ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου

9.4.2015 - (COM(2014)0614 – C8‑0174/2014 – 2014/0285(COD)) - ***I

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγητής: Jarosław Wałęsa


Διαδικασία : 2014/0285(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0128/2015

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου

(COM(2014)0614 – C8‑0174/2014 – 2014/0285(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0614),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0174/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[1],

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0128/2015),

1.      εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, για το δίκαιο της θάλασσας16, στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, προβλέπει υποχρεώσεις διατήρησης, συμπεριλαμβανομένων της διατήρησης ή της αποκατάστασης των πληθυσμών των αλιευόμενων ειδών σε επίπεδα τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

(1) Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, για το δίκαιο της θάλασσας, στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, προβλέπει υποχρεώσεις διατήρησης, συμπεριλαμβανομένων της διατήρησης ή της αποκατάστασης των πληθυσμών των αλιευόμενων ειδών σε επίπεδα τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, σύμφωνα με τους σχετικούς περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες.

__________________

__________________

16 ΕΕ L 179 της 23.6.1998, σ. 3

16 ΕΕ L 179 της 23.6.1998, σ. 3.

Αιτιολόγηση

Οι πρόσθετες λέξεις αποτελούν σημαντικό προσδιορισμό της διάταξης για την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS), λόγω των σημαντικών οικονομικών πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη διατήρηση αποθεμάτων ιχθύων σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα παραγωγής της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίζει τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής («ΚΑΠ») σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης. Στους στόχους της ΚΑΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μακροπρόθεσμα, η εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας και η υλοποίηση οικοσυστημικής προσέγγισης της διαχείρισης της αλιείας.

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίζει τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής («ΚΑΠ») σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης. Στους στόχους της ΚΑΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση βιώσιμης, από κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική άποψη, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με την ισορροπημένη εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης και της οικοσυστημικής προσέγγισης της διαχείρισης της αλιείας

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Το σχέδιο διαχείρισης για πολλά είδη που θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισμό απαιτεί να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι διαφορετικοί οικολογικοί ρόλοι και οι διαφορετικές οικολογικές λειτουργίες των ειδών που καλύπτονται από το σχέδιο. Δεδομένου ότι τα διάφορα είδη αλληλεπιδρούν σε μεγάλο βαθμό, τα αλιεύματα δεν μπορούν να μεγιστοποιούνται κατά βιώσιμο τρόπο για όλα τα είδη ταυτόχρονα και θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τα είδη στα οποία πρέπει να δίνεται προτεραιότητα.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με τους ειδικούς στόχους για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση των αλιευμάτων (ΜΒΑΑ) και τα επίπεδα βιομάζας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις των ορίων ΜΒΑΑ που αναμένεται να ανακοινωθούν προσεχώς από το ΔΣΕΘ και να αντικατοπτρίζει αναλόγως τις ιδιαιτερότητες της διαχείρισης αλιείας πολλών ειδών.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β) Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πλέον πρόσφατες συστάσεις και εκθέσεις του ΔΣΕΘ όσον αφορά τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο παρών κανονισμός είναι όσο το δυνατό πιο επικαιροποιημένος.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7γ) Σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής η "οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική"), το φυσικό μέγεθος και η ηλικιακή κατανομή των εμπορικών αποθεμάτων ιχθύων αποτελούν σημαντικούς δείκτες για την επίτευξη μιας καλής οικολογικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

_________________________

 

Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Ενδείκνυται η θέσπιση σχεδίου διαχείρισης της αλιείας που αφορά πολλά είδη, το οποίο θα συνεκτιμά τη δυναμική μεταξύ των αποθεμάτων γάδου, ρέγγας και παπαλίνας και θα λαμβάνει επίσης υπόψη τα είδη των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων για τα εν λόγω αποθέματα, και συγκεκριμένα τα αποθέματα ευρωπαϊκής χωματίδας, πησσιού, καλκανιού (Platichtys flesus) και καλκανιού (Psetta maxima) της Βαλτικής. Στόχος του σχεδίου πρέπει να είναι η επίτευξη και η διατήρηση μέγιστων βιώσιμων αποδόσεων για τα σχετικά αποθέματα.

(8) Απώτατος στόχος είναι η θέσπιση σχεδίου διαχείρισης της αλιείας που αφορά πολλά είδη, το οποίο θα συνεκτιμά τη δυναμική μεταξύ των αποθεμάτων γάδου, ρέγγας και παπαλίνας και θα λαμβάνει επίσης υπόψη τα είδη των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων για τα εν λόγω αποθέματα, και συγκεκριμένα τα αποθέματα ευρωπαϊκής χωματίδας, πησσιού, καλκανιού (Platichtys flesus) και καλκανιού (Psetta maxima) της Βαλτικής. Στόχος του σχεδίου πρέπει να είναι η αποκατάσταση, η επίτευξη και η διατήρηση των πληθυσμών των οικείων ειδών σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να εξασφαλίσουν τη παραγωγή μέγιστων βιώσιμων αποδόσεων για τα σχετικά αποθέματα, ελαχιστοποιώντας στο μέτρο του δυνατού τον αντίκτυπο σε άλλα είδη, όπως τα θαλασσοπούλια, και στο ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013.

Αιτιολόγηση

Ένας από τους στόχους της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013) είναι η ελαχιστοποίηση του αρνητικού αντικτύπου της αλιείας στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Η θέσπιση ενός σχεδίου για πολλά είδη αποτελεί τον απώτατο στόχο. Από τη διατύπωση της Επιτροπής προκύπτει ότι το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει ρητώς τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ειδών. Ωστόσο, η τρέχουσα πρόταση περιλαμβάνει απλώς αξιολογήσεις για μεμονωμένα είδη.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η εκμετάλλευση των αποθεμάτων γάδου και πελαγικών ειδών δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των αποθεμάτων που αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα στα συγκεκριμένα είδη αλιείας, και συγκεκριμένα των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας, πησσιού, καλκανιού (Platichtys flesus) και καλκανιού (Psetta maxima) της Βαλτικής. Επομένως, στόχος του σχεδίου θα πρέπει να είναι επίσης η διασφάλιση της διατήρησης των εν λόγω αποθεμάτων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πάνω από τα επίπεδα βιομάζας που αντιστοιχούν στην προληπτική προσέγγιση.

(9) Η εκμετάλλευση των αποθεμάτων γάδου και πελαγικών ειδών δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των αποθεμάτων που αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα στα συγκεκριμένα είδη αλιείας, και συγκεκριμένα των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας, πησσιού, καλκανιού (Platichtys flesus) και καλκανιού (Psetta maxima) της Βαλτικής. Επομένως, στόχος του σχεδίου θα πρέπει να είναι επίσης η διασφάλιση της διατήρησης των εν λόγω αποθεμάτων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πάνω από τα επίπεδα βιομάζας που αντιστοιχούν σε μια προληπτική και οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης της αλιείας, ικανή να εξασφαλίζει τη παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρχει συνέπεια με το στόχο της ΚΑΠ μετά τη μεταρρύθμιση, τα αποθέματα θα πρέπει να διατηρούνται πάνω από τα επίπεδα που είναι ικανά να εξασφαλίζουν τη παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2015 στοχεύει περαιτέρω στη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες επιστημονικές συμβουλές, μέσω της αποφυγής και μείωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων και πρακτικών.

