ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace, mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a ruší nařízení Rady (ES) č. 1098/2007

9.4.2015 - (COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD)) - ***I

Výbor pro rybolov
Zpravodaj: Jarosław Wałęsa


Postup : 2014/0285(COD)
Průběh na zasedání

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace, mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a ruší nařízení Rady (ES) č. 1098/2007

(COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM (2014)0614),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0174/2014),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES[1],

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0128/2015),

1.      přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.      vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Úmluva OSN o mořském právu16 ze dne 10. prosince 1982, jíž je Unie smluvní stranou, stanoví povinnosti v oblasti zachování zdrojů, včetně zachování nebo obnovení populací lovených druhů na úrovních, které mohou přinášet maximální udržitelný výnos.

(1) Úmluva OSN o mořském právu16 ze dne 10. prosince 1982, jíž je Unie smluvní stranou, stanoví povinnosti v oblasti zachování zdrojů, včetně zachování nebo obnovení populací lovených druhů na úrovních, které mohou přinášet maximální udržitelný výnos určený příslušnými faktory životního prostředí a faktory ekonomickými.

__________________

__________________

16 Úř. věst. L 179, 23.6.1998, s. 3

16 Úř. věst. L 179, 23.6.1998, s. 3.

Odůvodnění

Doplněný text je důležitým modifikátorem vymezujícím ustanovení úmluvy UNCLOS s ohledem na významné ekonomické výhody vyplývající ze skutečnosti, kdy jsou populace zachovány nad úrovní schopnou přinášet maximální udržitelný výnos.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 stanoví pravidla společné rybářské politiky (SRP) v souladu s mezinárodními povinnostmi Unie. Cíle SRP mají mimo jiné zajistit, aby rybolov a akvakultura byly dlouhodobě ekologicky udržitelné, uplatnit přístup předběžné opatrnosti k řízení rybolovu a zavést ekosystémový přístup k řízení rybolovu.

(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 stanoví pravidla společné rybářské politiky (SRP) v souladu s mezinárodními povinnostmi Unie. Cíle SRP mají mimo jiné zajistit, aby rybolov a akvakultura byly dlouhodobě socioekonomicky a ekologicky udržitelné, a to v souladu s uplatňováním vyváženého přístupu předběžné opatrnosti k řízení rybolovu a ekosystémového přístupu k řízení rybolovu.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Vícedruhový plán řízení stanovený tímto nařízením vyžaduje, aby byla věnována větší pozornost různým ekologickým úlohám a funkcím rybích druhů, na něž se tento plán vztahuje. Vzhledem k tomu, že jednotlivé druhy na sebe do značné míry působí, nelze úlovky přizpůsobit maximálnímu udržitelnému výnosu současně u všech druhů ryb a je třeba rozhodnout, které druhy by měly být upřednostňovány.

Odůvodnění

Rozhodnutí o zvláštních cílech pro ukazatel FMSY a úrovně biomasy by mělo zohledňovat aktualizované odhady rozmezí FMSY, které by měla v dohledné době poskytnout Mezinárodní rada pro průzkum moří ICES, a náležitě zohlednit zvláštnosti řízení rybolovu různých druhů.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b) Rada a Evropský parlament by měly zohlednit nejnovější doporučení a zprávy Mezinárodní rady pro průzkum ICES, pokud jde o maximální udržitelný výnos, aby se zajistila co nejvyšší aktuálnost tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7c) Důležitými ukazateli dosažení dobrého ekologického stavu mořského prostředí je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady1a 2008/56/ES (dále jen rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) přirozený objem a věkové rozdělení komerčně významných populací ryb.

 

_________________________

 

1a Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Je vhodné stanovit vícedruhový plán rybolovu zohledňující dynamiku mezi populacemi tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného, který bere u těchto populací v úvahu i druhy ulovené jako vedlejší úlovek, zejména populace platýse evropského, pakambaly východoatlantské, platýse bradavičnatého a pakambaly velké v Baltském moři. Cílem tohoto plánu by měla být snaha dosáhnout u dotčených populací maximálních udržitelných výnosů a zachovat je.

(8) Hlavním cílem je stanovit vícedruhový plán rybolovu zohledňující dynamiku mezi populacemi tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného, který bere u těchto populací v úvahu i druhy ulovené jako vedlejší úlovek, zejména populace platýse evropského, pakambaly východoatlantské, platýse bradavičnatého a pakambaly velké v Baltském moři. Cílem tohoto plánu by mělo být opětovné stanovení, dosažení a zachování populací dotčených druhů nad úrovněmi schopnými přinášet udržitelné výnosy dotčených populací při co největší minimalizaci dopadu na další populace, jako jsou mořští ptáci, a na širší mořské prostředí v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Odůvodnění

Jedním z cílů reformy společné rybářské politiky (čl. 2 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013) je minimalizovat negativní vlivy rybolovu na mořský ekosystém. Hlavním cílem je vytvoření vícedruhového plánu. Znění Komise navrhuje, aby plán výslovně zahrnoval vzájemné působení rybích druhů. Stávající návrh však zahrnuje jenom hodnocení jednotlivých druhů.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Využívání tresky obecné a pelagických populací by nemělo ohrozit udržitelnost populací, které jsou při tomto rybolovu považovány za vedlejší úlovky, zejména populace platýse evropského, pakambaly východoatlantské, platýse bradavičnatého a pakambaly velké v Baltském moři. Plán by proto měl zajistit i zachování těchto populací považovaných za vedlejší úlovky nad úrovněmi biomasy odpovídajícími přístupu předběžné opatrnosti.

(9) Využívání tresky obecné a pelagických populací by nemělo ohrozit udržitelnost populací, které jsou při tomto rybolovu považovány za vedlejší úlovky, zejména populace platýse evropského, pakambaly východoatlantské, platýse bradavičnatého a pakambaly velké v Baltském moři. Plán by proto měl zajistit i zachování těchto populací považovaných za vedlejší úlovky nad úrovněmi biomasy odpovídajícími přístupu předběžné opatrnosti a ekosystémovému přístupu k řízení rybolovu a schopnými přinášet udržitelné výsledky.

