SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007

9.4.2015 - (COM(2014)0614 – C8‑0174/2014 – 2014/0285(COD)) - ***I

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa


Procedura : 2014/0285(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007

(COM(2014)0614 – C8‑0174/2014 – 2014/0285(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0614),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8‑0174/2014),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając dyrektywę 2008/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady[1],

–       uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8-0128/2015),

1.      przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.      zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza16 z dnia 10 grudnia 1982 r., której Unia jest stroną, nakłada zobowiązania związane z ochroną, w tym utrzymanie lub odbudowę populacji eksploatowanych gatunków na poziomie umożliwiającym uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu.

(1) Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza16 z dnia 10 grudnia 1982 r., której Unia jest stroną, nakłada zobowiązania związane z ochroną, w tym utrzymanie lub odbudowę populacji eksploatowanych gatunków na poziomie umożliwiającym uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu, określonego z uwzględnieniem odpowiednich czynników środowiskowych i gospodarczych.

__________________

__________________

16 Dz.U. L 179 z 23.6.1998, s. 3.

16 Dz.U. L 179 z 23.6.1998, s. 3.

Uzasadnienie

Dodane słowa w istotny sposób uzupełniają przepis dotyczący konwencji o prawie morza w świetle międzynarodowego prawa zwyczajowego, biorąc pod uwagę znaczące korzyści ekonomiczne wynikające z posiadania stad powyższej poziomów pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 ustanowiono zasady wspólnej polityki rybołówstwa („WPRyb”) zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii. Do celów WPRyb należą, między innymi: zapewnienie, aby rybołówstwo i akwakultura były zrównoważone środowiskowo w perspektywie długookresowej, stosowanie do zarządzania rybołówstwem podejścia opartego na ostrożnym gospodarowaniu zasobami oraz wprowadzanie w życie ekosystemowego podejścia do zarządzania rybołówstwem.

(4) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 ustanowiono zasady wspólnej polityki rybołówstwa („WPRyb”) zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii. Do celów WPRyb należą, między innymi: zapewnienie, aby rybołówstwo i akwakultura były zrównoważone pod względem społeczno-ekonomicznym i środowiskowym w perspektywie długookresowej zgodnie z wyważonym stosowaniem do zarządzania rybołówstwem podejścia opartego na ostrożnym gospodarowaniu zasobami oraz podejścia ekosystemowego.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Plan zarządzania połowami wielogatunkowymi ustanowiony w niniejszym rozporządzeniu musi w większym stopniu uwzględniać różne role i funkcje ekologiczne pełnione przez gatunki objęte tym planem. Skoro różne gatunki wchodzą ze sobą w dużym stopniu w interakcje, nie można w sposób trwały maksymalizować połowów wszystkich gatunków równocześnie i należy podjąć decyzje o gatunkach, które powinny być traktowane priorytetowo.

Uzasadnienie

Decyzja o szczegółowych celach dla maksymalnego podtrzymywalnego połowu i poziomów biomasy musi uwzględniać zaktualizowane szacunkowe przedziały maksymalnego podtrzymywalnego połowu, które zostaną wkrótce podane przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES), i odzwierciedlać szczególne aspekty zarządzania połowami wielogatunkowymi.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b) Rada i Parlament Europejski powinny uwzględnić najnowsze zalecenia i sprawozdania Międzynarodowej Rady Badań Morza w odniesieniu do maksymalnego podtrzymywalnego połowu, aby dopilnować, by rozporządzenie było w największym możliwym stopniu uaktualnione.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7c) Zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1a (zwaną dalej dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej) rozmieszczenie przemysłowych stad ryb ze względu na naturalny rozmiar i wiek jest wskaźnikiem istotnym dla osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego.

 

_________________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19).

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Właściwe jest ustanowienie planu połowów wielogatunkowych z uwzględnieniem dynamiki między stadami dorsza, śledzia i szprota, a także biorąc pod uwagę gatunki wchodzące w skład przyłowów połowów z tych stad, a mianowicie bałtyckich stad gładzicy, nagłada, storni i turbota. Celem tego planu powinno być ukierunkowanie na osiągnięcie i utrzymanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu odnośnych stad.

(8) Ostatecznym celem jest ustanowienie planu połowów wielogatunkowych z uwzględnieniem dynamiki między stadami dorsza, śledzia i szprota, a także biorąc pod uwagę gatunki wchodzące w skład przyłowów połowów z tych stad, a mianowicie bałtyckich stad gładzicy, nagłada, storni i turbota. Celem tego planu powinno być przywrócenie, osiągnięcie i utrzymanie populacji odnośnych gatunków powyżej poziomów pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów, zmniejszając w miarę możliwości wpływ na inne gatunki, takie jak ptaki morskie, oraz na szerzej pojęte środowisko morskie, zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) 1380/2013.

