Postopek : 2013/0390(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0127/2015

Predložena besedila :

A8-0127/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 08/07/2015 - 4.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0259

POROČILO     ***I
PDF 675kWORD 377k
9.4.2015
PE 541.670v02-00 A8-0127/2015

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES in 2001/23/ES, v zvezi s pomorščaki

(COM(2013)0798 – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD))

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalka: Elisabeth Morin-Chartier

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za ribištvo
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES in 2001/23/ES, v zvezi s pomorščaki

(COM(2013)0798 – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0798),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 153(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0409/2013),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. marca 2014(1),

–       ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 3. aprila 2014(2),

–       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenja Odbora za ribištvo (A8-0127/2015),

1.      sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Na podlagi člena 153 Pogodbe o delovanju Evropske unije lahko Evropski parlament in Svet v skladu z rednim zakonodajnim postopkom v obliki direktiv sprejmeta minimalne zahteve, ki se postopno izvajajo, z namenom izboljšanja delovnih razmer, varstva delavcev v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi, obveščanja delavcev in posvetovanja z njimi ter delovnega okolja s ciljem varovanja zdravja in varnosti delavcev. Take direktive se morajo izogniti uvajanju upravnih, finančnih in zakonskih omejitev, ki bi lahko zavirale ustanavljanje in razvoj malih in srednjih podjetij.

(1) Na podlagi člena 153 Pogodbe o delovanju Evropske unije lahko Evropski parlament in Svet v skladu z rednim zakonodajnim postopkom v obliki direktiv sprejmeta minimalne zahteve, ki se postopno izvajajo, z namenom izboljšanja delovnih razmer, varstva delavcev v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi, obveščanja delavcev in posvetovanja z njimi ter delovnega okolja s ciljem varovanja zdravja in varnosti delavcev. Te direktive se morajo izogniti povzročanju nesorazmernih stroškov in uvajanju upravnih, finančnih in zakonskih omejitev, ki bi lahko zavirale ustanavljanje in razvoj malih in srednjih podjetij ter družinskih podjetij, ki so gonilo trajnostnega in vključujočega razvoja in ustvarijo 85 % novih delovnih mest v Evropski uniji.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Že leta 2006 je bil v zeleni knjigi Komisije z naslovom „Prihodnji pomorski politiki naproti“ poudarjen pomen uvedbe enotnega pravnega okvira za večjo konkurenčnost tega sektorja.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Če obstoj izključitev in/ali možnost za njihovo uvedbo ni utemeljena z objektivnimi razlogi, bi jih bilo treba odpraviti.

(3) Če obstoj izključitev in/ali možnost za njihovo uvedbo ni utemeljena z objektivnimi razlogi in ustvarja razmere, v katerih so pomorščaki diskriminirani, bi bilo treba ukrepe za uvedbo takšnih izključitev odpraviti.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Sedanji pravni položaj povzroča neenako obravnavanje iste kategorije delavcev s strani različnih držav članic glede na to, ali uporabljajo izključitve in odstopanja, ki jih dovoljuje obstoječa zakonodaja. Veliko držav članic je izključitve uporabilo v omejenem obsegu.

(5) Sedanji pravni položaj, ki je deloma posledica posebne narave poklica pomorščaka, povzroča neenako obravnavanje iste kategorije delavcev s strani različnih držav članic glede na to, ali uporabljajo izključitve in odstopanja, ki jih dovoljuje obstoječa zakonodaja. Veliko držav članic je te izključitve in odstopanja uporabilo v omejenem obsegu, v osmih državah članicah1a pa, ki jih sploh niso uporabile, so pomorščaki zajeti v kolektivnih pogodbah, ki zagotavljajo določeno raven varstva. Poleg tega je začetek veljavnosti konvencije Mednarodne organizacije dela o delovnih standardih v pomorstvu v avgustu 2013 korak v pravo smer, ki na mednarodni ravni zagotavlja enake konkurenčne pogoje za nekatere pravice zaposlenih, vendar ne za vse. Izključitve tudi ustvarjajo nelojalno konkurenco med državami članicami, ki jo je treba odpraviti, v Uniji pa zagotoviti enake konkurenčne pogoje.

