BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007

9.4.2015 - (COM(2014)0614 – C8‑0174/2014 – 2014/0285(COD)) - ***I

Fiskeriudvalget
Ordfører (for udtalelse): Jarosław Wałęsa


Procedure : 2014/0285(COD)
Forløb i plenarforsamlingen

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for

torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007

(COM(2014)0614 – C8‑0174/2014 – 2014/0285(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0614),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0174/2014),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF[1],

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–       der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0128/2015),

1.      vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 198216, hvori Unionen er kontraherende part, indeholder bevarelsesforpligtelser, herunder forpligtelsen til at bevare populationer af befiskede arter på eller genopbygge dem til det niveau, som giver det maksimalt bæredygtige udbytte.

(1) De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 198216, hvori Unionen er kontraherende part, indeholder bevarelsesforpligtelser, herunder forpligtelsen til at bevare populationer af befiskede arter på eller genopbygge dem til det niveau, som giver det maksimalt bæredygtige udbytte, som fastlagt på grundlag af relevante miljømæssige og økonomiske faktorer.

__________________

__________________

16 EFT L 179 af 23.6.1998, s. 3.

16 EFT L 179 af 23.6.1998, s. 3.

Begrundelse

Disse yderligere ord er vigtige i UNCLOS- bestemmelserne, da der er økonomisk store fordele forbundet med at have bestande over niveauet for maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY).

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsætter reglerne for den fælles fiskeripolitik i overensstemmelse med Unionens internationale forpligtelser. Den fælles fiskeripolitik tager bl.a. sigte på at sikre miljømæssigt bæredygtigt fiskeri og akvakultur på lang sigt og en fiskeriforvaltning, der er baseret på en forsigtighedsbaseret og en økosystembaseret tilgang.

(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsætter reglerne for den fælles fiskeripolitik i overensstemmelse med Unionens internationale forpligtelser. Den fælles fiskeripolitik tager bl.a. sigte på ud fra et socioøkonomisk og miljømæssigt synspunkt at sikre bæredygtigt fiskeri og akvakultur på lang sigt i tråd med en afbalanceret anvendelse af forsigtighedsprincippet og af en økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltning.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Flerartsforvaltningsplanen, som denne forordning indfører, kræver, at der tages større hensyn til de forskellige økologiske roller og funktioner, som de i planen omhandlede arter udfylder. Da de forskellige arter i vidt omfang interagerer, kan fangsterne ikke maksimeres bæredygtigt for alle arter på samme tid, og det bør afgøres, hvilke arter der bør prioriteres.

Begrundelse

Afgørelserne om de særlige mål for fiskeridødeligheden ved maksimalt bæredygtigt udbytte og biomasseniveauer bør tage højde for de ajourførte skøn over disse, som ICES forventes at fremlægge snarligt, og de skal følgende også afspejle særtrækkene ved forvaltningsplaner for flere fiskearter.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b) Rådet og Europa-Parlamentet bør tage højde for de seneste anbefalinger og rapporter fra ICES angående maksimalt bæredygtigt udbytte for at sikre, at forordningen, når den træder i kraft, er ajourført i videst muligt omfang.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7c) Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet)1a er den naturlige størrelse og aldersfordelingen af kommercielle fiskebestande vigtige indikatorer for opnåelse af god økologisk tilstand for havmiljøet.

 

_________________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Der bør opstilles en flerartsforvaltningsplan, som tager højde for samspillet mellem torske-, silde- og brislingebestandene og tilgodeser arterne af de bifangster, der opstår ved fiskeri efter disse bestande, nærmere betegnet østersøbestandene af rødspætte, slethvar, skrubber og pighvar. Denne plan bør tage sigte på at opnå og opretholde maksimale bæredygtige udbytter af de pågældende bestande.

(8) Det endelige mål er at opstille en flerartsforvaltningsplan, som tager højde for samspillet mellem torske-, silde- og brislingebestandene og tilgodeser arterne af de bifangster, der opstår ved fiskeri efter disse bestande, nærmere betegnet østersøbestandene af rødspætte, slethvar, skrubber og pighvar. Denne plan bør tage sigte på at genoprette, opnå og opretholde bestandene af de pågældende arter over det niveau, der kan give maksimale bæredygtige udbytter af de pågældende bestande, og som i videst muligt omfang minimerer indvirkningen på andre arter såsom havfugle og havmiljøet som helhed, i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning nr. 1380/2013.

Begrundelse

En af målsætningerne i reformen af den fælles fiskeripolitik (artikel 2, stk. 3 i forordning (EU) nr. 1380/2013) er at minimere fiskeriets negative indvirkning på det marine økosystem. Det endelige mål er en plan om flere arter. Det synes at fremgå af Kommissionens ordvalg, at planen udtrykkeligt omfatter samspillet mellem arterne. Det nuværende forslag omhandler dog udelukkende vurderinger af enkelte arter.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Fiskeri efter torskebestande og pelagiske bestande bør ikke true bæredygtigheden af de bestande, der tages som bifangst, dvs. østersøbestandene af rødspætte, slethvar, skrubber og pighvar. Planen bør derfor også tage sigte på at holde bestandene af disse bifangstarter over det biomasseniveau, der svarer til en forsigtighedsbaseret tilgang.

(9) Fiskeri efter torskebestande og pelagiske bestande bør ikke true bæredygtigheden af de bestande, der tages som bifangst, dvs. østersøbestandene af rødspætte, slethvar, skrubber og pighvar. Planen bør derfor også tage sigte på at holde bestandene af disse bifangstarter over det biomasseniveau, der svarer til en forsigtigheds- og økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltning, der er i stand til at give maksimalt bæredygtigt udbytte.

Begrundelse

For at være i overensstemmelse med målene i den fælles fiskeripolitik efter reformen om at opretholde bestandene på et niveau over det, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Forordning (EU) nr. 1380/2015 har desuden til formål gradvist af fjerne udsmid, der tager hensyn til bedste videnskabelige rådgivning, ved at undgå og reducere uønskede fangster. Dette mål kan nås ved at forbedre fiskeudstyrets og -metodernes selektivitet.

