje narėje jau nusistovėjusios padėties pablogėjimas;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11a) jūrininkai turi teisę į saugią ir patikimą, saugos standartus atitinkančią darbo vietą, jiems turėtų būti suteiktos teisingos įdarbinimo sąlygos ir tinkamos gyvenimo bei darbo sąlygos, įskaitant socialinę apsaugą ir profesinį mokymą;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b) 2006 m. konvencijoje dėl darbo jūrų laivyboje numatyta jūrininkų teisė į tinkamas darbo sąlygas įvairiais aspektais, taip pat numatytos nuoseklios visų jūrininkų, nepriklausomai nuo jų pilietybės ir to, su kokia vėliava plaukioja laivas, teisės ir apsauga darbe. Šios konvencijos tikslas – taikant ją pasauliniu mastu pasiekti tinkamas jūrininkų darbo sąlygas ir užtikrinti sąžiningą laivų savininkų konkurenciją;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11c) Sąjunga turėtų nuolat siekti gerinti darbo ir gyvenimo sąlygas laivuose ir išnaudoti inovacijų galimybes, kad jūrų sektorius taptų patrauklesnis Sąjungos jūrininkams, įskaitant jaunus darbuotojus. Todėl Komisija turėtų parengti darbotvarkę, kuri padėtų motyvuoti jaunimą imtis veiklos šiame sektoriuje;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 d konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11d) Sąjunga turėtų siekti gerinti internetinį ryšį laivuose, pavyzdžiui, gerindama prieigą prie interneto ir užtikrindama jo tinkamą naudojimą laivuose, kad būtų galima geriau įgyvendinti direktyvas 2008/94/EB, 2009/38/EB, 2002/14/EB, 98/59/EB ir 2001/23/EB, kurias iš dalies keičia ši direktyva;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Direktyva 2009/38/EB

10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a) 10 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„4a. Specialaus derybų organo ar Europos darbų tarybos narys arba jo atstovas, kuris yra jūrų laivo įgulos narys, turi teisę dalyvauti specialaus derybų organo arba Europos darbų tarybos posėdyje ar bet kuriame kitame posėdyje taikant pagal 6 straipsnio 3 dalį nustatytą procedūrą, jeigu jis tuo metu, kai vyksta posėdis, nėra išplaukęs į jūrą arba nėra valstybės, kuri nėra įmonės buveinės valstybė, uoste.

 

Posėdžiai, kai tik įmanoma, suplanuojami taip, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos dalyvauti nariams, kurie yra jūrų laivų įgulų nariai.

 

Siekiant užtikrinti kuo didesnes darbuotojų atstovavimo galimybes, jei specialiojo derybų organo arba Europos darbų tarybos narys arba jo atstovas, kuris yra jūrų laivo įgulos narys, neturi galimybės atvykti į posėdį, kai tai įmanoma, naudojamasi naujomis informacinėmis ir ryšių technologijomis.“

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2002/14/EB

3 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

„3. Valstybės narės gali nukrypti nuo šios direktyvos, taikydamos specialias nuostatas atviroje jūroje kursuojančių laivų įguloms, jei tokiomis specialiomis nuostatomis užtikrinama atitinkamų darbuotojų lygiavertė teisė į informaciją ir konsultacijas ir veiksmingas naudojimasis ja.“

 

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 punktas

Direktyva 98/59/EB

1 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1) 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalyje įterpiamas c punktas:

 

„c) „perdavimas“ aiškinamas pagal Direktyvą 2001/23/EB.“

 

b) 1 straipsnio 2 dalies c punktas išbraukiamas.

1 straipsnio 2 dalies c punktas išbraukiamas.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 punktas

Direktyva 98/59/EB

3 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Jei numatomas kolektyvinis atleidimas yra susijęs su jūrų laivo įgulos nariais, apie tai pranešama valstybės, su kurios vėliava laivas plaukioja, kompetentingai institucijai.“

„Jei numatomas kolektyvinis atleidimas yra susijęs su jūrų laivo įgulos nariais, darbdavys apie tai praneša valstybės, su kurios vėliava laivas plaukioja, kompetentingai institucijai.“

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 punktas

Direktyva 98/59/EB

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3) 4 straipsnyje įterpiama 1a dalis:

Išbraukta.

