Betänkande - A8-0127/2015Betänkande
A8-0127/2015

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om sjöfolk och om ändring av direktiven 2008/94/EG, 2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG och 2001/23/EG

9.4.2015 - (COM(2013)0798 – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD)) - ***I

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Elisabeth Morin-Chartier


Förfarande : 2013/0390(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0127/2015
Ingivna texter :
A8-0127/2015
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om sjöfolk och om ändring av direktiven 2008/94/EG, 2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG och 2001/23/EG

(COM(2013)0798) – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0798),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och artikel 153.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0409/2013),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 mars 2014[1],

–       med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 3 april 2014[2],

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandet från fiskeriutskottet (A8-0127/2015).

1.      Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 153 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet genom direktiv anta minimikrav, som ska genomföras gradvis, i syfte att förbättra arbetsvillkor, skydd för arbetstagarna då deras anställningsavtal slutar gälla, information till och samråd med arbetstagarna samt arbetsmiljön för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet. I dessa direktiv ska sådana administrativa, finansiella och rättsliga ålägganden undvikas som motverkar tillkomsten och utvecklingen av små och medelstora företag.

(1) Enligt artikel 153 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet genom direktiv anta minimikrav, som ska genomföras gradvis, i syfte att förbättra arbetsvillkor, skydd för arbetstagarna då deras anställningsavtal slutar gälla, information till och samråd med arbetstagarna samt arbetsmiljön för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet. I dessa direktiv ska oproportionerliga kostnader, tillsammans med sådana administrativa och rättsliga ålägganden undvikas som motverkar tillkomsten och utvecklingen av små och medelstora företag och familjeföretag, som är drivkrafter för hållbar tillväxt med plats för alla och står för 85 procent av alla nya arbetstillfällen inom Europeiska unionen.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Redan i kommissionens grönbok ”Unionens framtida havspolitik: En europeisk vision för oceanerna och haven” från 2006 framhölls vikten av att det införs en integrerad rättslig ram för att förbättra sektorns konkurrenskraft.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) I den utsträckning som undantag eller möjligheter att införa undantag inte är objektivt motiverade bör de avskaffas.

(3) I den utsträckning som undantag eller möjligheter att införa undantag inte är objektivt motiverade och leder till att sjöfolk diskrimineras bör de åtgärder genom vilka undantagen införs avskaffas.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Det rådande rättsläget medför att samma kategori arbetstagare behandlas olika av olika medlemsstater, beroende på huruvida de tillämpar de undantag som den gällande lagstiftningen medger. Ett betydande antal medlemsstater har utnyttjat undantagen i begränsad mån.

(5) Det rådande rättsläget, som delvis är resultatet av sjöfolkens speciella yrkessituation, medför att samma kategori arbetstagare behandlas olika av olika medlemsstater, beroende på huruvida de tillämpar de undantag som den gällande lagstiftningen medger. Ett betydande antal medlemsstater har utnyttjat undantagen i begränsad mån och åtta medlemsstater1a har inte utnyttjat dem alls, utan låter sjöfolk omfattas av kollektivavtal som ger en viss nivå av skydd. Likaså är ikraftträdandet av ILO:s sjöarbetskonvention i augusti 2013 ett steg i rätt riktning och säkerställer lika spelregler internationellt när det gäller vissa arbetstagarrättigheter, men inte alla. Dessutom leder undantagen till illojal konkurrens mellan medlemsstaterna och det måste på slut på detta så att likvärdiga verksamhetsförutsättningar tillförsäkras inom hela unionen.

 

_______________

 

1a Bulgarien, Tjeckien, Spanien, Frankrike, Österrike, Polen, Slovenien och Sverige.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) I meddelandet28 betonas att det krävs fler och bättre arbetstillfällen för EU-medborgare och att arbetsförhållandena ombord på fartyg måste förbättras.

(7) Detta direktiv står i fullständig överensstämmelse med meddelandet, i vilket det betonas att det krävs fler och bättre arbetstillfällen för EU-medborgare och att arbetsförhållandena ombord på fartyg måste förbättras, bl.a. genom investeringar i forskning, utbildning, hälsa och säkerhet.