Begrundelse

Målsætningen i den fælles fiskeripolitik, jf. artikel 2, stk. 5, litra a), i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Ifølge artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 skal fiskerimulighederne fastlægges på grundlag af målene i den flerårige plan.

(11) Ifølge artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 skal fiskerimulighederne fastlægges på grundlag af målene i den flerårige plan. De niveauer, der skal nås vedrørende fiskeridødelighed og biomasse, bør tage højde for den seneste videnskabelige rådgivning.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Disse mål bør derfor fastsættes på basis af videnskabelig rådgivning og i forhold til fiskeridødelighed19.

(12) Disse mål bør derfor fastsættes på basis af videnskabelig rådgivning og i forhold til fiskeridødelighed19, således at de genopretter og opretholder bestandene af befiskede arter over niveauer, der kan give maksimalt bæredygtige udbytte. Den øverste grænse for udnyttelsesgraden bør være udnyttelsesgraden ved maksimalt bæredygtigt udbytte.

__________________

__________________

19 ICES' tekniske tjeneste, september 2014. http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf

19 ICES' tekniske tjeneste, september 2014. http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf

Begrundelse

Kun en fiskeridødelighed under fiskeridødeligheden ved det maksimale bæredygtige udbytte kan i sidste ende føre til en genoprettelse af bestandene til over niveauet for maksimalt bæredygtigt udbytte på linje med artikel 2, stk. 2, og artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 1380/2013. Derfor bør den flerårige plan for Østersøen anvende den videnskabelige rådgivning omkring fiskeridødeligheden ved maksimalt bæredygtigt udbytte som øverste grænse. Fodnoten, der henviser til det pågældende dokument fra ICES, bør her udgå.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Det er nødvendigt at fastsætte bevarelsesreferencepunkter for yderligere beskyttelsesforanstaltninger, når størrelsen af en bestand er reduceret til et kritisk niveau, der udgør en alvorlig trussel. Sådanne bevarelsesreferencepunkter bør baseres på det mindsteniveau for en bestands gydebiomasse, der svarer til fuld reproduktionsevne. Hvis bestanden reduceres til under dette mindsteniveau for gydebiomasse, bør der træffes foranstaltninger til afhjælpning heraf.

(13) Det er nødvendigt at fastsætte bevarelsesreferencepunkter for yderligere beskyttelsesforanstaltninger, når størrelsen af en bestand er reduceret til et kritisk niveau, der udgør en alvorlig trussel. Sådanne bevarelsesreferencepunkter bør baseres på det biomasseniveau, der svarer til en bestands maksimale bæredygtige udbytte. For at forhindre, at bestanden reduceres til under dette niveau, bør der træffes foranstaltninger til afhjælpning heraf.

Begrundelse

I Kommissionens forslag vil der kun blive truffet foranstaltninger, når biomassen falder til under et kritisk niveau kendt som Bpa. Dette er ikke særligt ambitiøst. Da biomassen, der svarer til det maksimale bæredygtige udbytte, allerede er en nedre grænse, der ikke bør overskrides, bør biomassereferencepunkterne også sættes til dette niveau, så der vil blive truffet hasteforanstaltninger, hvis biomassen skulle falde til under dette niveau. Der bør træffes foranstaltninger, før bestandene når dette punkt, i stedet for at vente på at problemet opdages. Dette vil hjælpe med til at sikre, at bestandene holder sig inden for målsætningerne.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) For bestande, der hentes som bifangst, bør der i mangel af videnskabelig dokumentation for sådanne mindsteniveauer for gydebiomasse træffes specifikke bevarelsesforanstaltninger, når en bestand ifølge videnskabelig rådgivning er truet.

(14) For bestande, der hentes som bifangst, bør der i mangel af videnskabelig dokumentation for sådanne mindsteniveauer for gydebiomasse træffes specifikke bevarelsesforanstaltninger, når andre indikatorer gør det muligt at give videnskabelig rådgivning, der angiver, at en bestand er truet. De videnskabelige data om gydebiomasseniveauerne af bifangster bør gøres tilgængelige så hurtigt som muligt, så der kan træffes de nødvendige foranstaltninger.

Begrundelse

Det oprindelige ordvalg er noget ulogisk: Der kan ikke arbejdes på grundlag af videnskabelig rådgivning i mangel af videnskabelig rådgivning.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Med henblik på opfyldelse af den landingsforpligtelse, der er fastast i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, bør planen indeholde andre forvaltningsforanstaltninger som omhandlet i forordningens artikel 15, stk. 4, litra a) til c). Disse foranstaltninger bør fastlægges i delegerede retsakter.

(16) Med henblik på opfyldelse af den landingsforpligtelse, der er fastast i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, bør planen indeholde andre forvaltningsforanstaltninger som omhandlet i forordningens artikel 15, stk. 4, litra a) til c). Disse foranstaltninger bør fastlægges i delegerede retsakter efter høring af de relevante rådgivende råd.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) Kommissionen bør tage hensyn til udtalelserne fra de relevante rådgivende råd, når den vedtager delegerede retsakter med henblik på opfyldelse af den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, med henblik på at indføre forvaltningsforanstaltninger, jf. samme forordnings artikel 15, stk. 4, litra a) til c).

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Inden for rammerne af planen bør der også i form af delegerede retsakter vedtages visse ledsagende tekniske foranstaltninger, der kan bidrage til at virkeliggøre planens målsætninger, især hvad angår beskyttelse af ungfisk eller gydefisk. Indtil der er vedtaget en revision af Rådets forordning (EF) nr. 2187/200520, bør det desuden fastsættes, at sådanne foranstaltninger kan fravige visse ikkevæsentlige bestemmelser i nævnte forordning, når det er nødvendigt for virkeliggørelsen af planens mål.

(17) Inden for rammerne af planen bør der også i form af delegerede retsakter og efter høring af de relevante rådgivende råd vedtages visse ledsagende tekniske foranstaltninger, der kan bidrage til at virkeliggøre planens målsætninger, især hvad angår beskyttelse af ungfisk eller gydefisk. Indtil der er vedtaget en revision af Rådets forordning (EF) nr. 2187/200520, bør det desuden fastsættes, at sådanne foranstaltninger kan fravige visse ikkevæsentlige bestemmelser i nævnte forordning, når det er nødvendigt for virkeliggørelsen af planens mål.

