ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, за изменение на Регламент (EO) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета

9.4.2015 - (COM(2014)0614 – C8‑0174/2014 – 2014/0285(COD)) - ***I

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Ярослав Валенса


Процедура : 2014/0285(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0128/2015

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, за изменение на Регламент (EO) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета

(COM(2014)0614 – C8‑0174/2014 – 2014/0285(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0614),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8–0174/2014),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Директива 2008/56/EО на Европейския парламент и на Съвета[1],

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0128/2015),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право16 от 10 декември 1982 г., по която Съюзът е договаряща страна, се предвижда задължение за опазването, включително поддържането или възстановяването на популациите на подлежащите на улов видове на нива, на които може да се постигне максимален устойчив улов.

(1) В Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право16 от 10 декември 1982 г., по която Съюзът е договаряща страна, се предвижда задължение за опазването, включително поддържането или възстановяването на популациите на подлежащите на улов видове на нива, на които може да се постигне максимален устойчив улов съгласно квалификацията на съответните екологични и икономически фактори.

__________________

__________________

16 OВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 3

16 OВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 3.

Обосновка

Допълнението е важен квалификатор за разпоредбата на Конвенция на ООН по морско право предвид важните икономически предимства от поддържането на запасите над равнищата, при които може да се постигне максимален устойчив улов.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) С Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета се установяват правилата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) в съответствие с международните задължения на Съюза. Целите на ОПОР са, наред с другото, да гарантира, че риболовът и аквакултурите са екологично устойчиви в дългосрочен план и да прилага подхода на предпазливост и екосистемния подход при управлението на рибарството.

(4) С Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета се установяват правилата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) в съответствие с международните задължения на Съюза. Целите на ОПОР са, наред с другото, да гарантира, че риболовът и аквакултурите са устойчиви в дългосрочен план от социално-икономическа гледна точка и от гледна точка на опазването на околната среда, като се поддържа балансирано прилагане на подхода на предпазливост и на екосистемния подход при управлението на рибарството.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а) Многовидовият план за управление, който се създава с настоящия регламент, налага да се отчитат в по-голяма степен екологичните роли и функции на видовете, обхванати от този план. Тъй като различните видове си взаимодействат в значителна степен, уловът не може да бъде максимизиран устойчиво за всички видове едновременно и е необходимо да се вземат решения за това кои видове да бъдат приоритетни.

Обосновка

Решението за конкретните цели за процента на смъртност от риболов, съвместим с постигането на максимален устойчив риболов (FMSY), и равнища на биомасата следва да отчитат актуализираните предварителни оценки на диапазона на FMSY, очакван в най-близко време от ICES, и да отразяват съответно особеностите на многовидовото управление на рибните запаси.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) Съветът и Европейският парламент следва да отчитат последните препоръки и доклади на ICES по отношение на максималния устойчив улов, за да гарантират, че настоящият регламент е възможно най-актуализиран.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7в) В съответствие с Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и Съвета (по-долу „Рамкова директива за морска стратегия“), естественото разпределение на размера и възрастта на търговските рибни запаси представлява важен показател за постигането на добър екологичен статус на морската среда.

 

_________________________

 

Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Целесъобразно е да се установи план за многовидов риболов, като се отчита динамиката между запасите от треска, херинга и цаца и като се вземе предвид приловът при риболова на запаси в Балтийско море, а именно запасите от писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан. Целта на този план следва да бъде постигането и поддържането на максимален устойчив улов за съответните запаси.

(8) Крайната цел е да се установи план за многовидов риболов, като се отчита динамиката между запасите от треска, херинга и цаца и като се вземе предвид приловът при риболова на запаси в Балтийско море, а именно запасите от писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан. Целта на този план следва да бъде да се възстановят, постигнат и поддържат популациите на засегнатите видове над равнищата, позволяващи постигането на устойчив улов за съответните запаси, като се сведе до възможния минимум въздействието върху останалите видове, като например морските птици, и по-широко разбираната морска околна среда в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 1380/2013.

Обосновка

Една от целите на реформата на политиката в областта на рибарството (член 2, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013) е да се сведе до минимум отрицателното въздействие на рибарството върху морската екосистема. Крайната цел е установяването на многовидов план. От формулировката на Комисията се подразбира, че планът обхваща изключително взаимодействието на видовете. Настоящото предложение обаче обхваща само оценки за отделните видове.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Експлоатацията на запасите от треска и на пелагичните запаси не може да застрашава устойчивостта на запасите, хванати като прилов при този риболов, а именно запасите от писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан. Поради това планът следва да е насочен и към опазването на тези приловни запаси над равнищата на биомаса в съответствие с подхода на предпазливост.

(9) Експлоатацията на запасите от треска и на пелагичните запаси не може да застрашава устойчивостта на запасите, хванати като прилов при този риболов, а именно запасите от писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан. Поради това планът следва да е насочен и към опазването на тези приловни запаси над равнищата на биомаса в съответствие със съобразен с екосистемата подход на предпазливост към управлението на рибните запаси, при който може да се постигне максимален устойчив улов.

Обосновка

С цел съответствие с целта на ОПР след реформата рибните запаси да се запазят над равнищата, позволяващи да се постигне максимален устойчив улов.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а) Регламент (ЕС) № 1380/2015 има за цел също така постепенно да премахне изхвърлянето на улов, като се отчитат най-авторитетните научни становища, посредством избягване и намаляване на нежелания улов. Тази цел може да бъде постигната чрез подобряване на селективността на риболовното оборудване и риболовните практики.