Odůvodnění

Účelem je dosáhnout souladu s cílem společné rybářské politiky v souladu s reformou, který spočívá v zachování populací nad úrovněmi schopnými přinášet maximální udržitelný výnos.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Nařízení (EU) č. 1380/2013 si s ohledem na nejlepší vědecká doporučení dále klade za cíl snížit postupně výměty tím, že se rybolov vyvaruje nechtěným úlovkům a bude tyto nechtěné úlovky snižovat. Tohoto cíle lze dosáhnout zlepšením selektivity rybolovných zařízení a postupů.

Odůvodnění

Cíl společné rybářské politiky v čl. 2 odst. 5 písm. a) nařízení (EU)č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Ustanovení čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 vyžaduje, aby byla stanovena rybolovná práva v souladu s cíli stanovenými ve víceletých plánech.

(11) Ustanovení čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 vyžaduje, aby byla stanovena rybolovná práva v souladu s cíli stanovenými ve víceletých plánech. Úrovně, jichž má být dosaženo, pokud jde o úmrtnost způsobenou rybolovem a biomasu, by měly zohlednit nejnovější vědecká doporučení.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Tyto cíle by tak měly být stanoveny a vyjádřeny na základě vědeckého poradenství19 jako míry úmrtnosti způsobené rybolovem.

(12) Tyto cíle by tak měly být stanoveny na základě vědeckého poradenství a vyjádřeny jako míry úmrtnosti způsobené rybolovem19, jimiž se obnoví a zachovají populace lovených druhů nad úrovněmi, jež mohou poskytnout maximální udržitelný výnos. Míra využití umožňující maximální udržitelný výnos by měla představovat horní hranici využití.

__________________

__________________

19 Technické služby ICES, září 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf

19 Technické služby ICES, září 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf

Odůvodnění

K obnovení rybích populací nad úrovně schopné přinášet maximální udržitelný výnos v souladu s čl. 2 odst. 2 a čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 povede v konečném důsledku pouze míra úmrtnosti způsobené rybolovem (F), která bude nižší než míra úmrtnosti daná rybolovem zajišťující maximální udržitelný výnos (FMSY). Víceletý plán pro Baltské moře by proto měl uplatnit vědecká doporučení týkající se FMSY, která představuje horní hranici rozpětí. Poznámka pod čarou odkazující na konkrétní dokument ICES by měla být na tomto místě vypuštěna.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Je důležité stanovit referenční body pro zachování zdrojů, aby bylo možno uplatňovat dodatečná preventivní opatření v případě, že velikost populace je snížena na určitou kritickou míru, která s sebou nese závažné riziko. Tyto referenční body pro zachování zdrojů by měly být stanoveny na minimální úrovni biomasy reprodukující se populace, která odpovídá plné reprodukční kapacitě. Pokud se velikost populace sníží pod minimální úroveň biomasy reprodukující se populace, mělo by se přistoupit k nápravným opatřením.

(13) Je důležité stanovit referenční body pro zachování zdrojů, aby bylo možno uplatňovat dodatečná preventivní opatření v případě, že velikost populace je snížena na určitou kritickou míru, která s sebou nese závažné riziko. Tyto referenční body pro zachování zdrojů by měly být stanoveny na úrovni biomasy odpovídající maximálnímu udržitelnému výnosu (BMSY) rybí populace. Aby se předešlo skutečnosti, že se velikost populace dostane pod tuto úroveň, je třeba přemýšlet o nápravných opatřeních.

Odůvodnění

Podle návrhu Komise budou přijata opatření pouze v případě, že úroveň biomasy klesne pod tzv. kritickou míru Bpa, kterou se rozumí preventivní úroveň biomasy reprodukující se populace pro tuto populaci. Tento přístup není velmi ambiciózní. Vzhledem k tomu, že úroveň biomasy odpovídající maximálnímu udržitelnému výnosu již zahrnuje nižší limit, který by neměl být překročen, měly by být na této úrovni stanoveny rovněž referenční body pro zachování zdrojů, aby mohla být přijata naléhavá opatření, klesne-li úroveň biomasy pod tento limit. Je třeba přijmout opatření dříve, než populace tohoto bodu dosáhne, a nečekat, až nastane problém. Toto by pomohlo zajistit, aby populace zůstaly v rozmezí cílů.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) V případě populací lovených jako vedlejší úlovky, pokud neexistuje vědecké poradenství pro minimální úroveň biomasy reprodukující se populace, jakmile vědecké poradenství konstatuje, že populace je v ohrožení, měla by se přijmout zvláštní opatření pro zachování zdrojů.

(14) V případě populací lovených jako vedlejší úlovky, pokud neexistuje vědecké poradenství pro minimální úroveň biomasy reprodukující se populace, měla by se přijmout zvláštní opatření pro zachování zdrojů, jakmile jiné ukazatele umožní poskytnutí vědeckého poradenství, které by konstatovalo, že populace je v ohrožení. Za účelem přijetí potřebných opatření je nezbytné neprodleně poskytovat vědecké údaje o úrovních biomasy reprodukující se populace lovených jako vedlejší úlovky.

Odůvodnění

Úvodní znění je poněkud nelogické; nelze požadovat, aby se jednalo na základě vědeckých doporučení, pokud taková doporučení nejsou k dispozici.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Aby byla splněna povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, měl by plán zajistit další řídící opatření, která jsou stanovena v čl. 15 odst. 4 písm. a) až c) uvedeného nařízení. Tato opatření by měla být stanovena prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

(16) Aby byla splněna povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, měl by plán zajistit další řídící opatření, která jsou stanovena v čl. 15 odst. 4 písm. a) až c) uvedeného nařízení. Tato opatření by měla být stanovena prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci po konzultaci s příslušnými poradními sbory.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Aby byla splněna povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, měla by Komise při přijímání aktů v přenesené pravomoci za účelem zajištění dalších řídících opatření, která jsou stanovena v čl. 15 odst. 4 písm. a) až c) uvedeného nařízení, zohlednit stanoviska příslušných poradních sborů.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Plán by měl pomocí aktů v přenesené pravomoci rovněž zajistit přijetí určitých doprovodných technických opatření s cílem přispět k dosažení cílů plánu, zejména co se týče ochrany nedospělých ryb nebo ryb ve tření. Až do doby, než bude provedena revize nařízení Rady (ES) č. 2187/200520, by se mělo počítat s tím, že je-li to nezbytné pro dosažení cílů plánu, mohou se taková opatření odchýlit od určitých jiných než podstatných prvků tohoto nařízení.