__________________

__________________

20 Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 af 21. december 2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger, om ændring af forordning (EF) nr. 1434/98 og ophævelse af forordning (EF) nr. 88/98 (EUT L 349 af 31.12.2005, s. 1).

20 Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 af 21. december 2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger, om ændring af forordning (EF) nr. 1434/98 og ophævelse af forordning (EF) nr. 88/98 (EUT L 349 af 31.12.2005, s. 1).

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) Kommissionen skal tage hensyn til udtalelserne fra de relevante rådgivende råd, når den vedtager visse ledsagende tekniske foranstaltninger for at virkeliggøre planens målsætning.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Med henblik på en hurtig og formålstjenlig tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, for at sikre fleksibilitet og åbne mulighed for udvikling af visse foranstaltninger bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter efter artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på supplering af denne forordning med bestemmelser om afhjælpende foranstaltninger for rødspætte, skrubbe, pighvar og slethvar, gennemførelsen af landingsforpligtelsen og tekniske foranstaltninger. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen foretager relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(18) Med henblik på en hurtig og formålstjenlig tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, for at sikre fleksibilitet og åbne mulighed for udvikling af visse foranstaltninger bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter efter artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på supplering af denne forordning med bestemmelser om afhjælpende foranstaltninger for rødspætte, skrubbe, pighvar og slethvar, gennemførelsen af landingsforpligtelsen og tekniske foranstaltninger. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen foretager relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder af eksperter og specialiserede organer i medlemsstaterne og på EU-plan, med inddragelse af Parlamentets og Rådets ekspert. Der bør, inden forslag om specifikke foranstaltninger færdiggøres, føres intensive drøftelser med de berørte interessehavere. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a) Kommissionen skal tage hensyn til udtalelserne fra de relevante rådgivende råd, når den vedtager delegerede retsakter til udvidelse af denne forordnings anvendelsesområde, for så vidt angår afhjælpende foranstaltninger for rødspætte, skrubbe, pighvar og slethvar og gennemførelsen af landingsforpligtelser og tekniske foranstaltninger.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18b) Der bør i implementeringen af denne plan gives prioritet til anvendelsen af princippet om regionalisering, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) I henhold til artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 gælder, at hvis Kommissionen har fået tillagt beføjelse til at vedtage delegerede retsakter om visse af de i planen fastlagte bevarelsesforanstaltninger, bør medlemsstater med en direkte forvaltningsmæssig interesse i østersøfiskeriet have mulighed for at fremsætte fælles henstillinger om disse bevarelsesforanstaltninger, således at det sikres, at udformningen af disse foranstaltninger tilgodeser de særlige forhold, der gør sig gældende for Østersøen og fiskeri i Østersøen. Fristen for fremsættelse af sådanne henstillinger bør fastsættes i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i ovennævnte forordning.

(19) I henhold til artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 gælder, at hvis Kommissionen har fået tillagt beføjelse til at vedtage delegerede retsakter om visse af de i planen fastlagte bevarelsesforanstaltninger, bør medlemsstater og de rådgivende råd med en direkte forvaltningsmæssig interesse i østersøfiskeriet have mulighed for at fremsætte fælles henstillinger om disse bevarelsesforanstaltninger, således at det sikres, at udformningen af disse foranstaltninger tilgodeser de særlige forhold, der gør sig gældende for Østersøen og fiskeri i Østersøen. Fristen for fremsættelse af sådanne henstillinger bør fastsættes i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i ovennævnte forordning.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) Med henblik på at styrke planens effektivitet og dens innovative aspekter bør fælles henstillinger og efterfølgende delegerede retsakter være målrettet mod at sikre, at der anlægges bottom-up- og resultatbaserede tilgange.

Begrundelse

Vi bør undgå, at medlemsstaterne følger en top-down-metode, når de arbejder på at fremlægge regionale fælles henstillinger. Fælles henstillinger bør baseres på bottom-up-metoder, der inddrager interessehaverne.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19b) Kommissionen skal tage hensyn til udtalelserne fra de relevante rådgivende råd, når den vedtager delegerede retsakter vedrørende visse bevarelsesforanstaltninger indeholdt i planen.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a) Der bør fastsættes regler til at sikre, at der kan ydes finansiel støtte i henhold til Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 508/2014 1a i tilfælde af midlertidigt ophør af fiskeri.

 

___________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1).

Begrundelse

Die Verordnung (EU) Nr. 508/2014 sieht die Möglichkeit vor, im Fall einer vorübergehenden Einstellung der Fischereitätigkeit Entschädigungen und Ausgleichszahlungen an Fischer und Eigner von Fischereifahrzeugen zu leisten, falls eine solche Einstellung eine unmittelbare Folge z. B. der Erhaltungsmaßnahmen ist. Voraussetzung hierfür ist, dass die vorübergehende Einstellung in einem Mehrjahresplan vorgesehen ist. Es bedarf also einer Regelung direkt im Mehrjahresplan, die die Möglich­keit der EMFF-Finanzierung für die vorübergehende Einstellung der Fangtätigkeit vor­sieht.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Rent tidsmæssigt forventes det maksimalt bæredygtige udbytte af de relevante bestande at være nået inden udgangen af 2015. Dette udbytte bør derefter fastholdes.

(25) Rent tidsmæssigt skal målet for de relevante bestande, hvor det er muligt, nås inden udgangen af 2015 og på et gradvist stigende grundlag senest inden udgangen af 2020. Målet bør fastholdes fra og med disse datoer.

Begrundelse

Kommissionens betragtning 25 er ikke konsekvent, da den kombinerer en forventning ("forventes") med en forpligtelse ("bør"). Ændringsforslaget benytter den relevante ordlyd fra forordning (EU) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) Da der ikke findes nogen fiskeriindsatsordning, er det nødvendigt at ophæve de særlige regler om fiskeritilladelser og udskiftning af fartøjer og maskiner, der gælder for Rigabugten. Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 bør derfor ændres.

udgår

Begrundelse

Det er fastsat i Letlands og Estlands tiltrædelsestraktater, at de specifikke foranstaltninger til beskyttelse af Rigabugten opretholdes, idet dette farvand betragtes som en yderst sårbar økoregion. For tiden er det kun lettiske og estiske fiskefartøjer, der har tilladelse til at fiske i dette farvand. Hvis forbuddet ophæves, vil Rigabugten blive tilgængelig for alle fiskerfartøjer, herunder industrifiskeri, hvilket vil true bestandenes bæredygtighed og udgøre en risiko for nedbrydning af den skrøbelige ligevægt i økosystemet, der takket være bevarelsespolitikken er blevet forbedret i de seneste år.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Planen finder også anvendelse rødspætte, skrubbe, pighvar og slethvar i ICES-underafsnit 22-32, der hentes ved fiskeri efter de ovennævnte bestande.