 

__________________

 

1a Bolgarija, Češka republika, Španija, Francija, Avstrija, Poljska, Slovenija in Švedska

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Modra knjiga je poudarila potrebo po povečanju števila delovnih mest in njihove kakovosti v pomorskem sektorju za evropske državljane ter pomen izboljšanja delovnih pogojev na ladjah.

(7) Ta direktiva je povsem v skladu z modro knjigo, v kateri je poudarjena potreba po povečanju števila delovnih mest in njihove kakovosti v pomorskem sektorju za evropske državljane ter pomen izboljšanja delovnih pogojev na ladjah, med drugim z naložbami v raziskave, izobraževanje, usposabljanje ter zdravje in varnost.

_________________

 

28 COM (2007)0575 z dne 10. oktobra 2007.

 

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Ta direktiva je tudi v skladu s strategijo Evropa 2020 in njenimi cilji na področju zaposlovanja ter strategijo, ki jo je Komisija predstavila v sporočilu z naslovom „Program za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta: evropski prispevek k polni zaposlenosti“1a.

 

__________________

 

1a COM(2010)0682.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b) Sporočilo Komisije „Modra rast: možnosti za trajnostno rast v morskem in pomorskem sektorju“ navaja, da je v „modrem“ gospodarstvu približno 5,4 milijonov delovnih mest, njegova bruto dodana vrednost pa znaša skoraj 500 milijard EUR letno1a.

 

__________________

 

1a (COM(2012)0494).

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8a) Socialni partnerji v pomorskem in ribiškem sektorju so dosegli sporazum, ki je bistven za dobro izvajanje te direktive. Z njim so ustrezno uravnotežili potrebo po izboljšanju delovnih pogojev pomorščakov in po upoštevanju posebnosti tega sektorja.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Ob upoštevanju tehnološkega razvoja v zadnjih letih, zlasti glede komunikacijske tehnologije, bi bilo treba posodobiti zahteve glede obveščanja in posvetovanja.

(9) Ob upoštevanju tehnološkega razvoja v zadnjih letih, zlasti glede komunikacijske tehnologije, bi bilo treba posodobiti zahteve glede obveščanja in posvetovanja ter jih uporabiti na najbolj primeren način, tudi z uporabo novih tehnologij za komuniciranje na daljavo.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Pravice pomorščakov, zajetih v tej direktivi, ki jih priznavajo države članice v nacionalni zakonodaji za izvajanje direktiv 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES in/ali 2001/23/ES, bi bilo treba spoštovati.

(10) Pravice pomorščakov, zajetih v tej direktivi, ki jih priznavajo države članice v nacionalni zakonodaji za izvajanje direktiv 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES in/ali 2001/23/ES, bi bilo treba spoštovati. S prenosom te direktive nikakor ne bi smeli utemeljevati nazadovanja glede na stanje, ki že prevladuje v posamezni državi članici.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11a) Pomorščaki imajo pravico do varnega in zanesljivega delovnega mesta, kjer se spoštujejo varnostni standardi, zanje pa morajo veljati pošteni pogoji zaposlovanja in imeti morajo spodobne življenjske in delovne pogoje, ki vključujejo socialno zaščito in strokovno usposabljanje.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b) Konvencija o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006 določa pravico pomorščakov do pogojev dela na številnih področjih ter zagotavlja enotne pravice in varstvo pri delu za vse pomorščake ne glede na državljanstvo ali državo zastave. Namen konvencije je, da bi z njeno uveljavitvijo na svetovni ravni dosegli spodobne delovne pogoje za pomorščake in zagotovili pošteno konkurenco za lastnike ladij.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11c) Unija bi si morala vedno prizadevati za izboljšanje delovnih in življenjskih pogojev na ladjah ter izkoristiti potencial za inovacije, da bi pomorski sektor naredila bolj privlačen za pomorščake Unije in mlade delavce. Komisija bi morala pripraviti program, s katerim bi spodbudila udeležbo mladih v sektorju.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11d) Unija bi si morala prizadevati za izboljšanje internetnih komunikacij na ladjah, na primer z večjo dostopnostjo interneta ter zagotavljanjem njegove razumne uporabe na ladjah, s čimer bi pospešila izvajanje direktiv 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES, 2001/23/ES, kakor so bile spremenjene s to direktivo.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 2 – točka 1 a (novo)

Direktiva 2009/38/ES

Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) V členu 10 se doda naslednji odstavek:

 

‘4a. Član posebnega pogajalskega telesa ali Evropskega sveta delavcev ali njun predstavnik, ki je član posadke morskega plovila, ima pravico do udeležbe na sestankih posebnega pogajalskega telesa ali Evropskega sveta delavcev ali na drugih sestankih v vseh postopkih, določenih v skladu s členom 6(3), če v času sestanka ni na morju ali v pristanišču države, ki ni država, v kateri ima podjetje sedež.

