IZVJEŠĆE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1098/2007

9.4.2015 - (COM(2014)0614 – C8‑0174/2014 – 2014/0285(COD)) - ***I

Odbor za ribarstvo
Izvjestitelj: Jarosław Wałęsa


Postupak : 2014/0285(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1098/2007

(COM(2014)0614 – C8‑0174/2014 – 2014/0285(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0614),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0174/2014),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Direktivu 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća[1],

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A8-0128/2015),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Konvencijom Ujedinjenih naroda od 10. prosinca 1982. o pravu mora16, čija je Unija ugovorna stranka, predviđene su obveze očuvanja, uključujući održavanje ili obnovu populacija ulovljenih vrsta na razinama koje mogu proizvesti najviši održivi prinos.

(1) Konvencijom Ujedinjenih naroda od 10. prosinca 1982. o pravu mora16, čija je Unija ugovorna stranka, predviđene su obveze očuvanja, uključujući održavanje ili obnovu populacija ulovljenih vrsta na razinama koje mogu proizvesti najviši održivi prinos, kako je određeno odgovarajućim ekološkim i gospodarskim čimbenicima.

__________________

__________________

16 SL L 179, 23.6.1998., str. 3.

16 SL L 179, 23.6.1998., str. 3.

Justification

The additional words are an important qualifier for the UNCLOS provision, given the significant economic advantages from having stocks above levels capable of producing MSY.

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Uredbom (EZ) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđuju se pravila zajedničke ribarstvene politike („ZRP”) u skladu s međunarodnim obvezama Unije. Ciljevi su ZRP-a, među ostalim, osigurati da su ribolov i akvakultura dugoročno ekološki održivi, primijeniti načelo opreznog pristupa na upravljanje ribarstvom i provesti pristup upravljanja ribarstvom temeljen na ekosustavu.

(4) Uredbom (EZ) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđuju se pravila zajedničke ribarstvene politike („ZRP”) u skladu s međunarodnim obvezama Unije. Ciljevi su ZRP-a, među ostalim, osigurati da su ribolov i akvakultura dugoročno održivi s društveno-gospodarskog i ekološkog stajališta te u skladu s uravnoteženom primjenom načela opreznog pristupa i pristupa upravljanja ribarstvom temeljenog na ekosustavu.

Amandman  3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) plan upravljanja za veliki broj vrsta uspostavljen ovom Uredbom zahtijeva da se više uzmu u obzir različite ekološke uloge i funkcije vrsta obuhvaćenih planom; budući da su razne vrste u velikoj mjeri u interakciji, ulovi ne mogu biti maksimalno održivi za sve vrste istodobno i potrebno je donijeti odluke o tome kojoj će se vrsti dati prednost.

Justification

The decision on the specific targets for FMSY and biomass levels should take into account the updated estimates of FMSY ranges expected shortly from ICES and reflect accordingly the particularities of the multi-species fisheries management.

Amandman  4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b) Vijeće i Europski parlament trebali bi uzeti u obzir najnovije preporuke i izvješća ICES-a u vezi s najvećim održivim prinosom, kako bi se osiguralo da je Uredba što je više moguće ažurirana.

Amandman  5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7c) U skladu s Direktivom 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a (dalje u tekstu „Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji”), raspodjela po veličini i dobi komercijalnih ribljih stokova važan je pokazatelj za postizanje dobrog ekološkog statusa pomorskog okoliša.

 

_________________________

 

1a Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

Amandman  6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Primjereno je utvrditi plan ribarstva za veliki broj vrsta uzimajući u obzir dinamiku između stokova bakalara, haringe i papaline te prilov vrsta u ribarstvu na te stokove, tj. lista zlatopjega, iverka, oblića i lista glatkog u Baltiku. Cilj tog plana trebao bi biti postizanje i održavanje najvećega održivog prinosa za predmetne stokove.

(8) Krajnji cilj je utvrditi plan ribarstva za veliki broj vrsta uzimajući u obzir dinamiku između stokova bakalara, haringe i papaline te prilov vrsta u ribarstvu na te stokove, tj. lista zlatopjega, iverka, oblića i lista glatkog u Baltiku. Cilj tog plana trebao bi biti obnova, postizanje i održavanje populacija predmetnih vrsta iznad razina koje mogu proizvesti najveći održivi prinos za predmetne stokove smanjujući, koliko je to moguće, utjecaj na ostale vrste kao što su morske ptice te na širi morski okoliš, u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) 1380/2013.

Justification

One of the objectives of the Common Fisheries Policy reform (Article 2(3) of Regulation (EU) No 1380/2013) is to minimise the negative impact of fisheries on the marine ecosystem. The establishment of a multi-species plan is the ultimate goal. The Commission's formulation suggests that the plan comprises explicitly species' interactions. The current proposal, however, merely includes single-species assessments.

Amandman  7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Iskorištavanje stokova bakalara i pelagičnih vrsta ne smije ugroziti održivost stokova uzetih kao prilov u tom ribolovu, tj. stokova lista zlatopjega, iverka, oblića i lista glatkog u Baltiku. Stoga bi plan isto tako trebao težiti osiguranju očuvanja tih stokova prilova iznad razine biomase koje odgovaraju pristupu predostrožnosti.

(9) Iskorištavanje stokova bakalara i pelagičnih vrsta ne smije ugroziti održivost stokova uzetih kao prilov u tom ribolovu, tj. stokova lista zlatopjega, iverka, oblića i lista glatkog u Baltiku. Stoga bi plan isto tako trebao težiti osiguranju očuvanja tih stokova prilova iznad razine biomase koje odgovaraju pristupu predostrožnosti i pristupu temeljenom na ekosustavu u vezi s upravljanjem ribarstvom koji može proizvesti najveći održivi prinos.

Justification

To be consistent with the CFP objective following the reform, to maintain stocks above levels capable of producing MSY.

Amandman  8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a) Uredbom (EU) br. 1380/2015 nadalje se cilja na postepeno uklanjanje odbačenog ulova, uzimajući u obzir najbolji znanstveni savjet, izbjegavanjem i smanjivanjem neželjenih ulova. Taj se cilj može postići poboljšanjem selektivnosti ribolovnih alata i praksi.