2. Denne forordning fastsætter også foranstaltninger vedrørende bifangster af rødspætte, skrubbe, pighvar og slethvar i ICES-underafsnit 22-32, der finder anvendelse ved fiskeri efter de i stk. 1 nævnte bestande.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra b og c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) "bundgarn": store net, forankrede eller fastgjorte til pæle eller til tider flydende, åbne på overfladen og udstyret med forskellige typer anordninger, der sluser fiskene ind i rusen og holder dem fast, sædvanligvis delt op i rum, der er lukket på bunden med net

 

b) "bundgarn og garnruser": net, forankrede eller fastgjorte til pæle eller til tider flydende og udstyret med forskellige typer anordninger, der sluser fiskene ind i rusen og holder dem fast, sædvanligvis delt op i rum, der er lukket på bunden med net

c) "tejner og kurve": små fælder i form af bure eller kurve af forskellige materialer, der er beregnet til at fange krebsdyr eller fisk, og som sættes på havbunden enkeltvis eller i rækker forbundet ved hjælp af tove (bøjeliner) til bøjer på overfladen, der viser deres position, og som har én eller flere åbninger eller indgange

c) "tejner og kurve": fælder i form af bure eller kurve af forskellige materialer, der er beregnet til at fange krebsdyr eller fisk, og som sættes på havbunden enkeltvis eller i rækker forbundet ved hjælp af tove (bøjeliner) til bøjer på overfladen, der viser deres position, og som har én eller flere åbninger eller indgange

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Planen tager sigte på at bidrage til de mål for den fælles fiskeripolitik, der er fastlagt i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, i særdeleshed:

1. Planen tager sigte på at sikre indfrielsen af de mål for den fælles fiskeripolitik, der er fastlagt i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, i særdeleshed:

a) opnåelse og opretholdelse af maksimalt bæredygtigt udbytte af de relevante bestande og

 

a) genoprettelse og opretholdelse af bestande over de biomasseniveauer, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte af de relevante bestande, og

b) bevarelse af rødspætte-, slethvar-, skrubbe- og pighvarbestandene i overensstemmelse med den forsigtighedsbaserede tilgang.

b) medvirken gennem forvaltning af bifangster til bevarelse af rødspætte-, slethvar-, skrubbe- og pighvarbestandene i overensstemmelse med den forsigtighedsbaserede tilgang.

2. Planen skal bidrage til gennemførelsen af den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 for de relevante bestande og for rødspætte.

2. Planen skal bidrage til eliminere udsmid under hensyntagen til bedste foreliggende videnskabelig rådgivning ved at undgå og reducere uønskede fangster, og til gennemførelsen af den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 for de relevante bestande og for rødspætte.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Overensstemmelse med EU's miljøret

 

1. Planen anlægger en økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltningen.

 

2. Med henblik på at sikre, at de negative virkninger minimeres og at fiskeriaktiviteter undgår at nedbryde havmiljøet, skal planen være sammenhængende med og bidrage til opnåelsen af målene i havstrategi-rammedirektivet, således at der opnås god miljøtilstand pr. 2020. Den har navnlig til opgave at

 

a) sigte mod at sikre, at de betingelser, der er opstillet i deskriptor 3 i bilag I til direktivet, opfyldes

 

b) sigte mod at bidrage til opfyldelsen af deskriptor 1, 4 og 6 opstillet i bilag I til direktivet forholdsmæssigt afpasset til den rolle, som fiskeriet indtager i opfyldelsen heraf.

Begrundelse

Det er nødvendigt, at anvendelsesområdet for den flerårige plan for Østersøen afspejler den sprogbrug, der blev fastlagt i artikel 2, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Desuden sikrer dette ændringsforslag sammenhæng med betragtning 3 i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Målniveauet for fiskeridødelighed skal være nået inden udgangen af 2015 og derefter opretholdes for de relevante bestande inden for følgende intervaller:

1. Målniveauet for fiskeridødelighed skal tage hensyn til de seneste videnskabelige resultater og skal, hvor det er muligt, nås inden udgangen af 2015 og på et gradvist stigende grundlag senest inden udgangen af 2020 og derefter opretholdes for de relevante bestande. Fiskeridødeligheden for de relevante bestande fastlægges inden for følgende intervaller:

Bestand

Fiskeridødelighed

Bestand

Målniveau for fiskeridødelighed

Torsk i den vestlige del af Østersøen

0,23-0,29

Torsk i den vestlige del af Østersøen

0 til FMSY

Torsk i den østlige del af Østersøen

0,41-0,51

Torsk i den østlige del af Østersøen

0 til FMSY

Sild i den centrale del af Østersøen

0,23-0,29

Sild i den centrale del af Østersøen

0 til FMSY

Sild i Rigabugten

0,32-0,39

Sild i Rigabugten

0 til FMSY

Sild i Det Botniske Hav

0,13-0,17

Sild i Det Botniske Hav

0 til FMSY

Sild i Den Botniske Bugt

Ikke fastsat

Sild i Den Botniske Bugt

0 til FMSY

Sild i den vestlige del af Østersøen

0,25-0,31

Sild i den vestlige del af Østersøen

0 til FMSY

Østersøbrisling

0,26-0,32

Østersøbrisling

0 til FMSY

 

Værdier for FMSY (fiskedødelighed forenelig med opnåelse af maksimale bæredygtigt udbytte) skal tages fra den seneste pålidelige foreliggende videnskabelige rådgivning og fiskeridødeligheden skal sigte mod 0,8 v FMSY.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Denne forordning fastlægger et midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter, jf. artikel 33 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 508/20141a , med ydelse af økonomisk støtte, jf. samme forordning.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For hver af de relevante bestande gælder følgende referencebevarelsespunkter udtrykt i det mindsteniveau for gydebiomassen, der svarer til fuld reproduktionsevne:

1. For hver af de relevante bestande gælder følgende referencebevarelsespunkter, der svarer til fuld reproduktionsevne:

Bestand

Minimumsgydebiomasse (i tons)

Bestand

Minimumsgydebiomasse (i tons)

Torsk i den vestlige del af Østersøen

36 400

Torsk i den vestlige del af Østersøen

36 400 i 2015 og biomassen, der svarer til det maksimale bæredygtige niveau i de efterfølgende år

Torsk i den østlige del af Østersøen

88 200

Torsk i den østlige del af Østersøen

88 200 i 2015 og biomassen, der svarer til det maksimale bæredygtige niveau i de efterfølgende år

Sild i den centrale del af Østersøen

600 000

Sild i den centrale del af Østersøen

600 000 i 2015 og biomassen, der svarer til det maksimale bæredygtige niveau i de efterfølgende år

Sild i Rigabugten

Ikke fastsat

Sild i Rigabugten

Ikke fastsat for 2015 og biomassen, der svarer til det maksimale bæredygtige niveau i de efterfølgende år

Sild i Det Botniske Hav

Ikke fastsat

Sild i Det Botniske Hav

Ikke fastsat for 2015 og biomassen, der svarer til det maksimale bæredygtige niveau i de efterfølgende år

Sild i Den Botniske Bugt

Ikke fastsat

Sild i Den Botniske Bugt

Ikke fastsat for 2015 og biomassen, der svarer til det maksimale bæredygtige niveau i de efterfølgende år

Sild i den vestlige del af Østersøen

110 000

Sild i den vestlige del af Østersøen

110 000 i 2015 og biomassen, der svarer til det maksimale bæredygtige niveau i de efterfølgende år

Østersøbrisling

570 000

Østersøbrisling

570 000 i 2015 og biomassen, der svarer til det maksimale bæredygtige niveau i de efterfølgende år

Begrundelse

BMSY vil give fuld frugtbarhed.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis gydebiomassen for en af disse i et givet år ligger under de i stk. 1 fastsatte mindsteniveauer, træffes der passende afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genoprettelse af den pågældende bestand til forsigtighedsniveauet. Uanset artikel 4, stk. 2, fastsættes fiskerimulighederne i overensstemmelse med artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 på et lavere niveau, end hvad de i artikel 4, stk. 1, fastsatte målintervaller for fiskeridødelighed vil resultere i. Disse afhjælpende foranstaltninger kan i givet fald omfatte lovgivningsforslag fra Kommissionen og hasteforanstaltninger vedtaget af Kommissionen efter artikel 12 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

2. Hvis gydebiomassen for en af disse i et givet år ligger under de i stk. 1 fastsatte mindsteniveauer, træffes der passende afhjælpende foranstaltninger for at sikre, at de pågældende bestande hurtigst muligt genoprettes til niveauer over, hvad der kræves for at tilsikre maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY). Uanset artikel 4, stk. 2, fastsættes fiskerimulighederne i overensstemmelse med artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 på et lavere niveau, end hvad de i artikel 4, stk. 1, i denne forordning fastsatte målintervaller for fiskeridødelighed vil resultere i. Disse afhjælpende foranstaltninger kan i givet fald omfatte lovgivningsforslag fra Kommissionen og hasteforanstaltninger vedtaget af Kommissionen efter artikel 12 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Mindsteniveau for gydebiomassen (i ton) sættes til niveauet for biologisk forsigtighedsreferencepunkt (PaRP).

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

Artikel 6

Foranstaltninger i tilfælde af trusler mod rødspætte, skrubbe, pighvar og slethvar

Tekniske foranstaltninger til bevarelse af rødspætte, skrubbe, pighvar og slethvar

1. Hvis bevarelsen af rødspætte-, skrubbe-, pighvar- eller slethvarbestandene i Østersøen ifølge videnskabelig rådgivning er truet, tillægges Kommissionen beføjelse til i henhold til artikel 15 at vedtage delegerede retsakter om særlige foranstaltninger til bevarelse af den truede bestand, som kan tage sigte på:

1. Hvis videnskabelig rådgivning indikerer, at der er brug for genoprettelsesforanstaltninger for at sikre, at østersøbestandene af rødspætte-, skrubbe-, pighvar- eller slethvar forvaltes i overensstemmelse med den forsigtighedsbaserede tilgang, tillægges Kommissionen beføjelse til i henhold til artikel 15 at vedtage delegerede retsakter om særlige foranstaltninger til bevarelse, for så vidt angår bifangster af rødspætte-, skrubbe-, pighvar- og slethvar og vedrørende følgende tekniske foranstaltninger:

a) tilpasning af fiskerikapaciteten og fiskeriindsatsen

a) tilpasning af fiskerikapaciteten og fiskeriindsatsen

b) tekniske foranstaltninger, bl.a. angående

 

(1) fangstredskaber, især med hensyn til maskestørrelse, trådtykkelse, redskabets størrelse

b) fangstredskaber, især med hensyn til maskestørrelse, trådtykkelse, redskabets størrelse

(2) brug af fangstredskaber, især med hensyn til sættetid og -dybde

c) brug af fangstredskaber, især med hensyn til sættetid og -dybde

(3) forbud mod eller restriktioner for fiskeri i bestemte områder

d) forbud mod eller restriktioner for fiskeri i bestemte områder

(4) forbud mod eller restriktioner for fiskeri i bestemte perioder

e) forbud mod eller restriktioner for fiskeri i bestemte perioder

(5) mindstereferencestørrelser for bevarelse af bestanden.

f) mindstereferencestørrelser for bevarelse af bestanden

 

g) andre kendetegn knyttet til selektiviteten.

2. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal tage sigte på at virkeliggøre målene i artikel 3, stk. 1, litra b), og være baseret på videnskabelig rådgivning.

2. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal tage sigte på at virkeliggøre målene i artikel 3, stk. 1, litra b), og stemme overens med EU's miljøret som fastsat i artikel 3a og være baseret på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.

3. De berørte medlemsstater kan fremsætte fælles henstillinger efter artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 om konkrete bevarelsesforanstaltninger som omhandlet i stk. 1.