Αιτιολόγηση

Στόχος της ΚΑΠ στο άρθρο 2.5 α) του κανονισμού 1380/2013.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 απαιτεί να καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με τους στόχους που περιγράφονται στα πολυετή σχέδια.

(11) Το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 απαιτεί να καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με τους στόχους που περιγράφονται στα πολυετή σχέδια. Κατά τον καθορισμό των επιπέδων που πρέπει να επιτευχθούν όσον αφορά τη θνησιμότητα ιχθύων και βιομάζας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά στοιχεία.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Επομένως, οι εν λόγω στόχοι θα πρέπει να θεσπίζονται και να εκφράζονται ως ποσοστά θνησιμότητας λόγω αλιείας, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων19.

(12) Επομένως, οι εν λόγω στόχοι θα πρέπει να θεσπίζονται και να εκφράζονται ως ποσοστά θνησιμότητας λόγω αλιείας, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων19, τα οποία αποκαθιστούν και διατηρούν τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Το ποσοστό εκμετάλλευσης της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης θα πρέπει να αποτελεί το ανώτατο όριο της εκμετάλλευσης.

__________________

__________________

19 Τεχνικές υπηρεσίες του ΔΣΕΘ, Σεπτέμβριος 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf

19 Τεχνικές υπηρεσίες του ΔΣΕΘ, Σεπτέμβριος 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf

Αιτιολόγηση

Μόνο ένα ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας το οποίο είναι χαμηλότερο από τη θνησιμότητα στο πλαίσιο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης θα οδηγήσει τελικά σε αποκατάσταση των αποθεμάτων ιχθύων πάνω από τα επίπεδα που είναι ικανά να διασφαλίσουν τη παραγωγή μέγιστης βιώσιμης απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 και το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Συνεπώς, το Πολυετές Σχέδιο για τη Βαλτική θα πρέπει να χρησιμοποιεί επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τη ΜΒΑΑ ως το ανώτατο όριο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διαγραφεί η υποσημείωση που παραπέμπει σε ένα συγκεκριμένο έγγραφο του ΔΣΕΘ.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν σημεία αναφοράς διατήρησης ως πρόσθετη προφύλαξη, όταν το μέγεθος ενός αποθέματος μειώνεται σε δεδομένο κρίσιμο επίπεδο που παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο. Τα εν λόγω σημεία αναφοράς διατήρησης θα πρέπει να καθορίζονται σε επίπεδα ελάχιστης αναπαραγωγικής βιομάζας ενός αποθέματος που εξασφαλίζει πλήρη αναπαραγωγική ικανότητα. Πρέπει να προβλεφθούν διορθωτικά μέτρα για την περίπτωση κατά την οποία το μέγεθος του αποθέματος μειώνεται κάτω από την ελάχιστη αναπαραγωγική βιομάζα.

(13) Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν σημεία αναφοράς διατήρησης ως πρόσθετες προφυλάξεις, όταν το μέγεθος ενός αποθέματος μειώνεται σε δεδομένο κρίσιμο επίπεδο που παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο. Τα εν λόγω σημεία αναφοράς διατήρησης θα πρέπει να καθορίζονται σε επίπεδα βιομάζας που αντιστοιχεί στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση ενός αποθέματος. Πρέπει να προβλεφθούν διορθωτικά μέτρα προκειμένου να προληφθεί η μείωση του μεγέθους του αποθέματος κάτω από αυτό το επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής, θα λαμβάνονται μέτρα μόνο όταν η βιομάζα κατέρχεται κάτω από ένα κρίσιμο επίπεδο γνωστό ως Bpa. Πρόκειται για μια ελάχιστα φιλόδοξη προσέγγιση. Δεδομένου ότι η βιομάζα που αντιστοιχεί στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση αποτελεί ήδη ένα κατώτατο όριο που δεν πρέπει να ξεπεραστεί, τα σημεία αναφοράς διατήρησης πρέπει επίσης να καθοριστούν σε αυτό το επίπεδο ούτως ώστε να αναλαμβάνεται επείγουσα δράση σε περίπτωση που η βιομάζα μειώνεται κάτω από το εν λόγω επίπεδο. Θα πρέπει να αναληφθεί δράση προτού το απόθεμα περιέλθει σε αυτή τη κατάσταση, και να μην χάνεται χρόνος έως ότου εντοπιστεί το πρόβλημα. Αυτό θα επιτρέψει να διασφαλιστεί ότι τα αποθέματα παραμένουν εντός στόχων.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Στην περίπτωση των αποθεμάτων που αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα, ελλείψει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με τα επίπεδα ελάχιστης αναπαραγωγικής βιομάζας, θα πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα διατήρησης όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις αναφέρουν ότι ένα απόθεμα απειλείται.

(14) Στην περίπτωση των αποθεμάτων που αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα, ελλείψει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με τα επίπεδα ελάχιστης αναπαραγωγικής βιομάζας, θα πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα διατήρησης όταν άλλοι δείκτες καθιστούν δυνατή τη παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων που αναφέρουν ότι ένα απόθεμα απειλείται. Τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα αναπαραγωγικής βιομάζας για παρεμπίπτοντα αλιεύματα πρέπει να γνωστοποιούνται αμελλητί ώστε να μπορούν να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα.

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση είναι κάπως παράλογη· δεν είναι δυνατό να απαιτείται να εργάζεται κάποιος με βάση επιστημονική γνωμοδότηση ελλείψει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει άλλα μέτρα διαχείρισης, όπως περιγράφεται στα στοιχεία α) έως γ) του άρθρου 15 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να θεσπίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

(16) Για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει άλλα μέτρα διαχείρισης, όπως περιγράφεται στα στοιχεία α) έως γ) του άρθρου 15 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να θεσπίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μετά από διαβούλευση με τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των οικείων συμβουλευτικών επιτροπών κατά την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων για συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, έτσι ώστε να προβλέπει άλλα μέτρα διαχείρισης, όπως περιγράφεται στα στοιχεία α) έως γ) του άρθρου 15 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να προβλέπει τη θέσπιση, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, ορισμένων συνοδευτικών τεχνικών μέτρων, τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου, ιδίως όσον αφορά την προστασία των ιχθυδίων ή των γεννητόρων. Εν αναμονή της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/200520 του Συμβουλίου, θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι τα εν λόγω μέτρα ενδέχεται, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου, να αποκλίνουν από ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του εν λόγω κανονισμού.

(17) Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να προβλέπει τη θέσπιση, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, μετά από διαβούλευση με τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές, ορισμένων συνοδευτικών τεχνικών μέτρων, τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου, ιδίως όσον αφορά την προστασία των ιχθυδίων ή των γεννητόρων. Εν αναμονή της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/200520 του Συμβουλίου, θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι τα εν λόγω μέτρα ενδέχεται, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου, να αποκλίνουν από ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του εν λόγω κανονισμού.

__________________

__________________

20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2005, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα ύδατα της Βαλτικής θάλασσας, των Belts και του Sound, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1434/98 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/98 (ΕΕ L 349 της 31.12.2005, σ. 1).