Justification

CFP objective in Article 2.5(a) of Regulation 1380/2013.

Amandman  9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1380/2013 zahtijeva se utvrđivanje ribolovnih mogućnosti u skladu s ciljevima navedenima u višegodišnjim planovima.

(11) Člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1380/2013 zahtijeva se utvrđivanje ribolovnih mogućnosti u skladu s ciljevima navedenima u višegodišnjim planovima. Razine koje će se postići u pogledu smrtnosti u vezi s ribarstvom i biomasom trebaju uzeti u obzir najnoviji znanstveni savjet.

Amandman  10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Te ciljeve trebalo bi stoga utvrditi i izraziti u stopama ribolovne smrtnosti na temelju znanstvenog savjeta19.

(12) Te ciljeve trebalo bi stoga utvrditi i izraziti u stopama ribolovne smrtnosti na temelju znanstvenog savjeta19, čime se obnavljaju i održavaju populacije ulovljenih vrsta iznad razina koje mogu proizvesti najveći održivi prinos. Stopa iskorištavanja najvećeg održivog prinosa trebala bi biti gornja granica za iskorištavanje.

__________________

__________________

19 Tehničke usluge ICES-a, rujan 2014. http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf

19 Tehničke usluge ICES-a, rujan 2014. http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf

Justification

Only a fishing mortality rate (F) below the maximum sustainable yield fishing mortality (FMSY) will eventually lead to recovery of fish stocks above levels capable of producing the maximum sustainable yield in line with Article 2(2) and 9(1) of Regulation (EU) No 1380/2013. Therefore, the Baltic Multiannual Plan should use scientific advice on FMSY as the upper limit for ranges. The footnote with reference to a specific ICES document should be deleted here.

Amandman  11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Potrebno je uspostaviti referentne točke očuvanja kako bi se omogućila dodatna mjera opreza kada veličina stoka padne na određenu kritičku razinu koja predstavlja ozbiljan rizik. Takve referentne točke očuvanja trebalo bi odrediti na razinama najmanje biomase u mrijestu stoka koja je u skladu s punom reproduktivnom sposobnošću. Trebalo bi predvidjeti korektivne mjere u slučaju kada veličina stoka padne ispod najmanje biomase u mrijestu.

(13) Potrebno je uspostaviti referentne točke očuvanja kako bi se omogućila dodatna mjera opreza kada veličina stoka padne na određenu kritičku razinu koja predstavlja ozbiljan rizik. Takve referentne točke očuvanja trebalo bi odrediti na razinama biomase koja odgovara najvećem održivom prinosu stoka. Trebalo bi predvidjeti korektivne mjere kako bi se spriječilo da veličina stoka padne ispod te razine.

Justification

In the Commission proposal, measures will only be taken when the biomass falls below a critical level known as Bpa. This is not a very ambitious approach. As the biomass corresponding to Maximum Sustainable Yield already constitutes a lower limit that should not be exceeded, conservation reference points should also be set at this level so that urgent action is taken in case biomass drops below it. Action should be taken before the stock gets to this point, rather than waiting until the problem has been discovered. This would help to ensure that stocks remain within the range of objectives.

Amandman  12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) U slučaju stokova uzetih kao prilov, u nedostatku znanstvenog savjeta o takvim razinama najmanje biomase u mrijestu, potrebno je donijeti posebne mjere očuvanja kada se u znanstvenom savjetu navodi da je stok u opasnosti.

(14) U slučaju stokova uzetih kao prilov, u nedostatku znanstvenog savjeta o takvim razinama najmanje biomase u mrijestu, potrebno je donijeti posebne mjere očuvanja kada drugi pokazatelji omogućuju oblikovanje znanstvenog savjeta koji navodi da je stok u opasnosti. Znanstveni podaci o razinama biomase u mrijestu za usputne ulove moraju se brzo staviti na raspolaganje kako bi se poduzele potrebne mjere.

Justification

The initial formulation is somewhat illogical; working on the basis of scientific opinion cannot be required in the absence of a scientific opinion.

Amandman  13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Kako bi bio u skladu s obvezom iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1380/2013, planom bi trebalo predvidjeti druge mjere upravljanja navedene u članku 15. stavku 4. točkama (a) do (c) te Uredbe. Takve bi mjere trebalo utvrditi delegiranim aktima.

(16) Kako bi bio u skladu s obvezom iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1380/2013, planom bi trebalo predvidjeti druge mjere upravljanja navedene u članku 15. stavku 4. točkama (a) do (c) te Uredbe. Takve bi mjere trebalo utvrditi delegiranim aktima nakon savjetovanja s relevantnim savjetodavnim vijećima.

Amandman  14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a) Komisija bi pri donošenju delegiranih akata trebala uzeti u obzir mišljenje relevantnih savjetodavnih vijeća kako bi se uskladila s obvezom iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, za osiguranje drugih mjera upravljanja utvrđenih u članku 15. stavku 4. točkama (a) do (c) te Uredbe.

Amandman  15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Planom bi trebalo predvidjeti i određene prateće tehničke mjere koje će se donijeti u delegiranim aktima radi doprinosa postizanju ciljeva plana, osobito u pogledu zaštite mlade ribe ili ribe u mrijestu. Do revizije Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/200520 trebalo bi predvidjeti i da takve mjere, prema potrebi za postizanje ciljeva plana, mogu odstupiti od nekih elemenata koji u toj Uredbi nisu ključni.

(17) Planom bi trebalo predvidjeti i određene prateće tehničke mjere koje će se donijeti u delegiranim aktima nakon savjetovanja s relevantnim savjetodavnim vijećima, radi doprinosa postizanju ciljeva plana, osobito u pogledu zaštite mlade ribe ili ribe u mrijestu. Do revizije Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/200520 trebalo bi predvidjeti i da takve mjere, prema potrebi za postizanje ciljeva plana, mogu odstupiti od nekih elemenata koji u toj Uredbi nisu ključni.

__________________

__________________

20 Uredba Vijeća (EZ) br. 2187/2005 od 21. prosinca 2005. o tehničkim mjerama za očuvanje ribolovnih resursa u vodama Baltičkog mora, Malog i Velikog Belta i Øresunda, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1434/98 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 88/98 (SL L 349, 31.12.2005., str. 1.).

20 Uredba Vijeća (EZ) br. 2187/2005 od 21. prosinca 2005. o tehničkim mjerama za očuvanje ribolovnih resursa u vodama Baltičkog mora, Malog i Velikog Belta i Øresunda, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1434/98 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 88/98 (SL L 349, 31.12.2005., str. 1.).

Amandman  16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17a) Komisija bi pri donošenju određenih pratećih tehničkih mjera trebala uzeti u obzir mišljenje relevantnih savjetodavnih vijeća, radi doprinosa ostvarenju ciljeva plana.

Amandman  17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Kako bi se pravodobno i na razmjeran način prilagodilo tehničkom i znanstvenom napretku te kako bi se osigurala fleksibilnost i omogućio razvoj određenih mjera, trebalo bi Komisiji delegirati ovlasti donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu dopune ove Uredbe korektivnim mjerama za list zlatopjeg, iverak, oblić i list glatki, provedbenim obvezama za iskrcavanje i tehničkim mjerama. Posebno je važno da Komisija tijekom svojega pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući savjetovanja na razini stručnjaka. Komisija bi, prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, trebala osigurati istovremen, pravovremen i odgovarajući prijenos relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(18) Kako bi se pravodobno i na razmjeran način prilagodilo tehničkom i znanstvenom napretku te kako bi se osigurala fleksibilnost i omogućio razvoj određenih mjera, trebalo bi Komisiji delegirati ovlasti donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu dopune ove Uredbe korektivnim mjerama za list zlatopjeg, iverak, oblić i list glatki, provedbenim obvezama za iskrcavanje i tehničkim mjerama. Posebno je važno da Komisija tijekom svojega pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući savjetovanja na razini stručnjaka i specijaliziranih tijela u državama članicama i Uniji kojima su obuhvaćeni stručnjaci Europskog parlamenta i Vijeća. Intenzivna rasprava s obuhvaćenim dionicima trebala bi se poduzeti prije nego što se završi prijedlog za posebne mjere. Prilikom pripreme i razrade delegiranih akata, Komisija treba voditi računa da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

Amandman  18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a) Komisija bi pri donošenju delegiranih akata trebala uzeti u obzir mišljenje relevantnih savjetodavnih vijeća radi proširenja područja primjene postojeće Uredbe u vezi s korektivnim mjerama koje se odnose na list zlatopjeg, iverak, oblić i list glatki, primjenom obveze iskrcavanja i tehničkim mjerama.

Amandman  19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18b) Prilikom provedbe plana uspostavljenog ovom Uredbom prioritet će se dati primjeni pravila regionalizacije kao što je utvrđeno u članku 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman  20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) U skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ako su Komisiji dodijeljene ovlasti donošenja delegiranih akata povezanih s određenim mjerama očuvanja, kako je navedeno u planu, države članice koje imaju neposredan upravljački interes u Baltičkom moru trebale bi imati mogućnost podnošenja zajedničkih preporuka za takve mjere, tako da te mjere budu dobro osmišljene kako bi odgovarale specifičnostima Baltičkog mora i njegova ribarstva. Trebalo bi utvrditi rok za podnošenje tih preporuka kako je propisano člankom 18. stavkom 1. te Uredbe.

(19) U skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ako su Komisiji dodijeljene ovlasti donošenja delegiranih akata povezanih s određenim mjerama očuvanja, kako je navedeno u planu, države članice i savjetodavna vijeća koji imaju neposredan upravljački interes u Baltičkom moru trebali bi imati mogućnost podnošenja zajedničkih preporuka za takve mjere, tako da te mjere budu dobro osmišljene kako bi odgovarale specifičnostima Baltičkog mora i njegova ribarstva. Trebalo bi utvrditi rok za podnošenje tih preporuka kako je propisano člankom 18. stavkom 1. te Uredbe.

Amandman  21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a) Cilj zajedničkih preporuka i naknadnih delegiranih akata trebao bi biti osigurati uključenost pristupa odozdo prema gore i pristupa temeljenih na rezultatima, kako bi se povećala učinkovitost i inovativni aspekti plana.

Justification

We should avoid that Member States adopt top-down processes to come up with regional joint recommendations. The joint recommendations should be based on a bottom-up approach involving stakeholders.

Amandman  22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19b) Komisija bi pri donošenju delegiranih akata u vezi s određenim mjerama očuvanja predviđenima u planu trebala uzeti u obzir mišljenje relevantnih savjetodavnih vijeća.

Amandman  23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22a) Potrebno je utvrditi pravila kako bi se zajamčilo da se, u slučaju privremene obustave ribolova, na temelju Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća1a može pružiti financijska potpora.

 

___________

 

1a Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006 i (EZ) br. 791/2007 te Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).

Justification

Die Verordnung (EU) Nr. 508/2014 sieht die Möglichkeit vor, im Fall einer vorübergehenden Einstellung der Fischereitätigkeit Entschädigungen und Ausgleichszahlungen an Fischer und Eigner von Fischereifahrzeugen zu leisten, falls eine solche Einstellung eine unmittelbare Folge z. B. der Erhaltungsmaßnahmen ist. Voraussetzung hierfür ist, dass die vorübergehende Einstellung in einem Mehrjahresplan vorgesehen ist. Es bedarf also einer Regelung direkt im Mehrjahresplan, die die Möglich­keit der EMFF-Finanzierung für die vorübergehende Einstellung der Fangtätigkeit vor­sieht.

Amandman  24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25) Što se tiče roka, očekuje se da bi za predmetne stokove najveći održivi prinos trebao biti postignut do 2015. Trebalo bi ga i dalje održavati.

(25) Što se tiče roka, predmetni stokovi trebali bi postići cilj do 2015. gdje je to moguće, te na progresivnoj, rastućoj osnovi, najkasnije do 2020. Cilj bi trebalo i dalje održavati.

Justification

The Commission's recital 25 bears an inconsistency as it combines an expectation ("expected") with an obligation ("should"). The amendment takes up the respective formulation from Regulation (EU) No 1380/2013.

Amandman  25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) U nedostatku režima ribolovnog napora potrebno je izbrisati posebna pravila o posebnoj dozvoli za ribolov i zamjeni plovila ili motora koji se primjenjuju u Riškom zaljevu. Uredbu Vijeća (EZ) br. 2187/2005 trebalo bi izmijeniti na odgovarajući način.

Briše se.

Justification

As stated in the Treaty of Accession of Latvia and of Estonia, the specific measures safeguard the Gulf of Riga that is considered as a very sensitive eco-region. Currently, only Latvian and Estonian fishing vessels are authorised to fish in waters in question. If the ban is lifted,  these waters would become open to all fleets, e.g. industrial fisheries, thus threatening sustainability of the stocks, risking to break down the fragile balance of the ecosystem that has improved during the recent years due to the safeguarding policy.

Amandman  26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Plan se primjenjuje i na list zlatopjeg, iverak, oblić i list glatki u pododjeljcima ICES-a 22 – 32 koji su ulovljeni u ribolovu na predmetne stokove.

2. Ovom uredbom previđene su i mjere u vezi s usputnim ulovom lista zlatopjega, iverka, oblića i lista glatkog u pododjeljcima ICES-a 22 – 32 koji se u ribolovu primjenjuju na stokove iz stavka 1.

Amandman  27

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točke b i c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) „zamka” znači velike mreže, koje su usidrene, učvršćene na stupićima ili povremeno plutaju, otvorene na površini i opremljene raznim vrstama uređaja za usmjeravanje i zadržavanje ribe te koje su uglavnom podijeljene u komore zatvorene mrežom na dnu;

(b)„zamka, kogoli i pregradna mreža” znači mreže, koje su usidrene, učvršćene na stupićima ili povremeno plutaju te su opremljene raznim vrstama uređaja za usmjeravanje i zadržavanje ribe te koje su uglavnom podijeljene u komore zatvorene mrežom na dnu;

(c) „vrše i košare” znači male zamke namijenjene ulovu rakova ili ribe u obliku kaveza ili košara napravljenih od različitih materijala koje se postavljaju na morsko dno, pojedinačno ili u redovima; povezane konopcima (konopi plutače) do plutača na površini koje prikazuju njihov položaj i imaju najmanje jedan otvor ili ulaz;

(c) „vrše i košare” znači zamke namijenjene ulovu rakova ili ribe u obliku kaveza ili košara napravljenih od različitih materijala koje se postavljaju na morsko dno, pojedinačno ili u redovima; povezane konopcima (konopi plutače) do plutača na površini koje prikazuju njihov položaj i imaju najmanje jedan otvor ili ulaz;

Amandman  28

Prijedlog uredbe

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Planom se želi pridonijeti ciljevima zajedničke ribarstvene politike navedenima u članku 2. Uredbe (EZ) br. 1380/2013, a posebno:

1. Planom se želi jamčiti ostvarivanje ciljeva zajedničke ribarstvene politike navedene u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, a posebno:

(a) postizanju i održavanju najvećega održivog prinosa za predmetne stokove, i

(a) obnovu i održavanje populacija predmetnih stokova iznad razina biomase sposobnih za proizvodnju najvišeg održivog prinosa, i

(b) osiguravanje očuvanja stokova lista zlatopjega, iverka, oblića i lista glatkog uz predostrožni pristup.

(b) doprinos očuvanju stokova lista zlatopjega, iverka, oblića i lista glatkog s pomoću upravljanja usputnim ulovom te u skladu s predostrožnim pristupom.

2. Planom se želi pridonijeti provedbi obveze iskrcavanja utvrđene člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1380/2013 za predmetne stokove i list zlatopjeg.

2. Planom se pridonosi uklanjanju odbačenog ulova, uzimajući u obzir najbolji znanstveni savjet, izbjegavanjem i smanjivanjem neželjenih ulova te pridonijeti provedbi obveze iskrcavanja utvrđene člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1380/2013 za predmetne stokove i list zlatopjeg.

Amandman  29

Prijedlog uredbe

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Usklađenost sa zakonodavstvom Unije u području okoliša

 

1. Plan se primjenjuje na pristup upravljanja ribarstvom temeljenom na ekosustavu.

 

2. Kako bi se zajamčilo da se smanjuju negativni utjecaji ribolovnih aktivnosti na morski ekosustav i da aktivnosti ribarstva izbjegavaju degradaciju morskog okoliša, plan je usklađen s ciljevima Okvirne direktive o pomorskoj strategiji te pridonosi njihovu postizanju kako bi se postiglo dobro stanje okoliša do 2020. Plan je posebno usmjeren na:

 

(a) jamčenje ispunjenja uvjeta opisanih u deskriptoru 3. Prilogu I. toj Direktivi;

 

(b) doprinos ispunjenju deskriptora 1., 4. i 6. iz Priloga I. toj Direktivi u odnosu na ulogu koju ribolov igra u njihovu ispunjavanju.

Justification

The scope of the Baltic Multiannual Plan needs to reflect the language which was agreed in Article 2(3) of Regulation (EU) No 1380/2013. Moreover, the amendment guarantees coherence with recital (3) of the Commission proposal.

Amandman  30

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ciljane vrijednosti ribolovne smrtnosti ostvaruju se do 2015. i održavaju nadalje za predmetne stokove unutar sljedećih raspona:

1. Ciljanom vrijednosti ribolovne smrtnosti vodi se računa o najnovijim znanstvenim saznanjima te se ona, gdje je to moguće, postiže do 2015. te na progresivnoj, rastućoj osnovi, najkasnije do 2020., i održava nadalje za predmetne stokove. Ribolovna smrtnost za predmetne stokove uspostavlja se unutar sljedećih raspona:

Stok

Ciljani rasponi ribolovne smrtnosti

Stok

Raspon ciljane vrijednosti ribolovne smrtnosti

Bakalar u zapadnom Baltiku

0.23-0.29

Bakalar u zapadnom Baltiku

0 do ribolovne smrtnosti koja osigurava najveći održivi prinos

Bakalar u istočnom Baltiku

0.41-0.51

Bakalar u istočnom Baltiku

0 do ribolovne smrtnosti koja osigurava najveći održivi prinos

Haringa u središnjem Baltiku

0.23-0.29

Haringa u središnjem Baltiku

0 do ribolovne smrtnosti koja osigurava najveći održivi prinos

Haringa u Riškom zaljevu

0.32-0.39

Haringa u Riškom zaljevu

0 do ribolovne smrtnosti koja osigurava najveći održivi prinos

Haringa u Botničkom moru

0.13-0.17

Haringa u Botničkom moru

0 do ribolovne smrtnosti koja osigurava najveći održivi prinos

Haringa u Botničkom moru

nije definirano

Haringa u Botničkom moru

0 do ribolovne smrtnosti koja osigurava najveći održivi prinos

Haringa u zapadnom Baltiku

0.25-0.31

Haringa u zapadnom Baltiku

0 do ribolovne smrtnosti koja osigurava najveći održivi prinos

Papalina u Baltiku

0.26-0.32

Papalina u Baltiku

0 do ribolovne smrtnosti koja osigurava najveći održivi prinos

 

Vrijednosti ribolovne smrtnosti koja osigurava najveći održivi prinos trebale bi se preuzeti iz posljednjeg pouzdanog dostupnog znanstvenog savjeta, a stopa ribolovne smrtnosti trebala bi težiti vrijednosti od 0,8 puta ribolovne smrtnosti koja osigurava najveći održivi prinos.

Amandman  31

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Ova Uredba omogućuje privremeni prekid aktivnosti ribarstva kako je utvrđeno u članku 33. Uredbe (EU) br. 508/2014, uz financijsku potporu predviđenu u istoj Uredbi.

Amandman  32

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Referentne točke očuvanja izražene na razini najmanje biomase u mrijestu koja je u skladu s punom reproduktivnom sposobnosti za predmetne stokove iznose kako slijedi:

1. Referentne točke očuvanja koje su u skladu s punom reproduktivnom sposobnosti za predmetne stokove iznose kako slijedi:

Stok

Minimalna reproduktivna biomasa u tonama

Stok

Minimalna reproduktivna biomasa u tonama

Bakalar u zapadnom Baltiku

36 400

Bakalar u zapadnom Baltiku

36 400 za 2015. i biomasu koja odgovara najvećem održivom prinosu za preostale godine

Bakalar u istočnom Baltiku

88 200

Bakalar u istočnom Baltiku

88 200 za 2015. i biomasu koja odgovara najvećem održivom prinosu za preostale godine

Haringa u središnjem Baltiku

600 000

Haringa u središnjem Baltiku

600 000 za 2015. i biomasu koja odgovara najvećem održivom prinosu za preostale godine

Haringa u Riškom zaljevu

nije definirano

Haringa u Riškom zaljevu

nije definirano za 2015. i biomasu koja odgovara najvećem održivom prinosu za preostale godine

Haringa u Botničkom moru

nije definirano

Haringa u Botničkom moru

nije definirano za 2015. i biomasu koja odgovara najvećem održivom prinosu za preostale godine

Haringa u Botničkom moru

nije definirano

Haringa u Botničkom moru

nije definirano za 2015. i biomasu koja odgovara najvećem održivom prinosu za preostale godine

Haringa u zapadnom Baltiku

110 000

Haringa u zapadnom Baltiku

110 000 za 2015. i biomasu koja odgovara najvećem održivom prinosu za preostale godine

Papalina u Baltiku

570 000

Papalina u Baltiku

570 000 za 2015. i biomasu koja odgovara najvećem održivom prinosu za preostale godine

Justification

BMSY will produce the full reproductive capacity.

Amandman  33

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Kada je biomasa u mrijestu nekih od predmetnih stokova za određenu godinu ispod razina najmanje biomase u mrijestu iz stavka 1., donose se odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka na razine predostrožnosti. Posebno, odstupajući od članka 4. stavka 2. ove Uredbe i u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1380/2013, ribolovne mogućnosti utvrđuju se na razinama nižima od onih koje rezultiraju ciljanim rasponima ribolovne smrtnosti iz članka 4. stavka 1. Te korektivne mjere mogu i uključivati, prema potrebi, podnošenje zakonodavnih prijedloga Komisije i hitne mjere koje je donijela Komisija u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 1380/2013.

2. Kada je biomasa u mrijestu nekih od predmetnih stokova za određenu godinu ispod razina najmanje biomase iz stavka 1., donose se odgovarajuće korektivne mjere kako bi se što prije osigurao povratak predmetnog stoka na razine iznad onih koje mogu proizvesti najveći održivi prinos. Posebno, odstupajući od članka 4. stavka 2. ove Uredbe i u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1380/2013, ribolovne mogućnosti utvrđuju se na razinama nižima od onih koje rezultiraju ciljanim rasponima ribolovne smrtnosti iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe. Te korektivne mjere mogu i uključivati, prema potrebi, podnošenje zakonodavnih prijedloga Komisije i hitne mjere koje je donijela Komisija u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 1380/2013. Razine najmanje biomase u mrijestu (u tonama) postavljaju se na razinu biološke predostrožne referentne točke.

Amandman  34

Prijedlog uredbe

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 6.

Članak 6.

Mjere u slučaju ugroze lista zlatopjega, iverka, oblića i lista glatkog

Tehničke mjere očuvanja za list zlatopjeg, iverak, oblić i list glatki

1. Kada znanstveni savjet utvrdi da je očuvanje nekih od stokova lista zlatopjega, iverka, oblića i lista glatkog ugroženo u Baltiku, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15. o posebnim mjerama očuvanja koje se odnose na ugroženi stok i povezane su s bilo čime od sljedećeg:

1. Kada znanstveni savjet ukazuje na to da su potrebne korektivne mjere za jamčenje upravljanja stokovima lista zlatopjega, iverka, oblića i lista glatkog u Baltiku u skladu s predostrožnim pristupom, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15. o posebnim mjerama očuvanja u vezi s usputnim ulovom lista zlatopjega, iverka, oblića i lista glatkog te u pogledu sljedećih tehničkih mjera:

(c) (a) prilagodbom ribolovnog kapaciteta i ribolovnog napora;

(a) prilagodbe ribolovnog kapaciteta i ribolovnog napora;

(d)(b) tehničkim mjerama, uključujući

 

(1) u pogledu karakteristika ribolovnih alata, osobito veličine oka mrežnog tega, debljine konca, veličine alata;

(b) u pogledu karakteristika ribolovnih alata, osobito veličine oka mrežnog tega, debljine konca, veličine alata;

(2) upotrebu ribolovnih alata, osobito vrijeme u moru, dubina upotrebe alata;

(c) upotrebe ribolovnih alata, osobito vrijeme u moru i dubine upotrebe alata;

(3) zabranu ili ograničenje ribolova u određenim područjima;

(d) zabrane ili ograničenja ribolova u određenim područjima;

(4) zabranu ili ograničenje ribolova u određenim vremenskim razdobljima;

(e) zabrane ili ograničenja ribolova u određenim vremenskim razdobljima;

(5) najmanju referentnu veličinu za očuvanje.

(f) najmanje referentne veličine za očuvanje.

 

(g) drugih karakteristika u vezi sa selektivnošću.

2. Mjerama iz stavka 1. želi se postići cilj iz članka 3. stavka 1. točke (b), a mjere se temelje na znanstvenom savjetu.

2. Mjerama iz stavka 1. želi se postići cilj iz članka 3. stavka 1. točke (b) te usklađenost sa zakonodavstvom Unije u području okoliša iz članka 3.a, a mjere se temelje na najboljem dostupnom znanstvenom savjetu.

3. Dotične države članice mogu podnijeti zajedničke preporuke u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 za posebne mjere očuvanja iz stavka 1.

3. Dotične države članice mogu podnijeti zajedničke preporuke u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 za posebne mjere očuvanja iz stavka 1.

 

3a. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje s Europskim parlamentom i dotičnim savjetodavnim vijećima.

 

3b. Komisija će u dogovoru s državama članicama kojih se to tiče analizirati utjecaj delegiranih akata iz stavka 1. godinu dana nakon njihova donošenja, a nakon toga svake godine. Ako se takvom analizom pokaže da delegirani akt nije prikladan za rješavanje trenutačne situacije dotične države članice mogu podnijeti zajedničku preporuku u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Justification

We feel it is necessary to include the European Parliament's participation before the adoption of the delegated act. Often, the narrow time frames for halting or rejecting delegated acts have not enabled Parliament to assess the substance of the matter properly.

Amandman  35

Prijedlog uredbe

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, obveza iskrcavanja ne primjenjuje se na predmetne stokove i list zlatopjeg kod ribolova sljedećim alatima: zamke, vrše i košare.

Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, obveza iskrcavanja ne primjenjuje se kod ribolova sljedećim alatima: zamke, vrše i košare, kogoli i pregradne mreže.

Justification

The current discard plan only refers to cod and salmon, so it is not appropriate to add sprat and herring, given their lower survivability.

Amandman  36

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Mjerama iz stavka 1. žele se postići ciljevi iz članka 3., a mjere se temelje na znanstvenom savjetu, a posebno zaštiti mlade ribe ili ribe u mrijestu.

2. Mjerama iz stavka 1. žele se postići ciljevi iz članka 3., a mjere se temelje na znanstvenom savjetu, a posebno zaštiti mlade ribe ili ribe u mrijestu, kao i usklađenost sa zakonodavstvom Unije u području okoliša iz članka 3.a te jamstvo da će se smanjiti negativni utjecaji ribolovnih aktivnosti na morski ekosustav.

Amandman  37

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) specifikacija ciljanih vrsta i veličina oka mrežnog tega utvrđenih u prilozima II. i III. iz članka 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 2187/2005;

(a) specifikacija ciljanih vrsta, veličina oka mrežnog tega i najmanje referentne veličine za očuvanje koji su utvrđeni u prilozima II., III. i IV. Uredbe (EZ) br. 2187/2005 i o kojima je riječ u člancima 3., 4. i 14. stavku 1. te Uredbe;

Amandman  38

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) zabrane koćarenja za Riški zaljev utvrđene u članku 22. te Uredbe.

Briše se.

Justification

Provisions included in the Art 22 of the (EC) 2187/2005 implement the specific measures to safeguard the Gulf of Riga - a very sensitive eco- region. These measures are set out in the Treaty of Accession Annex III, part „Fisheries”. Trawling prohibition in the shallow waters of the Gulf of Riga should be kept aside from the listed measures as current management model implemented in this area. It is a part of safeguarding policy that has stabilized situation in the Gulf of Riga thus fostering the increase of herring stocks that now are in line with MSY levels set out for relevant stock.

Amandman  39

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a. Osim toga, Komisija prije donošenja tehničkih mjera nastoji uzeti u obzir najnovije znanstvene studije, uključujući studije ICES-a.

Justification

The Commission must adopt the necessary measures to preserve stocks of cod, herring and sprat in the Baltic. But it must do so on the basis of recent scientific studies so the fisheries concerned are not excessively penalised.

Amandman  40

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4b. Tijekom sezone mrijesta bakalara, zabranjuje se ribolov pelagijskih vrsta uporabom alata čija je veličina oka mrežnog tega manja od 110 mm ili 120 mm u slučaju potpornih alata.

Amandman  41

Prijedlog uredbe

Poglavlje VI.a (novo)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

POGLAVLJE VI.a

 

POSEBNE MJERE

 

Članak 9.a

 

Posebne mjere

 

1. Od 1. svibnja do 31. listopada zabranjuju se sve ribolovne aktivnosti u područjima koja su omeđena loksodromama što redom povezuju sljedeće zemljopisne koordinate utvrđene u skladu s koordinatnim sustavom WGS84:

 

(a) Područje 1:

 

– 55° 45′ S, 15° 30′ I

 

– 55° 45′ S, 16° 30′ I

 

– 55° 00′ S, 16° 30′ I

 

– 55° 00′ S, 16° 00′ I

 

– 55° 15′ S, 16° 00′ I

 

– 55° 15′ S, 15° 30′ I

 

– 55° 45′ S, 15° 30′ I

 

(b) Područje 2:

 

– 55° 00′ S, 19° 14′ I

 

– 54° 48′ S, 19° 20′ I

 

– 54° 45′ S, 19° 19′ I

 

– 54° 45′ S, 18° 55′ I

 

– 55° 00′ S, 19° 14′ I

 

(c) Područje 3:

 

– 56° 13′ S, 18° 27′ I

 

– 56° 13′ S, 19° 31′ I

 

– 55° 59′ S, 19° 13′ I

 

– 56° 03′ S, 19° 06′ I

 

– 56° 00′ S, 18° 51′ I

 

– 55° 47′ S, 18° 57′ I

 

– 55° 30′ S, 18° 34′ I

 

– 56° 13′ S, 18° 27′ I.

 

2. Sva plovila Unije čija ukupna duljina iznosi osam metara ili više, a koja drže bilo koje vrste ribolovnog alata za ribolov bakalara na Baltičkom moru ili se njima koriste u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2187/2005, moraju imati posebnu povlasticu za ribolov bakalara na Baltičkom moru.

 

3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15. za izmjenu ovog članka ako je to potrebno za postizanje ciljeva iz članka 3., a posebno u cilju zaštite mlade ribe ili ribe u mrijestu.

Amandman  42

Prijedlog uredbe

Članak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 10.

Članak 10.

Regionalna suradnja

Regionalna suradnja

1. Članak 18. stavci 1. do 6. Uredbe (EZ) br. 1380/2013 primjenjuju se na mjere na temelju ovog poglavlja.

1. Članak 18. stavci 1. do 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuju se na mjere iz članaka 6., 8. i 9. ove Uredbe.

2. Predmetne države članice mogu podnijeti zajedničke preporuke u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1380/2013 u sljedećim rokovima:

2. Nakon dogovora sa savjetodavnim vijećima dotične države članice mogu podnijeti bilo koje zajedničke preporuke o kojima je riječ u članku 6. stavku 3., članku 8. stavku 3. i članku 9. stavku 4. prvi put najkasnije 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe, a nakon toga 12 mjeseci nakon svakog podnošenja evaluacije plana u skladu s člankom 14., ali ne nakon 1. rujna kad je riječ o mjerama koje se tiču država članica. Države članice takve preporuke mogu podnijeti i u slučaju bilo kakvih naglih promjena stanja u vezi s bilo kojim stokovima obuhvaćenima planom, ako znanstveni savjet preporučene mjere smatra potrebnima ili opravdanima.

a) za mjere iz članka 6. stavka 1. i za kalendarsku godinu najkasnije do 1. rujna prethodne godine;

 

b) za mjere iz članka 8. stavka 1. i članka 9. stavka 1. prvi put najkasnije šest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe, a nakon toga šest mjeseci nakon svakog podnošenja evaluacije plana u skladu s člankom 14.

 

 

2a. Uključena savjetodavna vijeća također mogu dati preporuke u skladu s rokovima predviđenima u stavku 2.

 

2b. Svako odstupanje Komisije od zajedničkih preporuka dostavlja se Europskom parlamentu i Vijeću i trebala bi postojati mogućnost njegova temeljitog razmatranja;

Amandman  43

Prijedlog uredbe

Članak 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 12.

Članak 12.

Prethodne obavijesti

Prethodne obavijesti

1. Odstupajući od članka 17. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, obveza dostavljanja prethodne obavijesti iz tog članka primjenjuju se na:

1. Odstupajući od članka 17. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, obveza dostavljanja prethodne obavijesti iz tog članka primjenjuju se na:

zapovjednike plovila Unije čija duljina preko svega iznosi osam metara ili više koji na plovilu drže najmanje 300 kg bakalara

(a) kad je riječ o ribarskim plovilima u lovu na bakalar, zapovjednike plovila Unije čija duljina preko svega iznosi osam metara ili više koji na plovilu drže najmanje 300 kilograma bakalara;

ili dvije tone stokova pelagijskih vrsta.

(b) kad je riječ o ribarskim plovilima u lovu na haringu i/ili papaline, zapovjednike plovila Unije čija ukupna duljina iznosi osam metara ili više koji na plovilu drže najmanje dvije tone pelagijskih vrsta;

2. Odstupajući od članka 17. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, razdoblje za prethodnu obavijest iz tog članka jest najmanje jedan sat prije predviđenog vremena dolaska u luku.

2. Odstupajući od članka 17. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, razdoblje za prethodnu obavijest iz tog članka jest najmanje jedan sat prije predviđenog vremena dolaska u luku. Nadležna tijela obalnih država članica mogu, od slučaja do slučaja, odobriti raniji ulazak u luku pod uvjetom da su dostupni potrebni uvjeti za odgovarajuće kontrolne mjere.

Amandman  44

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Popunjavanje i dostavljanje očevidnika o ribolovu

 

Odstupajući od članka 14. stavaka 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, zapovjednici ribarskih plovila Unije koji su ulovili pelagične ili industrijske vrste i zadržali ih svježe i nesortirane, mogu u svojim očevidnicima o ribolovu navesti sve količine svake vrste u tim ulovima, unutar dopuštenog odstupanja za svaku vrstu od 10 % u odnosu na ukupan ulov koji je zadržan svjež i nesortiran.

Justification

This derogation from the logbook provisions in Regulation 1224/2009 is necessary in order to make it possible in practice to comply with the logbook provisions and avoid continuous sanctioning for provisions that cannot be respected. The situation is especially difficult in the Baltic Sea with two pelagic species occurring in mixed shoals.

Amandman  45

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) pet tona stokova pelagijskih vrsta.

(b) dvije tone stokova pelagijskih vrsta.

Amandman  46

Prijedlog uredbe

Članak 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 14.

Članak 14.

Evaluacija plana

Evaluacija plana

Komisija osigurava evaluaciju učinka ovog plana na stokove obuhvaćene ovom Uredbom i na ribarstvo koje iskorištava te stokove te osobito vodi računa o promjenama znanstvenog savjeta šest godina nakon stupanja ovog plana na snagu, a nakon toga svakih šest godina. Komisija podnosi rezultate tih evaluacija Europskom parlamentu i Vijeću.

Tri godine od stupanja na snagu ove Uredbe i nakon toga svakih pet godina Komisija ocjenjuje učinak ovog višegodišnjeg plana na stokove obuhvaćene ovom Uredbom i na ribarstvo koje iskorištava te stokove te osobito u pogledu postignutog napretka prema obnovi i održavanju ribljih stokova iznad razina koje mogu proizvesti najveći održivi prinos. Komisija podnosi rezultate te evaluacije Europskom parlamentu i Vijeću te može, po potrebi, uzeti u obzir najnovija znanstvena saznanja, predlagati prilagodbe višegodišnjem planu ili inicirati izmjene delegiranih akata.

Amandman  47

Prijedlog uredbe

Poglavlje IX.a (novo)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

POGLAVLJE IX.a

 

POTPORA EUROPSKOG FONDA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

 

Članak 14.a

 

Potpora Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

 

Za potrebe članka 33. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 508/2014, višegodišnji plan se smatra višegodišnjim planom sukladno člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman  48

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Delegiranje ovlasti iz članaka 6., 8.i 9. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme od datuma stupanja ove Uredbe na snagu.

2. Delegiranje ovlasti iz članaka 6., 8.i 9. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od 1. rujna 2015. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produžuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ovom produženju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Amandman  49

Prijedlog uredbe

Članak 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Brišu se članci 20. i 21. Uredbe (EZ) br. 2187/2005.

Uredba (EZ) br. 2187/2005 mijenja se kako slijedi:

 

1. Briše se članak 13. stavak 3.

 

2. U Prilogu IV. u stupcu naslovljenom „Najmanja veličina” riječi „38 cm” u odnosu na najmanju referentnu veličinu za očuvanje bakalara zamjenjuju se riječima „35 cm”.

  • [1]               Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

EXPLANATORY STATEMENT

The Commission Proposal

Multiannual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks has been published by the European Commission in October 2014. The aim of the proposal is to establish a framework for the multispecies management of the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea, where fishing primarily targets these three species. Cod, herring and sprat account for over 94 % of Baltic catches in the recent years. The Baltic Sea is a virtually closed body of water in which these three species are omnipresent and interact continuously. Therefore it is of utmost importance to deliver regulation making it possible to recognize interactions between the species covered, inter alia the cod's influence on herring and sprat stocks and the other way round.

A management plan for the Baltic Sea cod stocks has been in place since 2008[1] but it is widely assessed as not being commensurate with the current situation of the cod stocks and fisheries dependent on it. The stocks of herring and sprat are not yet covered by a management plan. Cod, herring and sprat are important components of the Baltic ecosystem. Cod predate on sprat and herring meaning that the size of the cod stock affects the size of the herring and sprat stocks and vice versa. The effects on flatfish due to particularly cod fisheries should also be covered by the plan.

In the view of the strong influence that biological interactions and environmental effects have on the Baltic stocks it is desirable to be able to adapt exploitation rates and patterns of these stocks in the light of improvements in scientific understanding of the interactions and of changes in environmental conditions. Such an approach would also be consistent with the ecosystem approach to fisheries management. The first step towards such adaptive management is the Commission Proposal to incorporate all relevant stocks into a single management plan. This includes target fishing mortalities expressed in ranges for each of the stocks. That will provide more flexible approach to resources during an annual setting up the fishing opportunities and improve reactions to changing stock situations.

The view of the Rapporteur

The general thrust of the Commission Proposal, that there is a need for a multispecies management plan in the Baltic Sea is right. The multispecies management approach is much more effective than a management of single species. The plan should provide for a balanced, sustainable exploitation of those stocks and the stability of fishing opportunities – and thereby of the livelihoods of fishers. At the same time it should guarantee that the management would be based on the most up-to-date scientific advice regarding the status of stocks covered, interactions between species and other aspects related to ecosystem and fisheries.

The Rapporteur also agrees with the position of the Commission that the Regulation has the include rules in relation to by-catches of flat fish. Flatfish such as plaice, flounder, turbot or brill can show up in significant amounts as by-catch during cod fishing and they don't expose cod, herring and sprat to any significant risk. In many points of the plan the Commission refers to flatfish while this is actually a plan for cod, herring and sprat. The Rapporteur wants to shift the importance from flatfish to by-catch to the main species covered; otherwise the proportionality of the whole proposal might be disturbed. By-catch of those species, as long as properly considered, should not endanger their correct exploitation. Should by-catch of flatfish be excessive, the Commission needs to react and regulate it by using an adequate set of technical measures.

The Rapporteur also agrees with the approach taken by the Commission that the further specification of the measures necessary to achieve MSY for the relevant stocks should be established on the basis of the regionalised approach of the CFP reform. However, the rules needs to be tied more properly to the regionalisation principle as set out in Article 18 of the Basic Regulation and allow for timely reaction to abrupt changes in the status of the stocks covered. The voice of the region in case of multiannual plans must be heard and put in practice, with an involvement of the European Parliament at an appropriate stage.

Furthermore, there are good arguments to keep certain existing rules, with a view to protecting the cod stocks during spawning time sand defending small-scale artisanal fisheries. Some amendments have been tabled to allow small scale fisheries to fish cod in coastal areas during summer months with no negative effect on pre-spawning and spawning concentrations, which take place on the Baltic Deeps, away from coastal areas. This may prove economically important for this fleet segment as prices during the relevant period are high.

Last but not least, it is important to keep in mind that the plan is a pioneer proposition in a very sensitive ecosystem of the Baltic Sea. Indeed, it may be seen as a “work in progress” given that the scientists are working on more advanced multispecies approaches, which may need to be reflected in the plan at a later stage. Therefore it is important that the first review is introduced relatively early, especially as a multi-species management plan is a new and developing concept. The first review of the plan should take place three years after its entry into force, and if the plan will have positive effects, to revise it again after 5 years. This will also provide a much needed flexibility to the plan.

  • [1]               Council Regulation (EC) No 1098/2007 of 18 September 2007 establishing a multiannual plan for the cod stocks in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, amending Regulation (EEC) No 2847/93 and repealing Regulation (EC) No 779/97 (OJ L 248, 22.9.2007)

POSTUPAK

Naslov

Višegodišnji plan za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove

Referentni dokumenti

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD)

Datum podnošenja EP-u

3.10.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

20.10.2014

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Jarosław Wałęsa

21.10.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

3.12.2014

21.1.2015

24.2.2015

 

Datum usvajanja

31.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Lidia Senra Rodríguez

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Fabio Massimo Castaldo, Fredrick Federley, Sandra Kalniete

Datum podnošenja

9.4.2015