Procedură : 2013/0390(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0127/2015

Texte depuse :

A8-0127/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/07/2015 - 4.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0259

RAPORT     ***I
PDF 685kWORD 386k
9.4.2015
PE 541.670v01-00 A8-0127/2015

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind navigatorii, de modificare a Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE și 2001/23/CE

(COM(2013)0798 – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD))

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raportoare: Elisabeth Morin-Chartier

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru pescuit
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind navigatorii, de modificare a Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE și 2001/23/CE

(COM(2013)0798 – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0798),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 153 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0409/2013),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 martie 2014(1),

–       având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 3 aprilie 2014(2),

–       având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0127/2015),

1.      adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În temeiul articolului 153 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Parlamentul European și Consiliul, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot adopta, prin intermediul unor directive, cerințe minime cu punere în aplicare treptată care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă, protecția lucrătorilor în cazul rezilierii contractului lor de muncă, informarea și consultarea lucrătorilor, precum și mediul de muncă, pentru a proteja sănătatea și siguranța lucrătorilor. Astfel de directive trebuie să evite impunerea de constrângeri administrative, financiare și juridice care pot frâna înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

(1) În temeiul articolului 153 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Parlamentul European și Consiliul, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot adopta, prin intermediul unor directive, cerințe minime cu punere în aplicare treptată care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă, protecția lucrătorilor în cazul rezilierii contractului lor de muncă, informarea și consultarea lucrătorilor, precum și mediul de muncă, pentru a proteja sănătatea și siguranța lucrătorilor. Astfel de directive trebuie să evite impunerea de costuri disproporționate, de constrângeri administrative și juridice care pot frâna înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor familiale, care reprezintă vectori pentru o creștere durabilă și favorabilă incluziunii și generează 85% din noile locuri de muncă la nivelul Uniunii Europene.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Încă în 2006, Cartea verde a Comisiei întitulată „Către o viitoare politică maritimă a Uniunii” sublinia importanța stabilirii unui cadru juridic integrat pentru a îmbunătăți competitivitatea sectorului.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În măsura în care existența și/sau posibilitatea de a introduce excluderi nu este justificată prin argumente obiective, ele ar trebui eliminate.

(3) În măsura în care existența și/sau posibilitatea de a introduce excluderi nu este justificată prin argumente obiective și dacă acestea creează de fapt situații discriminatorii pentru navigatori, măsurile de introducere a acestor excluderi ar trebui eliminate.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Situația legislativă actuală generează un tratament inegal al aceleiași categorii de lucrători de către state membre diferite, în funcție de faptul dacă acestea aplică sau nu excepțiile și derogările permise de legislația actuală. Un număr important de state membre au utilizat rar excluderile.

(5) Situația legislativă actuală, care se datorează în parte naturii specifice a profesiei de navigator, generează un tratament inegal al aceleiași categorii de lucrători de către state membre diferite, în funcție de faptul dacă acestea aplică sau nu excepțiile și derogările permise de legislația actuală. Un număr important de state membre au utilizat rar respectivele scutiri și derogări, iar opt state membre1a nu au recurs la ele deloc, navigatorii fiind acoperiți prin contracte colective, care oferă un anumit nivel de protecție. În plus, intrarea în vigoare în august 2013 a Convenției OIM privind munca în domeniul maritim reprezintă un pas în direcția bună, garantând condiții uniforme la nivel internațional pentru unele drepturi ale angajaților, dar nu pentru toate. Mai mult, excluderile creează o situație de concurență neloială între statele membre care trebuie remediată și este necesar să se asigure condiții de concurență echitabile în cadrul Uniunii.

 

 

__________________

 

1a Bulgaria, Republica Cehă, Spania, Franța, Austria, Polonia, Slovenia și Suedia.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Cartea albastră28 a evidențiat necesitatea de a crește numărul și calitatea locurilor de muncă din sectorul maritim pentru cetățenii europeni, precum și importanța de a îmbunătăți condițiile de lucru de la bordul navelor.

(7) Prezenta directivă respectă pe deplin Cartea albastră, care a evidențiat necesitatea de a crește numărul și calitatea locurilor de muncă din sectorul maritim pentru cetățenii europeni, precum și importanța de a îmbunătăți condițiile de lucru de la bordul navelor, printre altele prin intermediul unor investiții în cercetare, educație, formare, sănătate și securitate.