_________________

 

28 KOM(2007)0575.

 

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Detta direktiv står också i överensstämmelse med Europa 2020-strategin och med dess sysselsättningsmål och med den strategi som kommissionen fastställde i sitt meddelande ”En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen EU:s bidrag till full sysselsättning”1a.

 

__________________

 

1a COM(2010)0682.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b) Enligt kommissionens meddelande ”Blå tillväxt: möjligheter till hållbar tillväxt inom havs- och sjöfartssektorn” står den ”blåa” ekonomin för omkring 5,4 miljoner arbetstillfällen och ett bruttomervärde på nästan 500 miljarder euro per år1a.

 

__________________

 

1a (COM(2012)0494).

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8a) Arbetsmarknadens parter inom sjöfartssektorn och fiskesektorn har nått fram till ett avtal av vikt för det korrekta genomförandet av detta direktiv. Avtalet innebär en god avvägning mellan att sjöfolkets arbetsvillkor måste förbättras och att hänsyn måste tas till sektorns särdrag.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) På grund av de senaste årens tekniska utveckling, särskilt inom kommunikationstekniken, bör kraven på information och samråd uppdateras.

(9) På grund av de senaste årens tekniska utveckling, särskilt inom kommunikationstekniken, bör kraven på information och samråd uppdateras och tillämpas på lämpligaste sätt, också med hjälp av ny fjärrkommunikationsteknik.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Sjöfolks rättigheter enligt det här direktivet, och som erkänns av medlemsstaterna i nationell lagstiftning om genomförande av direktiven 2008/94/EG, 2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG eller 2001/23/EG, bör respekteras.

(10) Sjöfolks rättigheter enligt det här direktivet, och som erkänns av medlemsstaterna i nationell lagstiftning om genomförande av direktiven 2008/94/EG, 2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG eller 2001/23/EG, bör respekteras. Införlivandet av detta direktiv bör inte berättiga till någon lägesförsämring jämfört med den nuvarande situationen i medlemsstaterna.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11a) Sjöfolk har rätt till en säker och trygg arbetsplats där säkerhetsnormerna följs, och bör ha rättvisa anställningsvillkor och anständiga bostads- och arbetsförhållanden, däribland socialt skydd och yrkesutbildning.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b) I sjöarbetskonventionen från 2006 fastställs sjöfolks rätt till anständiga arbetsförhållanden inom många områden och tillhandahåller enhetliga rättigheter och skydd på arbetsplatsen för allt sjöfolk oavsett nationalitet och fartygets flagg. Konventionen syftar både till att uppnå anständiga arbetsförhållanden för sjöfolk och att trygga sund konkurrens för rederierna genom sin globala tillämpning.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 11c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11c) Unionen bör genomgående eftersträva bättre arbets- och bostadsförhållanden ombord på fartyg och ta till vara potentialen för innovation för att göra sjöfartssektorn attraktivare för sjöfolk inom unionen, också för unga arbetstagare. Följaktligen bör kommissionen utarbeta en agenda för att få unga arbetstagare att börja arbeta inom denna sektor.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 11d (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11d) Unionen bör syfta till bättre internetbaserade kommunikationer ombord, exempelvis i form av bättre tillgång till internet så att det på ett rimligt sätt kan användas ombord, för att förbättra genomförandet av direktiven 2008/94/EG, 2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG och 2001/23/EG i deras ändrade lydelse enligt detta direktiv.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Direktiv 2009/38/EG

Artikel 10 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. I artikel 10 ska följande punkt läggas till:

 

”4a. En besättningsmedlem på ett sjögående fartyg som är ledamot av ett särskilt förhandlingsorgan eller europeiskt företagsråd eller dennes suppleant ska vara behörig att delta i möten i det särskilda förhandlingsorganet eller europeiska företagsrådet eller varje annat möte inom ramen för de förfaranden som anges i artikel 6.3, såvida han eller hon inte befinner sig till sjöss eller i en hamn i ett annat land än det där företaget har sitt säte när mötet äger rum.