Uzasadnienie

Jednym z celów reformy wspólnej polityki rybołówstwa (art. 2 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013) jest ograniczenie do minimum negatywnego wpływu połowów na ekosystem morski. Ostatecznym celem jest ustanowienie planu połowów wielogatunkowych. Sformułowanie Komisji sugeruje, że plan w sposób jednoznaczny obejmuje interakcje między gatunkami. Bieżący wniosek zawiera jednak wyłącznie oceny dla poszczególnych gatunków.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Eksploatacja stad dorsza i stad pelagicznych nie powinny zagrażać zrównoważeniu zasobów poławianych jako przyłów w tych połowach, a mianowicie bałtyckich zasobów gładzicy, nagłada, storni i turbota. W związku z tym plan powinien również zmierzać do zapewnienia zachowania tych gatunków przyłowów powyżej poziomów biomasy odpowiadających podejściu opartemu na zasadzie ostrożnego zarządzania zasobami.

(9) Eksploatacja stad dorsza i stad pelagicznych nie powinny zagrażać zrównoważeniu zasobów poławianych jako przyłów w tych połowach, a mianowicie bałtyckich zasobów gładzicy, nagłada, storni i turbota. W związku z tym plan powinien również zmierzać do zapewnienia zachowania tych gatunków przyłowów powyżej poziomów biomasy odpowiadających podejściu do zarządzania rybołówstwem opartemu na zasadzie ostrożnego zarządzania zasobami i podejściu ekosystemowym, pozwalającego uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów.

Uzasadnienie

Dla zachowania spójności z celem zreformowanej WPRyb dotyczącym zachowania stad powyżej poziomów pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Rozporządzenie nr 1380/2015 ma ponadto na celu stopniowe eliminowanie odrzutów przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych opinii naukowych, przez unikanie i ograniczanie przypadkowych połowów. Cel ten można osiągnąć dzięki poprawie selektywności narzędzi i praktyk połowowych.

Uzasadnienie

Cel WPRyb ujęty w art. 2 ust. 5 lit. a) rozporządzenia nr 1380/2013.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 zawiera wymóg ustalania uprawnień do połowów zgodnie z celami określonymi w planach wieloletnich.

(11) Art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 zawiera wymóg ustalania uprawnień do połowów zgodnie z celami określonymi w planach wieloletnich. Poziomy, które mają zostać osiągnięte w zakresie śmiertelności połowowej i biomasy, powinny uwzględniać najnowsze opinie naukowe.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Cele te powinny zatem zostać ustalone i być wyrażone w kategoriach wskaźników śmiertelności połowowej, w oparciu o opinie naukowe19.

(12) Cele te powinny zatem zostać ustalone i być wyrażone w kategoriach wskaźników śmiertelności połowowej, które odbudowują i zachowują populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów, w oparciu o opinie naukowe19. Poziom maksymalnego podtrzymywalnego połowu powinien stanowić górną granicę połowów.

__________________

__________________

19 Służby techniczne ICES, wrzesień 2014 r., http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf.

19 Służby techniczne ICES, wrzesień 2014 r., http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf.

Uzasadnienie

Tylko poziom śmiertelności połowowej (F) poniżej śmiertelności połowowej maksymalnego podtrzymywlanego połowu może ostatecznie zapewnić odbudowę stad ryb powyżej poziomów pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Dlatego w wieloletnim planie dotyczącym Morza Bałtyckiego należy wykorzystać opinie naukowe na temat śmiertelności połowowej maksymalnego podtrzymywlanego połowu jako górną granicę dla przedziałów. Należy wykreślić stąd przypis z odniesieniem do konkretnego dokumentu ICES.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Konieczne jest przyjęcie punktów odniesienia ochrony pozwalających wprowadzić dodatkowe środki ochronne w razie spadku liczebności stada do krytycznego poziomu stwarzającego poważne zagrożenie. Takim punktem odniesienia ochrony powinien być minimalny poziom biomasy tarłowej stada, zgodny z pełną zdolnością reprodukcyjną. Środki zaradcze należy przewidzieć w przypadku spadku zasobów do poziomu poniżej minimalnej biomasy tarłowej.

(13) Konieczne jest przyjęcie punktów odniesienia ochrony pozwalających wprowadzić dodatkowe środki ochronne w razie spadku liczebności stada do krytycznego poziomu stwarzającego poważne zagrożenie. Takim punktem odniesienia ochrony powinien być poziom biomasy odpowiadającej maksymalnemu podtrzymywalnemu połowowi stada. Środki zaradcze należy przewidzieć w celu zapobieżenia spadkowi zasobów poniżej tego poziomu.