 

Sestanki se po možnosti načrtujejo tako, da se jih člani, ki so člani posadk plovil, lahko udeležijo.

 

Da se omogoči čim večja zastopanost zaposlenih, se, če je le mogoče, kadar se član posebnega pogajalskega telesa ali Evropskega sveta delavcev ali njegov namestnik, ki je član posadke morskega plovila, ne more udeležiti sestanka, uporablja nova komunikacijska in informacijska tehnologija.“

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 3 – točka 1

Direktiva 2002/14/ES

Člen 3 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 3(3) se nadomesti z naslednjim:

Člen 3(3) se črta.

‘3. Države članice lahko odstopajo od te direktive s posebnimi določbami za posadke plovil, ki redno vozijo na odprtem morju, če take posebne določbe zagotavljajo enakovredno raven varstva pravice do obveščanja in posvetovanja ter njeno učinkovito uveljavljanje s strani zadevnih zaposlenih.“

 

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 4 – točka 1

Direktiva 98/59/ES

Člen 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Člen 1 se spremeni:

(1) Člen 1 se spremeni:

(a) v odstavku 1 se doda naslednja točka (c):

 

‘(c) „prenos“ se razlaga v smislu Direktive 2001/23/ES.“

 

(b) v členu 1(2) se črta točka (c).

v členu 1(2) se črta točka (c).

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 4 – točka 2

Direktiva 98/59/ES

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar se načrtovani kolektivni odpusti nanašajo na člane posadke morskega plovila, se uradno obvestilo pošlje pristojnemu organu države, pod zastavo katere plovilo pluje.

Kadar se načrtovani kolektivni odpusti nanašajo na člane posadke morskega plovila, delodajalec o tem uradno obvesti pristojni organ države, pod zastavo katere plovilo pluje.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 4 – točka 3

Direktiva 98/59/ES

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) V členu 4 se vstavi naslednji odstavek 1a:

črtano

‘1a. Kadar se načrtovani kolektivni odpusti članov posadke izvedejo v povezavi s prenosom morskega plovila ali izhajajo iz njega, lahko države članice po posvetovanju s socialnimi partnerji pristojni javni organ pooblastijo, da v celoti ali deloma odstopi od obdobja iz odstavka 1, in sicer v naslednjih okoliščinah:

 

(a) predmet prenosa je izključno eno ali več morskih plovil,

 

(b) delodajalec uporablja eno samo morsko plovilo.“

 

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 5 – točka 1

Direktiva 2001/23/ES

Člen 1 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

črtano

‘2. Ta direktiva se uporablja, brez poseganja v odstavek 3, kadar in v kolikor je podjetje, obrat ali del podjetja ali obrata, ki se prenese, na ozemlju, na katerem velja Pogodba.“

 

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 5 – točka 2

Direktiva 2001/23/ES

Člen 1 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ta direktiva se uporablja za prenos morskega plovila, ki je registrirano v državi članici in/ali pluje pod zastavo države članice ter predstavlja podjetje, obrat ali del podjetja ali obrata za namene te direktive, tudi če ni na ozemlju, na katerem velja Pogodba.“

3. Ta direktiva se uporablja za prenos morskega plovila, ki je del prenosa podjetja, obrata ali dela podjetja ali obrata v smislu odstavkov 1 in 2, pod pogojem, da je pridobitelj na ozemlju, na katerem velja Pogodba, ali da podjetje, obrat ali del podjetja ali obrata, ki se prenaša, ostaja na ozemlju, na katerem velja Pogodba.“

 

Ta direktiva se ne uporablja, če je predmet prenosa izključno eno ali več morskih plovil.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 5 – točka 3

Direktiva 2001/23/ES

Člen 1 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3) Doda se naslednji odstavek 4:

črtano

‘4. Države članice lahko po posvetovanju s socialnimi partnerji določijo, da se poglavje II te direktive ne uporablja v naslednjih okoliščinah:

 

a) predmet prenosa je izključno eno ali več morskih plovil,

 

b) podjetje ali obrat, ki se prenese, uporablja eno samo morsko plovilo.“

 

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do pet let po datumu začetka veljavnosti tega sklepa. Države članice o tem takoj obvestijo Komisijo.