(17) Plán by měl po konzultaci příslušných poradních sborů zajistit pomocí aktů v přenesené pravomoci rovněž přijetí určitých doprovodných technických opatření s cílem přispět k dosažení cílů plánu, zejména co se týče ochrany nedospělých ryb nebo ryb ve tření. Až do doby, než bude provedena revize nařízení Rady (ES) č. 2187/200520, by se mělo počítat s tím, že je-li to nezbytné pro dosažení cílů plánu, mohou se taková opatření odchýlit od určitých jiných než podstatných prvků tohoto nařízení.

__________________

__________________

20 Nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu, mění nařízení (ES) č. 1434/98 a zrušuje nařízení (ES) č. 88/98 (Úř. věst. L 349, 31.12.2005, s. 1).

20 Nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu, mění nařízení (ES) č. 1434/98 a zrušuje nařízení (ES) č. 88/98 (Úř. věst. L 349, 31.12.2005, s. 1).

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) Komise by měla při přijímání určitých doprovázejících technických opatření zohlednit stanovisko příslušných poradních sborů, aby tak pomohla dosažení cílů stanovených v plánu.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Za účelem včasného a přiměřeného přizpůsobení se technickému a vědeckému pokroku, zajištění flexibility a umožnění rozvoje určitých opatření by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o doplnění tohoto nařízení o nápravná opatření týkající se platýse evropského, platýse bradavičnatého, pakambaly velké a pakambaly východoatlantské, provádění povinnosti vykládky a technických opatření. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravných prací prováděla náležité konzultace, včetně konzultací s odborníky. Při přípravě a vypracování aktů ve svěřené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a řádné předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

(18) Za účelem včasného a přiměřeného přizpůsobení se technickému a vědeckému pokroku, zajištění flexibility a umožnění rozvoje určitých opatření by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o doplnění tohoto nařízení o nápravná opatření týkající se platýse evropského, platýse bradavičnatého, pakambaly velké a pakambaly východoatlantské, provádění povinnosti vykládky a technických opatření. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravných prací prováděla náležité konzultace, včetně konzultací s odborníky a specializovanými subjekty v členských státech a Unii, mezi nimiž budou i odborníci z řad Evropského parlamentu a Rady. Intenzivní debata s dotčenými zainteresovanými subjekty by se měla uskutečnit dříve, než návrh specifického opatření získá formu konečného znění. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) Komise by při přijímání aktů v přenesené pravomoci za účelem prodloužení rozsahu působnosti tohoto nařízení, pokud jde o nápravná opatření týkající se platýse evropského, platýse bradavičnatého, pakambaly velké a pakambaly východoatlantské, provádění povinnosti vykládky a technických opatření, měla zohlednit stanovisko příslušných poradních sborů.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18b) Při provádění plánu stanoveného tímto nařízením by přednostně měla být uplatňována zásada regionalizace, jak stanovuje článek 18 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Podle článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013, pokud byla Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci týkající se některých opatření pro zachování zdrojů, jak je stanoveno v plánu, členské státy s přímým zájmem na řízení v oblasti rybolovu v Baltském moři by měly mít možnost předložit společná doporučení týkající se těchto opatření, aby tato opatření byla řádně vypracována tak, aby odpovídala zvláštnostem Baltského moře a rybolovu v něm. Jak vyžaduje čl. 18 odst. 1 uvedeného nařízení, měla by být stanovena lhůta k předkládání těchto doporučení.

(19) Podle článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013, pokud byla Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci týkající se některých opatření pro zachování zdrojů, jak je stanoveno v plánu, členské státy a poradní sbory s přímým zájmem na řízení v oblasti rybolovu v Baltském moři by měly mít možnost předložit společná doporučení týkající se těchto opatření, aby tato opatření byla řádně vypracována tak, aby odpovídala zvláštnostem Baltského moře a rybolovu v něm. Jak vyžaduje čl. 18 odst. 1 uvedeného nařízení, měla by být stanovena lhůta k předkládání těchto doporučení.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a) S cílem posílit účinnost a inovační hlediska plánu, měla by společná doporučení a následné akty v přenesené pravomoci zajistit začlenění přístupu zdola nahoru a přístupu založeného na výsledcích.

Odůvodnění

Měli bychom předejít tomu, aby členské státy přijímaly ve společných regionálních doporučeních postupy shora dolů. Společná doporučení by se měla zakládat na přístupu zdola nahoru, do něhož jsou zapojeny zainteresované subjekty.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19b) Komise by měla při přijímání aktů v přenesené pravomoci týkajících se určitých opatření pro zachování zdrojů stanovených v plánu zohlednit stanovisko příslušných poradních sborů.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a) Měla by být stanovena pravidla, která zajistí, že v případě dočasného zastavení rybolovu může být poskytnuta finanční podpora podle nařízení Evropského parlamentu a Rady1a (EU) č. 508/2014.

 

___________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).

Odůvodnění

Nařízení (EU) č. 508/2014 uvádí možnost, aby byly v případě dočasného ukončení rybolovných činností přiznány rybářům a majitelům rybářských plavidel příspěvky a finanční náhrady, jestliže k přerušení této činnosti došlo v přímém důsledku například opatření pro zachování zdrojů, a to za předpokladu, že je toto dočasné ukončení rybolovných činností stanoveno ve víceletém plánu. Je rovněž třeba, aby byla přímo ve víceletém plánu uvedena možnost financování dočasného ukončení rybolovných činností z ENRF.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Co se týče časového rámce, očekává se, že u dotčených populací by mělo být dosaženo maximálního udržitelného výnosu do roku 2015. Od té doby by měl být dále udržován.

(25) Co se týče časového rámce, u dotčených populací by mělo být dosaženo cíle pokud možno do roku 2015 a postupně a přírůstkově nejpozději do roku 2020. Tento cíl by měl být od uvedených let dále udržován.