_________________

 

28COM (2007) 575 final din 10 octombrie 2007.

 

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Prezenta directivă este, de asemenea, în conformitate cu Strategia Europa 2020 și cu obiectivele sale în domeniul ocupării forței de muncă, precum și cu strategia stabilită de Comisie în Comunicarea sa intitulată: „O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă: o contribuție europeană la ocuparea integrală a forței de muncăˮ.

 

__________________

 

1a COM(2010)0682.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b) Potrivit Comunicării Comisiei intitulate: „«Creșterea albastră»: oportunități pentru o creștere sustenabilă în domeniul marin și maritimˮ, economia „albastră” reprezintă circa 5,4 milioane de locuri de muncă și generează o valoare adăugată brută de aproape 500 miliarde EUR pe an1a.

 

__________________

 

1a COM(2012)0494.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8a) Partenerii sociali din sectorul maritim și al pescuitului au ajuns la un acord de importanță vitală pentru punerea în aplicare corespunzătoare a prezentei directive. Acest acord asigură un echilibru adecvat între necesitatea de a îmbunătăți condițiile de muncă ale navigatorilor și nevoia de a ține seama în mod corespunzător de caracteristicile specifice ale sectorului.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Având în vedere evoluțiile tehnologice din ultimii ani, în special în ceea ce privește tehnologia comunicațiilor, cerințele privind informarea și consultarea ar trebui actualizate.

(9) Având în vedere evoluțiile tehnologice din ultimii ani, în special în ceea ce privește tehnologia comunicațiilor, cerințele în materie de informare și consultare ar trebui actualizate și aplicate în modul cel mai adecvat, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii de comunicare la distanță.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Drepturile navigatorilor reglementate prin prezenta directivă, recunoscute de către statele membre în legislația națională de punere în aplicare a Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE și/sau 2001/23/CE ar trebui să fie respectate.

(10) Drepturile navigatorilor reglementate prin prezenta directivă, recunoscute de către statele membre în legislația națională de punere în aplicare a Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE și/sau 2001/23/CE ar trebui să fie respectate. Transpunerea prezentei directive nu ar trebui să justifice niciun regres al situației care există deja într-un stat membru.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11a) Navigatorii au dreptul la un loc de muncă sigur și ferit de pericole, unde să se respecte normele de siguranță, iar aceștia ar trebui să beneficieze de condiții echitabile de încadrare în muncă, precum și de condiții de muncă și de viață decente, inclusiv de protecție socială și formare profesională.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b) Convenția OIM din 2006 privind munca în domeniul maritim stabilește dreptul navigatorilor la condiții de muncă decente într-o gamă largă de situații și prevede drepturi coerente și protecție la locul de muncă pentru toți navigatorii, indiferent de naționalitate sau de pavilionul navei. Convenția vizează atât să asigure condiții de lucru decente pentru marinari, cât și să garanteze condiții de concurență loială pentru armatori prin aplicarea sa la nivel mondial.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 11 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11c) Uniunea ar trebui să depună mereu eforturi în scopul de a îmbunătăți condițiile de muncă și de viață la bordul navelor și să exploateze potențialul de inovare pentru ca sectorul maritim să devină mai atractiv pentru marinarii din Uniune, inclusiv pentru lucrătorii tineri. În consecință, Comisia ar trebui să elaboreze o agendă care să încurajeze tinerii să lucreze în sector.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Considerentul 11 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11d) Uniunea ar trebui să urmărească îmbunătățirea comunicațiilor prin internet la bordul navelor, ameliorând, spre exemplu, accesul la internet și asigurând o utilizare rezonabilă la bord a acestuia pentru a contribui la punerea în aplicare a directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE, 2001/23/CE astfel cum au fost modificate de prezenta directivă.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 1 a (nou)

Directiva 2009/38/CE

Articolul 10 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) La articolul 10 se adaugă următorul alineat:

 

„4a. Un membru al unui organism special de negociere sau al comitetului european de întreprindere sau reprezentantul său, care este membru al echipajului unei nave maritime, are dreptul de a participa la o reuniune a organismului special de negociere sau a comitetului european de întreprindere sau la orice altă reuniune în cadrul procedurii instituite în temeiul articolului 6 alineatul (3), dacă acesta/aceasta nu se află pe mare sau într-un port dintr-un alt stat decât cel în care își are sediul întreprinderea în momentul în care are loc reuniunea.