Uzasadnienie

We wniosku Komisji przewiduje się podejmowanie środków wyłącznie w sytuacji, gdy poziom biomasy spadnie poniżej krytycznego poziomu określanego jako Bpa. Nie jest to bardzo ambitne podejście. Skoro biomasa odpowiadająca maksymalnemu podtrzymywalnemu połowowi stanowi już dolną granicę, której nie należy przekraczać, punkty odniesienia ochrony powinny również być ustalane na tym poziomie, aby w razie spadku biomasy poniżej tego poziomu podjęte zostało natychmiastowe działanie. Działania powinny być podejmowane jeszcze zanim dojdzie do takiego spadku zasobów, a nie dopiero w chwili wykrycia problemu. Pomogłoby to doprowadzić do sytuacji, w której stada mieściłyby się w zakresie wartości docelowych.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) W przypadku zasobów odławianych w postaci przyłowów, w sytuacji braku opinii naukowej na temat takich poziomów minimalnej biomasy tarłowej, należy przyjąć szczególne środki ochrony w momencie gdy opinia naukowa wskazuje, że dane stado jest zagrożone.

(14) W przypadku zasobów odławianych w postaci przyłowów, w sytuacji braku opinii naukowej na temat takich poziomów minimalnej biomasy tarłowej, należy przyjąć szczególne środki ochrony w momencie, gdy inne wskaźniki pozwalają na sformułowanie opinii naukowych wskazujących, że dane stado jest zagrożone. Dane naukowe dotyczące poziomów biomasy stada tarłowego w odniesieniu do przyłowu muszą zostać szybko udostępnione, aby możliwe było przyjęcie niezbędnych środków.

Uzasadnienie

Początkowe sformułowanie tego motywu jest dość nielogiczne; nie można żądać opierania się na opiniach naukowych w przypadku braku opinii naukowych.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) W celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem wyładunku, ustanowionym na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 plan powinien przewidywać inne środki niż określone w art. 15 ust. 4 lit. a)–c) tego rozporządzenia. Przepisy te powinny być określone w drodze aktów delegowanych.

(16) W celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem wyładunku, ustanowionym na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 plan powinien przewidywać inne środki niż określone w art. 15 ust. 4 lit. a)–c) tego rozporządzenia. Środki takie powinny być określone w drodze aktów delegowanych po konsultacji z zainteresowanymi komitetami doradczymi.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Przy przyjmowaniu aktów delegowanych Komisja powinna uwzględnić opinię zainteresowanych komitetów doradczych, aby zastosować się do obowiązku wyładunku wprowadzonego w art. 15 ust 1 rozporządzenia UE nr 1380/2013 i przewidzieć inne środki zarządzania określone w art. 15 ust. 4 lit. a) – c) wspomnianego rozporządzenia.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) W planie należy również przewidzieć określone środki techniczne, które należy przyjąć w drodze aktów delegowanych w celu przyczynienia się do osiągnięcia celów planu, w szczególności w odniesieniu do ochrony niedojrzałych organizmów morskich lub ryb odbywających tarło. Do czasu zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/200520 należy również przewidzieć, że takie środki mogą, tam gdzie to konieczne dla osiągnięcia celów planu, stanowić odstępstwo od niektórych, innych niż istotne, elementów tego rozporządzenia.

(17) W planie należy również przewidzieć określone środki techniczne, które należy przyjąć w drodze aktów delegowanych po konsultacji z zainteresowanymi komitetami doradczymi, w celu przyczynienia się do osiągnięcia celów planu, w szczególności w odniesieniu do ochrony niedojrzałych organizmów morskich lub ryb odbywających tarło. Do czasu zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/200520 należy również przewidzieć, że takie środki mogą, tam gdzie to konieczne dla osiągnięcia celów planu, stanowić odstępstwo od niektórych, innych niż istotne, elementów tego rozporządzenia.

__________________

__________________

20 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz.U. L 349 z 31.12.2005, s. 1).

20 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz.U. L 349 z 31.12.2005, s. 1).