Odůvodnění

Bod odůvodnění 25, který předložila Komise, je nekonzistentní, neboť kombinuje očekávání („očekává se“) s povinností („by měl“). Pozměňovací návrh přejímá dotčené znění z nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Jelikož neexistuje režim intenzity rybolovu, je nezbytné vypustit konkrétní pravidla týkající se zvláštních povolení k rybolovu a náhrady plavidel nebo motorů platná v Rižském zálivu. Nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

vypouští se

Odůvodnění

Jak je uvedeno ve smlouvě o přistoupení Lotyšska a Estonska, Rižský záliv, který je považován za velmi citlivý ekoregion, je pod ochranou konkrétních opatření. V současné době mají povolení k rybolovu v uvedených vodách pouze lotyšská a estonská plavidla. Pokud by došlo k odstranění zákazu, byly by tyto vody přístupné všem plavidlům, např. průmyslovému rybolovu, což by ohrozilo udržitelnost populací, neboť by mohlo dojít k narušení křehké rovnováhy tamního ekosystému, jehož kvalita se díky ochranné politice v posledních letech zlepšila.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Plán se vztahuje i na platýse evropského, platýse bradavičnatého, pakambalu velkou a pakambalu východoatlantskou v subdivizích ICES 22–32 ulovené při rybolovu dotčených populací.

2. Toto nařízení také stanoví opatření týkající se vedlejších úlovků platýse evropského, platýse bradavičnatého, pakambaly velké a pakambaly východoatlantské v subdivizích ICES 22–32, která se mají použít při rybolovu populací uvedených v odstavci 1.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. b a c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) „vězencovou sítí“ se rozumí velké sítě, ukotvené, připevněné na kůlech nebo příležitostně plovoucí, směrem k hladině otevřené a vybavené různými druhy naháněcích a zádržných systémů, které jsou obvykle rozděleny na jednotlivé komory uzavřené směrem ke dnu síťovinou;

b)„vězencovou sítí, vězencem s obručí a lapadlovou sítí“ se rozumí ukotvené sítě, připevněné na kůlech nebo příležitostně plovoucí, vybavené různými druhy naháněcích a zádržných systémů, které jsou obvykle rozděleny na jednotlivé komory uzavřené směrem ke dnu síťovinou;

c) „vršemi a koši“ se rozumí malé pasti určené k lovu korýšů nebo ryb, které mají tvar klece nebo koše vyrobeného z různých materiálů, jež se kladou na mořské dno, samostatně nebo v řadách. Lany (řady bójí) jsou připojeny k bójím na hladině, které vyznačují jejich polohu, a mají jeden nebo více otvorů nebo vstupů;

c) „vršemi a koši“ se rozumí pasti určené k lovu korýšů nebo ryb, které mají tvar klece nebo koše vyrobeného z různých materiálů, jež se kladou na mořské dno, samostatně nebo v řadách. Lany (řady bójí) jsou připojeny k bójím na hladině, které vyznačují jejich polohu, a mají jeden nebo více otvorů nebo vstupů;

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Úkolem plánu je přispět k cílům společné rybářské politiky uvedeným v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, zejména:

1. Plán zajistit dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, zejména:

a) dosažení a zachování maximálního udržitelného výnosu u dotčených populací a

a) obnovení a zachování dotčených populací nad úrovněmi biomasy, které jsou schopné přinášet maximální udržitelný výnos a

b) zajištění zachování populací platýse evropského, pakambaly východoatlantské, platýse bradavičnatého a pakambaly velké v souladu s přístupem předběžné opatrnosti.

b) prostřednictvím řízení vedlejších úlovků přispět k zajištění zachování populací platýse evropského, pakambaly východoatlantské, platýse bradavičnatého a pakambaly velké v souladu s přístupem předběžné opatrnosti.

2. Cílem plánu je přispět k provádění povinnosti vykládky stanovené v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 u dotčených populací a u platýse evropského.

2. Plán má s ohledem na nejlepší vědecká doporučení přispět ke snížení výmětů tím, že se rybolov vyvaruje nechtěným úlovkům a bude je snižovat, a k provádění povinnosti vykládky stanovené v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 u dotčených populací a u platýse evropského.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Soudržnost s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí

 

1. Tento plán se vztahuje na přístup k řízení rybolovu založený na ekosystémech.

 

2. Aby zajistilo, že nepříznivé dopady rybolovných činností na mořský ekosystém budou minimální a rybářská činnost nepovede ke zhoršování mořského prostředí, musí plán být v souladu s rámcovou směrnicí o strategii pro mořské prostředí a přispívat k dosažení jejích cílů, aby se dalo dosáhnout dobrého environmentálního stavu mořského prostředí do roku 2020. Plní zejména tyto úkoly:

 

a) má zajistit, aby byly splněny podmínky popsané v deskriptoru 3 obsaženém v příloze I dané směrnice;

 

b) má přispět k naplnění cílů 1, 4 a 6 deskriptorů uvedených v příloze I uvedené směrnice v poměru významu rybolovu pro jejich plnění.

Odůvodnění

Působnost víceletého plánu pro Baltské moře musí odrážet formulace, které byly dohodnuty v článku 2 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013. Kromě toho tento pozměňovací návrh zaručuje soulad s bodem odůvodnění (3) návrhu Komise.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Do roku 2015 musí být dosaženo cílových hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem, které musí být u dotčených populací nadále zachovávány v následujících rozmezích:

1. Cílové hodnoty úmrtnosti způsobené rybolovem musí brát v potaz nejčerstvější vědecké poznatky a kde to je možné, musí být dosaženy do roku 2015 a na postupném rostoucím základě nejpozději do roku 2020 a musí být u dotčených populací nadále zachovávány. Cílové hodnoty úmrtnosti způsobené rybolovem pro dotčené populace jsou stanoveny v následujících rozmezích:

Populace

Cílové rozmezí úmrtnosti způsobené rybolovem

Populace

Cílové rozmezí úmrtnosti způsobené rybolovem

Treska obecná v západní části Baltského moře

0,23-0,29

Treska obecná v západní části Baltského moře

0 až FMSY

Treska obecná ve východní části Baltského moře

0,41-0,51

Treska obecná ve východní části Baltského moře

0 až FMSY

Sleď obecný ve střední části Baltského moře

0,23-0,29

Sleď obecný ve střední části Baltského moře

0 až FMSY

Sleď obecný v Rižském zálivu

0,32-0,39

Sleď obecný v Rižském zálivu

0 až FMSY

Sleď obecný v Botnickém moři

0,13-0,17

Sleď obecný v Botnickém moři

0 až FMSY

Sleď obecný v Botnickém zálivu

nejsou stanoveny

Sleď obecný v Botnickém zálivu

0 až FMSY

Sleď obecný v západní části Baltského moře

0,25-0,31

Sleď obecný v západní části Baltského moře

0 až FMSY

Šprot obecný v Baltském moři

0,26-0,32

Šprot obecný v Baltském moři

0 až FMSY

 