Обосновка

Цел на ОПР, посочена в член 2, параграф 5, буква а) от Регламент 1380/2013.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) В член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се съдържа изискването възможностите за риболов да се определят в съответствие с измеримите цели, посочени в многогодишните планове.

(11) В член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се съдържа изискването възможностите за риболов да се определят в съответствие с измеримите цели, посочени в многогодишните планове. При равнищата, които трябва да бъдат постигнати по отношение на смъртността от риболов и биомасата, следва да се отчитат най-актуалните научни становища.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Поради това тези цели следва да бъдат установени и изразени като проценти на смъртност от риболов въз основа на научни становища19.

(12) Поради това тези цели следва да бъдат установени и изразени като проценти на смъртност от риболов въз основа на научни становища19, при които се възстановяват и се поддържат популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, при които може да се постигне максимален устойчив улов. Равнището на експлоатация на максималния устойчив улов следва да бъде горната граница на експлоатация.

__________________

__________________

19 Технически служби на ICES, септември 2014 г., http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf

19 Технически служби на ICES, септември 2014 г., http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf

Обосновка

Само равнище на смъртност от риболов под равнището на смъртност, позволяващо постигането на максимален устойчив улов (FMSY), ще доведе в крайна сметка до възстановяване на рибните запаси над равнищата, при които може да се постигне максимален устойчив улов в съответствие с член 2, параграф 2 и член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Поради това многогодишният план за Балтийско море следва да използва научните становища относно FMSY като горна граница. Тук бележката под линия с препратка към конкретен документ на ICES следва да бъде заличена.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Необходимо е да се установят референтни равнища на опазване като допълнителни предпазни мерки, когато размерът на даден запас намалее до определено критично ниво, пораждащо сериозен риск. Тези референтни равнища на опазване следва да се определят на минималните равнища на биомаса на репродуктивния запас, които съответстват на пълната възпроизводителна способност. Следва да се предвидят коригиращи мерки, в случай че размерът на запаса падне под минималното равнище на биомаса на репродуктивния запас.

(13) Необходимо е да се установят референтни равнища на опазване като допълнителни предпазни мерки, когато размерът на даден запас намалее до определено критично ниво, пораждащо сериозен риск. Тези референтни равнища на опазване следва да се определят на минималните равнища на биомаса, съответстващи на максималния устойчив улов (BMSY) за даден запас. Следва да се предвидят коригиращи мерки с цел да се предотврати спадането на размера на запаса под това равнище.

Обосновка

Съгласно предложението на Комисията мерки ще се вземат само когато биомасата спадне под критичното равнище, известно като Bpa. Това не е особено амбициозен подход. Тъй като биомасата, отговаряща на максималния устойчив улов, вече представлява долната граница, която не бива да бъде преминавана, референтните равнища на опазване следва също така да бъдат определени на това равнище, така че да се предприемат спешни действия в случай че биомасата спадне под него. Следва да се предприемат действия, преди запасът да достигне тази точка, а не да се чака, докато бъде открит проблемът. Това ще спомогне да се гарантира запазването на запасите в рамките на целите.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) В случай на запаси, уловени като прилов, при липсата на научни становища относно тези минимални равнища на биомаса на репродуктивния запас следва да се приемат специфични мерки за опазване, когато според научните становища запасът е застрашен.

(14) В случай на запаси, уловени като прилов, при липсата на научни становища относно тези минимални равнища на биомаса на репродуктивния запас следва да се приемат специфични мерки за опазване, когато други показатели създадат възможност за получаване на научни становища, според които запасът е застрашен. Необходимо е бързо да се предостави достъп до научните данни относно равнищата на биомаса на репродуктивния запас за прилова, така че да се предприемат необходимите мерки.

Обосновка

Първоначалната формулировка е донякъде нелогична; не може да се изисква да се работи въз основа на научни становища при отсъствието на научни становища.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) С цел спазване на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в този план следва да се предвидят други мерки за управление, както е определено в член 15, параграф 4, букви а)–в) от същия регламент. Такива мерки следва да бъдат определени чрез делегирани актове.

(16) С цел спазване на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в този план следва да се предвидят други мерки за управление, както е определено в член 15, параграф 4, букви а)–в) от същия регламент. Такива мерки следва да бъдат определени чрез делегирани актове след консултации със съответните консултативни съвети.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а) При приемането на делегирани актове Комисията следва да отчита становището на съответните консултативни съвети с цел спазване на задължението за разтоварване, установено в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, така че да се предвидят други мерки за управление, както е определено в член 15, параграф 4, букви а) – в) от същия регламент.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) В плана също така следва да се предвидят някои съпътстващи технически мерки, които да бъдат приети чрез делегирани актове, за да се допринесе за постигането на целите на плана, по-специално по отношение на защитата на млади екземпляри или на хвърляща хайвер риба. За периода до изменението на Регламент (ЕО) № 2187/200520 на Съвета следва също така да се предвиди, че с оглед постигането на целите на плана тези мерки могат да дерогират от определени несъществени елементи от посочения регламент.

(17) В плана също така следва да се предвидят някои съпътстващи технически мерки, които да бъдат приети чрез делегирани актове след консултация със съответните консултативни съвети, за да се допринесе за постигането на целите на плана, по-специално по отношение на защитата на млади екземпляри или на хвърляща хайвер риба. За периода до изменението на Регламент (ЕО) № 2187/200520 на Съвета следва също така да се предвиди, че с оглед постигането на целите на плана тези мерки могат да дерогират от определени несъществени елементи от посочения регламент.

__________________

__________________

20 Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета от 21 декември 2005 г. за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд, за изменение на Регламент (ЕО) № 1434/98 и отмяна на Регламент (ЕО) № 88/98 (ОВ L 349, 31.12.2005 г., стр. 1).