 

Ori de câte ori este posibil, reuniunile sunt programate astfel încât să se faciliteze participarea membrilor care fac parte din echipaje ale navelor maritime.

 

Cu scopul de a maximiza posibilitățile de reprezentare a lucrătorilor, noile tehnologii ale informației și comunicațiilor se utilizează ori de câte ori este posibil, în cazul în care un membru al unui organism special de negociere sau al comitetului european de întreprindere sau reprezentantul său, care este membru al echipajului unei nave, nu poate fi prezent fizic la o reuniune.ˮ

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 1

Directiva 2002/14/CE

Articolul 3 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 3 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 3 alineatul (3) se elimină.

‘3. Statele membre pot face derogări de la prezenta directivă prin intermediul unor dispoziții specifice aplicabile echipajelor navelor care navighează pe mare, cu condiția ca astfel de dispoziții specifice să garanteze un nivel echivalent de protecție a dreptului la informare și consultare, precum și exercitarea efectivă a acestuia de către angajații în cauză.”

 

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 4 – punctul 1

Directiva 98/59/CE

Articolul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(1) Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a) La alineatul (1) se adaugă litera (c) cu următorul text:

 

‘(c) «transfer»” se interpretează în sensul Directivei 2001/23/CE.”

 

(b) La articolul 1 alineatul (2), litera (c) se elimină.

La articolul 1 alineatul (2), litera (c) se elimină.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 4 – punctul 2

Directiva 98/59/CE

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care concedierile colective preconizate se referă la membri ai echipajului unei nave maritime, notificarea se adresează autorității competente a statului indicat de pavilionul sub care nava navighează.

În cazul în care concedierile colective preconizate se referă la membri ai echipajului unei nave maritime, angajatorul notifică autoritatea competentă a statului de pavilion.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 4 – punctul 3

Directiva 98/59/CE

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) La articolul 4, se introduce următorul alineat (1a):

eliminat

‘1a. Atunci când statele membre efectuează concedieri colective preconizate care vizează membri ai unui echipaj în legătură cu sau derivate dintr-un transfer al unei nave maritime, ele, după consultarea partenerilor sociali, pot acorda autorității publice competente abilitatea de a se abate, parțial sau total, de la termenul menționat la alineatul (1) în următoarele circumstanțe:

 

(a) obiectul transferului îl reprezintă exclusiv una sau mai multe nave maritime,

 

(b) angajatorul operează doar o singură navă.”

 

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 5 – punctul 1

Directiva 2001/23/CE

Articolul 1 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

‘2. Prezenta directivă se aplică, fără a aduce atingere alineatului (3), în cazul în care și în măsura în care întreprinderea, unitatea sau partea de întreprindere sau de unitate care urmează să fie transferată se situează în domeniul de aplicare teritorială al tratatului.”

 

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 5 – punctul 2

Directiva 2001/23/CE

Articolul 1 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Prezenta directivă se aplică transferului unei nave maritime înregistrate în și/sau care arborează pavilionul unui stat membru și care constituie o întreprindere, o unitate sau o parte a unei întreprinderi sau unități în sensul prezentei directive, chiar și atunci când ea nu este situată în domeniul de aplicare teritorială al tratatului.

3. Prezenta directivă se aplică transferului unei nave maritime care face parte din transferul unei întreprinderi, al unei unități sau al unei părți de întreprindere sau de unitate în sensul alineatelor (1) și (2), cu condiția ca cesionarul să fie situat în domeniul de aplicare teritorială al tratatului sau ca întreprinderea, unitatea sau partea de întreprindere sau de unitate transferată să rămână în acest domeniu de aplicare.

 

Prezenta directivă nu se aplică în cazul în care obiectul transferului îl constituie exclusiv una sau mai multe nave maritime.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 5 – punctul 3

Directiva 2001/23/CE

Articolul 1 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3) Se adaugă următorul alineat (4):

eliminat

‘4. Statele membre, după consultarea partenerilor sociali, pot dispune ca prevederile capitolului II din prezenta directivă să nu se aplice în următoarele circumstanțe:

 

a) obiectul transferului îl reprezintă exclusiv una sau mai multe nave maritime,

 

b) agentul economic transferat nu operează decât o singură navă maritimă.”