20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2005, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα ύδατα της Βαλτικής θάλασσας, των Belts και του Sound, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1434/98 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/98 (ΕΕ L 349 της 31.12.2005, σ. 1).

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α) Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των οικείων συμβουλευτικών επιτροπών όταν εγκρίνει ορισμένα συνοδευτικά τεχνικά μέτρα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Για την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο εγκαίρως και με αναλογικό τρόπο και για τη διασφάλιση ευελιξίας και δυνατότητας εξέλιξης ορισμένων μέτρων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με διορθωτικά μέτρα που αφορούν την ευρωπαϊκή χωματίδα, το καλκάνι (Platichtys flesus), το καλκάνι (Psetta maxima) και το πησσί, την υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης και τεχνικά μέτρα. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξαγάγει η Επιτροπή τις προσήκουσες διαβουλεύσεις, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(18) Για την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο εγκαίρως και με αναλογικό τρόπο και για τη διασφάλιση ευελιξίας και δυνατότητας εξέλιξης ορισμένων μέτρων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με διορθωτικά μέτρα που αφορούν την ευρωπαϊκή χωματίδα, το καλκάνι (Platichtys flesus), το καλκάνι (Psetta maxima) και το πησσί, την υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης και τεχνικά μέτρα. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξαγάγει η Επιτροπή τις προσήκουσες διαβουλεύσεις, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και ειδικευμένων οργάνων στα κράτη μέλη και στην Ένωση, με τη συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου. Θα πρέπει να διεξάγεται εντατικός διάλογος με τα θιγόμενα ενδιαφερόμενα μέρη προτού οριστικοποιηθεί μια πρόταση για ένα συγκεκριμένο μέτρο. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18a) Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των οικείων συμβουλευτικών επιτροπών όταν εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σχετικά με διορθωτικά μέτρα που αφορούν την ευρωπαϊκή χωματίδα, το καλκάνι (Platichtys flesus), το καλκάνι (Psetta maxima) και το πησσί, την υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης και τεχνικά μέτρα.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18β) Κατά την εκτέλεση του σχεδίου που θεσπίζει ο παρών κανονισμός, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή της αρχής της περιφερειοποίησης όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, όταν εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με ορισμένα μέτρα διατήρησης, όπως προβλέπεται στο σχέδιο, τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στην αλιεία στη Βαλτική Θάλασσα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα υποβολής κοινών συστάσεων για τα μέτρα του είδους αυτού, με σκοπό τον ορθό σχεδιασμό των εν λόγω μέτρων ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της Βαλτικής Θάλασσας και των τύπων αλιείας σε αυτή. Η προθεσμία υποβολής των εν λόγω συστάσεων θα πρέπει να καθοριστεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

(19) Σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, όταν εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με ορισμένα μέτρα διατήρησης, όπως προβλέπεται στο σχέδιο, τα κράτη μέλη και οι συμβουλευτικές επιτροπές που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στην αλιεία στη Βαλτική Θάλασσα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα υποβολής κοινών συστάσεων για τα μέτρα του είδους αυτού, με σκοπό τον ορθό σχεδιασμό των εν λόγω μέτρων ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της Βαλτικής Θάλασσας και των τύπων αλιείας σε αυτή. Η προθεσμία υποβολής των εν λόγω συστάσεων θα πρέπει να καθοριστεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Για να ενισχυθούν η αποτελεσματικότητα και οι καινοτόμες πτυχές του σχεδίου, οι κοινές συστάσεις και οι παρεπόμενες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να στοχεύουν στη συμπερίληψη προσεγγίσεων εκ των κάτω προς τα άνω και βασιζόμενων στα αποτελέσματα.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν να υιοθετούν προσεγγίσεις εκ των άνω προς τα κάτω όταν υποβάλλουν κοινές συστάσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Οι κοινές συστάσεις θα πρέπει να βασίζονται σε μια εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγιση με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19β) Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των οικείων συμβουλευτικών επιτροπών όταν εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αφορούν ορισμένα μέτρα διατήρησης που προβλέπονται στο σχέδιο.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α) Θα πρέπει να θεσπισθούν κανόνες προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι θα μπορεί να παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε περίπτωση προσωρινής παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας.

 

___________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 προβλέπει τη δυνατότητα, σε περίπτωση προσωρινής παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας να καταβάλλονται στους αλιείς και στους ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών αποζημιώσεις και αντισταθμιστικές πληρωμές, εφόσον μια τέτοια παύση αποτελεί άμεση συνέπεια π.χ. των μέτρων διατήρησης. Προϋπόθεση τούτου είναι, η προσωρινή παύση να προβλέπεται σε ένα πολυετές πρόγραμμα. Απαιτείται λοιπόν μια άμεση ρύθμιση σε πολυετές πρόγραμμα που να προβλέπει τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ για την προσωρινή παύση της αλιευτικής δραστηριότητας.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται ότι για τα σχετικά αποθέματα η μέγιστη βιώσιμη απόδοση θα επιτευχθεί έως το 2015 και στη συνέχεια θα πρέπει να διατηρηθεί.

(25) Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, τα σχετικά αποθέματα θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού να επιτύχουν το στόχο έως το 2015 και σε μια προοδευτική, αυξητική βάση, έως το 2020 το αργότερο. Ο στόχος θα πρέπει να διατηρηθεί και μετά τα χρονικά αυτά σημεία.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 25 της Επιτροπής περιέχει μια ανακολουθία δεδομένου ότι συνδυάζει μια προσδοκία ("αναμένεται") με μια υποχρέωση ("θα επιτευχθεί"). Η τροπολογία επαναλαμβάνει την αντίστοιχη διατύπωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Απουσία καθεστώτος αλιευτικής προσπάθειας, είναι απαραίτητο να απαλειφθούν οι συγκεκριμένοι κανόνες για την ειδική άδεια αλιείας και την αντικατάσταση σκαφών ή κινητήρων που ισχύουν για τον Κόλπο της Ρίγας. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου θα πρέπει να τροποποιηθεί.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στη Συνθήκη Προσχώρησης της Λετονίας και της Εσθονίας, τα συγκεκριμένα μέτρα προφυλάσσουν τον Κόλπο της Ρίγας που θεωρείται μια ιδιαίτερα ευαίσθητη οικοπεριοχή. Επί του παρόντος, μόνο αλιευτικά σκάφη της Λετονίας και της Εσθονίας επιτρέπεται να αλιεύουν στα εν λόγω ύδατα. Εάν η απαγόρευση αρθεί, τα ύδατα αυτά θα είναι προσβάσιμα για όλους τους στόλους, π.χ. για τη βιομηχανική αλιεία, με αποτέλεσμα να απειλείται η βιωσιμότητα των αποθεμάτων, με κίνδυνο να διαταραχθεί η λεπτή ισορροπία του οικοσυστήματος η οποία έχει βελτιωθεί κατά τα τελευταία έτη λόγω της πολιτικής για την προστασία αυτού.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το σχέδιο εφαρμόζεται επίσης στην ευρωπαϊκή χωματίδα, στο καλκάνι (Platichtys flesus), στο καλκάνι (Psetta maxima) και στο πησσί στις υποδιαιρέσεις ICES 22-32 που αλιεύονται κατά την αλιεία των σχετικών αποθεμάτων.