20 Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета от 21 декември 2005 г. за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд, за изменение на Регламент (ЕО) № 1434/98 и отмяна на Регламент (ЕО) № 88/98 (ОВ L 349, 31.12.2005 г., стр. 1).

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17а) Комисията следва да вземе предвид становището на съответните консултативни съвети при приемането на някои съпътстващи технически мерки, които имат за цел да подпомогнат постигането на целите на плана.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) С цел да се осигури своевременно и адекватно съответствие с научно-техническия напредък, да се гарантира гъвкавост и да се позволи развитието на някои мерки, правомощието за приемане на актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията във връзка с допълването на настоящия регламент по отношение на коригиращите мерки за писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан, изпълнението на задължението за разтоварване на сушата и техническите мерки. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(18) С цел да се осигури своевременно и адекватно съответствие с научно-техническия напредък, да се гарантира гъвкавост и да се позволи развитието на някои мерки, правомощието за приемане на актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията във връзка с допълването на настоящия регламент по отношение на коригиращите мерки за писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан, изпълнението на задължението за разтоварване на сушата и техническите мерки. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на равнище експерти и специализирани органи в държавите членки и Съюза, включващи експерти както на Европейския парламент, така и на Съвета. Преди да се финализират предложенията за специфични мерки, следва да се осъществява интензивен дебат със засегнатите заинтересовани страни. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18а) При приемането на делегирани актове за разширяване на обхвата на настоящия регламент по отношение на коригиращите мерки за писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан, изпълнението на задължението за разтоварване на сушата и техническите мерки Комисията следва да взема предвид становищата на съответните консултативни съвети.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18б) При изпълнението на плана, предвиден от настоящия регламент, приоритет следва да има прилагането на принципа на регионализация, както е предвидено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) В съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, когато на Комисията са предоставени правомощия да приема делегирани актове по отношение на определени мерки за опазване, така както е предвидено в плана, държавите членки с пряк управленски интерес по отношение на риболова в Балтийско море следва да имат възможността да представят съвместни препоръки за тези мерки, така че те да разработени в съответствие с особеностите на Балтийско море и риболова в него. Срокът за представяне на препоръките следва да бъде установен съгласно изискването в член 18, параграф 1 от същия регламент.

(19) В съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, когато на Комисията са предоставени правомощия да приема делегирани актове по отношение на определени мерки за опазване, така както е предвидено в плана, държавите членки и консултативните съвети с пряк управленски интерес по отношение на риболова в Балтийско море следва да имат възможността да представят съвместни препоръки за тези мерки, така че те да разработени в съответствие с особеностите на Балтийско море и риболова в него. Срокът за представяне на препоръките следва да бъде установен съгласно изискването в член 18, параграф 1 от същия регламент.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19а) За да бъдат засилени аспектите на плана, свързани с ефективността и иновативността, съвместните препоръки и последващите делегирани актове следва да се стремят да осигурят включване на подход „отдолу нагоре“ и подход, ориентиран към резултатите.

Обосновка

Следва да се избягва приемането от страна на държавите членки на процеси „отгоре надолу“ за изготвяне на съвместни регионални препоръки. Съвместните препоръки следва да се основават на подхода „отдолу нагоре“ с участието на заинтересованите страни.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19б) При приемането на делегирани актове по отношение на определени мерки за опазване, предвидени в плана, Комисията следва да взема предвид становището на съответните консултативни съвети.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22а) Следва да се установят правила, за да се гарантира, че в случай на временно преустановяване на риболовните дейности може да бъде предоставена финансова помощ съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета.

 

___________

 

Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 149, 20. 5.2014 г., стр. 1).

Обосновка

Регламент (ЕС) № 508/2014 предвижда възможността при временно преустановяване на риболовните дейности на рибарите и на собствениците на риболовни кораби да се предоставят обезщетения и компенсаторни плащания в случай че това преустановяване е непосредствен резултат напр. от мерки по опазване на запасите. Условие за това е временното преустановяване да е включено в многогодишен план. Следователно е необходимо непосредствено в многогодишния план да се включи разпоредба, която да предвижда възможност за финансиране на временното преустановяване по ЕФМДР.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Очаква се максималният устойчив улов за съответните запаси да бъде постигнат до 2015 г. От този момент нататък той следва да бъде поддържан.

(25) В случаите, в които е възможно, за съответните запаси целта следва да бъде постигната до 2015 г. и най-късно до 2020 г. чрез постепенно постъпателно нарастване. От тези дати нататък целта следва да бъде поддържана.

Обосновка

Съображение 25 на Комисията съдържа несъответствие, тъй като съчетава очакване („очакваните“) със задължение („следва“). Изменението възприема съответната формулировка от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) При липсата на режим на риболовното усилие е необходимо да се заличат специфичните разпоредби за специалните разрешения за риболов и за подмяна на двигатели или кораби, приложими за залива на Рига. Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета следва да бъде съответно изменен.

заличава се

Обосновка

Както е посочено в Договора за присъединяване на Латвия и Естония, конкретните мерки имат за цел опазване на залива на Рига, който се счита за много чувствителен екорайон. Понастоящем само латвийските и естонските риболовни кораби имат разрешение за риболов във въпросните води. Ако отпадне тази забрана, тези води ще станат достъпни за всички флоти, напр. за промишлен риболов, което би застрашило устойчивостта на запасите и би създало опасност от нарушаване на крехкото равновесие на екосистемата, което се подобри през последните години благодарение на политиката на опазване.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Планът се прилага също така за писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан в подучастъци 22—32 на ICES, уловени при риболов за съответните запаси.