 

Mötena ska i mån av möjlighet inplaneras så, att fartygens besättningsmedlemmars deltagande i dem underlättas.

 

För att arbetstagarna ska få största möjligheter att vara företrädda ska, alltid när så är möjligt, ny informations- och kommunikationsteknik användas om en besättningsmedlem på ett sjögående fartyg som är ledamot av ett särskilt förhandlingsorgan eller europeiskt företagsråd eller dennes suppleant inte kan delta i ett möte.”

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1

Direktiv 2002/14/EG

Artikel 3 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 3.3 ska ersättas med följande:

Artikel 3.3 ska utgå.

”3. Medlemsstaterna får göra undantag från detta direktiv genom särskilda bestämmelser för besättningar på fartyg som trafikerar öppet hav, förutsatt att sådana särskilda bestämmelser garanterar en likvärdig skyddsnivå för rätten till information och samråd och det verkningsfulla utövandet av denna rätt av de berörda arbetstagarna.”

 

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 1

Direktiv 98/59/EG

Artikel 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska följande led läggas till som led c:

 

”c) överlåtelse ska tolkas på det sätt som avses i direktiv 2001/23/EG.”

 

b) I artikel 1.2 ska led c utgå.

I artikel 1.2 ska led c utgå.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 2

Direktiv 98/59/EG

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Om den planerade kollektiva uppsägningen rör medlemmar av besättningen på sjögående fartyg ska anmälan lämnas till den behöriga myndigheten i den stat vars flagga fartyget för.”

”Om den planerade kollektiva uppsägningen rör medlemmar av besättningen på sjögående fartyg ska anmälan av arbetsgivaren lämnas till den behöriga myndigheten i den stat vars flagga fartyget för.”

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 3

Direktiv 98/59/EG

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I artikel 4 ska följande punkt läggas till som punkt 1a:

utgår

”1a. Om planerade kollektiva uppsägningar av besättningsmedlemmar genomförs i samband med eller beror på överlåtelse av ett sjögående fartyg, får medlemsstaterna, efter samråd med arbetsmarknadens parter, ge den behöriga myndigheten rätt att helt eller delvis avvika från den period som avses i punkt 1 i följande fall:

 

a) Om föremålet för överlåtelsen enbart utgörs av ett eller flera sjögående fartyg.

 

b) Om arbetsgivaren använder enbart ett sjögående fartyg.”

 

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 5 – led 1

Direktiv 2001/23/EG

Artikel 1 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Punkt 2 ska ersättas med följande:

utgår

”2. Detta direktiv ska tillämpas, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3, om och i den mån företaget, verksamheten eller den del av företaget eller verksamheten som ska överlåtas ligger inom fördragets territoriella tillämpningsområde.”

 

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 5 – led 2

Direktiv 2001/23/EG

Artikel 1 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Detta direktiv ska tillämpas på överlåtelse av sjögående fartyg som är registrerat i en medlemsstat eller för den medlemsstatens flagga och utgör ett företag, en verksamhet eller en del av ett företag eller en verksamhet enligt detta direktiv, även om det inte är beläget inom fördragets territoriella tillämpningsområde.”

3. Detta direktiv ska tillämpas på överlåtelse av sjögående fartyg som är en del av en överlåtelse av ett företag, en verksamhet eller en del av ett företag eller en verksamhet enligt vad som avses i punkterna 1 och 2, under förutsättning att förvärvaren befinner sig inom, eller det företag eller den verksamhet eller den del av företaget eller verksamheten som ska överlåtas förblir inom fördragets territoriella tillämpningsområde.

 

Detta direktiv ska inte tillämpas om föremålet för överlåtelsen enbart utgörs av ett eller flera sjögående fartyg.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 5 – led 3

Direktiv 2001/23/EG

Artikel 1 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Följande punkt ska läggas till som punkt 4:

utgår

”4. Medlemsstaterna får, efter samråd med arbetsmarknadens parter, föreskriva att kapitel II i detta direktiv inte ska tillämpas i följande fall:

 

a) Om föremålet för överlåtelsen enbart utgörs av ett eller flera sjögående fartyg.