 

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel mai târziu la 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele respectivelor acte.

1. Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel mai târziu la doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele respectivelor acte.

(1)

JO C 226, 16.7.2014, p. 35.

(2)

JO C 174, 7.6.2014, p. 50.


EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei Europene vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă ale navigatorilor care lucrează la bordul navelor care arborează pavilionul unuia dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, ținând seama în mod adecvat de caracteristicile specifice inerente ale acestui sector de activitate. Propunerea presupune revizuirea celor cinci directive existente care excludeau sau puteau exclude navigatorii din domeniul lor de aplicare. Comisia Europeană atrage atenția asupra faptului că excluderile prevăzute pentru navigatori în cele cinci directive nu au fost prezente în propunerile inițiale ale Comisiei, acestea fiind rezultatul negocierilor cu ceilalți parteneri.

Cele cinci directive sunt: Directiva 2008/94/CE privind protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvenței angajatorului, Directiva 2009/38/CEE privind instituirea unui comitet european de întreprindere, Directiva 2002/14/CE de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor, Directiva 98/59/CE privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective, și Directiva 2001/23/CE referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi.

La finalul legislaturii precedente, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a respins un proiect de raport privind această propunere. Acest lucru s-a datorat în principal faptului că proiectul de raport a fost redactat în grabă din cauza timpului scurt aflat la dispoziție.

Totuși, situația s-a schimbat între timp, dat fiind că, acum câteva săptămâni, principalii parteneri sociali la nivel european au ajuns la un acord esențial privind această propunere a Comisiei Europene. Raportoarea salută călduros acest acord care permite realizarea de progrese și remedierea unei situații de discriminare a navigatorilor, precum și a concurenței neloiale între statele membre care acordau prioritate îmbunătățirii condițiilor de muncă și, prin urmare, nu aplicau excluderile sau le aplicau într-o măsură foarte limitată, și statele membre care le aplicau pe toate. Raportoarea felicită, de asemenea, partenerii sociali pentru echilibrul pe care au reușit să-l găsească între o mai bună protecție a lucrătorilor și protecția competitivității sectorului maritim care reprezintă un element fundamental pentru viitorul Uniunii Europene.

Raportoarea dorește, de asemenea, să mulțumească partenerilor sociali pentru efortul lor comun care va permite sectorului maritim să-și reafirme atractivitatea, acesta suferind de o lipsă de popularitate în ultimii ani. Îmbunătățirea condițiilor de muncă ale navigatorilor va permite acestui sector să beneficieze de un nou impuls și va contribui la realizarea obiectivului stabilit de Cartea albastră a Comisiei Europene publicată la 10 octombrie 2007, care viza creșterea numărului de lucrători din sectorul maritim și al pescuitului și îmbunătățirea condițiilor lor de muncă, dat fiind că primul obiectiv nu poate fi atins fără cel de-al doilea.

Raportoarea ar dori să sublinieze, de asemenea, efortul depus împreună cu raportorii alternativi din toate grupurile politice în cadrul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Ea dorește să le mulțumească pentru faptul că și-au exprimat opiniile, ceea ce i-a permis să țină seama în cea mai mare măsură posibilă de diferitele preocupări exprimate în comisie și să le integreze în proiectul său de raport.

Având în vedere toate aceste elemente, raportoarea vă invită să sprijiniți prezentul raport.


AVIZ al Comisiei pentru pescuit (2.3.2015)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind navigatorii, de modificare a Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE și 2001/23/CE

(COM(2013)0798 – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD))

Raportoare pentru aviz: Liadh Ní Riada

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia pentru pescuit:

-       salută propunerea de directivă a Comisiei, prezentată la 19 noiembrie 2013, vizând consolidarea drepturilor navigatorilor prin modificarea a cinci directive referitoare la drepturile lucrătorilor, cu scopul de a include navigatorii în sfera lor de aplicare;