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do dve leti po datumu začetka veljavnosti tega sklepa. Države članice o tem takoj obvestijo Komisijo.

(1)

UL C 226, 16.7.2014, str. 35.

(2)

UL C 174, 7.6.2014, str. 50.


OBRAZLOŽITEV

Namen predloga Komisije je izboljšati delovne pogoje za pomorščake, ki delajo na plovilih, ki plujejo pod zastavo ene od 28 držav članice Evropske unije, upoštevaje posebnosti pomorskega sektorja. Ta predlog direktive vključuje revizijo petih veljavnih direktiv, v katerih so pomorščaki izključeni iz njihovega področja uporabe. Komisija je poudarila, da izključitve pomorščakov iz področja uporabe teh direktiv niso bile predvidene v njenih prvotnih predlogih, ampak so se o njih odločili po pogajanjih z drugimi partnerji.

Te direktive so: Direktiva št. 2008/94/ES o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca, Direktiva št. 2009/38/ES o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev, Direktiva o določitvi splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje z delavci, Direktiva Sveta št. 98/59/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti, in Direktiva 2001/23/ES o ohranjanju pravic delavcev v primeru prenosa podjetij.

Odbor Parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve je na koncu prejšnjega zakonodajnega obdobja zavrnil osnutek poročila o tem predlogu. Glavni razlog za to je dejstvo, da je bilo poročilo zaradi pomanjkanja časa pripravljeno v naglici.

Okoliščine pa so se nato spremenile, saj so glavni socialni partnerji na evropski ravni pred nekaj tedni dosegli pomemben dogovor o tem predlogu Komisije. Poročevalka toplo pozdravlja ta dogovor, ki omogoča napredek in odpravo diskriminacije pomorščakov in nelojalne konkurence med državami članicami, ki si prizadevajo izboljšati delovne pogoje in zato ne uporabljajo izključitev ali jih uporabljajo zelo malo, in državami članicami, ki jih uporabljajo v celoti. Pozdravlja tudi, da so socialni partnerji uspeli uravnotežiti večje varstvo delavcev in varstvo konkurenčnosti pomorskega sektorja, kar je izredno pomembno za prihodnost Evropske unije.

Poročevalka se želi tudi zahvaliti socialnim partnerjem za njihovo skupno delo, ki bo pomorski sektor, za katerega je bilo v zadnjih letih vedno manj zanimanja, zopet naredilo privlačnega. Poudarja, da bo z izboljšanjem delovnih pogojev za pomorščake v tem sektorju zavel nov veter in da bo to prispevalo k uresničitvi cilja, ki ga je Komisija določila v modri knjigi, objavljeni 10. oktobra 2007, in sicer, da bi povečali število delavcev v pomorskem in ribiškem sektorju ter hkrati izboljšali njihove delovne pogoje, saj prvega cilja ni mogoče doseči brez drugega.

Pozdravlja tudi delo poročevalcev v senci vseh političnih skupin v Odboru za zaposlovanje in socialne zadeve. Želi se jim zahvaliti, da so izrazili svoja stališča in tako omogočili, da je lahko upoštevala njihove pomisleke in jih kar najbolje vključila v osnutek poročila.

Zato poročevalka prosi, da podprete ta osnutek poročila.


MNENJE Odbora za ribištvo (2.3.2015)

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES in 2001/23/ES, v zvezi s pomorščaki

(COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

Pripravljavka mnenja: Liadh Ní Riada

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor za ribištvo:

-       pozdravlja predlog direktive, ki ga je Komisija predložila 19. novembra 2013 in s katerim želi okrepiti pravice pomorščakov, in sicer s spremembo petih direktiv v zvezi s pravicami delavcev, tako da bi bili pomorščaki vključeni v njihova področja uporabe;