Hodnoty FMSY (úmrtnosti ryb, která bude v souladu se zásadou maximálního udržitelného výnosu) budou vzaty z posledních dostupných spolehlivých vědeckých doporučení a úmrtnost ryb (F) by měla cílit na 0.8 x FMSY.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Toto nařízení stanoví dočasné zastavení rybolovných činností, jak jsou uvedeny v článku 33 nařízení (EU) č. 508/2014, s finanční podporou, která bude poskytována podle uvedeného nařízení.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Referenční body pro zachování zdrojů vyjádřené jako minimální úroveň biomasy reprodukující se populace, která odpovídá plné reprodukční kapacitě, je u dotčených populací následující:

1. Referenční body pro zachování zdrojů, které odpovídají plné reprodukční kapacitě, jsou u dotčených populací následující:

Populace

Minimální úrovně biomasy reprodukující se populace (v tunách)

Populace

Minimální úrovně biomasy reprodukující se populace (v tunách)

Treska obecná v západní části Baltského moře

36 400

Treska obecná v západní části Baltského moře

36 400 pro rok 2015 a BMSY pro zbývající roky

Treska obecná ve východní části Baltského moře

88 200

Treska obecná ve východní části Baltského moře

88 200 pro rok 2015 a BMSY pro zbývající roky

Sleď obecný ve střední části Baltského moře

600 000

Sleď obecný ve střední části Baltského moře

600 000 pro rok 2015 a BMSY pro zbývající roky

Sleď obecný v Rižském zálivu

nejsou stanoveny

Sleď obecný v Rižském zálivu

nejsou stanoveny pro rok 2015 a BMSY pro zbývající roky

Sleď obecný v Botnickém moři

nejsou stanoveny

Sleď obecný v Botnickém moři

nejsou stanoveny pro rok 2015 a BMSY pro zbývající roky

Sleď obecný v Botnickém zálivu

nejsou stanoveny

Sleď obecný v Botnickém zálivu

nejsou stanoveny pro rok 2015 a BMSY pro zbývající roky

Sleď obecný v západní části Baltského moře

110 000

Sleď obecný v západní části Baltského moře

110 000 pro rok 2015 a BMSY pro zbývající roky

Šprot obecný v Baltském moři

570 000

Šprot obecný v Baltském moři

570 000 pro rok 2015 a BMSY pro zbývající roky

Odůvodnění

BMSY vytvoří plnou reprodukční kapacitu.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Je-li úroveň biomasy reprodukující se populace dotčené populace za určitý rok nižší, než minimální úroveň biomasy reprodukující se populace stanovená v odstavci 1, jsou přijata nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčené populace na preventivní úroveň. Odchylně od čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení a v souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 se zejména rybolovná práva stanoví na úrovni nižší, než je úroveň, na jejímž základě je stanoveno rozmezí cílové úmrtnosti ryb způsobené rybolovem stanovené v čl. 4 odst. 1. Nápravná opatření mohou v případě potřeby zahrnovat rovněž předložení legislativních návrhů ze strany Komise a naléhavá opatření přijatá Komisí podle článku 12 nařízení (EU) č. 1380/2013.

2. Je-li úroveň biomasy reprodukující se populace dotčené populace za určitý rok nižší, než minimální úroveň biomasy reprodukující se populace stanovená v odstavci 1, jsou přijata nápravná opatření, která zajistí co nejrychlejší návrat dotčené populace na úroveň vyšší než nutnou k produkci MSY. Odchylně od čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení a v souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 se zejména rybolovná práva stanoví na úrovni nižší, než je úroveň, na jejímž základě je stanoveno rozmezí cílové úmrtnosti ryb způsobené rybolovem stanovené v čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení. Nápravná opatření mohou v případě potřeby zahrnovat rovněž předložení legislativních návrhů ze strany Komise a naléhavá opatření přijatá Komisí podle článku 12 nařízení (EU) č. 1380/2013. Minimální úrovně biomasy reprodukující se populace v tunách se stanoví referenční bod biologické předběžné opatrnosti (PaRP).

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 6

Článek 6

Opatření v případě ohrožení platýse evropského, platýse bradavičnatého, pakambaly velké a pakambaly východoatlantské

Technická opatření pro zachování platýse evropského, platýse bradavičnatého, pakambaly velké a pakambaly východoatlantské

1. Konstatuje-li vědecké poradenství, že zachování kterékoli populace platýse evropského, platýse bradavičnatého, pakambaly velké a pakambaly východoatlantské v Baltském moři je ohroženo, je Komisi svěřena pravomoc přijmout v souladu s článkem 15 akty v přenesené pravomoci týkající se zvláštních opatření pro zachování ohrožené populace a kterékoli z následujících skutečností:

1. Naznačuje-li vědecké poradenství, že je nutné přijmout nápravná opatření, aby se zajistilo, že se s populacemi platýse evropského, platýse bradavičnatého, pakambaly velké a pakambaly východoatlantské v Baltském moři bude hospodařit v souladu s přístupem předběžné opatrnosti, je Komisi svěřena pravomoc přijmout v souladu s článkem 15 akty v přenesené pravomoci týkající se zvláštních opatření pro vedlejší úlovky platýse evropského, platýse bradavičnatého, pakambaly velké a pakambaly východoatlantské a následujících technických opatření:

c) a) přizpůsobení rybolovné kapacity a intenzity rybolovu;

a) přizpůsobení rybolovné kapacity a intenzity rybolovu;

d)b) technických opatření včetně

 

1) vlastností lovného zařízení, zejména velikosti ok, síly vlákna, velikosti zařízení;

b) vlastností lovného zařízení, zejména velikosti ok, síly vlákna, velikosti zařízení;

2) používání lovného zařízení, zejména doby ponoření, hloubky, v níž se zařízení používá;

c) používání lovného zařízení, zejména doby ponoření, hloubky, v níž se zařízení používá;

3) zákazu nebo omezení rybolovu v určitých oblastech;

d) zákazu nebo omezení rybolovu v určitých oblastech;

4) zákazu nebo omezení rybolovu v určitých obdobích;

e) zákazu nebo omezení rybolovu v určitých obdobích;

5) minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů.

f) minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů;

 

g) dalších vlastností vztahujících se k selektivitě.