2. Ο παρών κανονισμός προβλέπει επίσης τη λήψη μέτρων για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα της ευρωπαϊκής χωματίδας, του καλκανιού (Platichtys flesus), του καλκανιού (Psetta maxima) και του πησσιού στις υποδιαιρέσεις ICES 22-32 τα οποία θα εφαρμόζονται κατά την αλιεία των αποθεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχεία β και γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) «δίχτυα παγίδευσης»: μεγάλα δίχτυα, σταθεροποιημένα, προσδεδεμένα σε πασσάλους ή περιστασιακώς επιπλέοντα, ανοικτά στην επιφάνεια και εξοπλισμένα με διάφορες διατάξεις που επιτρέπουν τη συγκέντρωση και τη συγκράτηση των ιχθύων, τα οποία υποδιαιρούνται γενικά σε περισσότερους χώρους κλειστούς στο κάτω μέρος τους με δικτύωμα·

β)«δίχτυα παγίδευσης, βολκοί και δίκτυα-ενέδρες»: δίχτυα, σταθεροποιημένα, προσδεδεμένα σε πασσάλους ή περιστασιακώς επιπλέοντα, και εξοπλισμένα με διάφορες διατάξεις που επιτρέπουν τη συγκέντρωση και τη συγκράτηση των ιχθύων, τα οποία υποδιαιρούνται γενικά σε περισσότερους χώρους κλειστούς στο κάτω μέρος τους με δικτύωμα·

γ) «κιούρτοι και κοφινέλλα»: μικρές παγίδες που αποσκοπούν στην αλίευση μαλακοστράκων και ιχθύων με τη μορφή κλωβών ή καλαθιών κατασκευασμένων με διάφορα υλικά, τα οποία τοποθετούνται στον πυθμένα της θάλασσας είτε μεμονωμένα είτε σε σειρές· συνδέονται με σχοινιά (σχοινιά σημαδούρας) με σημαδούρες στην επιφάνεια, οι οποίες υποδεικνύουν τη θέση τους, και έχουν ένα ή περισσότερα ανοίγματα ή εισόδους·

γ) «κιούρτοι και κοφινέλλα»: παγίδες που αποσκοπούν στην αλίευση μαλακοστράκων και ιχθύων με τη μορφή κλωβών ή καλαθιών κατασκευασμένων με διάφορα υλικά, τα οποία τοποθετούνται στον πυθμένα της θάλασσας είτε μεμονωμένα είτε σε σειρές· συνδέονται με σχοινιά (σχοινιά σημαδούρας) με σημαδούρες στην επιφάνεια, οι οποίες υποδεικνύουν τη θέση τους, και έχουν ένα ή περισσότερα ανοίγματα ή εισόδους·

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Σκοπός του σχεδίου είναι να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και ειδικότερα:

1. Το σχέδιο διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και ειδικότερα:

α) στην επίτευξη και διατήρηση μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα σχετικά αποθέματα, και

α) επιτυγχάνει την αποκατάσταση και διατήρηση των σχετικών αποθεμάτων πάνω από τα επίπεδα βιομάζας που μπορούν να διασφαλίζουν την παραγωγή μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, και

β) στη διασφάλιση της διατήρησης των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας, πησσιού, καλκανιού (Platichtys flesus) και καλκανιού (Psetta maxima) σύμφωνα με την προληπτική προσέγγιση.

β) συμβάλλει, μέσω της διαχείρισης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, στη διατήρηση των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας, πησσιού, καλκανιού (Platichtys flesus) και καλκανιού (Psetta maxima), σύμφωνα με την προληπτική προσέγγιση.

2. Σκοπός του σχεδίου είναι να συμβάλει στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, η οποία θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τα σχετικά αποθέματα και για την ευρωπαϊκή χωματίδα.

Το σχέδιο συμβάλλει στην εξάλειψη των απορρίψεων, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, μέσω της αποφυγής και της μείωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, και στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, η οποία θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τα σχετικά αποθέματα και για την ευρωπαϊκή χωματίδα.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Συνοχή με τη περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης

 

1. Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση κατά τη διαχείριση της αλιείας.

 

2. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα και να αποφεύγεται η υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος εξαιτίας των αλιευτικών δραστηριοτήτων, το σχέδιο είναι συνεπές με την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων αυτής προκειμένου να επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση έως το 2020. Ειδικότερα:

 

α) στοχεύει να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι όροι που περιγράφονται στο χαρακτηριστικό ποιοτικής περιγραφής 3 που περιέχεται στο Παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας·

 

β) στοχεύει να συμβάλει στην υλοποίηση των χαρακτηριστικών ποιοτικής περιγραφής 1, 4 και 6 που περιέχονται στο Παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας κατ' αναλογία με το ρόλο που διαδραματίζει η αλιεία στην υλοποίησή τους.

Αιτιολόγηση

Το πολυετές πρόγραμμα για τη Βαλτική πρέπει να αποτυπώνει το κείμενο που συμφωνήθηκε στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Επιπλέον, η τροπολογία διασφαλίζει τη συνοχή με την αιτιολογική σκέψη 3 της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας επιτυγχάνεται έως το 2015 και διατηρείται στη συνέχεια για τα σχετικά αποθέματα εντός του αντίστοιχου εύρους που ορίζεται ακολούθως:

1. Ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και, στο μέτρο του δυνατού, να επιτευχθεί έως το 2015 και σε προοδευτική, αυξητική βάση έως το 2020 το αργότερο και να διατηρείται εφεξής για τα σχετικά αποθέματα. Η θνησιμότητα λόγω αλιείας για τα σχετικά αποθέματα ορίζεται εντός του αντίστοιχου εύρους:

Απόθεμα

Στόχος εύρους θνησιμότητας λόγω αλιείας

Απόθεμα

Στόχος εύρους θνησιμότητας λόγω αλιείας

Γάδος της Δυτικής Βαλτικής

0.23-0.29

Γάδος της Δυτικής Βαλτικής

0 έως ΜΒΑΑ

Γάδος της Ανατολικής Βαλτικής

0.41-0.51

Γάδος της Ανατολικής Βαλτικής

0 έως ΜΒΑΑ

Ρέγγα της Κεντρικής Βαλτικής

0.23-0.29

Ρέγγα της Κεντρικής Βαλτικής

0 έως ΜΒΑΑ

Ρέγγα του Κόλπου της Ρίγας

0.32-0.39

Ρέγγα του Κόλπου της Ρίγας

0 έως ΜΒΑΑ

Ρέγγα της Βοθνιακής Θάλασσας

0.13-0.17

Ρέγγα της Βοθνιακής Θάλασσας

0 έως ΜΒΑΑ

Ρέγγα του Βοθνιακού Κόλπου

Δεν έχει προσδιοριστεί

Ρέγγα του Βοθνιακού Κόλπου

0 έως ΜΒΑΑ

Ρέγγα της Δυτικής Βαλτικής

0.25-0.31

Ρέγγα της Δυτικής Βαλτικής

0 έως ΜΒΑΑ

Παπαλίνα Βαλτικής

0.26-0.32

Παπαλίνα Βαλτικής

0 έως ΜΒΑΑ

 