-       pozdravlja ta poskus ustvariti resnično enakovredne pogoje za vse, ki jih obstoječa odstopanja zadevajo, in ugotavlja, da bi bilo treba pomorščakom poleg polne uporabe ustreznih direktiv zagotoviti tudi vse tiste pravice, ki jih imajo delavci na kopnem, v smislu enakega plačila za enako delo, ne glede na državljanstvo, stalno bivališče, raso, spol, spolno usmerjenost, invalidnost ali starost;

-       poziva Komisijo, naj v skladu z novo agendo za rast in zaposlovanje v svojih poskusih ustvariti privlačnejše pogoje dela v tem sektorju podpira in zagotavlja spodbude mladim, ki se odločajo za poklice v pomorskem in ribiškem sektorju, da bi tako zavrli trenutni upad števila mladih državljanov Unije, ki se odločajo za nekatere pomorske poklice, in obdržali kvalificirane delavce v poklicu;

-       poudarja, da bi moralo delovno pravo veljati za vse, ne glede na delovno mesto; poziva Komisijo in države članice, naj vsem pomorščakom, ne glede na njihovo državljanstvo ali stalno prebivališče, zagotovijo dostojne plače in pokojnine;

-       poziva k dopolnitvi določb za boljše delovne in socialne pogoje z vlaganjem v usposabljanje, raziskave, izobraževanje, spodbujanje zdravja in varnosti, podjetništvo in inovacije, da bi tako odpravili pomanjkanje pomorskih delavcev v Uniji;

-       poziva Komisijo, naj vse države članice spodbudi k ratifikaciji konvencije Mednarodne organizacije dela o delovnih standardih v pomorstvu(1) za svoja evropska in neevropska ozemlja;

-       poudarja pomen in potencial pomorskih grozdov in poziva Komisijo, naj z zagotavljanjem zaposlitve, spodbujanjem sektorja in pomladitvijo podeželskih skupnosti razišče in izkoristi njihov potencial;

-       poudarja potrebo po preglednem in sistematičnem zbiranju podatkov v pomorskem in ribiškem sektorju in spodbuja Komisijo, naj predloži uresničljive, vendar ambiciozne roke za študije, ki jih navaja v svojih ocenah učinka; ugotavlja, da je treba vzpostaviti uradno zbirko podatkov, da se na ravni Unije zagotovi zbiranje ustreznih in zanesljivih podatkov;

-       poziva Komisijo, naj zagotovi pravno varnost pogodb in pogodbenih razmerij in spremlja socialni damping v pomorskem in ribiškem sektorju;

-       pozdravlja napreden delovni odnos med socialnima partnerjema Evropsko federacijo delavcev v prometu in Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti ter poziva Komisijo, naj upošteva mnenja tistih, ki so neposredno udeleženi v pomorskem in ribiškem sektorju;

-       poudarja, da je lahko pristop ene rešitve za vse nekoliko zaskrbljujoč; pozdravlja izključitev mikro podjetij in poziva Komisijo, naj po uspešni uveljavitvi sprememb petih direktiv o pravicah zaposlenih, ki so predmet predloga spremembe, poroča o vseh nerešenih vprašanjih;

-       ugotavlja, da bodo mala ali družinska podjetja morda potrebovala dodatno podporo pri prilagajanju na spremenjeno ureditev, in poziva Komisijo, naj ta prehod olajša;

-       ugotavlja, da bodo nekatera manjša podjetja kljub ogromnemu napredku tehnologije na krovu ladij za izpolnjevanje novih smernic morda potrebovala posodobitve; poziva Komisijo, naj olajša vpeljavo tovrstnih posodobitev;

-       poudarja pomembnost pomladitve pomorskega in ribiškega sektorja in pozdravlja ta pomembni napredek v delovnem pravu, meni pa, da je treba za zagotovitev prihodnosti tega sektorja v Uniji storiti še veliko več.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ribištvo poziva Odbor za zaposlovanje kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Na podlagi člena 153 Pogodbe o delovanju Evropske unije lahko Evropski parlament in Svet v skladu z rednim zakonodajnim postopkom v obliki direktiv sprejmeta minimalne zahteve, ki se postopno izvajajo, z namenom izboljšanja delovnih razmer, varstva delavcev v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi, obveščanja delavcev in posvetovanja z njimi ter delovnega okolja s ciljem varovanja zdravja in varnosti delavcev. Take direktive se morajo izogniti uvajanju upravnih, finančnih in zakonskih omejitev, ki bi lahko zavirale ustanavljanje in razvoj malih in srednjih podjetij.