-       salută încercarea de a crea veritabile condiții echitabile de concurență pentru cei afectați de derogările existente și constată că, pe lângă aplicarea integrală pentru navigatori a directivelor relevante, toți navigatorii ar trebui să beneficieze de aceleași drepturi ca și lucrătorii de pe uscat în ceea ce privește remunerația egală pentru muncă egală, indiferent de naționalitate, locul de reședință, rasă, sex, orientare sexuală, handicap sau vârstă;

-       solicită Comisiei ca, în încercarea sa de a face mai atractive condițiile de muncă din acest sector, în conformitate cu noua agendă pentru creștere economică și locuri de muncă, să încurajeze tinerii și să le ofere stimulente ca să aleagă profesii în domeniul maritim și al pescuitului pentru a contracara scăderea actuală a numărului de tineri cetățeni ai Uniunii care decid să profeseze în domeniul maritim, precum și să păstreze lucrătorii calificați;

-       subliniază faptul că dreptul muncii ar trebui să se aplice tuturor persoanelor, indiferent de locul de muncă al acestora; solicită Comisiei și statelor membre să garanteze salarii și pensii decente pentru toți navigatorii, indiferent de naționalitatea sau locul de reședință al acestora;

-       solicită ca toate dispozițiile de stabilire a unor condiții sociale și de muncă mai bune să fie însoțite de investiții în formare, cercetare, educație, promovarea sănătății și siguranței, antreprenoriat și inovație pentru a rezolva problema lipsei de navigatori în Uniune;

-       solicită Comisiei să încurajeze toate statele membre să ratifice Convenția OIM privind munca în domeniul maritim(1) în ceea ce privește teritoriile lor europene și non-europene;

-       subliniază importanța și potențialul clusterelor maritime și îndeamnă Comisia să facă cercetări și să pună în valoare potențialul lor, furnizând locuri de muncă, stimulând sectorul și regenerând comunitățile rurale;

-       subliniază necesitatea de a dispune de un sistem de colectare a datelor transparent și sistematic în sectorul pescuitului și în sectorul maritim și încurajează Comisia să prezinte un calendar fezabil dar ambițios pentru studiile menționate în evaluarea impactului; constată necesitatea de a crea o bază de date oficială pentru a asigura colectarea unor date pertinente și fiabile la nivelul Uniunii;

-       invită Comisia să garanteze securitatea juridică în ceea ce privește contractele și relațiile contractuale și solicită Comisiei să monitorizeze dumpingul social în sectorul maritim și al pescuitului;

-       salută progresul colaborării dintre partenerii sociali, Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi și Asociațiile Armatorilor din Comunitatea Europeană și solicită Comisiei să ia în considerare opiniile persoanelor implicate direct în sectorul maritim și al pescuitului;

-       subliniază faptul că pot exista preocupări referitoare la o abordare „universală” („one-size fits all”); salută excluderea microîntreprinderilor și invită Comisia să raporteze cu privire la orice chestiuni nesoluționate în urma punerii în aplicare cu succes a amendamentelor aduse celor cinci directive referitoare la drepturile lucrătorilor care fac obiectul unor modificări;

-       observă că întreprinderile mici și întreprinderile familiale ar putea să necesite un sprijin suplimentar pentru a se adapta la evoluțiile în materie de reglementare și invită Comisia să faciliteze această tranziție;

-       ia act de faptul că, în ciuda progreselor importante realizate în ceea ce privește tehnologia la bordul navelor, unele întreprinderi mai mici ar putea avea nevoie de actualizări care să le permită să respecte noile orientări; solicită Comisiei să faciliteze introducerea unor astfel de actualizări;

-       subliniază importanța de a regenera sectorul maritim și al pescuitului, și salutând această evoluție importantă în dreptul muncii, subliniază că trebuie depuse mult mai multe eforturi pentru a asigura viitorul acestui sector în Uniune.