Οι τιμές της ΜΒΑΑ (θνησιμότητα λόγω αλιείας συμβατή με την επίτευξη μέγιστης βιώσιμης απόδοσης) βασίζονται στις πλέον πρόσφατες αξιόπιστες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που διατίθενται και η θνησιμότητα λόγω αλιείας πρέπει να έχει ως στόχο 0,8 x ΜΒΑΑ.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Ο παρών κανονισμός προβλέπει τη προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) 508/2014, με την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης δυνάμει του κανονισμού αυτού.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα σημεία αναφοράς διατήρησης, εκφρασμένα σε ελάχιστο επίπεδο αναπαραγωγικής βιομάζας το οποίο εξασφαλίζει πλήρη αναπαραγωγική ικανότητα, είναι, για τα σχετικά αποθέματα, τα ακόλουθα:

1. Τα σημεία αναφοράς διατήρησης, τα οποία είναι συμβατά με την πλήρη αναπαραγωγική ικανότητα, είναι, για τα σχετικά αποθέματα, τα ακόλουθα:

Απόθεμα

Ελάχιστο επίπεδο αναπαραγωγικής βιομάζας (σε τόνους)

Απόθεμα

Ελάχιστο επίπεδο αναπαραγωγικής βιομάζας (σε τόνους)

Γάδος της Δυτικής Βαλτικής

36 400

Γάδος της Δυτικής Βαλτικής

36 400 για το 2015 και ΜΒΑΒ για τα εναπομένοντα έτη

Γάδος της Ανατολικής Βαλτικής

88 200

Γάδος της Ανατολικής Βαλτικής

88 200 για το 2015 και ΜΒΑΒ για τα εναπομένοντα έτη

Ρέγγα της Κεντρικής Βαλτικής

600 000

Ρέγγα της Κεντρικής Βαλτικής

600 000 για το 2015 και ΜΒΑΒ για τα εναπομένοντα έτη

Ρέγγα του Κόλπου της Ρίγας

Δεν έχει προσδιοριστεί

Ρέγγα του Κόλπου της Ρίγας

Δεν έχει προσδιοριστεί για το 2015 και ΜΒΑΒ για τα εναπομένοντα έτη

Ρέγγα της Βοθνιακής Θάλασσας

Δεν έχει προσδιοριστεί

Ρέγγα της Βοθνιακής Θάλασσας

Δεν έχει προσδιοριστεί για το 2015 και ΜΒΑΒ για τα εναπομένοντα έτη

Ρέγγα του Βοθνιακού Κόλπου

Δεν έχει προσδιοριστεί

Ρέγγα του Βοθνιακού Κόλπου

Δεν έχει προσδιοριστεί για το 2015 και ΜΒΑΒ για τα εναπομένοντα έτη

Ρέγγα της Δυτικής Βαλτικής

110 000

Ρέγγα της Δυτικής Βαλτικής

110 000 για το 2015 και ΜΒΑΒ για τα εναπομένοντα έτη

Παπαλίνα Βαλτικής

570 000

Παπαλίνα Βαλτικής

570 000 για το 2015 και ΜΒΑΒ για τα εναπομένοντα έτη

Αιτιολόγηση

Η ΜΒΑΒ θα διασφαλίζει την πλήρη αναπαραγωγική ικανότητα.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν η αναπαραγωγική βιομάζα οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα είναι, για ένα δεδομένο έτος, κατώτερη των ελάχιστων επιπέδων αναπαραγωγικής βιομάζας που καθορίζονται στην παράγραφο 1, θεσπίζονται κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος σε επίπεδα προληπτικής προσέγγισης. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται σε επίπεδα κατώτερα εκείνων που ανταποκρίνονται στους στόχους εύρους θνησιμότητας λόγω αλιείας που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Τα διορθωτικά μέτρα ενδέχεται να περιλαμβάνουν επίσης, όπου απαιτείται, την υποβολή νομοθετικών προτάσεων από την Επιτροπή καθώς και τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

2. Όταν η αναπαραγωγική βιομάζα οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα είναι, για ένα δεδομένο έτος, κατώτερη των ελάχιστων επιπέδων αναπαραγωγικής βιομάζας που καθορίζονται στην παράγραφο 1, θεσπίζονται κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η επάνοδος το συντομότερο δυνατό των σχετικών αποθεμάτων σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορούν να διασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. (ΜΒΑ). Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται σε επίπεδα κατώτερα εκείνων που ανταποκρίνονται στους στόχους εύρους θνησιμότητας λόγω αλιείας που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Τα διορθωτικά μέτρα ενδέχεται να περιλαμβάνουν επίσης, όπου απαιτείται, την υποβολή νομοθετικών προτάσεων από την Επιτροπή καθώς και τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα ελάχιστα επίπεδα αναπαραγωγικής βιομάζας (σε τόνους) ορίζονται στο πλαίσιο του βιολογικού προληπτικού σημείου αναφοράς.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Μέτρα σε περίπτωση απειλής για την ευρωπαϊκή χωματίδα, το καλκάνι (Platichtys flesus), το καλκάνι (Psetta maxima) και το πησσί

Τεχνικά μέτρα διατήρησης για την ευρωπαϊκή χωματίδα, το καλκάνι (Platichtys flesus), το καλκάνι (Psetta maxima) και το πησσί

1. Όταν επιστημονικές γνωμοδοτήσεις αναφέρουν ότι απειλείται η διατήρηση οποιουδήποτε εκ των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας, καλκανιού (Platichtys flesus), καλκανιού (Psetta maxima) ή πησσιού της Βαλτικής, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 σχετικά με ειδικά μέτρα διατήρησης που αφορούν το απειλούμενο απόθεμα και σχετικά με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

1. Όταν επιστημονικές γνωμοδοτήσεις υποδεικνύουν ότι χρειάζονται διορθωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαχείριση των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας, καλκανιού (Platichtys flesus), καλκανιού (Psetta maxima) ή πησσιού της Βαλτικής σύμφωνα με την προληπτική προσέγγιση, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 σχετικά με ειδικά μέτρα διατήρησης για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ευρωπαϊκής χωματίδας, καλκανιού (Platichtys flesus), καλκανιού (Psetta maxima) και πησσιού και σχετικά με τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα:

γ) α) προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας και της αλιευτικής προσπάθειας·

α) προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας και της αλιευτικής προσπάθειας·

δ)β) τεχνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων

 

(1) των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως του μεγέθους των ματιών, του πάχους του νήματος, του μεγέθους του εργαλείου·

β) τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως το μέγεθος των ματιών, το πάχος του νήματος, το μέγεθος του εργαλείου·

(2) της χρήσης των αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως του χρόνου πόντισης και του βάθους ανάπτυξης των εργαλείων·

γ) χρήση των αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως ο χρόνος πόντισης και το βάθος ανάπτυξης των εργαλείων·

(3) της απαγόρευσης ή του περιορισμού της αλιείας σε συγκεκριμένες περιοχές·

δ) απαγόρευση ή περιορισμός της αλιείας σε συγκεκριμένες περιοχές·

(4) της απαγόρευσης ή του περιορισμού της αλιείας για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους·

ε) απαγόρευση ή περιορισμός της αλιείας για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους·

(5) του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης.

στ) ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης·

 

ζ) άλλα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την επιλεκτικότητα.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποσκοπούν στην επίτευξη του σκοπού που περιγράφεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και βασίζονται σε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποσκοπούν στην επίτευξη του σκοπού που περιγράφεται στο στοιχείο β) του άρθρου 3 παράγραφος 1 και της συνοχής με τη περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 3α, και βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

3. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για ειδικά μέτρα διατήρησης, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για ειδικά μέτρα διατήρησης, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1.