(1) Na podlagi člena 153 Pogodbe o delovanju Evropske unije lahko Evropski parlament in Svet v skladu z rednim zakonodajnim postopkom v obliki direktiv sprejmeta minimalne zahteve, ki se postopno izvajajo, z namenom izboljšanja delovnih razmer, varstva delavcev v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi, obveščanja delavcev in posvetovanja z njimi ter delovnega okolja s ciljem varovanja zdravja in varnosti delavcev. Take direktive se morajo izogniti uvajanju upravnih, finančnih in zakonskih omejitev, ki bi lahko zavirale ustanavljanje in razvoj malih in srednjih podjetij, saj so glavni ustvarjalci novih delovnih mest v Uniji.

 

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) V zeleni knjigi Komisije iz leta 2006 z naslovom Prihodnji pomorski politiki naproti je že bil poudarjen pomen uvedbe integriranega pravnega okvira za večjo konkurenčnost tega sektorja.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Če obstoj izključitev in/ali možnost za njihovo uvedbo ni utemeljena z objektivnimi razlogi, bi jih bilo treba odpraviti.

(3) Če obstoj izključitev in/ali možnost za njihovo uvedbo ni utemeljena z objektivnimi razlogi, bi jih bilo treba odpraviti, da se zagotovijo enake pravice za vse delavce in se preprečijo morebitne razmere nepoštene konkurence in socialnega dampinga.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Izključitev pomorščakov iz direktiv, ki urejajo pravice delavcev, bi lahko povzročila neenako obravnavanje in nepošteno konkurenco med državami članicami.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) Za pomorščake bi bilo treba zagotoviti enake pravice kot za delavce na kopnem, poleg tega bi morali prejeti enako plačilo za opravljeno enako delo brez kakršnih koli razlik. Spodbujati bi bilo treba tudi pomorske grozde in vključevanje mladih v pomorski in ribiški sektor.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Sedanji pravni položaj povzroča neenako obravnavanje iste kategorije delavcev s strani različnih držav članic glede na to, ali uporabljajo izključitve in odstopanja, ki jih dovoljuje obstoječa zakonodaja. Veliko držav članic je izključitve uporabilo v omejenem obsegu.

(5) Sedanji pravni položaj povzroča neenako obravnavanje iste kategorije delavcev s strani različnih držav članic glede na to, ali uporabljajo izključitve in odstopanja, ki jih dovoljuje obstoječa zakonodaja. Veliko držav članic je izključitve uporabilo v omejenem obsegu, le osem držav članic pa jih sploh ni uporabilo, zaradi česar se včasih povečujejo neenakosti med pomorščaki v Uniji.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Izboljšanje delovnih pogojev za pomorščake vključuje upoštevanje posebnosti vsakega sektorja, kot sta obrtniški in obalni sektor, kjer je potrebno večsektorsko ukrepanje.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b) V vseh sektorjih bi bilo treba ob upoštevanju posebnosti vsakega sektorja, kot je denimo obrtniški in obalni sektor, spodbujati usposabljanje, in sicer s prožnejšimi ukrepi, pri katerih so lahko izkušnje ali praksa podlaga za priznavanje programov, ter s spodbudami za študij in pridobivanje znanja in spretnosti za vsak sektor.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Komisija je 10. oktobra 2007 predstavila svojo vizijo celostne pomorske politike za Evropsko unijo, „modro knjigo“27. Ta vizija priznava, da so vsa vprašanja v zvezi z evropskimi oceani in morji med seboj povezana in da se morajo politike v zvezi z morjem oblikovati tako, da so med seboj povezane, če želimo doseči želene rezultate.

(6) Ta direktiva je skladna s strategijo Evropa 2020. Poleg tega je Komisija 10. oktobra 2007 predstavila svojo vizijo celostne pomorske politike za Evropsko unijo, „modro knjigo“ 27. Ta vizija priznava, da so vsa vprašanja v zvezi z evropskimi oceani in morji med seboj povezana in da se morajo politike v zvezi z morjem oblikovati tako, da so med seboj povezane, če želimo doseči želene rezultate.

__________________

__________________

27 COM(2007)575, 10.10.2007.

27 COM(2007)575, 10.10.2007.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Modra knjiga28 je poudarila potrebo po povečanju števila delovnih mest in njihove kakovosti v pomorskem sektorju za evropske državljane ter pomen izboljšanja delovnih pogojev na ladjah.