2. Účelem opatření uvedených v odstavci 1 je dosažení cíle stanoveného v čl. 3 odst. 1 písm. b) na základě vědeckého poradenství.

2. Účelem opatření uvedených v odstavci 1 je dosažení cíle stanoveného v čl. 3 odst. 1 písm. b) a soulad s ekologickými právními předpisy Unie na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství.

3. Dotčené členské státy mohou podle čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 předkládat společná doporučení konkrétních opatření pro zachování zdrojů, jak je uvedeno v odstavci 1.

3. Dotčené členské státy mohou podle čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 předkládat společná doporučení konkrétních opatření pro zachování zdrojů, jak je uvedeno v odstavci 1.

 

3a. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise konzultuje Evropský parlament a poradní výbory.

 

3b. Komise po konzultaci s dotčenými členskými státy analyzuje dopad aktů v přenesené pravomoci uvedených v odstavci 1 do jednoho roku po jejich přijetí a poté každý rok. Pokud tato analýza ukáže, že akt v přenesené pravomoci není vhodný k řešení aktuální situace, dotčené členské státy mohou předložit společné doporučení v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Odůvodnění

Považovali jsme za nezbytné zahrnout účast Evropského parlamentu před přijetím aktu v přenesené pravomoci. Často se stávalo, že krátké lhůty pro zastavení nebo zamítnutí aktů v přenesené pravomoci neumožnily Parlamentu správně posoudit podstatu věci.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se povinnost vykládky nevztahuje na dotčené populace a na platýse evropského, pokud jsou ryby uloveny následujícím zařízením: vězencovými sítěmi, vršemi a koši.

Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se povinnost vykládky na ryby nevztahuje, pokud jsou uloveny následujícím zařízením: vězencovými sítěmi, vršemi, koši, vězenci s obručí a lapadlovými sítěmi.

Odůvodnění

Aktuální plán výmětů se vztahuje jen na tresku obecnou a lososa, takže není vhodné přidat sledě obecné a šproty obecné vzhledem k jejich nižší míře přežití.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Cílem opatření uvedených v odstavci 1 je dosažení cílů stanovených v článku 3, a zejména ochrana nedospělých ryb nebo ryb ve tření.

2. Cílem opatření uvedených v odstavci 1 je dosažení cílů stanovených v článku 3, a zejména ochrana nedospělých ryb nebo ryb ve tření a rovněž soulad s ekologickými právními předpisy Unie, jak je uvedeno ve článku 3a, a zajištění minimalizace negativních dopadů rybářských činností na mořský ekosystém.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) specifikace cílových druhů a velikostí ok stanovených v přílohách II a III uvedených v článcích 3 a 4 nařízení (ES) č. 2187/2005;

a) specifikace cílových druhů, velikostí ok a minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů stanovených v přílohách II, III a IV nařízení (ES) č. 2187/2005 a uvedených v článcích 3, 4 a v čl. 14 odst. 1 téhož nařízení;

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) zákaz vlečných sítí v Rižském zálivu stanovený v článku 22 uvedeného nařízení.

vypouští se

Odůvodnění

Opatření zahrnutá ve článku 22 nařízení (ES) 2187/2005 provádějí konkrétní opatření k ochraně Rižského zálivu, což je velmi citlivý ekoregion. Tato opatření jsou stanovena v příloze III přístupové smlouvy v části „Lov ryb“. Zákaz vlečných sítí v mělkých vodách v Rižském zálivu by mělo být vyňat z uvedených opatření jako stávající model řízení prováděný v této oblasti. Je součástí ochranné politiky, která stabilizovala situaci v Rižském zálivu, což vedlo ke zvýšení populací sledě obecného, které jsou nyní v souladu s úrovní maximálního udržitelného výnosu stanoveného pro příslušné populace.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Komise kromě toho bude před přijetím technických opatření usilovat o to, aby zohledňovala nejnovější vědecké studie včetně studií ICES.

Odůvodnění

Komise musí přijmout nezbytná opatření pro zachování populací tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři. Musí tak ale činit na základě nejnovějších vědeckých studií, aby dotčená loviště nebyla nadměrně sankcionována.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b. V období tření tresky obecné se zakazuje pelagický rybolov pomocí zařízení o velikosti ok menší než 110 mm nebo 120 mm v případě zařízení na člunech.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Kapitola VI a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

KAPITOLA VIa

 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

 

Článek 9a

 

Specifická opatření

 

1. Od 1. května do 31. října je zakázáno provádět jakoukoli rybolovnou činnost v oblastech ohraničených loxodromami postupně spojujícími následující souřadnice, měřeno podle souřadnicového systému WGS84:

 

a) Oblast 1:

 

– 55° 45′ N, 15° 30′ E

 

– 55° 45′ N, 16° 30′ E

 

– 55° 00′ N, 16° 30′ E

 

– 55° 00′ N, 16° 00′ E

 

– 55° 15′ N, 16° 00′ E

 

– 55° 15′ N, 15° 30′ E

 

– 55° 45′ N, 15° 30′ E

 

b) Oblast 2:

 

– 55° 00′ N, 19° 14′ E

 

– 54° 48′ N, 19° 20′ E

 

– 54° 45′ N, 19° 19′ E

 

– 54° 45′ N, 18° 55′ E

 

– 55° 00′ N, 19° 14′ E

 

c) Oblast 3:

 

– 56° 13′ N, 18° 27′ E

 

– 56° 13′ N, 19° 31′ E

 

– 55° 59′ N, 19° 13′ E

 

– 56° 03′ N, 19° 06′ E

 

– 56° 00′ N, 18° 51′ E

 

– 55° 47′ N, 18° 57′ E

 

– 55° 30′ N, 18° 34′ E

 

– 56° 13′ N, 18° 27′ E.

 

2. Všechna plavidla Unie o celkové délce 8 m nebo větší, která mají na palubě jakákoli lovná zařízení určená k lovu tresek obecných nebo taková zařízení v Baltském moři používají, musí mít podle článku 3 nařízení (ES) č. 2187/2005 zvláštní povolení pro lov tresek obecných v Baltském moři.