„1a. Jei numatomi kolektyviniai įgulos narių atleidimai, kai atleidimas yra susijęs su laivo perdavimu arba yra būtinas dėl jūrų laivo perdavimo, valstybės narės, pasikonsultavusios su socialiniais partneriais, gali suteikti kompetentingoms valdžios institucijoms teisę taikyti visiškai arba iš dalies nukrypti leidžiančią nuostatą nuo 1 dalyje nurodyto laikotarpio, jei

 

a) perduodamas išimtinai vienas arba keli jūrų laivai,

 

b) darbdavys eksploatuoja tik vieną jūrų laivą.“

 

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2001/23/EB

1 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) 2 dalis pakeičiama taip:

Išbraukta.

„2. Ši direktyva taikoma nepažeidžiant 3 dalies tais atvejais, kai perduodama įmonė, verslas arba įmonės ar verslo dalis yra Sutarties taikymo teritorinėje erdvėje.“

 

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 punktas

Direktyva 2001/23/EB

1 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Ši direktyva taikoma jūrų laivo, registruoto valstybėje narėje ir (arba) plaukiojančio su valstybės narės vėliava ir laikomo įmone, verslu arba įmonės ar verslo dalimi pagal šią direktyvą, perdavimui, net jei jis nėra Sutarties taikymo teritorinėje erdvėje.

3. Ši direktyva taikoma jūrų laivo perdavimui, susijusiam su įmonės, verslo arba įmonės ar verslo dalies, kaip apibrėžta 1 ir 2 dalyse, perdavimu, jeigu perėmėjas yra Sutarties taikymo teritorinėje erdvėje arba jeigu perduodama įmonė, verslas arba įmonės ar verslo dalis lieka Sutarties taikymo teritorinėje erdvėje.

 

Ši direktyva netaikoma, jeigu perduodamas išimtinai vienas arba keli jūrų laivai.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2001/23/EB

1 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3) Įterpiama 4 dalis:

Išbraukta.

„4. Valstybės narės, pasikonsultavusios su socialiniais partneriais, gali nustatyti, kad šios direktyvos II skyrius netaikomas, jei

 

a) perduodamas išimtinai vienas arba keli jūrų laivai,

 

b) perduodama įmonė eksploatuoja vieną jūrų laivą.“

 

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad šiai direktyvai įgyvendinti būtini įstatymai ir kiti teisės aktai įsigaliotų per 5 metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai šių nuostatų tekstus.

1. Valstybės narės užtikrina, kad šiai direktyvai įgyvendinti būtini įstatymai ir kiti teisės aktai įsigaliotų per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai šių nuostatų tekstus.

  • [1]  OL C 226, 2014 7 16, p. 35.
  • [2]  OL C 174, 2014 6 7, p. 50.

AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymo tikslas – pagerinti su bet kurios iš 28 Europos Sąjungos valstybių narių vėliava plaukiojančiuose laivuose dirbančių jūrininkų darbo sąlygas, visapusiškai atsižvelgiant į šiam veiklos sektoriui būdingus ypatumus. Taigi, šiuo pasiūlymu dėl direktyvos redaguojamos penkios anksčiau priimtos direktyvos, į kurių taikymo sritį jūrininkai nebuvo įtraukti. Komisija pažymi, kad penkiose direktyvose nustatytos jų netaikymo jūrininkams nuostatos į Komisijos pirminius pasiūlymus nebuvo įtrauktos ir kad tos nuostatos buvo įtrauktos po derybų su kitais partneriais.

Penkios minimos direktyvos yra Direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam, Direktyva 2009/38/EB dėl Europos masto darbo tarybos steigimo, Direktyva 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo, Direktyva 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo ir Direktyva 2001/23/EB dėl darbuotojų teisių apsaugos įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju.

Praėjusios kadencijos pabaigoje Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas atmetė pranešimo dėl šio pasiūlymo projektą. Pagrindinės nesėkmės priežastys – laiko stoka ir skubos sąlygos, kuriomis tą pranešimą teko rengti.

Dabar pasikeitė aplinkybės: prieš kelias savaites pagrindiniai socialiniai partneriai ES lygmeniu pasiekė esminį susitarimą dėl šio Komisijos pasiūlymo. Pranešėja labai palankiai vertina šį susitarimą, nes jis sudaro sąlygas žengti į priekį, ištaisyti diskriminacinę jūrininkų padėtį ir panaikinti nesąžiningą konkurenciją tarp tų valstybių narių, kurios teikia pirmenybę geresnėms darbo sąlygoms ir netaiko visų arba bent didesnės dalies jūrininkų neįtraukimo nuostatų, ir tų valstybių narių, kurios taiko visas tas nuostatas. Pranešėja taip pat labai palankiai vertina geresnės darbuotojų apsaugos ir jūrininkystės sektoriaus, svarbaus Europos Sąjungos ateičiai, konkurencingumo balansą, kurį socialiniai partneriai sugebėjo rasti.

Pranešėja taip pat dėkinga socialiniams partneriams už jų bendrą darbą, kuris atvers galimybes padidinti jūrų sektoriaus, kuriam jau keletą metų trūksta populiarumo, patrauklumą. Ji pabrėžia, kad jūrininkų darbo sąlygų pagerinimas suteiks naujų paskatų šiam sektoriui, ir mano, kad tai padės pasiekti 2007 m. spalio 10 d. Komisijos paskelbtoje mėlynojoje knygoje nustatytą tikslą kiekybiškai padidinti jūrų ir žuvininkystės sektoriaus darbuotojų skaičių ir kokybiškai pagerinti jų darbo sąlygas – pirmojo tikslo negalima pasiekti nepasiekus antrojo.

Pranešėja taip pat labai teigiamai vertina visų frakcijų šešėlinių pranešėjų bendradarbiavimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitete. Ji dėkoja jiems už išreikštas pozicijas, nes tai leido atsižvelgti į įvairius opius klausimus ir juos geriau įtraukti į pranešimo projektą.

Pranešėja ragina visus pritarti šiam pranešimo projektui, atsižvelgiant į išdėstytus tikslus ir taikytą metodą.

Žuvininkystės komiteto NUOMONĖ (2.3.2015)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl jūrininkų, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2008/94/EB, 2009/38/EB, 2002/14/EB, 98/59/EB ir 2001/23/EB
(COM(2013) 0798 – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD))

Nuomonės referentė: Liadh Ní Riada

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Žuvininkystės komitetas:

–       palankiai vertina 2013 m. lapkričio 19 d. Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos, kuria siekiama suteikti jūrininkams daugiau teisių iš dalies pakeičiant penkias direktyvas, susijusias su darbuotojų teisėmis, kad jų taikymo sritis apimtų ir jūrininkus;

–       palankiai vertina šį bandymą sudaryti vienodas sąlygas subjektams, kuriuos veikia esamos nukrypti leidžiančios nuostatos, ir pažymi, kad jūrininkams ne tik turėtų būti visapusiškai taikomos atitinkamos direktyvos, bet ir turėtų būti suteikiamos tos pačios teisės, kaip ir krante esantiems darbuotojams, turint mintyje vienodą užmokestį už vienodą darbą, nesvarbu, kokia jų pilietybė, gyvenamoji vieta, rasė, lytis, seksualinė orientacija, negalia ar amžius;

–       ragina Komisiją bandant sudaryti patrauklesnes darbo šiame sektoriuje sąlygas, laikantis naujos darbo vietų kūrimo ir augimo darbotvarkės, skatinti jaunimą ir teikti jam paskatas rinktis su jūrų ir žuvininkystės sektoriais susijusias profesijas, kad šiuo metu mažėjančio jaunų Sąjungos piliečių, kurie renkasi tam tikras jūrines profesijas, skaičiaus tendencija pasikeistų ir būtų išlaikyti kvalifikuoti darbuotojai;

–       pabrėžia, kad darbo teisė turėtų būti taikoma visiems nepriklausomai nuo jų darbo vietos; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti visiems jūrininkams deramus atlyginimus ir pensijas, nesvarbu, kokia jų pilietybė ar gyvenamoji vieta;

–       ragina, kad nuostatas dėl geresnių darbo ir socialinių sąlygų lydėtų investicijos į mokymą, mokslinius tyrimus, švietimą, sveikatos ir saugos skatinimą, verslumą ir inovacijas, kad būtų galima spręsti jūrininkų trūkumo Sąjungoje klausimą;

–       prašo Komisiją paraginti visas valstybes nares ratifikuoti TDO konvenciją dėl darbo jūrų laivyboje[1] atsižvelgiant į jų europines ir neeuropines teritorijas;

–       pabrėžia jūrų kompetencijos centrų svarbą ir potencialą ir primygtinai ragina Komisiją moksliškai ištirti ir panaudoti šį potencialią suteikiant darbo, skatinant sektorių ir atjauninant kaimo bendruomenes;

–       pabrėžia būtinybę skaidriai ir sistemingai rinkti žuvininkystės ir jūrų sektoriaus duomenis ir ragina Komisiją pateikti įmanomus įvykdyti, tačiau ambicingus tyrimų, minimų jos poveikio vertinime, terminus; pabrėžia būtinybę sukurti oficialią duomenų bazę siekiant užtikrinti tinkamų ir patikimų duomenų rinkimą Sąjungos lygmeniu;

–       ragina Komisiją užtikrinti teisinį tikrumą, susijusį su sutartimis ir sutartiniais santykiais, ir prašo Komisijos stebėti socialinį dempingą žuvininkystės ir jūrų sektoriuje;

–       palankiai vertina pažangius Europos transporto darbuotojų federacijos ir Europos bendrijos laivų savininkų asociacijos darbo santykius ir prašo Komisijos atsižvelgti į subjektų, tiesiogiai susijusių su žuvininkystės ir jūrų sektoriumi, nuomones;

–       pabrėžia, kad gali būti sunkumų, susijusių su požiūriu, kad esama vieno visiems tinkamo sprendimo; palankiai vertina tai, kad neįtraukiamos labai mažos įmonės, ir ragina Komisiją pateikti ataskaitą dėl visų neišspręstų problemų po to, kai bus sėkmingai įgyvendinti daliniai pakeitimai penkių direktyvų, susijusių su darbuotojų teisėmis, kurios yra šių pakeitimų dalykas;

–       pažymi, kad mažoms ir šeimų valdomoms įmonėms gali reikėti papildomos paramos, kad prisitaikytų prie keičiamo reglamentavimo, ir ragina Komisiją palengvinti šį perėjimą;

–       pažymi, kad nors ir buvo pasiekta didžiulių laimėjimų, susijusių su laivuose įdiegtomis technologijomis, kai kurioms mažoms įmonėms gali reikėti modernizavimo, kad jos galėtų atitikti naujas gaires; ragina Komisiją palengvinti tokį modernizavimą;

–       pabrėžia žuvininkystės ir jūrų sektoriaus atjauninimo svarbą ir, palankiai vertindamas šiuos svarbius darbo teisės pokyčius, pabrėžia, kad turi būti nuveikta dar daugiau siekiant užtikrinti šio sektoriaus ateitį Sąjungoje.

PAKEITIMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 153 straipsnį Europos Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, gali direktyvomis nustatyti būtinus laipsniško įgyvendinimo reikalavimus siekiant gerinti darbo sąlygas, darbuotojų apsaugą nutraukus darbo sutartį, darbuotojų informavimą ir konsultavimąsi su jais ir darbo sąlygas, siekiant saugoti darbuotojų sveikatą ir užtikrinti saugą. Tokiose direktyvose privaloma vengti nustatyti administracinius, finansinius ir teisinius apribojimus, galinčius varžyti mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimą ir plėtojimą;

(1) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 153 straipsnį Europos Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, gali direktyvomis nustatyti būtinus laipsniško įgyvendinimo reikalavimus siekiant gerinti darbo sąlygas, darbuotojų apsaugą nutraukus darbo sutartį, darbuotojų informavimą ir konsultavimąsi su jais ir darbo sąlygas, siekiant saugoti darbuotojų sveikatą ir užtikrinti saugą. Tokiose direktyvose privaloma vengti nustatyti administracinius, finansinius ir teisinius apribojimus, galinčius varžyti mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimą ir plėtojimą – pagrindinį darbo vietų kūrimo Sąjungoje veiksnį;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) jau 2006 m. Komisijos žaliojoje knygoje „Link Europos Sąjungos būsimos jūrų politikos“ pabrėžta, kaip svarbu nustatyti integruotą teisinę sistemą, kad šį sektorių būtų galima padaryti konkurencingesnį;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) jei nėra objektyvių priežasčių išimtims ir (arba) galimybei jas taikyti pateisinti, jos turėtų būti panaikintos;

(3) jei nėra objektyvių priežasčių išimtims ir (arba) galimybei jas taikyti pateisinti, jos turėtų būti panaikintos, kad visiems darbuotojams būtų užtikrintos lygios teisės ir išvengta bet kokių nesąžiningos konkurencijos ir socialinio dempingo atvejų;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) jei jūrininkai nebus įtraukti į darbuotojų teises reglamentuojančias direktyvas, gali susiklostyti nevienodos sąlygos ir susidaryti nesąžiningos konkurencijos tarp valstybių narių padėtis;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b) jūrininkams reikia užtikrinti tokias pat teises kaip krante dirbantiems asmenims, kad nieko neišskiriant už vienodą darbą jie gautų vienodą užmokestį. Be to, reikia skatinti jūrų sektoriaus subjektų grupes ir sudaryti palankesnes sąlygas jaunimui įsitraukti į veiklą jūrų ir žuvininkystės sektoriuje;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) dėl dabartinės teisinės padėties skirtingose valstybėse narėse nevienodai traktuojami tos pačios kategorijos darbuotojai priklausomai nuo to, ar tos valstybės narės taiko išimtis ir nukrypti leidžiančias nuostatas pagal galiojančius teisės aktus. Dauguma valstybių narių išimtis taikė retai;

(5) dėl dabartinės teisinės padėties skirtingose valstybėse narėse nevienodai traktuojami tos pačios kategorijos darbuotojai priklausomai nuo to, ar tos valstybės narės taiko išimtis ir nukrypti leidžiančias nuostatas pagal galiojančius teisės aktus. Dauguma valstybių narių išimtis taikė retai, tačiau tik aštuonios valstybės narės jų visai netaikė, ir dėl to Sąjungos jūrininkams tenka dirbti nevienodomis sąlygomis;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) norint pagerinti jūrininkų darbo sąlygas, reikia atsižvelgti į kiekvienam sektoriui būdingus ypatumus, pvz., tai, kad smulkiosios žvejybos ir priekrantės žvejybos srityse reikia daugiasektorinių veiksmų;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b) atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus, pvz., smulkiosios žvejybos ir priekrantės žvejybos, ypatumus, reikėtų skatinti mokymus visuose sektoriuose taikant lankstesnes priemones, pvz., patirtį ir praktiką užskaitant kaip dėstomą kursą, ir skatinti kiekvienam sektoriui pritaikytą kvalifikaciją ir studijas;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) 2007 m. spalio 10 d. Komisija pristatė savo integruotos jūrų politikos Europos Sąjungai viziją (mėlynąją knygą)27. Šioje vizijoje pripažįstama, kad visi Europos vandenynų ir jūrų klausimai yra tarpusavyje susiję ir kad su jūra susijusios strategijos turi būti kuriamos bendrai, jeigu norime pasiekti pageidaujamų rezultatų;

(6) ši direktyva atitinka strategiją „Europa 2020“. Be to, 2007 m. spalio 10 d. Komisija pristatė savo integruotos jūrų politikos Europos Sąjungai viziją (mėlynąją knygą)27. Šioje vizijoje pripažįstama, kad visi Europos vandenynų ir jūrų klausimai yra tarpusavyje susiję ir kad su jūra susijusios strategijos turi būti kuriamos bendrai, jeigu norime pasiekti pageidaujamų rezultatų;

__________________

__________________

27 2007 m. spalio 10 d. COM(2007) 575 galutinis.

27 2007 m. spalio 10 d. COM(2007) 575 galutinis.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) mėlynojoje knygoje28 pabrėžiama būtinybė didinti jūrų sektoriaus darbo vietų skaičių ir kokybę Europos piliečiams ir gerinti darbo sąlygas laivuose;

(7) mėlynojoje knygoje28 pabrėžiama būtinybė didinti jūrų sektoriaus darbo vietų skaičių ir kokybę Europos piliečiams ir gerinti darbo sąlygas laivuose, be kita ko, investicijomis į mokslinius tyrimus, švietimą, mokymą, sveikatą ir saugą. Šioje direktyvoje aptariami abu klausimai;

__________________

__________________

28 2007 m. spalio 10 d. COM(2007) 575 galutinis.

28 2007 m. spalio 10 d. COM(2007) 575 galutinis.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) ši direktyva suderinama su strategija „Europa 2020“ ir Komisijos komunikatu „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė. Europos pastangos kiekvienam suteikti darbą“. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad darbas jūroje jaunimui nėra patrauklus. Todėl Komisija turėtų parengti darbotvarkę, kurioje būtų numatytos skatinamosios priemonės, motyvuojančios jaunimą įsitraukti į veiklą šiame sektoriuje;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) nors dabartinių direktyvų taikymo srities išplėtimas įtraukiant jūrininkus yra sveikintinas žingsnis pirmyn, tai tik pirmas etapas, nes į Sąjungos teisę dar reikės perkelti TJO priimtą Tarptautinę konvenciją dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (STCW-F konvenciją) ir TDO Konvenciją Nr. 188 dėl darbo žuvininkystės sektoriuje, kaip jau buvo padaryta jūrų transporto sektoriaus darbuotojų atveju;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10b) šios direktyvos įgyvendinimas neturėtų padidinti biurokratinės naštos šio sektoriaus MVĮ ir labai mažoms įmonėms;

 

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) Komisija turėtų skubiai grįžti prie 2004 m. atsiimto pasiūlymo dėl direktyvos dėl jūrininkų darbo sąlygų, kad būtų skirtas ypatingas dėmesys padėčiai šiame sektoriuje. Dėl su vėliavomis susijusių teisinių nuostatų skirtumų atsiranda socialinis dempingas ir darbuotojų konkurencija, ir šių klausimų neįmanoma teisiškai išspręsti taikant Darbuotojų komandiravimo direktyvą;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Direktyva 2009/38/EB

6 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6 straipsnio 2 dalyje įterpiamas šis punktas:

 

„da) jei jūrininkai yra Europos darbo tarybų ar specialių derybų organų nariai, susitarime atsižvelgiama į ribotas galimybes, susijusias su tuo, kad jie dažnai būna jūroje ar uostuose, kurie yra kitose šalyse nei ta, kur yra įsisteigusi jų įmonė.“.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Direktyva 2002/14/EB

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

 

„4a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų įmanoma įgulų narius informuoti ar konsultuotis su jais nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšių priemonėmis.“.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Direktyva 98/59/EB

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a) 4 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„4a. Jei nacionalinėje teisėje ar kolektyviniuose susitarimuose yra nuostatų, susijusių su kolektyviniu įgulų narių atleidimu iš darbo, ši direktyva toms nuostatoms poveikio neturi, jeigu jomis užtikrinamas bent toks pat apsaugos lygis kaip ir šia direktyva.“.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad šiai direktyvai įgyvendinti būtini įstatymai ir kiti teisės aktai įsigaliotų per 5 metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai šių nuostatų tekstus.

1. Valstybės narės užtikrina, kad šiai direktyvai įgyvendinti būtini įstatymai ir kiti teisės aktai įsigaliotų per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai šių nuostatų tekstus.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl jūrininkų, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2008/94/EB, 2009/38/EB, 2002/14/EB, 98/59/EB ir 2001/23/EB

Nuorodos

COM(2013) 0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

21.11.2013

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

21.11.2013

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Liadh Ní Riada

4.9.2014

Svarstymas komitete

5.11.2014

4.12.2014

21.1.2015

 

Priėmimo data

24.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

José Blanco López, Ole Christensen, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné

  • [1]               2006 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencija dėl darbo jūrų laivyboje.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl jūrininkų, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2008/94/EB, 2009/38/EB, 2002/14/EB, 98/59/EB ir 2001/23/EB

Nuorodos

COM(2013) 0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

18.11.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

21.11.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

21.11.2013

PECH

21.11.2013

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

TRAN

16.7.2014

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Elisabeth Morin-Chartier

17.9.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

2.12.2014

22.1.2015

26.2.2015

 

Priėmimo data

1.4.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniela Aiuto, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eleonora Evi, Jens Nilsson, Massimo Paolucci

Pateikimo data

9.4.2015