2. Настоящият регламент предвижда мерки и по отношение на прилова на писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан в подучастъци 22–32 на ICES, които следва да се прилагат при риболов за посочените в параграф 1 запаси.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 2 – букви б и в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „капани“ означава големи мрежи, захванати, фиксирани върху подпори или понякога плаващи, отворени отгоре и снабдени с различни видове съоръжения за отвеждане и задържане на риба и които обикновено са разделени на камери, затворени отдолу с мрежа;

б)„капани, конусовидни мрежи и непокрити рибни капани“ означава мрежи, захванати, фиксирани върху подпори или понякога плаващи и снабдени с различни видове съоръжения за отвеждане и задържане на риба и които обикновено са разделени на камери, затворени отдолу с мрежа;

в) „винтери и кошове“ означава малки приспособления за улов на ракообразни или риба във формата на клетки или кошници, които са изработени от различни материали и се поставят на дъното на морето самостоятелно или в редици; те са вързани с въжета (плаващи въжета) за шамандури на повърхността, указващи положението им и с един или повече отвори или входни точки;

в) „винтери и кошове“ означава приспособления за улов на ракообразни или риба във формата на клетки или кошници, които са изработени от различни материали и се поставят на дъното на морето самостоятелно или в редици; те са вързани с въжета (плаващи въжета) за шамандури на повърхността, указващи положението им и с един или повече отвори или входни точки;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Планът е насочен да допринесе за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и по-специално:

1. Планът гарантира постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и по-специално:

a) постигане и поддържане на максимален устойчив улов на съответните запаси; и

a) възстановяване и поддържане на съответните запаси над равнищата на биомаса, които могат да осигурят максимален устойчив улов, и

б) гарантиране на опазването на запасите от писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан в съответствие с подхода на предпазливост.

б) приноса към опазването на запасите от писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан чрез управление на приловите в съответствие с подхода на предпазливост.

2. Целта на плана е да допринесе за изпълнението на задължението за разтоварване, установено в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за съответните запаси и за писия.

2. Планът допринася за премахване на изхвърлянето на улов, като се вземат предвид най-авторитетните налични научни становища, посредством избягване и намаляване на нежелания улов, както и за изпълнението на задължението за разтоварване, установено в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за съответните запаси и за писия.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3a

 

Съгласуваност със законодателството на Съюза в областта на околната среда

 

1. Планът прилага екосистемен подход при управлението на рибарството.

 

2. За да се гарантира, че отрицателните въздействия на риболовните дейности върху морската екосистема се свеждат до минимум и че риболовните дейности избягват влошаването на морската среда, планът трябва да бъде съгласуван с целите на Рамковата директива за морска стратегия и да допринася за постигането им, така че да се осигури добро екологично състояние до 2020 г. По-специално планът:

 

а) има за цел да гарантира, че условията, описани в дескриптор 3 в приложение I към посочената директива, са изпълнени;

 

б) има за цел да допринесе за изпълнението на дескриптори 1, 4 и 6, съдържащи се в приложение I към тази директива, пропорционално на ролята на рибарството в тяхното изпълнение.

Обосновка

Обхватът на многогодишния план за Балтийско море трябва да отразява формулировката, приета в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Освен това, изменението гарантира съгласуваност със съображение (3) от предложението на Комисията.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Целевата смъртност от риболов ще бъде постигната до 2015 г. и след това поддържана за съответните запаси в следните интервали:

1. Целевата смъртност от риболов взема предвид най-новите научни становища, трябва да се постигне по възможност до 2015 г. и най-късно до 2020 г. чрез постепенно постъпателно нарастване и трябва да бъде поддържана след това за съответните запаси. Смъртността от риболов за съответните запаси трябва да бъде в следните интервали:

Запас

Смъртност от риболов — целеви диапазон

Запас

Смъртност от риболов — целеви диапазон

Треска в западната част на Балтийско море

0,23-0,29

Треска в западната част на Балтийско море

0 до FMSY

 

Треска в източната част на Балтийско море

0,41-0,51

Треска в източната част на Балтийско море

0 до FMSY

Херинга в централната част на Балтийско море

0,23-0,29

Херинга в централната част на Балтийско море

0 до FMSY

Херинга в залива на Рига

0,32-0,39

Херинга в залива на Рига

0 до FMSY

Херинга в Ботническо море

0,13-0,17

Херинга в Ботническо море

0 до FMSY

Херинга в Ботническия залив

Не е определено

Херинга в Ботническия залив

0 до FMSY

Херинга в западната част на Балтийско море

0,25-0,31

Херинга в западната част на Балтийско море

0 до FMSY

Балтийска цаца

0,26-0,32

Балтийска цаца

0 до FMSY

 

Стойностите на FMSY (смъртност от риболов, съответстваща на целта за постигане на максимален устойчив улов) трябва да бъдат взети от последните надеждни налични научни становища, а смъртността от риболов (F) следва да бъде ориентирана към целта за 0,8 x FMSY.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Настоящият регламент следва да дава възможност за временно преустановяване на риболовните дейности, както е определено в член 33 от Регламент (ЕС) № 508/2014, с финансовата подкрепа, предоставяна по силата на този регламент.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Референтните равнища на опазване, изразени като минимално равнище на биомаса на репродуктивния запас, които съответстват на пълната възпроизводителна способност на съответните запаси, са, както следва:

1. Референтните равнища на опазване, които съответстват на пълната възпроизводителна способност на съответните запаси, са, както следва:

Запас

Минимално равнище на биомаса на репродуктивния запас (в тонове)

Запас

Минимално равнище на биомаса на репродуктивния запас (в тонове)

Треска в западната част на Балтийско море

36 400

Треска в западната част на Балтийско море

36 400 за 2015 г. и BMSY за останалите години

Треска в източната част на Балтийско море

88 200

Треска в източната част на Балтийско море

88 200 за 2015 г. и BMSY за останалите години

Херинга в централната част на Балтийско море

600 000

Херинга в централната част на Балтийско море

600 000 за 2015 г. и BMSY за останалите години

Херинга в залива на Рига

Не е определено

Херинга в залива на Рига

Не е определено за 2015 г. и BMSY за останалите години

Херинга в Ботническо море

Не е определено

Херинга в Ботническо море

Не е определено за 2015 г. и BMSY за останалите години

Херинга в Ботническия залив

Не е определено

Херинга в Ботническия залив

Не е определено за 2015 г. и BMSY за останалите години

Херинга в западната част на Балтийско море

110 000

Херинга в западната част на Балтийско море

110 000 за 2015 г. и BMSY за останалите години

Балтийска цаца

570 000

Балтийска цаца

570 000 за 2015 г. и BMSY за останалите години

Обосновка

BMSY ще осигури пълната репродуктивна способност.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато биомасата на репродуктивния запас на някой от съответните запаси за определена година е под минималните равнища на биомаса на репродуктивния запас, определени в параграф 1, се приемат подходящи коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответните запаси на предпазните равнища. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграф 2 от настоящия регламент и в съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 възможностите за риболов се определят на по-ниски равнища от тези за целевата смъртност от риболов по член 4, параграф 1. Когато е уместно, тези коригиращи мерки могат да включват представяне на законодателни предложения от Комисията и спешни мерки, приети от нея по силата на член 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2. Когато биомасата на репродуктивния запас на някой от съответните запаси за определена година е под минималните равнища на биомаса на репродуктивния запас, определени в параграф 1, се приемат подходящи коригиращи мерки с цел възможно най-бързо връщане на съответните запаси до равнища над тези, позволяващи максимален устойчив улов. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграф 2 от настоящия регламент и в съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 възможностите за риболов се определят на по-ниски равнища от тези за целевата смъртност от риболов по член 4, параграф 1 от настоящия регламент. Когато е уместно, тези коригиращи мерки могат да включват представяне на законодателни предложения от Комисията и спешни мерки, приети от нея по силата на член 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Минималните равнища на биомаса на репродуктивния запас(в тонове) се определят на равнището на биологичните предпазни референтни точки.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

Член 6

Мерки в случай на заплаха за писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан

Технически мерки за опазване на писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан

1. Когато в научните становища се посочва, че опазването на някой от запасите от писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан в Балтийско море е застрашено, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 относно специфични мерки за опазване на застрашения запас и по отношение на което и да е от следните положения:

1. Когато в научните становища се посочва, че са необходими корективни мерки, за да се гарантира, че запасите от писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан в Балтийско море се управляват в съответствие с подхода на предпазливост, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 относно специфични мерки за опазване на прилова на писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан и по отношение на следните технически мерки:

в) a) адаптиране на риболовния капацитет и на риболовното усилие;

a) адаптиране на риболовния капацитет и на риболовното усилие;

г) б) технически мерки, включително

 

(1) характеристики на риболовните уреди, по-специално размер на окото на мрежите, дебелина на влакното, размер на уреда);

б) характеристики на риболовните уреди, по-специално размер на окото на мрежите, дебелина на влакното, размер на уреда;

(2) използване на риболовните уреди, по-специално време за потапяне, дълбочина на разполагане на уреда);

в) използване на риболовните уреди, по-специално време за потапяне и дълбочина на разполагане на уреда;

(3) забрана или ограничение за риболов в конкретни зони;

г) забрана или ограничение за риболов в конкретни зони;

(4) забрана или ограничение за риболов през конкретни периоди от време;

д) забрана или ограничение за риболов през конкретни периоди от време;

(5) минимален референтен размер за опазване.

е) минимален референтен размер за опазване;

 

ж) други характеристики, свързани с подобряване на селективността.

2. Мерките, посочени в параграф 1, са насочени към постигане на целта, определена в член 3, параграф 1, буква б), и се основават на научни становища.

2. Мерките, посочени в параграф 1, са насочени към постигане на целта, определена в член 3, параграф 1, буква б), и съгласуваност със законодателството на Съюза в областта на околната среда, както е посочено в член 3а, и се основават на най-добрите налични научни становища.

3. Съответните държави членки могат да представят съвместни препоръки съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за специфичните мерки за опазване, посочени в параграф 1.

3. Съответните държави членки могат да представят съвместни препоръки съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за специфичните мерки за опазване, посочени в параграф 1.

 

3a. Преди да приеме делегиран акт, Комисията се консултира с Европейския парламент и със съответните консултативни комитети.

 

3б. Комисията, след консултация със съответните държави членки, анализира въздействието на делегираните актове, посочени в параграф 1, една година след приемането им, а след това – ежегодно. Ако този анализ показва, че даден делегиран акт не е подходящ за справяне с настоящата ситуация, съответните държави членки могат да представят съвместна препоръка в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Обосновка

Смятаме, че е необходимо да се предвиди участието на Европейския парламент преди приемането на делегирания акт. Често късите срокове за спиране или за отхвърляне на делегираните актове не дават възможност на Парламента да оцени правилно съществото на въпроса.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Чрез дерогация от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 задължението за разтоварване не се прилага за съответните запаси и за писия, ако риболовът се извършва с капани, винтери и кошове.