 

3. Komise je v souladu s článkem 15 zmocněna přijmout akty v přenesené pravomoci, jimiž pozmění tento článek, je-li to nezbytné pro dosažení cílů stanovených v článku 3, a zejména pro ochranu nedospělých ryb a ryb v tření.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 10

Článek 10

Regionální spolupráce

Regionální spolupráce

1. Na opatření uvedená v této kapitole se použije čl. 18 odst. 1 až 6 nařízení (EU) č. 1380/2013.

1. Na opatření uvedená v článcích 6, 8 a 9 tohoto nařízení se použije čl. 18 odst. 1 až 6 nařízení (EU) č. 1380/2013.

2. Dotčené členské státy mohou v následujících lhůtách předkládat společná doporučení podle čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013:

2. Dotčené členské státy mohou po konzultaci regionálních poradních rad předkládat jakákoli společná doporučení podle článků 6 odst. 3, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 4 poprvé nejpozději 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté 12 měsíců po každém předložení hodnocení plánu podle čl. 14, avšak nejpozději do 1. září pro opatření týkající se členských států. Mohou rovněž podávat doporučení v případě náhlé změny situace týkající se populací, na které se plán vztahuje, pokud jsou doporučená opatření považována za nezbytná nebo jsou podpořena vědeckým doporučením.

a) opatření stanovená v čl. 6 odst. 1 a týkající se daného kalendářního roku nejpozději do 1. září předchozího roku;

 

b) opatření stanovená v čl. 8 odst. 1 a čl. 9 odst. 1 poprvé nejpozději šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté šest měsíců po každém předložení hodnocení plánu podle článku 14.

 

 

2a. Poradní rady mohou rovněž předkládat doporučení v souladu s časovým harmonogramem stanoveným v odstavci 2.

 

2b. Jakoukoli odchylku od společných doporučení Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě a musí být možné ji přezkoumat.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 12

Článek 12

Předchozí oznámení

Předchozí oznámení

1. Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 se povinnost předchozího oznámení stanovená v uvedeném článku použije na velitele rybářských plavidel Unie o celkové délce osm metrů nebo větší, která uchovávají na palubě nejméně 300 kg tresky obecné

1. Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 se povinnost předchozího oznámení stanovená v uvedeném článku použije:

 

a) co se týče rybářských lodí lovících tresku obecnou na velitele rybářských plavidel Unie o celkové délce osm metrů nebo větší, která uchovávají na palubě nejméně 300 kilogramů tresky obecné;

nebo dvě tuny ryb z pelagických populací.

b) co se týče rybářských lodí lovících sledě obecného a šprota obecného na velitele rybářských plavidel Unie o celkové délce osm metrů nebo větší, která uchovávají na palubě nejméně dvě tuny ryb z pelagických populací;

2. Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (ES ) č. 1224/2009 musí být lhůta pro předchozí oznámení stanovená v uvedeném článku nejméně jednu hodinu před odhadovaným časem vplutí do přístavu.

2. Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (ES ) č. 1224/2009 musí být lhůta pro předchozí oznámení stanovená v uvedeném článku nejméně jednu hodinu před odhadovaným časem vplutí do přístavu. Příslušné orgány pobřežních států mohou v jednotlivých případech povolit dřívější vjezd do přístavu za podmínky, že jsou připraveny nezbytné podmínky pro vhodná kontrolní opatření.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Vyplňování a předkládání lodního deníku rybolovu

 

Odchylně od čl. 14 odst. 1 a (3) nařízení (ES) č. 1224/2009 mohou velitelé rybářských plavidel Unie, které ulovily pelagické nebo průmyslově zpracovávané druhy a uchovávají tyto úlovky na palubě čerstvé a netříděné, uvést ve svém lodním deníku veškerá množství jednotlivých druhů těchto úlovků v rámci povolené odchylky pro každý druh, která se vypočte jako 10 % v poměru k celkovému čerstvému a netříděnému úlovku uchovávanému na palubě.

Odůvodnění

Tato odchylka z ustanovení nařízení č. 1224/2009 o lodním deníku je nutná, aby bylo možné v praxi splňovat ustanovení o deníku a zamezit neustálým sankcím kvůli ustanovením, která nemohou být dodržena. Tato situace je obzvláště obtížná v Baltském moři, kde se ve smíšených hejnech vyskytují 2 pelagické druhy.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) 5 tun ryb z pelagických populací.

b) 2 tuny ryb z pelagických populací.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 14

Článek 14

Hodnocení plánu

Hodnocení plánu

Šest let po vstupu tohoto plánu v platnost a poté každých dalších šest let Komise zajistí hodnocení dopadu tohoto plánu na populace, na něž se vztahuje toto nařízení, a na rybolov využívající tyto populace, zejména s cílem zohlednit změny ve vědeckém poradenství. Výsledky těchto hodnocení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě.

Tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých dalších pět let Komise zhodnotí dopad tohoto víceletého plánu na populace, na něž se vztahuje toto nařízení, a na rybolov využívající tyto populace, zejména s ohledem na pokrok směrem k dosažení a zachování populací ryb nad úrovní, která vede k produkci maximálního udržitelného výnosu. Výsledky tohoto hodnocení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě a tam, kde to bude vhodné, a s přihlédnutím k nejnovějšímu vědeckému poradenství může navrhnout přizpůsobení víceletého plánu nebo zahájit změny aktů v pověřené působnosti.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Kapitola IX a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

KAPITOLA IXa

 

PODPORA OD EVROPSKÉHO NÁMOŘNÍHO A RYBÁŘSKÉHO FONDU

 

Článek 14a

 

Podpora od Evropského námořního a rybářského fondu

 

Pro účely čl. 33 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 508/2014 se víceletý plán ve smyslu tohoto nařízení považuje za víceletý plán ve smyslu článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 6, 8 a 9 je Komisi svěřena na dobu neurčitou ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 6, 8 a 9 je Komisi svěřena na dobu pěti let od 1. září 2015. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Článek 16

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Články 20 a 21 nařízení (ES) č. 2187/2005 se zrušují.

Nařízení (ES) č. 2187/2005 se mění takto:

 

1. V článku 13 se zrušuje odstavec 3.

 

2. V příloze IV se ve sloupci s názvem „Minimální velikost“ nahradí hodnota „38 cm“ vztahující se k minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů tresky obecné hodnotou „35 cm“.