AMENDAMENTE

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În temeiul articolului 153 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Parlamentul European și Consiliul, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot adopta, prin intermediul unor directive, cerințe minime cu punere în aplicare treptată care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă, protecția lucrătorilor în cazul rezilierii contractului lor de muncă, informarea și consultarea lucrătorilor, precum și mediul de muncă, pentru a proteja sănătatea și siguranța lucrătorilor. Astfel de directive trebuie să evite impunerea de constrângeri administrative, financiare și juridice care pot frâna înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

(1) În temeiul articolului 153 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Parlamentul European și Consiliul, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot adopta, prin intermediul unor directive, cerințe minime cu punere în aplicare treptată care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă, protecția lucrătorilor în cazul rezilierii contractului lor de muncă, informarea și consultarea lucrătorilor, precum și mediul de muncă, pentru a proteja sănătatea și siguranța lucrătorilor. Astfel de directive trebuie să evite impunerea de constrângeri administrative, financiare și juridice care pot frâna înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, acestea fiind principalele motoare ale creării de locuri de muncă în Uniune.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Cartea verde din 2006 a Comisiei întitulată „Către o viitoare politică maritimă a Uniunii” a subliniat deja importanța instituirii unui cadru juridic integrat pentru a îmbunătăți competitivitatea sectorului.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În măsura în care existența și/sau posibilitatea de a introduce excluderi nu este justificată prin argumente obiective, ele ar trebui eliminate.

(3) În măsura în care existența și/sau posibilitatea de a introduce excluderi nu este justificată prin argumente obiective, ele ar trebui eliminate pentru a garanta egalitatea drepturilor pentru toți lucrătorii și pentru a evita orice situație de concurență neloială și de dumping social.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Excluderea navigatorilor din domeniul de aplicare al directivelor care reglementează drepturile lucrătorilor poate duce la cazuri de tratament inegal și la o situație de concurență neloială între diverse state membre.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) În cazul navigatorilor, ar trebui să se garanteze aceleași drepturi ca și în cazul lucrătorilor de pe uscat, precum și un salariu identic pentru o muncă identică, fără niciun fel de distincție. De asemenea, ar trebui să se promoveze clusterele maritime și să se faciliteze în același timp integrarea tinerilor în sectorul maritim și cel al pescuitului.

 

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Situația legislativă actuală generează un tratament inegal al aceleiași categorii de lucrători de către state membre diferite, în funcție de faptul dacă acestea aplică sau nu excepțiile și derogările permise de legislația actuală. Un număr important de state membre au utilizat rar excluderile.

(5) Situația legislativă actuală generează un tratament inegal al aceleiași categorii de lucrători de către state membre diferite, în funcție de faptul dacă acestea aplică sau nu excepțiile și derogările permise de legislația actuală. Un număr important de state membre au utilizat rar excluderile, în timp ce doar opt state membre nu le-au utilizat deloc, fapt care duce la apariția unor inegalități semnificative între navigatorii din cadrul Uniunii.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Pentru a îmbunătăți condițiile de muncă ale navigatorilor, este necesar să se țină seama de caracteristicile specifice ale fiecărui sector, cum ar fi sectorul pescuitului artizanal sau costier, unde este necesar să se acționeze la nivel multisectorial.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) Ținând seama de caracteristicile specifice ale fiecărui sector, cum ar fi sectorul pescuitului artizanal sau costier, ar fi necesar să se stimuleze formarea în toate sectoarele prin măsuri mai flexibile, în cadrul cărora experiența sau practica să poată servi pentru recunoașterea studiilor și să se încurajeze dobândirea unor competențe și existența unor studii adaptate pentru fiecare sector.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) La data de 10 octombrie 2007, Comisia a prezentat viziunea sa privind o Politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană, „Cartea albastră”27. Această viziune recunoaște că toate aspectele legate de mările și oceanele Europei sunt interconectate și că politicile maritime trebuie să fie elaborate într-o manieră integrată pentru ca ele să genereze rezultatele scontate.

(6) Prezenta directivă este conformă cu Strategia Europa 2020. De asemenea, la data de 10 octombrie 2007, Comisia a prezentat viziunea sa privind o Politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană, „Cartea albastră”27. Această viziune recunoaște că toate aspectele legate de mările și oceanele Europei sunt interconectate și că politicile maritime trebuie să fie elaborate într-o manieră integrată pentru ca ele să genereze rezultatele scontate.

__________________

__________________

27 COM (2007) 575 final, din 10 octombrie 2007.

27 COM (2007)0575 din 10 octombrie 2007.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Cartea albastră28 a evidențiat necesitatea de a crește numărul și calitatea locurilor de muncă din sectorul maritim pentru cetățenii europeni, precum și importanța de a îmbunătăți condițiile de lucru de la bordul navelor.