 

3α. Προτού εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των οικείων συμβουλευτικών επιτροπών.

 

3β. Η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, αναλύει τον αντίκτυπο των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ένα έτος μετά την έκδοσή τους, και εν συνεχεία κάθε χρόνο. Σε περίπτωση που από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη δεν είναι κατάλληλη για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν κοινή σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Αιτιολόγηση

Θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από την έκδοση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης. Συχνά, τα στενά χρονικά περιθώρια για την αναστολή ή την απόρριψη κατ' εξουσιοδότηση πράξεων δεν έχουν επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να εξετάσει δεόντως την ουσία του θέματος.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η υποχρέωση εκφόρτωσης δεν ισχύει για τα σχετικά αποθέματα και την ευρωπαϊκή χωματίδα κατά την αλιεία με τη χρήση των ακόλουθων εργαλείων: δίχτυα παγίδευσης, κιούρτοι και κοφινέλλα.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η υποχρέωση εκφόρτωσης δεν ισχύει κατά την αλιεία με τη χρήση των ακόλουθων εργαλείων: δίχτυα παγίδευσης, κιούρτοι και κοφινέλλα, βολκοί και δίκτυα-ενέδρες.

Αιτιολόγηση

Το ισχύον σχέδιο απόρριψης αφορά μόνο τον γάδο και τον σολομό, συνεπώς δεν είναι σκόπιμο να προστεθεί η παπαλίνα και η ρέγγα, λόγω της περιορισμένης δυνατότητας επιβίωσής τους.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποσκοπούν στην επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στο άρθρο 3 και ειδικότερα στην προστασία ιχθυδίων ή γεννητόρων.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποσκοπούν στην επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στο άρθρο 3 και ειδικότερα στην προστασία ιχθυδίων ή γεννητόρων, καθώς και στην επίτευξη της συνοχής με τη περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 3α, και στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) προδιαγραφές ειδών-στόχων και μεγεθών ματιών οι οποίες θεσπίζονται στα παραρτήματα II και III που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005·

α) προδιαγραφές ειδών-στόχων, μεγεθών ματιών και ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης, οι οποίες θεσπίζονται στα παραρτήματα II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 και αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 και 14 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού·

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) την απαγόρευση αλιείας με τράτα στον Κόλπο της Ρίγας που προβλέπεται στο άρθρο 22 του εν λόγω κανονισμού.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που περιέχονται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) 2187/2005 θέτουν σε εφαρμογή τα ειδικά μέτρα για την προστασία του Κόλπου της Ρίγας - μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης οικοπεριοχής. Τα εν λόγω μέτρα καθορίζονται στη Συνθήκη Προσχώρησης Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος "Αλιεία". Η απαγόρευση της αλιείας με τράτα στα αβαθή ύδατα του Κόλπου της Ρίγας θα πρέπει να διατηρείται παράλληλα με τα απαριθμούμενα μέτρα ως ισχύον πρότυπο διαχείρισης που εφαρμόζεται στον τομέα αυτόν. Αποτελεί μέρος μιας πολιτικής για τη διαφύλαξη η οποία έχει σταθεροποιήσει την κατάσταση στον Κόλπο της Ρίγας προωθώντας έτσι την αύξηση των αποθεμάτων ρέγγας που πλέον ευθυγραμμίζονται με τα επίπεδα ΜΒΑ που έχουν οριστεί για το σχετικό απόθεμα.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Επιπλέον, η Επιτροπή προσπαθεί να λαμβάνει υπόψη τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένων των μελετών του ΔΣΕΘ, προτού εγκρίνει τεχνικά μέτρα.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των αποθεμάτων γάδου, ρέγγας και παπαλίνας στη Βαλτική. Πρέπει όμως να πράξει αυτό με βάση τις πρόσφατες επιστημονικές μελέτες ώστε τα σχετικά αλιεύματα να μην υφίστανται υπερβολική φθορά.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου του γάδου απαγορεύεται η πελαγική αλιεία που χρησιμοποιεί σταθερό εξοπλισμό με μέγεθος ματιών μικρότερο των 110 mm, ή των 120 mm στη περίπτωση εξοπλισμού με προώστες.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο VI α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙα

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 

Άρθρο 9α

 

Ειδικά μέτρα

 

1. Απαγορεύεται οποιασδήποτε αλιευτική δραστηριότητα από την 1η Μαΐου ως τις 31 Οκτωβρίου στις περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές οι οποίες ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

 

α) Περιοχή 1:

 

– 55° 45′ Β, 15° 30′ Α

 

– 55° 45′ Β, 16° 30′ Α

 

– 55° 00′ Β, 16° 30′ Α

 

– 55° 00′ Β, 16° 00′ Α

 

– 55° 15′ Β, 16° 00′ Α

 

– 55° 15′ Β, 15° 30′ Α

 

– 55° 45′ Β, 15° 30′ Α

 

β) Περιοχή 2:

 

– 55° 00′ Β, 19° 14′ Α

 

– 54° 48′ Β, 19° 20′ Α

 

– 54° 45′ Β, 19° 19′ Α

 

– 54° 45′ Β, 18° 55′ Α

 

– 55° 00′ Β, 19° 14′ Α

 

γ) Περιοχή 3:

 

– 56° 13′ Β, 18° 27′ Α

 

– 56° 13′ Β, 19° 31′ Α

 

– 55° 59′ Β, 19° 13′ Α

 

– 56° 03′ Β, 19° 06′ Α

 

– 56° 00′ Β, 18° 51′ Α

 

– 55° 47′ Β, 18° 57′ Α

 

– 55° 30′ Β, 18° 34′ Α

 

– 56° 13′ Β, 18° 27′ Α.

 

2. Όλα τα σκάφη της Ένωσης ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των οκτώ μέτρων, τα οποία φέρουν επ’ αυτών ή χρησιμοποιούν εργαλεία για την αλιεία γάδου στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005, οφείλουν να κατέχουν ειδική άδεια για την αλιεία γάδου στην Βαλτική Θάλασσα.

 

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 για την τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στο άρθρο 3, και ειδικότερα για την προστασία ιχθυδίων ή γεννητόρων.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Περιφερειακή συνεργασία

Περιφερειακή συνεργασία

1. Το άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο.

1. Το άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 6, 8 και 9 του παρόντος κανονισμού.

2. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εντός των ακόλουθων προθεσμιών:

2. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δύνανται, μετά από διαβούλευση με τις περιφερειακές συμβουλευτικές επιτροπές, να υποβάλλουν κοινές συστάσεις εξ αυτών που αναφέρονται στα άρθρα 6 παράγραφος 3, 8 παράγραφος 3 και 9 παράγραφος 4 για πρώτη φορά το αργότερο 12 μήνες μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και ακολούθως 12 μήνες μετά από κάθε υποβολή της αξιολόγησης του σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 14, αλλά όχι αργότερα από την 1η Σεπτεμβρίου για μέτρα που αφορούν τα κράτη μέλη. Δύνανται επίσης να υποβάλλουν παρόμοιες συστάσεις σε περίπτωση αιφνίδιας μεταβολής της κατάστασης για οποιοδήποτε από τα αποθέματα που καλύπτονται από το σχέδιο, εάν τα συνιστώμενα μέτρα θεωρούνται αναγκαία ή δικαιολογούνται βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.

α) για τα μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και αφορούν ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος, το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους·

 

β) για τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 και στο άρθρο 9 παράγραφος 1, την πρώτη φορά το αργότερο έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και ακολούθως έξι μήνες από κάθε υποβολή της αξιολόγησης του σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 14.

 

 

2α. Οι οικείες συμβουλευτικές επιτροπές δύνανται επίσης να υποβάλλουν συστάσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στην παράγραφο 2.

 

2β. Κάθε παρέκκλιση της Επιτροπής από τις κοινές συστάσεις κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και μπορεί να υποβληθεί σε διεξοδικό έλεγχο.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Προαναγγελίες

Προαναγγελίες

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η υποχρέωση προαναγγελίας που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο ισχύει

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η υποχρέωση προαναγγελίας που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο ισχύει:

για τους πλοιάρχους αλιευτικών σκαφών της Ένωσης συνολικού μήκους οκτώ μέτρων και άνω, τα οποία διατηρούν επί του σκάφους τουλάχιστον 300 kg γάδου

α) όσον αφορά τα σκάφη αλιείας γάδου, για τους πλοιάρχους αλιευτικών σκαφών της Ένωσης συνολικού μήκους οκτώ μέτρων και άνω, τα οποία διατηρούν επί του σκάφους τουλάχιστον 300 χιλιόγραμμα γάδου·

ή δύο τόνους πελαγικών αποθεμάτων.

β) όσον αφορά τα σκάφη αλιείας ρέγγας και/ή παπαλίνας, για τους πλοιάρχους αλιευτικών σκαφών της Ένωσης συνολικού μήκους οκτώ μέτρων και άνω, τα οποία διατηρούν επί του σκάφους τουλάχιστον δύο τόνους πελαγικών αποθεμάτων.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η προθεσμία της προαναγγελίας που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο είναι τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η προθεσμία της προαναγγελίας που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο είναι τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα. Οι αρμόδιες αρχές του παράκτιου κράτους μέλους δύνανται, κατά περίπτωση, να επιτρέψουν νωρίτερα την είσοδο στον λιμένα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι αναγκαίοι όροι για τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Συμπλήρωση και υποβολή του ημερολογίου αλιείας

 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών της Ένωσης που έχουν αλιεύσει πελαγικά ή βιομηχανικά είδη και διατηρούν τα αλιεύματα αυτά επί του σκάφους νωπά και χωρίς να έχουν υποστεί διαλογή δύνανται να αναφέρουν στο ημερολόγιο αλιείας που τηρούν όλες τις ποσότητες του κάθε είδους αλιεύματος με επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής για κάθε είδος ύψους 10% υπολογιζόμενο κατ' αναλογία προς τις συνολικές ποσότητες που αλιεύονται και διατηρούνται επί του σκάφους σε νωπή κατάσταση και χωρίς να έχουν υποστεί διαλογή.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω παρέκκλιση από τις διατάξεις περί ημερολογίου του κανονισμού 1224/2009 είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή στη πράξη η συμμόρφωση με τις διατάξεις που διέπουν τα ημερολόγια και να αποφεύγονται οι συνεχείς κυρώσεις για διατάξεις που δεν μπορούν να τηρηθούν. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα προβληματική στη Βαλτική Θάλασσα όπου δύο πελαγικά είδη απαντώνται σε μεικτά κοπάδια.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) 5 τόνους πελαγικών αποθεμάτων.

β) 2 τόνους πελαγικών αποθεμάτων.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Αξιολόγηση του σχεδίου

Αξιολόγηση του σχεδίου

Η Επιτροπή διασφαλίζει την αξιολόγηση του αντικτύπου του παρόντος σχεδίου στα αποθέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και στις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, ιδίως προκειμένου να ληφθούν υπόψη μεταβολές στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος του σχεδίου και, ακολούθως, ανά εξαετία. Η Επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και στη συνέχεια κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή αξιολογεί τον αντίκτυπο του παρόντος πολυετούς σχεδίου στα αποθέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και στις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με την αποκατάσταση και τη διατήρηση αποθεμάτων ιχθύων πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Η Επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και μπορεί, ενδεχομένως και λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, να προτείνει προσαρμογές στο πολυετές σχέδιο ή να προβεί σε τροποποιήσεις στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο IX α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧα

 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

Άρθρο 14α

 

Στήριξη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας

 

Για τους σκοπούς του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, το πολυετές σχέδιο που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θεωρείται ως πολυετές σχέδιο σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής, που αναφέρεται στα άρθρα 6, 8 και 9, ισχύει επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής, που αναφέρεται στα άρθρα 6, 8 και 9, ισχύει για περίοδο πέντε ετών από την 1η Σεπτεμβρίου 2015. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την ανάθεση της εξουσιοδότησης τουλάχιστον εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα άρθρα 20 και 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 απαλείφονται.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

1. Το άρθρο 13 παράγραφος 3 διαγράφεται.

 

2. Στο Παράρτημα IV, στην στήλη με τίτλο «ελάχιστο μέγεθος» οι λέξεις «38 cm» όσον αφορά το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης για τον γάδο αντικαθίστανται από «35 cm».

  • [1]               Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

Το πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο 2014. Σκοπός της πρότασης είναι η θέσπιση ενός πλαισίου για τη διαχείριση πολλών ειδών αλιευμάτων σχετικά με τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας στην Βαλτική Θάλασσα, όπου η αλιεία στοχεύει κατά κύριο λόγο αυτά τα τρία είδη. Ο γάδος, η ρέγγα και η παπαλίνα αντιστοιχούν στο 94% και πλέον των αλιευμάτων στην Βαλτική κατά τα τελευταία έτη. Η Βαλτική Θάλασσα αποτελεί κατ' ουσίαν κλειστή θάλασσα στην οποία αυτά τα τρία είδη είναι πανταχού παρόντα και αλληλοεπηρεάζονται διαρκώς. Είναι συνεπώς ιδιαίτερα σημαντικό να θεσπισθεί ρύθμιση που θα καθιστά δυνατή την αναγνώριση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των καλυπτόμενων ειδών, μεταξύ άλλων της επίδρασης του γάδου στα αποθέματα ρέγγας και παπαλίνας και το αντίστροφο.

Από το 2008 έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο διαχείρισης για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας[1] αλλά θεωρείται ευρέως ότι δεν είναι ανάλογο της παρούσας κατάστασης των αποθεμάτων γάδου και των ειδών αλιείας που εξαρτώνται από αυτό. Τα αποθέματα ρέγγας και παπαλίνας δεν καλύπτονται ακόμη από σχέδιο διαχείρισης. Ο γάδος, η ρέγγα και η παπαλίνα συνιστούν σημαντικά στοιχεία του οικοσυστήματος της Βαλτικής. Δεδομένου ότι ο γάδος αποτελεί θηρευτή της ρέγγας και της παπαλίνας, το μέγεθος του αποθέματος γάδου επηρεάζει το μέγεθος των αποθεμάτων ρέγγας και παπαλίνας, και αντιστρόφως. Οι συνέπειες στο πλατύψαρο λόγω ιδίως της αλιείας γάδου πρέπει επίσης να καλύπτονται από το σχέδιο.