  • [1]              Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise

Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace Evropská komise zveřejnila v říjnu 2014. Cílem návrhu je vytvořit rámec pro vícedruhové řízení populací tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři, kde se rybolov zaměřuje primárně na tyto druhy. Treska obecná, sleď obecný a šprot obecný tvořili v minulých letech více než 94 % úlovků v Baltském moři. Baltské moře je v podstatě uzavřený vodní útvar, kde jsou tyto tři druhy všudypřítomné a neustále se vzájemně ovlivňují. Proto je vrcholně důležité vydat nařízení, které umožní počítat se vzájemným ovlivňováním dotčených druhů, kromě jiného s vlivem tresky obecné na populace sleďů obecných a šprotů obecných a naopak.

Plán řízení pro populace tresky obecné v Baltském moři existuje od roku 2008[1], ale obecně je hodnocen jako neodpovídající současné situaci populace tresky obecné a rybolovu na ní závislém. Pro populace sledě obecného a šprota obecného plán řízení zatím vůbec není. Treska obecná, sleď obecný a šprot obecný jsou významnými součástmi ekosystému Baltského moře. Treska obecná loví šproty obecné a sledě obecné, což znamená, že velikost populace tresky obecné ovlivňuje velikost populací sledě obecného a šprota obecného a naopak. Součástí plánu řízení by měl být také vliv na platýsovité ryby, zejména v souvislosti s lovem tresek.

S ohledem na silný vliv, který mají biologické interakce a ekologické dopady na populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři, je žádoucí, abychom byli schopni přizpůsobovat míru a schéma využívání těchto populací lepšímu vědeckému pochopení interakcí a změn environmentálních podmínek. Takový přístup by byl rovněž v souladu s ekosystémovým přístupem k řízení rybolovu. Prvním krokem k tomuto adaptivnímu řízení je návrh Komise zahrnout všechny příslušné populace do jediného plánu řízení. Ten obsahuje cílové míry úmrtnosti vyjádřené v rozmezích pro každou populaci. Tak bude přístup ke zdrojům v průběhu každoročního stanovování rybolovných práv mnohem pružnější a zlepší se reakce na měnící se situaci populací.

Stanovisko zpravodaje

Obecné zaměření návrhu Komise na potřebu vícedruhového plánu řízení v Baltském moři je správné. Přístup vícedruhového řízení je mnohem účinnější nežli řízení zaměřeného na jeden druh. Plán by měl poskytnout vyvážené, udržitelné využívání těchto populací a stabilitu rybolovných práv – a tím i živobytí rybářů. Zároveň by měl zaručit, že řízení bude založeno na nejnovějším vědeckém poradenství ohledně stavu dotčených populací, mezidruhového ovlivňování a dalších aspektů vztahujících se k ekosystému a rybolovu.

Zpravodaj rovněž souhlasí s postojem Komise, že nařízení má obsahovat pravidla, pokud jde o vedlejší úlovky platýsovitých ryb. Platýsovité ryby, jakými jsou platýs evropský, platýs bradavičnatý, kambala velká a pakambala východoatlantská se mohou vyskytovat v nezanedbatelném množství jako vedlejší úlovky při lovu tresek obecných a nevystavují tresky obecné, sledě obecné a šproty obecné žádnému významnějšímu riziku. Na mnoha místech plánu Komise hovoří o platýsovitých rybách, i když plán se fakticky týká tresek obecných, sleďů obecných a šprotů obecných. Zpravodaj by rád přesunul důraz od platýsovitých ryb na vedlejší úlovky hlavních dotčených druhů; jinak by mohla být proporcionalita celého návrhu narušena. Vedlejší úlovky těchto druhů, pokud jsou náležitě zohledněny, by neměly ohrozit jejich správné využívání. Kdyby byly vedlejší úlovky platýsovitých ryb nadměrné, Komise by na to musela reagovat a regulovat je použitím odpovídající sady technických opatření.

Zpravodaj rovněž souhlasí s postojem Komise, že další specifikace opatření nezbytná pro dosažení maximálního udržitelného výnosu u příslušných populací by měla být stanovena na základě regionalizovaného přístupu reformy společné rybářské politiky. Pravidla však musí být vhodněji provázána s principem regionalizace, jak je stanoven v článku 18 základního nařízení a umožňovat včasnou reakci na náhlé změny stavu dotčených populací. V případě víceletých plánů musí být vyslechnut názor regionů a zrealizován tak, že se ve vhodné fázi zapojí Parlament.

Kromě toho existují dobré argumenty pro to, aby byla některá stávající pravidla zachována s ohledem na ochranu populací tresky obecné během tření a také drobného tradičního rybolovu. Některé pozměňovací návrhy byly předloženy proto, aby v rámci drobného rybolovu umožnily v letních měsících lov tresek obecných v pobřežních oblastech, aniž by to mělo negativní dopad na koncentraci ryb před třením a v období tření, které probíhá daleko od pobřežních oblastí v hlubinných oblastech Baltského moře. To může být pro tuto skupinu loďstva hospodářsky významné, jelikož ceny jsou v odpovídajícím období vysoké.

V neposlední řadě je důležité mít na paměti, že plán je ve velmi citlivém ekosystému Baltského moře novátorským návrhem. Samozřejmě na něj lze pohlížet jako na „polotovar“ vzhledem k tomu, že vědci pracují na pokročilejších vícedruhových přístupech, které by se měly odrazit v plánu v pozdější fázi. Proto je důležité, aby první přezkum proběhl relativně brzy, zejména proto, že vícedruhový plán řízení je novou, vyvíjející se koncepcí. První přezkum plánu by měl proběhnout tři roky poté, co vstoupil v platnost, a bude-li mít pozitivní dopad, měla by další revize následovat po pěti letech. To také poskytne plánu tolik potřebnou pružnost.

  • [1]              Nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací, mění nařízení (EHS) č. 2847/93 a ruší nařízení (ES) č. 779/97 (Úř. věst. L 248, 22. 9. 2007).

POSTUP

Název

Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace

Referenční údaje

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD)

Datum předložení EP

3.10.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

20.10.2014

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Jarosław Wałęsa

21.10.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

3.12.2014

21.1.2015

24.2.2015

 

Datum přijetí

31.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Lidia Senra Rodríguez

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Fabio Massimo Castaldo, Fredrick Federley, Sandra Kalniete

Datum předložení

9.4.2015