3. De berørte medlemsstater kan fremsætte fælles henstillinger efter artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 om konkrete bevarelsesforanstaltninger som omhandlet i stk. 1.

 

3a. Kommissionen hører Europa-Parlamentet og de berørte rådgivende udvalg inden vedtagelsen af en delegeret retsakt.

 

3b. Kommissionen skal i samråd med de berørte medlemsstater analysere indvirkningen af de delegerede retsakter, jf. stk. 1, et år efter disses ikrafttrædelse, og efterfølgende hvert år. Hvis sådanne analyser viser, at en delegeret retsakt ikke er tilstrækkelig til at håndtere den nuværende situation, kan de pågældende medlemsstater fremsætte en fælles henstilling i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Begrundelse

Vi synes, at det er nødvendigt at inddrage Europa-Parlamentet, før de delegerede retsakter vedtages. Ofte har de stramme tidsfrister for at stoppe eller forkaste delegerede retsakter ikke givet Parlamentet mulighed for at vurdere sagens centrale elementer ordentligt.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 gælder landingsforpligtelsen ikke for de relevante bestande og for rødspætte, når der fiskes med bundgarn, tejner og kurve.

Uanset artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 gælder landingsforpligtelsen ikke, når der fiskes med bundgarn, tejner, kurve og garnruser.

Begrundelse

Den nuværende udsmidningsplan henviser kun til torsk og laks, så det er ikke hensigtsmæssigt at tilføje sild og brisling, da deres overlevelsesrate er lavere.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal tage sigte på at virkeliggøre målene i artikel 3 og især på beskyttelse af ungfisk og gydefisk.

2. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal tage sigte på at virkeliggøre målene i artikel 3 og især på beskyttelse af ungfisk og gydefisk, såvel som at sikre overensstemmelse med EU's miljøret som fastsat i artikel 3a og at fiskeriets negative indvirkninger på det marine økosystem minimeres.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de specifikationer for målarter og maskestørrelser, der er fastsat i bilag II og III, og hvortil der henvises i artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 2187/2005

a) de specifikationer for målarter, maskestørrelser og mindstereferencestørrelser for bevarelse, der er fastsat i bilag II, III og IV til forordning (EF) nr. 2187/2005, og hvortil der henvises i artikel 3, 4 og 14, stk. 1, i denne forordning

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) forbuddet i artikel 22 mod trawlfiskeri i Rigabugen.

udgår

Begrundelse

Bestemmelserne indeholdt i artikel 22 i (EF) 2187/2005 implementerer de specifikke foranstaltninger til beskyttelse af Rigabugten, der er en yderst sårbar økoregion. Disse foranstaltninger er opstillet i bilag III til tiltrædelsestraktaten, under fiskeriafsnittet. Forbuddet mod trawlerfiskeri på lavt vand i Rigabugten bør holdes uden for de opstillede foranstaltninger, eftersom den nuværende forvaltningsmodel er implementeret i dette område. Det er som en del af beskyttelsestiltagene, at situationen i Rigabugten er blevet stabiliseret, hvad der har fostret en stigning i sildebestandene, som nu er i tråd med det MSY-niveau, der er opstillet for den pågældende bestand.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Kommissionen skal desuden bestræbe sig på at tage hensyn til den seneste videnskabelige rådgivning, herunder undersøgelser fra ICED, før den vedtager tekniske foranstaltninger.

Begrundelse

Kommissionen bør vedtage de nødvendige foranstaltninger til bevarelse af torske-, sild- og brislingebestandene i Østersøen. Det bør den gøre på grundlag af de seneste videnskabelige undersøgelser, så de berørte fiskerier ikke rammes i for høj grad.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. Under torskegydeperioden er pelagisk fiskeri med stationære redskaber med en maskestørrelse på under 110 mm, eller 120 mm hvis der er tale om bomtrawlerredskaber, forbudt.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Kapitel VI a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

KAPITEL VIa

 

SPECIFIKKE FORANSTALTNINGER

 

Artikel 9a

 

Specifikke foranstaltninger

 

1. Det er fra 1. maj til 31. oktober forbudt at fiske inden for de områder, der er afgrænset ved sekventiel sammenføjning af kompaslinjerne for følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

 

a) Område 1:

 

– 55° 45′ N, 15° 30′ Ø

 

– 55° 45′ N, 16° 30′ Ø

 

– 55° 00′ N, 16° 30′ Ø

 

– 55° 00′ N, 16° 00′ Ø

 

– 55° 15′ N, 16° 00′ Ø

 

– 55° 15′ N, 15° 30′ Ø

 

– 55° 45′ N, 15° 30′ Ø

 

b) Område 2:

 

– 55° 00′ N, 19° 14′ Ø

 

– 54° 48′ N, 19° 20′ Ø

 

– 54° 45′ N, 19° 19′ Ø

 

– 54° 45′ N, 18° 55′ Ø

 

– 55° 00′ N, 19° 14′ Ø

 

c) Område 3:

 

– 56° 13′ N, 18° 27′ Ø

 

– 56° 13′ N, 19° 31′ Ø

 

– 55° 59′ N, 19° 13′ Ø

 

– 56° 03′ N, 19° 06′ Ø

 

– 56° 00′ N, 18° 51′ Ø

 

– 55° 47′ N, 18° 57′ Ø

 

– 55° 30′ N, 18° 34′ Ø

 

– 56° 13′ N, 18° 27′ Ø.

 

2. Alle EU-baserede fartøjer med en samlet længde lig med eller større end otte meter, der medbringer eller anvender udstyr til torskefiskeri i Østersøen i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 2187/2005, skal besidde en særlig tilladelse til torskefiskeri i Østersøen.

 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15 til ændring af denne artikel, hvor det er nødvendigt for at nå målene omhandlet i artikel 3, og i særdeleshed beskyttelse af ungfisk og gydefisk.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 10

Artikel 10

Regionalt samarbejde

Regionalt samarbejde

1. Artikel 18, stk. 1 til 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013 finder anvendelse på de i dette kapitel omhandlede foranstaltninger.

1. Artikel 18, stk. 1 til 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013 finder anvendelse på de foranstaltninger, der er omhandlet i forordningens artikel 6, 8 og 9.

2. De berørte medlemsstater kan fremsætte fælles henstillinger efter artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 inden for følgende frister:

2. De berørte medlemsstater kan efter høring af de regionale rådgivende råd fremsætte en fælles henstilling, som er omhandlet i artikel 6, stk. 3, artikel 8, stk. 3 og artikel 9, stk. 4, for første gang senest 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden og derefter 12 måneder efter hver evaluering af planen i henhold til artikel 14, men ikke senere end 1. september for foranstaltninger vedrørende medlemsstaterne. Medlemsstaterne kan også fremsætte sådanne anbefalinger i tilfælde af pludselige ændringer i situationen, hvad angår enhver bestand omfattet af denne plan, hvis de anbefalede foranstaltninger anses for nødvendige eller hvis begrundet af videnskabelig rådgivning.

a) for de i artikel 6, stk. 1, omhandlede foranstaltninger i et givet kalenderår senest den 1. september i det forudgående år

 

b) for de i artikel 8, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, omhandlede foranstaltninger første gang senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden og derefter seks måneder efter hver evaluering af planen i henhold til artikel 14.

 

 

2a. De relevante rådgivende råd kan også fremsætte henstillinger i henhold til den tidsplan, der er fastsat i stk. 2.

 

2b. Enhver afvigelse fra Kommissionens side af de fælles henstillinger skal fremlægges for Europa-Parlamentet og Rådet, og skal være tilgængelig for granskning.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 12

Artikel 12

Forhåndsmeddelelser

Forhåndsmeddelelser

1. Uanset artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 finder den deri fastsatte forhåndsmeddelelsespligt anvendelse på

1. Uanset artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 finder den deri fastsatte forhåndsmeddelelsespligt anvendelse på:

førere af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på 8 meter eller derover og med mindst 300 kilogram torsk om bord eller to tons pelagiske arter.

a) førere af EU-fiskerfartøjer, der fisker efter torsk, med en længde overalt på 300 meter eller derover og med mindst 300 kilogram torsk om bord

b) førere af EU-fiskerfartøjer, der fisker efter sild og/eller brisling, med en længde overalt på over 8 meter med mindst to tons torsk pelagiske arter om bord.

2. Uanset fristen for indgivelse af forhåndsmeddelelsen i artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 skal denne forhåndsmeddelelse indgives mindst en time før den forventede ankomst i havnen.

2. Uanset fristen for indgivelse af forhåndsmeddelelsen i artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 skal forhåndsmeddelelsen indgives mindst en time før den forventede ankomst i havnen. De kompetente myndigheder i medlemsstater med kyststrækninger kan fra sag til sag tillade en tidligere ankomst til havnen, forudsat at de nødvendige betingelser for de hensigtsmæssige kontrolforanstaltninger er tilgængelige.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Udfyldelse og forelæggelse af fiskerilogbog

 

Uanset stk. 14, stk. 1 og 3 i forordning (EF) nr. 1224/2009 kan førere af fiskerfartøjer, der har fanget pelagiske arter eller industriarter, og opbevarer disse fangster friske og usorteret om bord i deres fiskelogbog angive de mængder af hver art, de har fanget, med en margin på 10 % for hver art udregnet i forhold til den samlede fangst, der opbevares om bord frisk og usorteret.

Begrundelse

Denne undtagelse fra logbogbestemmelserne i forordning 1224/2009 er nødvendig for at gøre det muligt i praksis at overholde logbogbestemmelserne og undgå løbende sanktionering i forbindelse med bestemmelser, der ikke kan efterleves. Denne situation er særlig vanskelig i Østersøen, hvor to pelagiske arter forefindes i blandede stimer.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) 5 tons pelagiske arter.

b) 2 tons pelagiske arter.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 14

Artikel 14

Evaluering af planen

Evaluering af planen

Kommissionen sikrer, at der seks år efter planens ikrafttræden og derefter hvert sjette år foretages en evaluering af dens indvirkning på de af denne forordning omfattede bestande og fiskeriet efter disse bestande, navnlig for at tage hensyn til udviklingen på det videnskabelige område. Kommissionen forelægger resultaterne af denne evaluering for Europa-Parlamentet og Rådet.

Tre år efter denne forordnings ikrafttræden, og hvert femte år derefter, skal Kommissionen evaluere indvirkningen af denne flerårlige plan på de af denne forordning omfattede bestande, navnlig hvad angår de fremskridt, der er gjort hen imod at genoprette og opretholde fiskebestandene over niveauer, der kan muliggøre MSY. Kommissionen forelægger resultaterne af denne evaluering for Europa-Parlamentet og Rådet og kan, hvis det er hensigtsmæssigt og under hensyntagen til seneste videnskabelig rådgivning, foreslå tilpasninger til den flerårlige plan eller iværksætte modifikationer af de delegerede retsakter.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Kapitel IX a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

KAPITEL IXa

 

STØTTE FRA DEN EUROPÆISKE HAV- OG FISKERIFOND

 

Artikel 14a

 

Støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

 

I artikel 33, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 508/2014's forstand anses den i denne forordning omhandlede flerårlige plan for en flerårlig plan som fastsat i artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De i artikel 6, 8 og 9 omhandlede delegerede beføjelser tillægges Kommissionen i et ubegrænset tidsrum fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato.

2. De i artikel 6, 8 og 9 omhandlede delegerede beføjelser tillægges Kommissionen i et tidsrum på fem år fra den 1. september 2015. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 20 og 21 i forordning (EF) nr. 2187/2005 udgår.

I forordning (EU) nr. 2187/2005 foretages følgende ændringer:

 

1. Artikel 13, stk. 3, udgår.

 

2. I bilag IV, i kolonnen "Mindstestørrelse" erstattes ordene "38 cm", der vedrører en mindstereferencestørrelsen for bevarelse for torsk, med "35 cm".

  • [1]               Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Den flerårige plan for torske-, silde- og brislingebestande i Østersøen og for fiskerier, der har udnyttet disse bestande, blev offentliggjort af Europa-Kommissionen i oktober 2014. Formålet med forslaget er at opstille rammer for forvaltningsplaner for flere arter af bestande af torsk, sild og brisling i Østersøen, hvor fiskeriet primært er målrettet mod disse tre arter. Torsk, sild og brisling udgør over 94 % af Østersøfangsterne i de seneste år. Østersøen er reelt set et lukket farvand, hvor disse tre arter er allestedsnærværende og løbende interagerer. Det er derfor af største betydning at opstille reguleringsmæssige rammer, der gør det muligt at anerkende samspillet mellem de omhandlede arter, bl.a. torskens indflydelse på silde- og brislingbestandene og omvendt.

Der har eksisteret en forvaltningsplan for Østersøens torskebestande siden 2008[1], men den anses i vid udstrækning for ikke at svare til de aktuelle forhold for torskebestanden og det fiskeri, der er afhængigt heraf. Bestandene af sild og brisling er endnu ikke omfattet af en forvaltningsplan. Torsk, sild og brisling er væsentlige komponenter i Østersøens økosystem. Torsk lever af sild og brisling, hvorfor størrelsen af torskebestanden har indvirkning på størrelsen af henholdsvis silde- og brislingebestandene og omvendt. Indvirkningen af især torskefiskeri på fladfisk bør også være omfattet af planen.

I betragtning af den betydelige indflydelse, som det biologiske samspil og miljøvirkningerne har på østersøbestandene, vil det være hensigtsmæssigt at være i stand til at tilpasse udnyttelsesgrad og -mønstre for disse bestande i takt med, at der tilvejebringes større videnskabelig viden om dette samspil og ændringerne i miljøforholdene. En sådan tilpasning vil også være i overensstemmelse med den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning. Det første skridt i retning af denne form for tilpasningsorienteret forvaltning er Kommissionens forslag om at indarbejde samtlige relevante bestande i én samlet forvaltningsplan. Dette omfatter målværdier for fiskedødelighed udtrykt i skalaer for hver bestand. Dette vil tilvejebringe en mere fleksibel tilgang til ressourcerne gennem en årlig opstilling af fiskemulighederne og forbedre tiltag som reaktion på ændringer i bestandenes situation.

Ordførerens holdning

Den overordnede tyngde i Kommissionens forslag er med rette lagt på, at der er behov for en flerartsforvaltningsplan for Østersøen. Flerartsforvaltningstilgangen er meget mere virkningsfuld end en forvaltningsplan for en enkelt art. Planen bør fastsætte rammerne for en afbalanceret, bæredygtig udnyttelse af disse bestande og fiskerimulighedernes stabilitet – og dermed fiskernes udkomme. Samtidig bør det garanteres, at forvaltningen er baseret på den mest ajourførte videnskabelige viden vedrørende status for de omfattede bestande, samspil mellem arterne og andre aspekter relateret til økosystemer og fiskeri.

Ordføreren er også enig med Kommissionen i, at forordningen skal indbefatte reglerne vedrørende bifangster af fladfisk. Fladfisk såsom rødspætte, skrubbe, pighvar og slethvar kan forekomme i betydelige mængder som bifangst under torskefiskeri og udsætter ikke torsk, sild eller brisling for nogen væsentlig risiko. Kommissionen henviser flere steder i planen til fladfisk, skønt planen faktisk omhandler torsk, sild og brisling. Ordføreren ønsker at dreje betydningen fra fladfisk ved bifangst til de primære omhandlede arter; ellers vil proportionaliteten i hele forslaget muligvis blive forrykket. Bifangst af disse arter, så længde dette behørigt overvejes, bør ikke bringe den korrekte udnyttelse heraf i fare. Hvis bifangst af fladfisk tager overhånd, skal Kommissionen træde ind ved at regulere denne ved brug af et tilstrækkeligt sæt tekniske foranstaltninger.

Ordføreren er også enig i den tilgang, som Kommissionen har anlagt om, at yderligere specifikation af de foranstaltninger, der er nødvendige for at opnå MSY (maksimalt bæredygtigt udbytte) for de relevante bestande bør opstilles på grundlag af den regionaliserede tilgang indeholdt i reformen af den fælles fiskeripolitik. Reglerne må imidlertid knyttes mere korrekt til regionaliseringsprincippet, som fastsat i artikel 18 i grundforordningen og muliggøre en rettidig reaktion på pludselige ændringer i status for de omfattede bestande. Regionens stemme i tilfælde af flerårige planer skal høres og omsættes i praksis, med inddragelse af Europa-Parlamentet på et hensigtsmæssigt tidspunkt.

Endvidere er der gode argumenter for at fastholde visse eksisterende regler i den hensigt at beskytte torskebestandene under yngleperioderne og værne om kystnære ikke-industrielle fiskeri. Der er blevet fremsat nogle ændringsforslag, der vil muliggøre ikkeindustrielt kystfiskeri af torsk i sommermånederne, uden at det får negativ indvirkning på præ-gyde- og gydekoncentrationerne, der finder sted på dybt hav i Østersøen, fjernt fra kystområderne. Dette vil kunne få stor økonomisk betydning for det pågældende flådesegment, da priserne i nævnte periode er høje.

Sidst, men ikke mindst er det nødvendigt at have in mente, at denne plan er et banebrydende forslag omhandlende Østersøens meget sårbare økosystem. Det kan ligefrem ses som et "arbejde under udvikling", eftersom videnskabsfolk arbejder med mere avancerede flerartstilgange, hvilket muligvis vil skulle afspejles i planen senere hen. Derfor er det vigtigt, at den første gennemgang finder sted relativt tidligt, særligt fordi flerartsforvaltningsplanen er et nyt koncept under udvikling. Den første gennemgang af planen bør finde sted tre år efter dens ikrafttræden og – såfremt planen har positive virkninger – på ny gennemgås efter fem år. Dette vil også føje en hårdt tiltrængt fleksibilitet til planen.

  • [1]               Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 779/97, (EUT L 248 af 22.9.2007).

PROCEDURE

Titel

Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande

Referencer

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD)

Dato for høring af EP

3.10.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

20.10.2014

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Jarosław Wałęsa

21.10.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

3.12.2014

21.1.2015

24.2.2015

 

Dato for vedtagelse

31.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Lidia Senra Rodríguez

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Fabio Massimo Castaldo, Fredrick Federley, Sandra Kalniete

Dato for indgivelse

9.4.2015