(7) V Modri knjigi28 se poudarja potreba po povečanju števila delovnih mest in njihove kakovosti v pomorskem sektorju za evropske državljane ter pomen izboljšanja delovnih pogojev na ladjah, med drugim z naložbami v raziskave, izobraževanje, usposabljanje, zdravje in varnost. Ta direktiva obravnava obe vprašanji.

__________________

__________________

28 COM(2007)575, 10.10.2007.

28 COM(2007)575, 10.10.2007.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Ta direktiva je skladna s strategijo Evropa 2020 in programom Komisije za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta: evropski prispevek k polni zaposlenosti. Kljub temu ne bi smeli pozabiti, da delo na morju ni privlačna ponudba za mlade. Zato bi morala Komisija pripraviti program, v katerem bodo navedene spodbude, s katerimi bi spodbudili udeležbo mladih v sektorju.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 10a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Čeprav je razširitev uporabe teh direktiv na pomorščake pomemben napredek, gre za prvo fazo, saj bo še vedno treba to prenesti v pravo Unije, konvencijo STCW-F in konvencijo Mednarodne organizacije dela št. 188 o delu na področju ribolova, kot je bilo že storjeno za zaposlene v sektorju pomorskega prometa.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10b) Zaradi izvajanja te direktive se ne bi smela povečati upravna obremenitev za mala in srednja podjetja ter mikropodjetja v tem sektorju.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Komisija bi morala nujno ponovno pripraviti predlog direktive o delovnih pogojih za pomorščake, ki je bil umaknjen leta 2004, in posebno pozornost nameniti razmeram v tem sektorju. Različni zakoni držav zastave povzročajo socialni damping in konkurenco med delavci, česar pa ni mogoče pravno rešiti z direktivo o napotitvi delavcev.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Direktiva 2009/38/ES

Člen 6 – odstavek 2 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V členu 6(2) se vstavi naslednja točka:

 

„(da) Sporazum, kar zadeva pomorščake, ki so člani evropskega sveta delavcev ali posebnih pogajalskih teles, upošteva omejitve zaradi njihove pogoste odsotnosti na morju ali v pristanišču v državi, ki ni država sedeža njihovega podjetja.“

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Direktiva 2002/14/ES

Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V členu 4 se doda naslednji odstavek:

 

„4a. Države članice zagotovijo, da je mogoče članom posadke z elektronskimi komunikacijskimi sredstvi na daljavo zagotoviti informacije ali se z njimi posvetovati.“

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Direktiva 98/59/ES

Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) V členu 4 se doda naslednji odstavek:

 

„4a. Ta direktiva ne vpliva na morebitne določbe v nacionalnem pravu ali kolektivnih pogodbah v zvezi s kolektivnim odpuščanjem članov posadke, če te zagotavljajo najmanj tako visoko stopnjo zaščite kot ta direktiva.“.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do pet let po datumu začetka veljavnosti tega sklepa. Države članice o tem takoj obvestijo Komisijo.

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do dveh let po datumu začetka veljavnosti tega sklepa. Države članice o tem takoj obvestijo Komisijo.

POSTOPEK

Naslov

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES in 2001/23/ES, v zvezi s pomorščaki

Referenčni dokumenti

COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

21.11.2013

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

21.11.2013

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Liadh Ní Riada

4.9.2014

Obravnava v odboru

5.11.2014

4.12.2014

21.1.2015

 

Datum sprejetja

24.2.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

José Blanco López, Ole Christensen, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné

(1)

Konvencija Mednarodne organizacije dela o delovnih standardih v pomorstvu, 2006.


POSTOPEK

Naslov

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES in 2001/23/ES, v zvezi s pomorščaki

Referenčni dokumenti

COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)

Datum predložitve EP

18.11.2013

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

21.11.2013

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

21.11.2013

PECH

21.11.2013

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

TRAN

16.7.2014

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Elisabeth Morin-Chartier

17.9.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

2.12.2014

22.1.2015

26.2.2015

 

Datum sprejetja

1.4.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Ivo Vajgl

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eleonora Evi, Jens Nilsson, Massimo Paolucci

Datum predložitve

9.4.2015

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov