MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta

9.4.2015 - (COM(2014)0614 – C8‑0174/2014 – 2014/0285(COD)) - ***I

Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: Jarosław Wałęsa


Menettely : 2014/0285(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0128/2015

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta

(COM(2014)0614 – C8‑0174/2014 – 2014/0285(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0614),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0174/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2008/56/EY[1],

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–       ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8-0128/2015),

1.      vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Yhdistyneiden Kansakuntien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyssä merioikeusyleissopimuksessa16, jossa unioni on sopimuspuolena, vahvistetaan säilyttämisvelvoitteita, mukaan lukien velvoite, jonka mukaan hyödynnettävät kannat pidetään kestävän enimmäistuoton mahdollistavilla tasoilla tai palautetaan tällaisille tasoille.

(1) Yhdistyneiden Kansakuntien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyssä merioikeusyleissopimuksessa16, jossa unioni on sopimuspuolena, vahvistetaan säilyttämisvelvoitteita, mukaan lukien velvoite, jonka mukaan hyödynnettävät kannat pidetään asiaankuuluvien ympäristöllisten ja taloudellisten seikkojen suoman kestävän enimmäistuoton mahdollistavilla tasoilla tai palautetaan tällaisille tasoille

__________________

__________________

16 EYVL L 179, 23.6.1998, s. 3.

16 EYVL L 179, 23.6.1998, s. 3.

Perustelu

Lisätyt sanat ovat tärkeä täsmennys UNCLOS-sopimuksen määräykseen, koska siitä, että kannat ovat kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa suurempia, on merkittävää taloudellista hyötyä.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 vahvistetaan yhteisen kalastuspolitiikan, jäljempänä ' YKP ' , säännöt unionin kansainvälisen velvoitteiden mukaisesti. YKP:n tavoitteita ovat muun muassa sen varmistaminen, että kalastus ja vesiviljely ovat ekologisesti kestäviä pitkällä aikavälillä ja että kalastuksenhoitoon sovelletaan ennalta varautuvaa ja ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa.

(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 vahvistetaan yhteisen kalastuspolitiikan, jäljempänä ’YKP’, säännöt unionin kansainvälisen velvoitteiden mukaisesti. YKP:n tavoitteita ovat muun muassa sen varmistaminen, että kalastus ja vesiviljely ovat sosioekonomisesta ja ekologisesta näkökulmasta kestäviä pitkällä aikavälillä ja että ennalta varautuvaa ja ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa sovelletaan kalastuksenhoitoon tasapainoisesti.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Tässä asetuksessa perustettava useita lajeja koskeva hoitosuunnitelma edellyttää, että suunnitelman piiriin kuuluvien lajien erilaiset ekologiset roolit ja tehtävät otetaan paremmin huomioon. Koska eri lajit ovat läheisessä vuorovaikutuksessa, saaliita ei voida samanaikaisesti kaikkien lajien osalta kestävästi maksimoida, ja on päätettävä, mitä lajeja priorisoidaan.

Perustelu

Päätöksessä kestävän enimmäistuoton mukaisen kalastuskuolevuuden (FMSY) ja biomassan erityisistä tavoitetasoista olisi otettava huomioon ajantasaistetut arviot FMSY:n vaihteluväleistä, jotka ICESin on määrä pian antaa, ja monilajisen kalastuksenhoitomallin erityispiirteet.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b) Neuvoston ja Euroopan parlamentin olisi otettava huomioon ICESin viimeisimmät suositukset ja raportit kestävästä enimmäistuotosta varmistaakseen, että tämä asetus on mahdollisimman ajantasainen.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 c) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY1a, jäljempänä ’meristrategiapuitedirektiivi’, mukaisesti kaupallisesti hyödynnettävien kalakantojen luonnollinen koko- ja ikäjakauma on tärkeä indikaattori pyrittäessä saavuttamaan meriympäristön hyvä tila.

 

_________________________

 

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiapuitedirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) On aiheellista vahvistaa useita lajeja koskeva kalastuksenhoitosuunnitelma ottaen huomioon turska-, silakka- ja kilohailikantojen välinen vuorovaikutus sekä näiden kantojen kalastuksen sivusaalislajit, erityisesti Itämeren punakampela-, silokampela-, kampela- ja piikkikampelakannat. Suunnitelman tavoitteena olisi oltava kyseisten kantojen kestävän enimmäistuoton saavuttaminen ja ylläpitäminen.

(8) Tärkeimpänä tavoitteena on vahvistaa useita lajeja koskeva kalastuksenhoitosuunnitelma ottaen huomioon turska-, silakka- ja kilohailikantojen välinen vuorovaikutus sekä näiden kantojen kalastuksen sivusaalislajit, erityisesti Itämeren punakampela-, silokampela-, kampela- ja piikkikampelakannat. Suunnitelman tavoitteena olisi oltava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että asianomaisten lajien populaatiot palautetaan ja pidetään pysyvästi kyseisten kantojen kestävän tuoton mahdollistavia tasoja suurempina samalla kun mahdollisimman suuressa määrin minimoidaan vaikutukset muihin lajeihin, kuten merilintuihin, ja muuhun meriympäristöön.

Perustelu

Yksi yhteistä kalastuspolitiikkaa (YKP) koskevan uudistuksen tavoitteista (asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 3 kohta) on minimoida kalastustoimien vuoksi meriekosysteemiin kohdistuvat haittavaikutukset. Päätavoitteena on vahvistaa useita lajeja koskeva hoitosuunnitelma. Komission muotoilusta saa käsityksen, että suunnitelmaan sisältyy nimenomaisesti eri lajien vuorovaikutus. Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa on vain yksittäisiä lajeja koskevat arvioinnit.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Turska- ja pelagisten kantojen hyödyntäminen ei saisi vaarantaa niiden kalastuksen sivusaaliina pyydettyjen kantojen ja erityisesti Itämeren punakampelan, silokampelan, kampelan ja piikkikampelan kantojen kestävyyttä. Sen vuoksi suunnitelmassa olisi pyrittävä myös varmistamaan näiden sivusaaliskantojen säilyminen ennalta varautuvan lähestymistavan mukaista biomassatasoa suurempina.

(9) Turska- ja pelagisten kantojen hyödyntäminen ei saisi vaarantaa niiden kalastuksen sivusaaliina pyydettyjen kantojen ja erityisesti Itämeren punakampelan, silokampelan, kampelan ja piikkikampelan kantojen kestävyyttä. Sen vuoksi suunnitelmassa olisi pyrittävä myös varmistamaan näiden sivusaaliskantojen säilyminen kalastuksenhoitoon sovellettavan ennalta varautuvan ja ekosysteemilähtöisen lähestymistavan mukaista, kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa biomassatasoa suurempina.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan uudistetun YKP:n tavoitteen mukaisesti, että kannat pidetään kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa suurempina.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Asetuksella (EU) N:o 1380/2015 pyritään lisäksi parhaat tieteelliset lausunnot huomioon ottaen asteittain lopettamaan saaliiden poisheittäminen välttämällä ja mahdollisimman pitkälti vähentämällä tahattomia saaliita. Tavoite voidaan saavuttaa parantamalla pyydysten ja kalastusmenetelmien valikoivuutta.

Perustelu

Vastaa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 5 kohdan a alakohdassa ilmaistua YKP:n tavoitetta.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että kalastusmahdollisuudet on määriteltävä monivuotisissa suunnitelmissa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti.

(11) Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että kalastusmahdollisuudet on määriteltävä monivuotisissa suunnitelmissa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti. Kalastuskuolevuuden ja biomassan tavoitetasojen olisi perustuttava mahdollisimman ajantasaisiin tieteellisiin lausuntoihin.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Sen vuoksi nämä tavoitteet olisi vahvistettava ja ilmaistava tieteellisiin lausuntoihin19 perustuvina kalastuskuolevuustasoina.

(12) Sen vuoksi nämä tavoitteet olisi vahvistettava ja ilmaistava tieteellisiin lausuntoihin19 perustuvina kalastuskuolevuustasoina, joilla pyydettävien lajien kannat palautetaan kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pidetään niitä suurempina. Kestävän enimmäistuoton hyödyntämistason olisi oltava hyödyntämisen ylärajana.

__________________

__________________

19 ICES technical services, syyskuu 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf

19 ICES technical services, syyskuu 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf

Perustelu

Vain kestävän enimmäistuoton mukaista kalastuskuolevuutta (FMSY) alhaisempi kalastuskuolevuus (F) voi lopulta johtaa kalakantojen palautumiseen kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa suuremmiksi asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 2 kohdan ja 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Siksi vaihteluvälien yläraja olisi Itämeren monivuotisessa suunnitelmassa määriteltävä kestävän enimmäistuoton mukaista kalastuskuolevuutta koskevien tieteellisten lausuntojen pohjalta. Alaviite ja viittaus ICESin asiakirjaan olisi poistettava.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Olisi vahvistettava lisävarotoimenpiteenä säilyttämisen viitearvot, kun kannan koko pienenee tietylle kriittiselle tasolle, johon liittyy vakava riski. Ne olisi määriteltävä kannan täyttä lisääntymiskykyä vastaavan kutevan biomassan vähimmäistasoina. Jos kannan koko laskee kutevan biomassan vähimmäistason alapuolelle, olisi suunniteltava korjaavia toimenpiteitä.

(13) Olisi vahvistettava lisävarotoimenpiteinä säilyttämisen viitearvot, kun kannan koko pienenee tietylle kriittiselle tasolle, johon liittyy vakava riski. Ne olisi määriteltävä kannan kestävää enimmäistuottoa vastaavan biomassan (BMSY) tasoina. Jotta voidaan estää kannan koon laskeminen kyseisen tason alapuolelle, olisi suunniteltava korjaavia toimenpiteitä.

Perustelu

Komission ehdotuksen mukaan toimenpiteisiin ryhdytään vasta, kun biomassan taso putoaa liian alhaiseksi (varovaisuusperiaatteen mukainen biomassataso eli Bpa). Tämä ei ole kovin kunnianhimoista. Koska kestävää enimmäistuottoa vastaava biomassa muodostaa jo ehdottoman alarajan, myös säilyttämisen viitearvot olisi asetettava tälle tasolle, jotta kiireisiin toimiin ryhdyttäisiin tämän biomassatason alittuessa. Toimia olisi toteutettava ennen kuin kanta hupenee näin pahasti sen sijaan, että odotetaan ongelman ilmaantumista. Näin olisi helpompi varmistaa, että kannat pysyvät tavoitteeksi asetetuissa vaihteluväleissä.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Sivusaaliina pyydettyjen kantojen osalta kutevan biomassan vähimmäistasoa koskevien tieteellisten lausuntojen puuttuessa olisi toteutettava erityisiä säilyttämistoimenpiteitä, kun kanta on tieteellisen lausunnon mukaan vaarassa.

(14) Sivusaaliina pyydettyjen kantojen osalta kutevan biomassan vähimmäistasoa koskevien tieteellisten lausuntojen puuttuessa olisi toteutettava erityisiä säilyttämistoimenpiteitä, kun kanta on muihin indikaattoreihin perustuvan tieteellisen lausunnon mukaan vaarassa. Sivusaaliina pyydettyjen kantojen kutevan biomassan tasoa koskevat tieteelliset tiedot on asetettava nopeasti saataville, jotta voidaan tarvittaviin ryhtyä toimiin.

Perustelu

Alkuperäinen muotoilu on hieman epälooginen. Jos tieteellistä lausuntoa ei ole, ei voida edellyttää siihen perustuvia toimenpiteitä.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen noudattamiseksi suunnitelmassa olisi määrättävä muista hoitotoimenpiteistä, kuten saman asetuksen 15 artiklan 4 kohdan a, b ja c alakohdassa säädetään. Tällaiset toimenpiteet olisi vahvistettava delegoiduilla säädöksillä.

(16) Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen noudattamiseksi suunnitelmassa olisi määrättävä muista hoitotoimenpiteistä, kuten saman asetuksen 15 artiklan 4 kohdan a, b ja c alakohdassa säädetään. Tällaiset toimenpiteet olisi vahvistettava delegoiduilla säädöksillä, kun on ensin kuultu asianomaisia neuvoa-antavia toimikuntia.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Komission olisi otettava huomioon asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien lausunnot, kun se antaa delegoituja säädöksiä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen noudattamiseksi, jotta voidaan määrätä muista hoitotoimenpiteistä, kuten saman asetuksen 15 artiklan 4 kohdan a, b ja c alakohdassa säädetään.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Suunnitelmassa olisi määrättävä myös tietyistä delegoiduilla säädöksillä toteutettavista teknisistä liitännäistoimenpiteistä suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti nuorten kalojen tai kutevien kalojen suojelemisen osalta. Ennen neuvoston asetuksen (EY) N:o 2287/200520 tarkistamista olisi myös harkittava mahdollisuutta, että tällaiset toimenpiteet voivat silloin, kun ne ovat tarpeen suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi, poiketa kyseisen asetuksen tietyistä muista kuin sen keskeisistä osista.

(17) Suunnitelmassa olisi määrättävä myös tietyistä asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien kuulemisen jälkeen delegoiduilla säädöksillä toteutettavista teknisistä liitännäistoimenpiteistä suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti nuorten kalojen tai kutevien kalojen suojelemisen osalta. Ennen neuvoston asetuksen (EY) N:o 2287/200520 tarkistamista olisi myös harkittava mahdollisuutta, että tällaiset toimenpiteet voivat silloin, kun ne ovat tarpeen suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi, poiketa kyseisen asetuksen tietyistä muista kuin sen keskeisistä osista.

__________________

__________________

20 Neuvoston asetus (EY) N:o 2187/2005, annettu 21 päivänä joulukuuta 2005, kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla, asetuksen (EY) N:o 1434/98 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 88/98 kumoamisesta (EUVL L 349, 31.12.2005, s. 1).

20 Neuvoston asetus (EY) N:o 2187/2005, annettu 21 päivänä joulukuuta 2005, kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla, asetuksen (EY) N:o 1434/98 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 88/98 kumoamisesta (EUVL L 349, 31.12.2005, s. 1).

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a) Komission olisi otettava asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien lausunnot huomioon, kun se antaa teknisiä liitännäistoimenpiteitä suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Teknisen ja tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi oikea-aikaisesti ja oikeasuhteisesti sekä eräiden toimenpiteiden joustavuuden varmistamiseksi ja kehittymisen sallimiseksi komissiolle olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen täydentämistä punakampelaa, kampelaa, piikkikampelaa ja silokampelaa koskevien korjaavien toimenpiteiden, purkamisvelvoitteen soveltamisen sekä teknisten toimenpiteiden osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että kaikki asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(18) Teknisen ja tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi oikea-aikaisesti ja oikeasuhteisesti sekä eräiden toimenpiteiden joustavuuden varmistamiseksi ja kehittymisen sallimiseksi komissiolle olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen täydentämistä punakampelaa, kampelaa, piikkikampelaa ja silokampelaa koskevien korjaavien toimenpiteiden, purkamisvelvoitteen soveltamisen sekä teknisten toimenpiteiden osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, joihin osallistuvat muun muassa jäsenvaltioiden ja unionin asiantuntijat ja asiantuntijaelimet, Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijat mukaan lukien. Asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa olisi keskusteltava perusteellisesti ennen kuin toimenpiteestä päätetään lopullisesti. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a) Komission olisi otettava asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien lausunnot huomioon, kun se antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen soveltamisalan laajentamiseksi punakampelaa, kampelaa, piikkikampelaa ja silokampelaa koskevien korjaavien toimenpiteiden, purkamisvelvoitteen soveltamisen sekä teknisten toimenpiteiden osalta.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 b) Tässä asetuksessa perustettavaa suunnitelmaa täytäntöön pantaessa etusijalle olisi asetettava alueellistamisperiaatteen soveltaminen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti silloin, kun komissiolle on myönnetty valta antaa delegoituja säädöksiä tietyistä suunnitelmassa määrätyistä säilyttämistoimenpiteistä, niillä jäsenvaltioilla, joilla on välitön kalastuksenhoitoetu Itämerellä, olisi oltava mahdollisuus laatia yhteisiä suosituksia tällaisista toimenpiteistä, jotta ne on suunniteltu vastaamaan mahdollisimman hyvin Itämeren ja sen kalastuksen erityispiirteitä. Kyseisen asetuksen 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti olisi vahvistettava määräaika näiden suositusten toimittamiselle.

(19) Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti silloin, kun komissiolle on myönnetty valta antaa delegoituja säädöksiä tietyistä suunnitelmassa määrätyistä säilyttämistoimenpiteistä, niillä jäsenvaltioilla ja neuvoa-antavilla toimikunnilla, joilla on välitön kalastuksenhoitoetu Itämerellä, olisi oltava mahdollisuus laatia yhteisiä suosituksia tällaisista toimenpiteistä, jotta ne on suunniteltu vastaamaan mahdollisimman hyvin Itämeren ja sen kalastuksen erityispiirteitä. Kyseisen asetuksen 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti olisi vahvistettava määräaika näiden suositusten toimittamiselle.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a) Jotta suunnitelma olisi mahdollisimman tehokas ja innovoiva, yhteisillä suosituksilla ja myöhemmin annettavilla delegoiduilla säädöksillä olisi pyrittävä varmistamaan alhaalta ylöspäin suuntautuvan ja tulosperusteisen lähestymistavan soveltaminen.

Perustelu

Olisi vältettävä se, että jäsenvaltiot antavat alueellisia yhteisiä suosituksia ylhäältä alaspäin -periaatteella. Yhteisten suositusten olisi annettava alhaalta ylöspäin suuntautuvassa menettelyssä, johon sidosryhmät osallistuvat.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 b) Komission olisi otettava asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien lausunnot huomioon, kun se antaa delegoituja säädöksiä suunnitelmassa määrätyistä säilyttämistoimenpiteistä.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a) Olisi annettava säännöt, joilla varmistetaan, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/20141 a mukaisen taloudellisen tuen myöntäminen on mahdollista kalastustoiminnan väliaikaisen lopettamisen yhteydessä.

 

___________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1).

Perustelu

Die Verordnung (EU) Nr. 508/2014 sieht die Möglichkeit vor, im Fall einer vorübergehenden Einstellung der Fischereitätigkeit Entschädigungen und Ausgleichszahlungen an Fischer und Eigner von Fischereifahrzeugen zu leisten, falls eine solche Einstellung eine unmittelbare Folge z. B. der Erhaltungsmaßnahmen ist. Voraussetzung hierfür ist, dass die vorübergehende Einstellung in einem Mehrjahresplan vorgesehen ist. Es bedarf also einer Regelung direkt im Mehrjahresplan, die die Möglich­keit der EMFF-Finanzierung für die vorübergehende Einstellung der Fangtätigkeit vor­sieht.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25) Aikataulun osalta odotetaan, että kestävä enimmäistuotto kyseisten kantojen osalta saavutetaan viimeistään vuonna 2015, mistä eteenpäin se olisi säilytettävä.

(25) Aikataulun osalta tavoite olisi saavutettava mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2015 mennessä ja asteittain viimeistään vuoteen 2020 mennessä kyseisten kantojen osalta. Tavoitetaso olisi säilytettävä siitä eteenpäin.

Perustelu

Komission ehdotuksen johdanto-osan 25 kappale on epäjohdonmukainen, koska siinä ”odotukset” yhdistetään velvollisuuteen. Tarkistuksen muotoilu noudattaa vastaavaa kohtaa asetuksessa (EU) N:o 1380/2013.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26) Pyyntiponnistusjärjestelmän puuttuessa on tarpeen poistaa Riianlahdella sovellettavat säännöt, jotka koskevat erityiskalastuslupaa ja aluksen tai moottorin korvaamista. Sen vuoksi neuvoston asetusta (EY) N:o 2187/2005 olisi muutettava.

Poistetaan.

Perustelu

Kuten Latvia ja Viron liittymissopimuksessa todetaan erityistoimenpiteillä suojataan Riianlahti, jota pidetään erittäin haavoittuvana ekologisena alueena. Kyseisillä vesillä voivat tätä nykyä kalastaa vain latvialaiset ja virolaiset alukset. Kiellon poistaminen avaisi nämä vedet kaikille kalastuslaivastoille, esimerkiksi teolliselle kalastukselle, mikä uhkaisi kalakantojen kestävyyttä ja saattaisi romahduttaa ekosysteemin herkän tasapainon, joka on viime vuosina parantunut suojelutoimien ansiosta.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Suunnitelmaa sovelletaan myös ICES-osa-alueilla 22–32 pyydettyyn punakampelaan, kampelaan, piikkikampelaan ja silokampelaan kalastettaessa kyseisiä kantoja.

2. Tässä asetuksessa säädetään myös punakampelan, kampelan, piikkikampelan ja silokampelan sivusaaliita koskevista toimista, joita sovelletaan pyydettäessä 1 kohdassa tarkoitettuja kantoja ICES-osa-alueilla 22–32.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – b ja c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) ’loukuilla’ tarkoitetaan suuria ankkuroituja, seipäisiin kiinnitettyjä tai ajoittain kelluvia verkkopyydyksiä, jotka ovat päältä avoimia ja jotka on varustettu erilaisilla kalojen kokoamiseen ja pyydystämiseen tarkoitetuilla välineillä ja jotka on yleensä jaettu alareunasta havaksella suljettuihin osastoihin;

b) ’loukuilla, rysillä ja pauneteillä’ tarkoitetaan ankkuroituja, seipäisiin kiinnitettyjä tai ajoittain kelluvia verkkopyydyksiä, jotka on varustettu erilaisilla kalojen kokoamiseen ja pyydystämiseen tarkoitetuilla välineillä ja jotka on yleensä jaettu alareunasta havaksella suljettuihin osastoihin;

c) ’rysillä ja merroilla’ tarkoitetaan äyriäisten tai kalojen pyydystämiseen tarkoitettuja häkkien tai korien muotoisia pieniä ansoja, joissa on yksi tai useampi suuaukko ja jotka on tehty eri materiaaleista ja jotka sijoitetaan merenpohjaan yksittäin tai riveihin ja kiinnitetään niiden sijainnin osoittaviin pinnalla kelluviin poijuihin;

c) ’merroilla’ tarkoitetaan äyriäisten tai kalojen pyydystämiseen tarkoitettuja häkkien tai korien muotoisia ansoja, joissa on yksi tai useampi suuaukko ja jotka on tehty eri materiaaleista ja jotka sijoitetaan merenpohjaan yksittäin tai riveihin ja kiinnitetään niiden sijainnin osoittaviin pinnalla kelluviin poijuihin;

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Suunnitelmalla pyritään edistämään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa lueteltujen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteita ja erityisesti

1. Suunnitelmalla varmistetaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa lueteltujen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttaminen ja erityisesti

a) saavuttamaan ja säilyttämään kyseisten kantojen kestävä enimmäistuotto sekä

a) palautetaan kyseisten kantojen biomassataso kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa suuremmaksi ja pidetään se tällaisella tasolla sekä

b) varmistamaan punakampela-, silokampela-, kampela- ja piikkikampelakantojen säilyminen ennalta varautuvan lähestymistavan mukaisesti.

b) edistetään sivusaaliiden hallinnan avulla punakampela-, silokampela-, kampela- ja piikkikampelakantojen säilymistä ennalta varautuvan lähestymistavan mukaisesti.

2. Suunnitelmalla pyritään edistämään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa kyseisten kantojen ja punakampelan osalta.

2. Suunnitelmalla edistetään saaliiden poisheittämisen lopettamista parhaat saatavilla olevat tieteelliset lausunnot huomioon ottaen välttämällä ja vähentämällä tahattomia saaliita sekä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa kyseisten kantojen ja punakampelan osalta.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Johdonmukaisuus unionin ympäristölainsäädännön kanssa

 

1. Suunnitelmassa sovelletaan kalastuksenhoitoon ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa.

 

2. Jotta voidaan varmistaa, että kalastustoimien vuoksi meriekosysteemiin kohdistuvat haittavaikutukset minimoidaan ja kalastustoimissa vältetään merellisen ympäristön huonontuminen, suunnitelman on oltava johdonmukainen meristrategiapuitedirektiivin kanssa ja edistettävä sen tavoitteita ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2020. Erityisesti siinä

 

a) pyritään varmistamaan kyseisen direktiivin liitteessä I olevassa laadullisessa kuvaajassa 3 kuvattujen olosuhteiden toteutuminen

 

b) pyritään edistämään kyseisen direktiivin liitteessä I olevien laadullisten kuvaajien 1, 4 ja 6 toteutumista suhteessa siihen, missä määrin kalastus vaikuttaa niiden toteutumiseen.

Perustelu

Itämeren monivuotisessa suunnitelmassa on käytettävä samoja ilmaisuja kuin asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 3 kohdassa. Tarkistuksella varmistetaan myös johdonmukaisuus komission ehdotuksessa olevan johdanto-osan 3 kappaleen kanssa.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tavoitteena oleva kalastuskuolevuustaso kyseisille kannoille, joka on saavutettava vuoteen 2015 mennessä ja säilytettävä siitä eteenpäin, on seuraavien vaihteluvälien mukainen:

1. Kalastuskuolevuuden tavoitetasossa on otettava huomioon viimeisimmät tieteelliset lausunnot, ja se on mahdollisuuksien mukaan saavutettava vuoteen 2015 mennessä ja asteittain viimeistään vuoteen 2020 mennessä sekä säilytettävä siitä eteenpäin kyseisten kantojen osalta. Kyseisten kantojen kalastuskuolevuuden on pysyttävä seuraavissa vaihteluväleissä:

Kanta

Tavoitteena oleva kalastuskuolevuuden vaihteluväli

Kanta

Kalastuskuolevuuden tavoitetason vaihteluväli

Itämeren länsiosan turska

0,23–0,29

Itämeren länsiosan turska

0–FMSY

Itämeren itäosan turska

0,41–0,51

Itämeren itäosan turska

0–FMSY

Itämeren keskiosan silakka

0,23–0,29

Itämeren keskiosan silakka

0–FMSY

Riianlahden silakka

0,32–0,39

Riianlahden silakka

0–FMSY

Selkämeren silakka

0,13–0,17

Selkämeren silakka

0–FMSY

Pohjanlahden silakka

Ei määritelty

Pohjanlahden silakka

0 to FMSY

Itämeren länsiosan silakka

0,25–0,31

Itämeren länsiosan silakka

0–FMSY

Itämeren kilohaili

0,26–0,32

Itämeren kilohaili

0–FMSY

 

Kestävän enimmäistuoton saavuttamista vastaavan kalastuskuolevuuden eli FMSY:n arvot määritetään viimeisimmän luotettavan tieteellisen lausunnon perusteella, ja kalastuskuolevuuden (F) tavoitearvona olisi oltava 0,8 kertaa FMSY.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Tässä asetuksessa varaudutaan kalastustoiminnan väliaikaiseen lopettamiseen, sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) N:o 508/2014 33 artiklassa, jonka yhteydessä voidaan myöntää taloudellista tukea mainitun asetuksen mukaisesti.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Täyttä lisääntymiskykyä vastaavan kutevan biomassan vähimmäistasona ilmaistujen viitearvojen on kyseisten kantojen osalta oltava seuraavat:

1. Täyttä lisääntymiskykyä vastaavien säilyttämisen viitearvojen on kyseisten kantojen osalta oltava seuraavat:

Kanta

Kutevan biomassan vähimmäistaso (tonnia)

Kanta

Kutevan biomassan vähimmäistaso (tonnia)

Itämeren länsiosan turska

36 400

Itämeren länsiosan turska

36 400 vuonna 2015 ja BMSY muina vuosina

Itämeren itäosan turska

88 200

Itämeren itäosan turska

88 200 vuonna 2015 ja BMSY muina vuosina

Itämeren keskiosan silakka

600 000

Itämeren keskiosan silakka

600 000 vuonna 2015 ja BMSY muina vuosina

Riianlahden silakka

Ei määritelty

Riianlahden silakka

Ei määritelty vuodeksi 2015, BMSY muina vuosina

Selkämeren silakka

Ei määritelty

Selkämeren silakka

Ei määritelty vuodeksi 2015, BMSY muina vuosina

Pohjanlahden silakka

Ei määritelty

Pohjanlahden silakka

Ei määritelty vuodeksi 2015, BMSY muina vuosina

Itämeren länsiosan silakka

110 000

Itämeren länsiosan silakka

110 000 vuonna 2015 ja BMSY muina vuosina

Itämeren kilohaili

570 000

Itämeren kilohaili

570 000 vuonna 2015 ja BMSY muina vuosina

 

Perustelu

BMSY turvaa täyden lisääntymiskyvyn.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos jonkin kyseisen kannan kuteva biomassa on 1 kohdassa vahvistetun kutevan biomassan vähimmäistason alapuolella, on toteutettava asianmukaisia korjaavia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseinen kanta palautuu nopeasti ennalta varautuvalle tasolle. Tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdasta poiketen ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti on erityisesti vahvistettava kalastusmahdollisuudet 4 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tavoitteena olevia kalastuskuolevuustasoja alhaisemmille tasoille. Korvaaviin toimiin voi tarvittaessa sisältyä komission lainsäädäntöehdotuksia ja komission asetuksen (EU) N:o 1380/2013 12 artiklan mukaisesti vahvistamia kiireellisiä toimenpiteitä.

2. Jos jonkin kyseisen kannan kuteva biomassa on 1 kohdassa vahvistetun kutevan biomassan vähimmäistason alapuolella, on toteutettava asianmukaisia korjaavia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseinen kanta palautuu mahdollisimman nopeasti kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa suuremmaksi. Tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdasta poiketen ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti on erityisesti vahvistettava kalastusmahdollisuudet tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tavoitteena olevia kalastuskuolevuustasoja alhaisemmille tasoille. Korvaaviin toimiin voi tarvittaessa sisältyä komission lainsäädäntöehdotuksia ja komission asetuksen (EU) N:o 1380/2013 12 artiklan mukaisesti vahvistamia kiireellisiä toimenpiteitä. Kutevan biomassan vähimmäistaso (tonneina) asetetaan varovaisuusperiaatteen mukaiselle biologiselle viitetasolle (PaRP).

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

6 artikla

6 artikla

Toimenpiteet punakampelan, kampelan, piikkikampelan ja silokampelan ollessa uhattuina

Punakampelaa, kampelaa, piikkikampelaa ja silokampelaa koskevat tekniset säilyttämistoimenpiteet

1. Jos jokin Itämeren punakampela-, kampela-, piikkikampela- tai silokampelakannoista on tieteellisten lausuntojen mukaan uhattuna, komissiolla on 15 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä uhanalaista kantaa koskevista erityisistä säilyttämistoimenpiteistä ja seuraavista aiheista:

1. Jos tieteellisten lausuntojen perusteella tarvitaan korjaavia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että Itämeren punakampela-, kampela-, piikkikampela- tai silokampelakantoja hoidetaan ennalta varautuvan lähestymistavan mukaisesti, komissiolla on 15 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä punakampelan, silokampelan, kampelan ja piikkikampelan sivusaaliita koskevista erityisistä säilyttämistoimenpiteistä ja seuraavista teknisistä toimenpiteistä, jotka koskevat

c) a) kalastuskapasiteetin ja pyyntiponnistuksen mukauttaminen;

a) kalastuskapasiteetin ja pyyntiponnistuksen mukauttamista;

d) b) tekniset toimenpiteet, jotka koskevat esimerkiksi

 

1) pyydysten ominaisuuksia, erityisesti silmäkokoa, langan paksuutta ja pyydyksen kokoa;

b) pyydysten ominaisuuksia, erityisesti silmäkokoa, langan paksuutta ja pyydyksen kokoa;

2) pyydysten käyttöä, erityisesti vedessäoloaikaa ja käyttösyvyyttä;

c) pyydysten käyttöä, erityisesti vedessäoloaikaa ja käyttösyvyyttä;

3) kalastuksen kieltämistä tai rajoittamista tietyillä alueilla;

d) kalastuksen kieltämistä tai rajoittamista tietyillä alueilla;

4) kalastuksen kieltämistä tai rajoittamista tiettyinä aikoina;

e) kalastuksen kieltämistä tai rajoittamista tiettyinä aikoina;

5) säilyttämisen vähimmäisviitekokoa.

f) säilyttämisen vähimmäisviitekokoa;

 

g) muita valikoivuuteen liittyviä ominaisuuksia.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on pyrittävä saavuttamaan 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt tavoitteet, ja niiden on perustuttava tieteellisiin lausuntoihin.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on pyrittävä saavuttamaan 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt tavoitteet ja varmistamaan johdonmukaisuus unionin ympäristölainsäädännön kanssa 3 a artiklan mukaisesti, ja niiden on perustuttava parhaisiin saatavilla oleviin tieteellisiin lausuntoihin.

3. Kyseiset jäsenvaltiot voivat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittaa yhteisiä suosituksia 1 kohdassa tarkoitetuiksi erityisiksi säilyttämistoimenpiteiksi.

3. Kyseiset jäsenvaltiot voivat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittaa yhteisiä suosituksia 1 kohdassa tarkoitetuiksi erityisiksi säilyttämistoimenpiteiksi.

 

3 a. Komissio kuulee Euroopan parlamenttia ja asianomaisia neuvoa-antavia toimikuntia ennen delegoidun säädöksen antamista.

 

3 b. Komissio arvioi asianomaisia jäsenvaltioita kuullen 1 kohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten vaikutuksia vuoden kuluttua niiden antamisesta ja sen jälkeen joka vuosi. Jos tällaisessa arvioinnissa käy ilmi, että delegoitu säädös ei ole kyseisessä tilanteessa tarkoituksenmukainen, asianomaiset jäsenvaltiot voivat antaa yhteisen suosituksen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Perustelu

On syytä mainita Euroopan parlamentin osallistuminen ennen delegoidun säädöksen hyväksymistä. Usein delegoidun säädöksen torjumisen tai hylkäämisen tiukka aikataulu on estänyt parlamenttia arvioimasta asiasisältöä kunnolla.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdasta poiketen purkamisvelvoitetta ei sovelleta kyseisiin kantoihin ja punakampelaan kalastettaessa loukuilla, rysillä ja merroilla.

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdasta poiketen purkamisvelvoitetta ei sovelleta kalastettaessa seuraavilla pyydyksillä: loukuilla, rysillä, pauneteilla ja merroilla.

Perustelu

Nykyinen poisheittämissuunnitelma koskee vain turskaa ja lohta, eikä ole tarkoituksenmukaista ottaa mukaan kilohailia ja silakkaa, koska niiden eloonjäämisaste on alhaisempi.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on pyrittävä saavuttamaan 3 artiklassa säädetyt tavoitteet ja erityisesti varmistamaan nuorten tai kutevien kalojen suojelu.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on pyrittävä saavuttamaan 3 artiklassa säädetyt tavoitteet ja erityisesti varmistamaan nuorten tai kutevien kalojen suojelu, johdonmukaisuus unionin ympäristölainsäädännön kanssa 3 a artiklan mukaisesti ja kalastustoimien vuoksi meriekosysteemiin kohdistuvien haittavaikutusten minimoiminen.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) asetuksen (EY) N:o 2187/2005 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut liitteissä II ja III vahvistetut kohdelajit ja silmäkoot;

a) asetuksen (EY) N:o 2187/2005 3 ja 4 artiklassa ja 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ja kyseisen asetuksen liitteissä II, III ja IV vahvistetut kohdelajit, silmäkoot ja säilyttämisen vähimmäisviitekoot;

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) mainitun asetuksen 22 artiklassa säädetty troolauskielto Riianlahdella.

Poistetaan.

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 2187/2005 22 artiklaan sisältyvillä säännöksillä pannaan täytäntöön erityistoimenpiteet Riianlahden erittäin herkän ekologisen alueen suojelemiseksi. Nämä toimenpiteet vahvistetaan liittymissopimuksen kalastusta koskevassa liitteessä III. Troolauskielto Riianlahden matalissa vesissä olisi pidettävä erillään luetteloiduista toimenpiteistä alueen nykyisenä kalastuksenhoitomallina. Se on osa suojelutoimia, joilla tilanne Riianlahdella on saatu vakautettua ja silakkakantoja kasvatettua niin, että ne vastaavat kestävän enimmäistuoton mukaisia tasoja kyseisen kannan osalta.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Komissio pyrkii lisäksi ottamaan huomioon viimeisimmät tieteelliset tutkimukset, myös ICESin tutkimukset, ennen teknisten toimenpiteiden hyväksymistä.

Perustelu

Komission on annettava tarpeelliset toimenpiteet Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantojen säilyttämiseksi. Toimenpiteet on vahvistettava tuoreiden tieteellisten tutkimusten perusteella, jotta kyseisten kantojen kalastus ei liikaa kärsisi.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. Turskan kutuaikana on kiellettyä harjoittaa pelagista kalastusta seisovilla pyydyksillä, joiden silmäkoko on alle 110 millimetriä tai levityspuomeja käyttävien pyydysten tapauksessa alle 120 millimetriä.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

VI a luku (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

VI a LUKU

 

ERITYISTOIMENPITEET

 

9 a artikla

 

Erityistoimenpiteet

 

1. Kaikki kalastustoiminta kielletään 1 päivästä toukokuuta 31 päivään lokakuuta seuraavien peräkkäisten pisteiden kautta kulkevien loksodromien rajaamalla alueella, joka mitataan WGS84-koordinaattijärjestelmää käyttäen:

 

a) Alue 1:

 

         55° 45′ N, 15° 30′ E

 

         55° 45′ N, 16° 30′ E

 

         55° 00′ N, 16° 30′ E

 

         55° 00′ N, 16° 00′ E

 

         55° 15′ N, 16° 00′ E

 

         55° 15′ N, 15° 30′ E

 

         55° 45′ N, 15° 30′ E

 

b) Alue 2:

 

         55° 00′ N, 19° 14′ E

 

         54° 48′ N, 19° 20′ E

 

         54° 45′ N, 19° 19′ E

 

         54° 45′ N, 18° 55′ E

 

         55° 00′ N, 19° 14′ E

 

c) Alue 3:

 

         56° 13′ N, 18° 27′ E

 

         56° 13′ N, 19° 31′ E

 

         55° 59′ N, 19° 13′ E

 

         56° 03′ N, 19° 06′ E

 

         56° 00′ N, 18° 51′ E

 

         55° 47′ N, 18° 57′ E

 

         55° 30′ N, 18° 34′ E

 

         56° 13′ N, 18° 27′ E.

 

2. Kaikilla vähintään kahdeksan metrin pituisilla unionin aluksilla, joilla on turskankalastukseen Itämerellä asetuksen (EY) N:o 2187/2005 3 artiklan mukaisesti sallittu pyydys tai jotka käyttävät tällaista pyydystä, on oltava erityislupa turskankalastukseen Itämerellä.

 

3. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 15 artiklan mukaisesti tämän artiklan muuttamisesta tarvittaessa 3 artiklassa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja erityisesti nuorten tai kutevien kalojen suojelun varmistamiseksi.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

10 artikla

Komission teksti

Tarkistus

10 artikla

10 artikla

Alueellinen yhteistyö

Alueellinen yhteistyö

1. Tässä luvussa säädettyihin toimenpiteisiin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1–6 kohtaa.

1. Tämän asetuksen 6, 8 ja 9 artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1–6 kohtaa.

2. Kyseiset jäsenvaltiot voivat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittaa yhteisiä suosituksia 1 kohdassa tarkoitetuiksi toimenpiteiksi seuraavien määräaikojen kuluessa:

2. Kyseiset jäsenvaltiot voivat alueellisia neuvoa-antavia toimikuntia kuultuaan toimittaa 6 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja yhteisiä suosituksia ensimmäisen kerran viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen aina 12 kuukauden kuluttua suunnitelmaa koskevan arvioinnin esittämisestä 14 artiklan mukaisesti, kuitenkin viimeistään 1 päivänä syyskuuta jäsenvaltioita koskevien toimenpiteiden osalta. Jäsenvaltiot voivat myös toimittaa tällaisia suosituksia, jos suunnitelmaan sisältyvien kantojen tilassa tapahtuu yhtäkkinen muutos ja jos suositettavat toimenpiteet ovat tieteellisen lausunnon perusteella tarpeellisia tai perusteltuja.

a) 6 artiklan 1 kohdassa säädettyjen, tiettyä kalenterivuotta koskevien toimenpiteiden osalta viimeistään edellisen vuoden 1 päivänä syyskuuta;

 

b) 8 artiklan 1 kohdassa ja 9 artiklan 1 kohdassa säädettyjen toimenpiteiden osalta ensimmäisen kerran viimeistään kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen ja sen jälkeen joka kuudes kuukausi suunnitelman arvioinnin esittämisestä 14 artiklan mukaisesti.

 

 

2 a. Asianomaiset neuvoa-antavat toimikunnat voivat myös antaa suosituksia 2 kohdassa asetetun aikataulun mukaisesti.

 

2 b. Jos komissio poikkeaa yhteisestä suosituksesta, poikkeukset on esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja ne on voitava tutkia.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

12 artikla

Komission teksti

Tarkistus

12 artikla

12 artikla

Ennakkoilmoitukset

Ennakkoilmoitukset

1. Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 1 kohdasta poiketen kyseisessä artiklassa säädetty ennakkoilmoitusvelvoite koskee sellaisten unionin kalastusalusten päälliköitä, joiden aluksen kokonaispituus on vähintään kahdeksan metriä ja joilla on aluksella vähintään 300 kilogrammaa turskaa tai kaksi tonnia pelagisia lajeja.

1. Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 1 kohdasta poiketen kyseisessä artiklassa säädetty ennakkoilmoitusvelvoite koskee

 

a) turskaa kohdelajina pyytävien unionin kalastusalusten päälliköitä, joiden aluksen kokonaispituus on vähintään kahdeksan metriä ja joilla on aluksella vähintään 300 kilogrammaa turskaa;

 

b) silakkaa ja/tai kilohailia kohdelajina pyytävien unionin kalastusalusten päälliköitä, joiden aluksen kokonaispituus on vähintään kahdeksan metriä ja joilla on aluksella vähintään kaksi tonnia pelagisia lajeja.

2. Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 1 kohdasta poiketen kyseisessä artiklassa säädetty määräaika ennakkoilmoituksen tekemiselle on vähintään tunti ennen arvioitua satamaantuloaikaa.

2. Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 1 kohdasta poiketen kyseisessä artiklassa säädetty määräaika ennakkoilmoituksen tekemiselle on vähintään tunti ennen arvioitua satamaantuloaikaa. Rannikkojäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa tapauskohtaisesti luvan aikaisempaan satamaantuloon, jos tarvittavat edellytykset soveltuvien valvontatoimien toteuttamiseksi täyttyvät.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Kalastuspäiväkirjan täyttäminen ja toimittaminen

 

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 14 artiklan 1 ja 3 kohdasta poiketen sellaisten unionin kalastusalusten päälliköt, jotka ovat pyytäneet pelagisia tai teollisia lajeja ja pitävät niitä aluksella tuoreena ja lajittelematta, voivat merkitä kalastuspäiväkirjaan kunkin saalislajin kaikki määrät, jolloin sallittu poikkeama on kunkin lajin osalta 10 prosenttia pyydetystä ja aluksella tuoreena ja lajittelematta pidetystä kokonaissaaliista.

Perustelu

Tämä poikkeus asetuksen (EY) N:o 1224/2009 säännöksiin kalastuspäiväkirjan merkinnöistä on tarpeen, jotta näitä säännöksiä olisi käytännössä mahdollista noudattaa ja jottei jatkuvasti rangaistaisi sellaisten säännösten noudattamatta jättämisestä, joita ei ole mahdollista noudattaa. Tilanne on erityisen vaikea Itämerellä, jossa kahta pelagista lajia tavataan sekaparvina.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) 5 tonnia pelagisia kantoja.

b) 2 tonnia pelagisia kantoja.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

14 artikla

Komission teksti

Tarkistus

14 artikla

14 artikla

Suunnitelman arviointi

Suunnitelman arviointi

Komissio arvioi suunnitelman vaikutukset tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja niitä hyödyntäviin kalastuksiin erityisesti, jotta voidaan ottaa huomioon muutokset tieteellisissä lausunnoissa, kuuden vuoden kuluttua suunnitelman voimaantulosta ja sen jälkeen joka kuudes vuosi. Komissio toimittaa näiden arviointien tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein komissio arvioi monivuotisen suunnitelman vaikutukset tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja niitä hyödyntäviin kalastuksiin erityisesti, jotta voidaan todeta, onko kalakantojen palauttamisessa kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pitämisessä tällaisilla tasoilla edistytty. Komissio toimittaa tämän arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja voi tarvittaessa viimeisimmät tieteelliset lausunnot huomioon ottaen ehdottaa mukautuksia monivuotiseen suunnitelmaan tai aloittaa menettelyn delegoitujen säädösten muuttamiseksi.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

IX a Luku (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

IX a LUKU

 

EUROOPAN MERI- JA KALATALOUSRAHASTON TUKI

 

14 a artikla

 

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuki

 

Asetuksen (EU) N:o 508/2014 33 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa tässä asetuksessa säädettyä monivuotista suunnitelmaa pidetään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklassa tarkoitettuna monivuotisena suunnitelmana.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 6, 8 ja 9 artiklassa tarkoitettu vallan siirto komissiolle tapahtuu määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

2. Siirretään komissiolle 1 päivästä syyskuuta 2015 viiden vuoden ajaksi 6, 8 ja 9 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

16 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 2187/2005 20 ja 21 artikla.

Muutetaan asetus (EY) N:o 2187/2005 seuraavasti:

 

1. Poistetaan 13 artiklan 3 kohta.

 

2. Korvataan liitteessä IV olevan taulukon sarakkeessa, jonka otsikko on ”Alin mitta”, turskan säilyttämisen vähimmäisviitekokoa koskeva mitta ”38 cm” mitalla ”35 cm”.

  • [1]               Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiapuitedirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).

PERUSTELUT

Komission ehdotus

Komissio julkaisi lokakuussa 2014 Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntävää kalastusta koskevan monivuotisen suunnitelman. Ehdotuksella luodaan puitteet turska-, silakka- ja kilohailikantojen useita lajeja koskevalle hoitosuunnitelmalle Itämerellä, jolla kalastus kohdistuu pääasiassa näihin kolmeen lajiin. Turskan, silakan ja kilohailin osuus on ollut viime vuosina yli 94 prosenttia Itämeren saaliista. Itämeri on lähes suljettu vesialue, jolla nämä kolme lajia esiintyvät kaikkialla ja ovat keskenään jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Siksi on äärimmäisen tärkeää antaa asetus, jonka ansiosta voidaan tunnistaa lajien välinen vuorovaikutus, muun muassa turskan vaikutus silakka- ja kilohailikantoihin ja päinvastoin.

Itämeren turskakantojen hoitosuunnitelma on ollut käytössä vuodesta 2008 alkaen[1], mutta yleisesti katsotaan, että se ei vastaa turskakantojen ja niistä riippuvaisen kalastuksen nykytilaa. Silakka- ja kilohailikannat eivät toistaiseksi sisälly hoitosuunnitelmaan. Turska, silakka ja kilohaili ovat tärkeitä Itämeren ekosysteemin osatekijöitä. Turskat saalistavat kilohailia ja silakkaa, joten turskakannan koko määräytyy silakka- ja kilohailikantojen koon perusteella ja päinvastoin. Suunnitelmaan olisi sisällyttävä myös etenkin turskan kalastuksen vaikutukset kampelaan.

Koska biologisilla vuorovaikutussuhteilla ja ympäristövaikutuksilla on suuri merkitys Itämeren kannoille, on suotavaa voida mukauttaa näiden kantojen hyödyntämisasteita ja -malleja ottaen huomioon vuorovaikutussuhteita ja ympäristöolojen muutoksia koskevan tieteellisen tietämyksen parantuminen. Tällainen toimintamalli olisi johdonmukainen myös kalastuksenhoitoon sovellettavan ekosysteemilähtöisen lähestymistavan kanssa. Komission ehdotus sisällyttää kyseiset kannat yhteen yhteiseen hoitosuunnitelmaan on ensimmäinen askel kohti tällaista mukautuvaa hoitoa. Se sisältää kuhunkin kantaan sovellettavat kalastuskuolevuuden tavoitetasot, jotka ilmaistaan vaihteluväleinä. Tällä mahdollistetaan entistä joustavampi lähestymistapa kalavaroihin vuosittaisen kalastusmahdollisuuksien asettamisessa ja pystytään reagoimaan paremmin kantojen tilan muutoksiin.

Esittelijän kanta

Komission ehdotuksen päälinjaus, että Itämerellä tarvitaan useita lajeja koskevaa hoitosuunnitelmaa, on oikea. Useita lajeja koskevat hoitosuunnitelmat ovat paljon tehokkaampia kuin yhden lajin hoitosuunnitelmat. Hoitosuunnitelmalla olisi varmistettava kyseisten kantojen tasapainoinen ja kestävä hyödyntäminen ja turvattava kalastusmahdollisuuksien vakaus – ja siten kalastajien toimeentulo. Samalla olisi taattava, että hoito perustuu tuoreimpiin tieteellisiin lausuntoihin kantojen tilasta, lajien vastavuoroisista vaikutuksista ja muista ekosysteemiin ja kalastukseen liittyvistä näkökohdista.

Esittelijä yhtyy komission kantaan siinä, että asetukseen on sisällyttävä sääntöjä kampelan sivusaaliista. Turskaa pyydettäessä sivusaaliina voi tulla suuria määriä punakampelaa, kampelaa, piikkikampelaa tai silokampelaa, eivätkä ne aiheuta turskalle, silakalle tai kilohailille merkittävää uhkaa. Monessa kohdin komission suunnitelmassa viitataan kampelaan, vaikka kyse on itse asiassa turskaa, silakkaa ja kilohailia koskevasta suunnitelmasta. Esittelijä haluaa kääntää huomion kampelasta suunnitelman päälajien sivusaaliisiin, ettei koko ehdotuksen oikeasuhteisuus järky. Jos päälajien sivusaaliita käsitellään asianmukaisella tavalla, niiden ei pitäisi vaarantaa näiden lajien asianmukaista hyödyntämistä. Jos kampelan sivusaaliit ovat liian suuria, komission on reagoitava ja säänneltävä sivusaaliita asianmukaisten teknisten toimenpiteiden avulla.

Esittelijä on samaa mieltä komission kanssa myös siitä, että kyseisten kantojen kestävän enimmäistuoton saavuttamiseen tarvittavien toimien tarkempi määrittely olisi tehtävä YKP:n uudistuksessa luodun alueellistamisstrategian pohjalta. Säännöt olisi kuitenkin nivottava tiiviimmin alueellistamista koskevaan periaatteeseen perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti ja mahdollistettava oikea-aikainen reagointi asetuksessa tarkoitettujen kantojen tilan yhtäkkisiin muutoksiin. Monivuotisten suunnitelmien yhteydessä on kuultava alueen näkemyksiä ja otettava ne huomioon, ja Euroopan parlamentti on otettava mukaan asiamukaisessa vaiheessa.

Lisäksi on olemassa hyviä perusteita tiettyjen olemassa olevien sääntöjen säilyttämiselle turskakantojen suojelemiseksi kutemisaikana ja pienimuotoisen kotitarvekalastuksen puolustamiseksi. Joitakin tarkistuksia on esitetty sellaisen kesällä harjoitettavan pienimuotoisen turskankalastuksen mahdollistamiseksi, jolla ei ole kielteisiä vaikutuksia esikuteviin ja kuteviin keskittymiin, joita muodostuu kaukana rannikkoalueista sijaitseviin Itämeren syvänteisiin. Tämä saattaa osoittautua taloudellisesti merkittäväksi näille aluksille, koska hinnat ovat korkeita kyseisenä ajankohtana.

Vähintään yhtä tärkeänä on pidettävä sitä, että suunnitelma on Itämeren erittäin haavoittuvaa ekosysteemiä koskeva uraauurtava ehdotus. Suunnitelmaa voidaan pitää jatkuvasti kehittyvänä, sillä tutkijat laativat yhä edistyksellisempiä useita lajeja koskevia lähestymistapoja, jotka voidaan joutua sisällyttämään suunnitelmaan myöhemmässä vaiheessa. Siksi on tärkeää, että ensimmäinen uudelleentarkastelu toteutetaan melko varhaisessa vaiheessa varsinkin kun useita lajeja koskeva hoitosuunnitelma on uusi ja kehitteillä oleva malli. Suunnitelman ensimmäinen arviointi toteutetaan kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta, ja jos suunnitelmalla on myönteisiä vaikutuksia, sitä arvioidaan uudestaan viiden vuoden kuluttua. Tällä tavoin suunnitelmaan saadaan paljon toivottua joustavuutta.

  • [1]  Neuvoston asetus (EY) N:o 1098/2007, annettu 18 päivänä syyskuuta 2007, Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 779/97 kumoamisesta (EUVL L 248, 22.9.2007).

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma

Viiteasiakirjat

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

3.10.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

20.10.2014

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jarosław Wałęsa

21.10.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

3.12.2014

21.1.2015

24.2.2015

 

Hyväksytty (pvä)

31.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Lidia Senra Rodríguez

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Fabio Massimo Castaldo, Fredrick Federley, Sandra Kalniete

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.4.2015