 

b) Om företaget eller verksamheten som ska överlåtas använder enbart ett sjögående fartyg.”

 

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast fem år efter dagen för detta direktivs ikraftträdande. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast två år efter dagen för detta direktivs ikraftträdande. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

  • [1]  EUT C 226, 16.7.2014, s. 35.
  • [2]  EUT C 174, 7.6.2014, s. 50.

MOTIVERING

Kommissionens förslag syftar till att förbättra arbetsvillkoren för sjöfolk som arbetar ombord på fartyg som för någon av EU:s 28 medlemsstaters flagg, med samtidig hänsyn tagen till särdragen inom sektorn i fråga. Förslaget till direktiv motsvarar således översynen av de fem direktiv som tidigare antagits, där det föreskrivs att sjöfolk ska vara undantagna från direktivens tillämpningsområde. Kommissionen har velat påminna om att de undantag för sjöfolk som ingick i dessa fem direktiv inte funnits med i kommissionens ursprungliga förslag, utan blivit resultatet av förhandlingarna med övriga partner.

De fem direktiv det är frågan om är direktiv 2008/94/EG om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens, direktiv 2009/38/EG om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare, direktiv 2002/14/EG om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen, direktiv 98/59/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar, och direktiv 2001/23/EG om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag.

Ett förslag till betänkande om detta förslag avvisades av parlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor mot slutet av den föregående valperioden. Huvudorsaken till att betänkandet misslyckades var tidsbristen och brådskan med att utarbeta det.

Situationen har dock blivit en annan, eftersom arbetsmarknadens parter på europeisk nivå för några veckor sedan kom fram till ett viktigt avtal om kommissionens förslag. Föredraganden ser mycket positivt på denna uppgörelse som gör det möjligt att gå framåt och rätta till en situation där sjöfolk diskrimineras och illojal konkurrens uppstår mellan dels medlemsstater som går in för att förbättra arbetsvillkoren och således inte alls tillämpar undantagen eller bara några få av dem, och dels medlemsstater som tillämpar alla undantag. Likaså välkomnar föredraganden att arbetsmarknaden parter kommit fram till en avvägning mellan å ena sidan bättre skydd för arbetstagarna och å andra sidan skydd för sjöfartssektorns konkurrenskraft, vilket innebär en framtidsutmaning för Europeiska unionen.

Föredraganden vill också tacka arbetsmarknadens parter för deras samfällda insatser som kommer att göra det möjligt att göra sjöfartssektorn mera attraktiv. Sedan några år tillbaka har ju sektorn blivit mindre populär. Likaså vill hon understryka att man tack vare förbättrade arbetsvillkor inom sjöfartssektorn kommer att kunna ge sektorn ny stimulans, samt framhålla att detta kommer att bidra till uppnåendet av det mål som fastställs i kommissionens meddelande av den 10 oktober 2007, alltså att öka antalet arbetstagare inom sjöfartssektorn och fiskesektorn och höja kvaliteten på deras arbetsvillkor, varvid det förra målet inte kan uppnås om inte det senare uppnås.

Föredraganden gläds även åt det arbete som gjorts tillsammans med skuggföredragandena från alla politiska grupper inom utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Hon vill tacka dem för att ha uttryckt sina ståndpunkter, så att hon kunnat ta hänsyn till de olika frågor som upplevs som känsliga och bättre införliva dem i sitt förslag till betänkande.

Här har vi alltså målen och metoderna för detta förslag till betänkande, som föredraganden nu uppmanar er att stödja.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om sjöfolk och om ändring av direktiven 2008/94/EG, 2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG och 2001/23/EG

Referensnummer

COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)

Framläggande för parlamentet

18.11.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

21.11.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

21.11.2013

PECH

21.11.2013

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

TRAN

16.7.2014

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Elisabeth Morin-Chartier

17.9.2014

 

 

 

Behandling i utskott

2.12.2014

22.1.2015

26.2.2015

 

Antagande

1.4.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniela Aiuto, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eleonora Evi, Jens Nilsson, Massimo Paolucci

Ingivande

9.4.2015