(7) Cartea albastră28 evidențiază necesitatea de a crește numărul și calitatea locurilor de muncă din sectorul maritim pentru cetățenii europeni, precum și importanța de a îmbunătăți condițiile de lucru de la bordul navelor, printre altele, prin intermediul unor investiții în cercetare, educație, formare, sănătate și securitate. Prezenta directivă vizează ambele aspecte.

__________________

__________________

28 COM (2007) 575 final, din 10 octombrie 2007.

28 COM (2007)0575 din 10 octombrie 2007.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Prezenta directivă este compatibilă atât cu Strategia Europa 2020, cât și cu Agenda Comisiei pentru noi competențe și locuri de muncă: o contribuție europeană la ocuparea integrală a forței de muncă. Totuși, ar trebui să se țină seama de faptul că munca în domeniul maritim nu este atractivă pentru tineri. În consecință, Comisia ar trebui să elaboreze o agendă care să conțină stimulente pentru încadrarea lor în sector.

 

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Deși extinderea domeniului de aplicare al prezentelor directive la navigatori este un element pozitiv, ea constituie doar o primă etapă, dat fiind că va fi necesar și să se transpună în dreptul Uniunii Convenția STCW-F, precum și Convenția nr. 188 a OIM privind munca în domeniul pescuitului, așa cum s-a făcut în cazul navigatorilor care lucrează în sectorul transportului maritim.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b) Punerea în aplicare a prezentei directive nu ar trebui să presupună o creștere a sarcinilor birocratice ale IMM-urilor și microîntreprinderilor din sector.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Comisia ar trebui să revină de urgență asupra propunerii de directivă retrase în 2004 privind condițiile de muncă ale navigatorilor, astfel încât să acorde o atenție specială situației din acest sector. Drepturile diferite asociate pavilioanelor determină, de fapt, o situație de dumping social și de concurență între lucrători, lucru care nu poate fi soluționat din punct de vedere juridic de Directiva privind detașarea lucrătorilor.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 a (nou)

Directiva 2009/38/CE

Articolul 6 – alineatul 2 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

La articolul 6 alineatul (2), se introduce următoarea literă:

 

 

„(da) În ceea ce privește navigatorii care sunt membri ai comitetelor europene de întreprindere sau ai grupurilor speciale de negociere, acordul ține seama de constrângerile legate de prezența lor frecventă fie pe mare, fie în porturi aflate în alte țări decât cea în care își are sediul întreprinderea de care aparțin.”

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

Directiva 2002/14/CE

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

La articolul 4 se adaugă următorul alineat:

 

„(4a) Statele membre iau măsurile necesare pentru ca informarea și consultarea membrilor echipajului să poată avea loc la distanță prin comunicații electronice.”

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Directiva 98/59/CE

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. La articolul 4 se adaugă următorul alineat:

 

„(4a) Prezenta directivă nu aduce atingere dispozițiilor legislației naționale sau dispozițiilor din acorduri colective legate de disponibilizarea colectivă a membrilor echipajului, cu condiția ca dispozițiile în cauză să garanteze cel puțin același nivel de protecție ca și prezenta directivă.”

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel mai târziu la 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele respectivelor acte.

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel mai târziu la doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele respectivelor acte.

PROCEDURĂ

Titlu

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind navigatorii, de modificare a Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE și 2001/23/CE

Referințe

COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

EMPL

21.11.2013

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

PECH

21.11.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Liadh Ní Riada

4.9.2014

Examinare în comisie

5.11.2014

4.12.2014

21.1.2015

 

Data adoptării

24.2.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

José Blanco López, Ole Christensen, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné

(1)

             Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind munca în domeniul maritim, 2006.


PROCEDURĂ

Titlu

Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind navigatorii, de modificare a Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE și 2001/23/CE

Referințe

COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)

Data prezentării la PE

18.11.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

EMPL

21.11.2013

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

TRAN

21.11.2013

PECH

21.11.2013

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

TRAN

16.7.2014

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Elisabeth Morin-Chartier

17.9.2014

 

 

 

Examinare în comisie

2.12.2014

22.1.2015

26.2.2015

 

Data adoptării

1.4.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

47

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Eleonora Evi, Jens Nilsson, Massimo Paolucci

Data depunerii

9.4.2015

Aviz juridic - Politica de confidențialitate