Чрез дерогация от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 задължението за разтоварване не се прилага, ако риболовът се извършва с капани, винтери и кошове, конусовидни мрежи и непокрити рибни капани.

Обосновка

Настоящият план за изхвърлянето на улов се отнася само за улов на треска и сьомга, така че не е целесъобразно да се добавят цаца и херинга, предвид ниската им способност за оцеляване.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Мерките, посочени в параграф 1, са насочени към постигането на целите, определени в член 3, и по-специално защитата на млади екземпляри или на хвърляща хайвер риба.

2. Мерките, посочени в параграф 1, са насочени към постигането на целите, определени в член 3, и по-специално защитата на млади екземпляри или на хвърляща хайвер риба, както и съгласуваност със законодателството на Съюза в областта на околната среда, както е посочено в член 3а, и гарантиране, че отрицателните въздействия на риболовните дейности върху морската екосистема са сведени до минимум.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) спецификациите на целеви видове и размери на окото на мрежите, определени в приложения II и III, посочени в членове 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 2187/2005;

a) спецификациите на целеви видове, размери на окото на мрежите и минималните референтни размер за опазване, определени в приложения II, III и ІV към Регламент (ЕО) № 2187/2005 и посочени в членове 3, 4 и 14, параграф 1 от въпросния регламент;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) забраната за използване на тралове за залива на Рига, предвидена в член 22 от него.

заличава се

Обосновка

Разпоредбите, включени в член 22 от (ЕО) № 2187/2005 прилагат специфичните мерки за опазване на залива на Рига — много чувствителен екологичен район. Тези мерки са предвидени в Договора за присъединяване, приложение III, част „Рибарство“. Забраната за използване на тралове в плитките води на залива на Рига следва да не бъде засегната от посочените мерки като настоящ модел на управление, прилаган в тази област. Тя е част от политиката за опазване, която стабилизира положението в залива на Рига, като по този начин насърчава увеличаването на запасите от херинга, които понастоящем са в съответствие с равнищата на максималния устойчив улов, определени за съответния запас.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Освен това Комисията се стреми да отчете най-актуалните научни проучвания, включително проучванията на ICES, преди приемане на технически мерки

Обосновка

Комисията трябва да приеме необходимите мерки за опазване на запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море. Тя трябва, обаче, да го направи въз основа на последните научни изследвания, така че съответните риболовни дейности да не са в прекалено неблагоприятно положение.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б. По време на периода на възпроизвеждане на треската се забранява пелагичният риболов, използващ статични риболовни уреди с размер на окото, по-малък от 110 mm или 120 mm в случай на траулери, снабдени с такелаж.

Изменение    41

Предложение за регламент

Глава VІ a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ГЛАВА VIа

 

СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ

 

Член 9а

 

Специфични мерки

 

1. Забранява се каквато и да било риболовна дейност от 1 май до 31 октомври в зоните, получени чрез последователно свързване посредством румбови линии на следните точки, отчетени съгласно координатната система WGS84:

 

a) Зона 1:

 

– 55° 45′ с.ш., 15° 30′ и.д.

 

– 55° 45′ с.ш., 16° 30′ и.д.

 

– 55° 00′ с.ш., 16° 30′ и.д.

 

– 55° 00′ с.ш., 16° 00′ и.д.

 

– 55° 15′ с.ш., 16° 00′ и.д.

 

– 55° 15′ с.ш., 15° 30′ и.д.

 

– 55° 45′ с.ш., 15° 30′ и.д.

 

б) Зона 2:

 

– 55° 00′ с.ш., 19° 14′ и.д.

 

– 54° 48′ с.ш., 19° 20′ и.д.

 

– 54° 45′ с.ш., 19° 19′ и.д.

 

– 54° 45′ с.ш., 18° 55′ и.д.

 

– 55° 00′ с.ш., 19° 14′ и.д.

 

в) Зона 3:

 

– 56° 13′ с.ш., 18° 27′ и.д.

 

– 56° 13′ с.ш., 19° 31′ и.д.

 

– 55° 59′ с.ш., 19° 13′ и.д.

 

– 56° 03′ с.ш., 19° 06′ и.д.

 

– 56° 00′ с.ш., 18° 51′ и.д.

 

– 55° 47′ с.ш., 18° 57′ и.д.

 

– 55° 30′ с.ш., 18° 34′ и.д.

 

– 56° 13′ с.ш., 18° 27′ и.д.

 

2. Всички кораби на Съюза с обща дължина, равна на или по-голяма от осем метра, носещи на борда или използващи всякакви уреди за улов на треска в Балтийско море, в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 2187/2005, трябва да имат специално разрешение за улов на треска в Балтийско море.

 

3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 с цел изменение на настоящия член, когато е необходимо, за постигането на посочените в член 3 цели, и по-специално защитата на младите екземпляри или на хвърлящите хайвер риби.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

Член 10

Регионално сътрудничество

Регионално сътрудничество

1. Член 18, параграфи 1—6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се прилагат към мерките по настоящата глава.

1. Член 18, параграфи 1—6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се прилагат към мерките, посочени в членове 6, 8 и 9 от настоящия регламент.

2. Съответните държави членки могат да представят съвместни препоръки в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 в рамките на следните срокове:

2. Съответните държави членки, след консултация с регионалните консултативни съвети, могат да представят всяка една от съвместните препоръки, посочени в член 6, параграф 3, член 8, параграф 3 и член 9, параграф 4, за първи път не по-късно от 12 месеца от влизането в сила на настоящия регламент, а след това – 12 месеца след всяко представяне на оценката на плана в съответствие с член 14, но не по-късно от 1 септември за мерки по отношение на държавите членки. Те могат също така да представят тези препоръки в случай на рязка промяна в ситуацията за всеки един от запасите, обхванати от плана, ако препоръчваните мерки се считат за необходими или обосновани от научните становища.

a) за мерките, определени в член 6, параграф 1, и по отношение на определена календарна година — не по-късно от 1 септември на предходната година;

 

б) за мерките, определени в член 8, параграф 1 и член 9, параграф 1 — за първи път не по-късно от шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент, а след това — на всеки шест месеца след представяне на оценка на плана в съответствие с член 14.

 

 

2a. Съответните консултативни съвети могат също така да представят препоръки в съответствие с графика, посочен в параграф 2.

 

2б. Всякакви отклонения на Комисията от съвместните препоръки се представят на Европейския парламент и на Съвета и трябва да могат да се анализират.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 12

Член 12

Предварителни уведомления

Предварителни уведомления

1. Чрез дерогация от член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 задължението за предварително уведомление, предвидено в посочения член, се прилага

1. Чрез дерогация от член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 задължението за предварително уведомление, предвидено в посочения член, се прилага:

за капитаните на риболовните кораби на Съюза с обща дължина равна или по-голяма от осем метра, които държат на борда най-малко 300 kg риба треска

a) във връзка с корабите, извършващи риболов на треска, за капитаните на риболовните кораби на Съюза с обща дължина равна на или по-голяма от осем метра, които държат на борда най-малко 300 килограма риба треска;

или два тона пелагични запаси.

б) във връзка с корабите, извършващи риболов на херинга и/или цаца, за капитаните на риболовните кораби на Съюза с обща дължина равна на или по-голяма от осем метра, които държат на борда най-малко два тона пелагични запаси;

2. Чрез дерогация от член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 срокът за предварителното уведомление, предвиден в този член, трябва да бъде поне един час преди очакваното време на пристигане в пристанището.

2. Чрез дерогация от член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 срокът за предварителното уведомление, предвиден в този член, трябва да бъде поне един час преди очакваното време на пристигане в пристанището. Компетентните органи на крайбрежната държава членка могат, в зависимост от всеки конкретен случай, да позволяват по-ранно влизане в пристанището, ако са налице необходимите условия за прилагането на подходящи мерки за контрол.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Попълване и представяне на риболовния дневник

 

Чрез дерогация от член 14, параграфи  1 и 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 капитаните на риболовни кораби на Съюза, които са уловили пелагични или индустриални видове и запазват улова на борда пресен и несортиран, могат да посочат в риболовния си дневник цялото количество от всички видове в този улов в рамките на разрешеното допустимо отклонение за всеки вид от 10 %, изчислено пропорционално на общия улов, уловен и съхраняван на борда пресен и несортиран.

Обосновка

Тази дерогация от разпоредби относно риболовния дневник в Регламент № 1224/2009 е необходима, за да се предоставя възможност на практика да се изпълняват разпоредбите относно дневника и да се избегне непрекъснато санкциониране за разпоредби, които не могат да бъдат спазени. Положението е особено трудно в Балтийско море с два пелагични видове, които се срещат в смесени пасажи.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) 5 t пелагични видове.

б) 2 t пелагични видове.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 14

Член 14

Оценка на плана

Оценка на плана

Комисията гарантира извършването на оценка на въздействието на плана върху обхванатите от настоящия регламент запаси и върху риболовните дейности, свързани с тях, по-специално за да се вземат предвид промените в научните становища шест години след влизането в сила на плана, а след това — на всеки шест години. Комисията представя резултатите от тези оценки на Европейския парламент и на Съвета.

Три години след влизането в сила на настоящия регламент, а след това — на всеки пет години, Комисията извършва оценка на въздействието на многогодишния план върху обхванатите от настоящия регламент запаси и върху риболовните дейности, свързани с тях, по-специално по отношение на постигнатия напредък и поддържането на рибните запаси над равнищата, при които може да се постигне максимален устойчив улов Комисията представя резултатите от тази оценка на Европейския парламент и на Съвета и може, когато това е целесъобразно и при отчитане на най-новите научни становища, да предложи адаптиране на многогодишния план или да започне изменения на делегираните актове.

Изменение    47

Предложение за регламент

Глава ІХ a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ГЛАВА IXа

 

ПОДПОМАГАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

 

Член 14а

 

Подпомагане от Европейския фонд за морско дело и рибарство

 

За целите на буква в) от член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 508/2014 многогодишният план, установен от настоящия регламент, се разглежда като многогодишен план в съответствие с членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Делегирането на правомощия, посочено в членове 6, 8 и 9, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2. Делегирането на правомощия, посочено в членове 6, 8 и 9, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 1 септември 2015 г. Комисията изготвя доклад относно делегиранeто на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Членове 20 и 21 от Регламент (ЕО) № 2187/2005 се заличават.

Регламент (ЕО) № 2187/2005 се изменя, както следва:

 

1. Член 13, параграф 3 се заличава.

 

2. В приложение IV, в колоната, озаглавена „Минимален размер“, думите „38 cm“ по отношение на минималния референтен размер за опазване на риба треска се заменят с „35 cm“.