Λόγω της ισχυρής επίδρασης που έχουν οι βιολογικές αλληλεπιδράσεις και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα αποθέματα της Βαλτικής, θα ήταν ευκταία η δυνατότητα προσαρμογής των ποσοστών και των τύπων εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων με βάση τις εξελίξεις στην επιστημονική κατανόηση των αλληλεπιδράσεων και τις μεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών. Μια τέτοια προσέγγιση θα είναι επίσης συνεπής με την οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης της αλιείας. Το πρώτο βήμα προς την επίτευξη προσαρμοστικής διαχείρισης τέτοιου είδους είναι η πρόταση της Επιτροπής να ενσωματωθούν όλα τα σχετικά αποθέματα σε ενιαίο σχέδιο διαχείρισης. Αυτό περιλαμβάνει στόχους θνησιμότητας λόγω αλιείας εκφρασμένους ως εύρος τιμών για κάθε απόθεμα. Αυτό θα επιτρέψει πιο ευέλικτη προσέγγιση των πόρων κατά τον ετήσιο καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και θα βελτιώσει τις αντιδράσεις στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις των αποθεμάτων.

Η άποψη του εισηγητή

Η γενική γραμμή σκέψης της πρότασης της Επιτροπής ότι δηλαδή υπάρχει ανάγκη για σχέδιο διαχείρισης για πολλά είδη στην Βαλτική Θάλασσα, είναι σωστή. Η προσέγγιση διαχείρισης που αφορά πολλά είδη είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τη διαχείριση μεμονωμένων ειδών. Το σχέδιο πρέπει να προβλέπει την ισόρροπη, βιώσιμη εκμετάλλευση αυτών των αποθεμάτων και την σταθερότητα των αλιευτικών δυνατοτήτων – και κατά συνέπεια των μέσων διαβίωσης των αλιέων. Συγχρόνως θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η διαχείριση θα βασίζεται στις πλέον ενημερωμένες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με την κατάσταση των καλυπτόμενων αποθεμάτων, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ειδών και άλλες πτυχές που αφορούν το οικοσύστημα και τα είδη αλιείας.

Ο εισηγητής συμφωνεί επίσης με τη θέση της Επιτροπής ότι ο κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει κανόνες σε σχέση με τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα πλατύψαρου. Πλατύψαρα όπως η ευρωπαϊκή χωματίδα, το καλκάνι (Platichtys flesus), το καλκάνι (Psetta maxima) και το πησσί μπορεί να αλιευθούν σε μεγάλες ποσότητες ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα κατά την αλιεία γάδου και δεν εκθέτουν τον γάδο, την ρέγγα και την παπαλίνα σε κανένα σημαντικό κίνδυνο. Σε πολλά σημεία του σχεδίου η Επιτροπή αναφέρεται στο πλατύψαρο ενώ αυτό είναι στην πραγματικότητα ένα σχέδιο για τον γάδο, τη ρέγγα και την παπαλίνα. Ο εισηγητής επιθυμεί να μεταθέσει την έμφαση από το πλατύψαρο που αλιεύεται παρεμπιπτόντως στα κύρια είδη που καλύπτονται από την πρόταση· διαφορετικά μπορεί να διαταραχθεί η αναλογικότητα της όλης πρότασης. Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα αυτών των ειδών, εφόσον έχουν ληφθεί σωστά υπόψη, δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ορθή τους εκμετάλλευση. Σε περίπτωση υπερβολικών παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πλατύψαρου, η Επιτροπή πρέπει να αντιδράσει και να το ρυθμίσει προσφεύγοντας σε κατάλληλη σειρά τεχνικών μέτρων.

Ο εισηγητής συμφωνεί επίσης με την προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή ότι ο περαιτέρω καθορισμός των μέτρων που είναι αναγκαία για την επίτευξη της ΜΒΑ για τα αντίστοιχα αποθέματα πρέπει να βασισθεί στην περιφερειοποιημένη προσέγγιση της μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ. Ωστόσο, οι κανόνες πρέπει να συνδέονται στενότερα με την αρχή της περιφερειοποίησης όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του Βασικού Κανονισμού και να επιτρέπουν την έγκαιρη αντίδραση σε αιφνίδιες αλλαγές στην κατάσταση των καλυπτόμενων αποθεμάτων. Πρέπει να ακουστεί η άποψη της περιφέρειας σε περίπτωση πολυετών σχεδίων και να υλοποιηθεί με την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κατάλληλο στάδιο.

Επιπλέον, υπάρχουν αρκετά επιχειρήματα για την διατήρηση ορισμένων υφιστάμενων κανόνων, με στόχο την προστασία των αποθεμάτων γάδου κατά την αναπαραγωγή και την προάσπιση της βιοτεχνικής αλιείας μικρής κλίμακας. Κατατέθηκαν μερικές τροπολογίες ώστε να επιτραπεί σε αλιευτικές μονάδες μικρής κλίμακας να αλιεύουν γάδο σε παράκτιες περιοχές κατά τους θερινούς μήνες, χωρίς αυτό να έχει αρνητικές συνέπειες για τις συγκεντρώσεις προωοτοκίας και ωοτοκίας στα βαθιά της Βαλτικής Θάλασσας, μακριά από τις παράκτιες ζώνες. Αυτό ενδέχεται να έχει μεγάλη οικονομική σημασία για το τμήμα αυτό του στόλου δεδομένου ότι οι τιμές κατά την εν λόγω περίοδο είναι υψηλές.

Είναι σημαντικό, τέλος, να ληφθεί υπόψη ότι το σχέδιο αποτελεί πρωτοποριακή πρόταση στο ένα πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα της Βαλτικής Θάλασσας. Πράγματι μπορεί να θεωρηθεί ως ένα «υπό εξέλιξη έργο» δεδομένου ότι οι επιστήμονες εργάζονται με βάση πιο προωθημένες προσεγγίσεις που αφορούν πολλά είδη, οι οποίες μπορούν να αποτυπωθούν στο σχέδιο σε μεταγενέστερο στάδιο. Κατά συνέπεια είναι σημαντικό η πρώτη αναθεώρηση να πραγματοποιηθεί σχετικά νωρίς, ειδικά επειδή ένα σχέδιο διαχείρισης για πολλά είδη είναι μια νέα και εξελισσόμενη αντίληψη. Η πρώτη αναθεώρηση του σχεδίου πρέπει να λάβει χώρα τρία χρόνια μετά την έναρξη της ισχύος του, και εάν το σχέδιο έχει θετικά αποτελέσματα, να αναθεωρηθεί μετά από πέντε χρόνια. Αυτό θα προσδώσει επίσης στο σχέδιο την αναγκαία ευελιξία.

  • [1]               Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1098/2007, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 779/97 (ΕΕ L 248 της 22.9.2007).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

3.10.2014

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

20.10.2014

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Jarosław Wałęsa

21.10.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

3.12.2014

21.1.2015

24.2.2015

 

Ημερομηνία έγκρισης

31.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Lidia Senra Rodríguez

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fabio Massimo Castaldo, Fredrick Federley, Sandra Kalniete

Ημερομηνία κατάθεσης

9.4.2015