  • [1]    Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията

Многогодишният план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, беше публикуван от Европейската комисия през октомври 2014 г. Целта на предложението е да се изгради рамка за управление на запасите от множество видове треска, херинга и цаца в Балтийско море, където риболовът е насочен предимно към тези три вида. През последните години треската, херингата и цацата представляват 94 % от улова в Балтийско море. Балтийско море е на практика затворено водно пространство, в което тези три вида присъстват навсякъде и непрекъснато взаимодействат помежду си. Ето защо особено важно е да се създаде нормативна база, чрез която да се признаят взаимодействията между обхванатите видове, inter alia влиянието на треската върху запасите от херинга и цаца и обратно.

От 2008 г. е в сила план за управление на запасите от треска в Балтийско море[1], но според всеобщата оценка той не е съобразен с настоящото положение на зависещите от него запаси от треска и риболовни предприятия. Запасите от херинга и цаца все още не са обхванати от план за управление. Треската, херингата и цацата са важни компоненти от балтийската екосистема. Треската се храни с цаца и херинга, което означава, че размерът на запасите от треска се отразява на размера на запасите от херинга и цаца и обратно. Последиците, по-специално от улова на треска, за калканоподобните риби също следва да бъдат обхванати от плана.

С оглед на силното влияние на биологичното взаимодействие и въздействието на околната среда върху запасите в Балтийско море е желателно нивата на експлоатация и разпределението на тези запаси да бъдат адаптирани съобразно по-доброто научно разбиране на взаимодействието и промените в околната среда. Подобен подход ще е съответствие с екосистемния подход към управлението на риболова. Първата стъпка към подобно адаптирано управление е предложението на Комисията за включване на всички значими запаси в единен план за управление. Това включва целеви стойности на смъртност от риболов, изразени в диапазон за всеки от запасите. Това ще доведе до по-гъвкав подход към ресурсите по време на годишното създаване на възможности за риболов и ще подобри реакциите към ситуациите на промяна на запасите.

Мнението на докладчика

Основната идея в предложението на Комисията, че съществува необходимост от план за управление на множество видове в Балтийско море, е правилна. Подходът за управление на множество видове е много по-ефективен от управлението на отделни видове. В плана следва да се предвиди балансирана, устойчива експлоатация на тези запаси и стабилност на възможностите за риболов, а оттам и на средствата за препитание на рибарите. Същевременно чрез него следва да се гарантира, че управлението следва да се основава върху най-актуалните научни становища относно състоянието на обхванатите запаси, взаимодействията между видовете и други аспекти, свързани с екосистемите и риболовните предприятия.

Докладчикът е съгласен и с позицията на Комисията, че регламентът включва разпоредби във връзка с прилова на калканоподобна риба. Калканоподобни риби като писия, камбала, калкан или средиземноморски калкан могат да се окажат в значителни количества като прилов по време на улов на треска и те не излагат треската, херингата и цацата на никакъв значителен риск. В редица точки от плана Комисията споменава калканоподобните риби, при положение че планът всъщност се отнася за треската, херингата и цацата. Докладчикът се опитва да измести значението от калканоподобните риби към прилова на основните обхванати видове; иначе пропорционалността на цялото предложение би могла да бъде нарушена. Приловът на тези видове, ако се разглежда по подходящ начин, не следва да постави под опасност правилната им експлоатация. Ако се извършва прекомерен прилов на калканоподобни риби, Комисията трябва да реагира и да го регулира чрез подходящ набор от технически мерки.

Докладчикът е съгласен и с подхода на Комисията, според който допълнителното уточняване на мерките, необходими за постигане на МСУ (максималния устойчив улов) за съответните запаси, следва да се извърши въз основа на регионализирания подход към реформата на ОПОР (общата политика в областта на рибарството). Разпоредбите обаче трябва да бъдат свързани по-надлежно с принципа на регионалното сътрудничество, определен в член 18 от основния регламент и да позволят по-навременна реакция на резките промени в състоянието на обхванатите запаси. Гласът на региона в случай на многогодишни планове трябва да бъде чут и приложен на практика с участието на Европейския парламент на подходящ етап.

Освен това съществуват солидни аргументи за запазване на някои разпоредби с оглед на защитата на запасите от треска в периода на хвърляне на хайвера и защитата на дребномащабните, непромишлени риболовни стопанства. Бяха внесени някои изменения, за да се позволи на дребномащабните риболовни стопанства да ловят треска в крайбрежните зони през летните месеци, без отрицателно въздействие върху събирането на пасажите преди и по време на хвърляне на хайвера, което се осъществява в дълбоките води на Балтийско море, далече от крайбрежните зони. Това може да има голямо икономическо значение за този сегмент на флота, тъй като през съответния период цените са високи.

Не на последно място, важно е да не се забравя, че планът е новаторско предложение в много чувствителна екосистема на Балтийско море. Той може да се разглежда като „работа в процес“, като се има предвид, че учените работят по по-напреднали подходи, включващи множество видове, и може да се наложи това да бъде отразено в плана на по-късен етап. Ето защо е важно първият преглед да се представи относително рано, тъй като по-специално планът за управление на множество видове е ново и развиващо се понятие. Първият преглед на плана следва да се проведе 3 години след влизането му в сила и ако планът има положително въздействие – да се преразгледа отново след 5 години. Това също ще осигури на плана повече необходима гъвкавост.

  • [1]    Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета от 18 септември 2007 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 779/97 (ОВ L 248, 22.9.2007 г.).

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси

Позовавания

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD)

Дата на представяне на ЕП

3.10.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

20.10.2014

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Jarosław Wałęsa

21.10.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

3.12.2014

21.1.2015

24.2.2015

 

Дата на приемане

31.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Lidia Senra Rodríguez

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Fabio Massimo Castaldo, Fredrick Federley, Sandra Kalniete

Дата на внасяне

9.4.2015