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) Komisja powinna uwzględnić opinię zainteresowanych komitetów doradczych przy przyjmowaniu niektórych towarzyszących środków technicznych, aby przyczynić się do realizacji celów planu.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) W celu dostosowania się do postępu technicznego i naukowego w odpowiednim czasie i w proporcjonalny sposób oraz aby zapewnić elastyczność i umożliwić rozwój pewnych środków, zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych w odniesieniu do uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w zakresie środków zaradczych w dotyczących gładzicy, storni, turbota i nagłada, wdrożenia obowiązku wyładunku oraz środków technicznych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(18) W celu dostosowania się do postępu technicznego i naukowego w odpowiednim czasie i w proporcjonalny sposób oraz aby zapewnić elastyczność i umożliwić rozwój pewnych środków, zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych w odniesieniu do uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w zakresie środków zaradczych w dotyczących gładzicy, storni, turbota i nagłada, wdrożenia obowiązku wyładunku oraz środków technicznych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów i wyspecjalizowanych organów w państwach członkowskich i w Unii, we współpracy z ekspertami z Parlamentu Europejskiego i Rady. Przed ukończeniem wniosku dotyczącego konkretnego środka niezbędne jest przeprowadzenie pogłębionej debaty z zainteresowanymi stronami. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a) Komisja powinna uwzględnić opinię zainteresowanych komitetów doradczych przy przyjmowaniu aktów delegowanych mających na celu zwiększenie zakresu obowiązywania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do środków zaradczych dotyczących gładzicy, storni, turbota i nagłada, wdrożenia obowiązku wyładunku oraz środków technicznych.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18b) Przy realizacji planu ustanowionego na mocy niniejszego rozporządzenia za priorytet należy uznać wprowadzenie zasady regionalizacji ustanowionej w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w przypadku gdy Komisja otrzymała uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych w odniesieniu do niektórych środków ochrony, jak określono w planie, państwa członkowskie mające bezpośredni interes w zarządzaniu połowami na Morzu Bałtyckim, powinny mieć możliwość przedstawienia wspólnych zaleceń dotyczących takich środków, tak aby środki te były dobrze opracowane i odpowiadały szczególnym potrzebom Morza Bałtyckie i jego rybołówstwa. Termin przedstawiania tych zaleceń należy ustalić zgodnie z art. 18 ust. 1 tego rozporządzenia.

(19) Zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w przypadku gdy Komisja otrzymała uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych w odniesieniu do niektórych środków ochrony, jak określono w planie, państwa członkowskie oraz komitety doradcze mające bezpośredni interes w zarządzaniu połowami na Morzu Bałtyckim, powinny mieć możliwość przedstawienia wspólnych zaleceń dotyczących takich środków, tak aby środki te były dobrze opracowane i odpowiadały szczególnym potrzebom Morza Bałtyckie i jego rybołówstwa. Termin przedstawiania tych zaleceń należy ustalić zgodnie z art. 18 ust. 1 tego rozporządzenia.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) Aby wzmocnić plan pod względem skuteczności i innowacyjności, celem wspólnych zaleceń i późniejszych aktów delegowanych powinno być zapewnienie zastosowania podejścia oddolnego i ukierunkowanego na wyniki.

Uzasadnienie

Nie możemy pozwolić, by państwa członkowskie stosowały procesy odgórne w celu przedstawienia wspólnych zaleceń regionalnych. Wspólne zalecenia powinny opierać się na podejściu oddolnym przewidującym zaangażowanie zainteresowanych stron.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19b) Komisja powinna uwzględnić opinię zainteresowanych komitetów doradczych przy przyjmowaniu aktów delegowanych dotyczących pewnych środków ochrony przewidzianych w planie.

 

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a) Należy wprowadzić przepisy gwarantujące wsparcie finansowe na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20141a w przypadku tymczasowego zaprzestania działalności połowowej.

 

___________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1).

Uzasadnienie

Die Verordnung (EU) Nr. 508/2014 sieht die Möglichkeit vor, im Fall einer vorübergehenden Einstellung der Fischereitätigkeit Entschädigungen und Ausgleichszahlungen an Fischer und Eigner von Fischereifahrzeugen zu leisten, falls eine solche Einstellung eine unmittelbare Folge z. B. der Erhaltungsmaßnahmen ist. Voraussetzung hierfür ist, dass die vorübergehende Einstellung in einem Mehrjahresplan vorgesehen ist. Es bedarf also einer Regelung direkt im Mehrjahresplan, die die Möglich­keit der EMFF-Finanzierung für die vorübergehende Einstellung der Fangtätigkeit vor­sieht.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Jeżeli chodzi o ramy czasowe, oczekuje się, że w przypadku odnośnych stad maksymalny podtrzymywalny połów powinien zostać osiągnięty w 2015 roku. Od tego momentu należy utrzymywać ten system

(25) Jeżeli chodzi o ramy czasowe, w przypadku odnośnych stad cel ten powinien zostać osiągnięty, tam gdzie jest to możliwe – do 2015 r. oraz w stopniowy, narastający sposób – najpóźniej do 2020 r. Od tych dat należy utrzymywać tę wartość docelową.

Uzasadnienie

Motyw 25 wniosku Komisji jest logicznie niespójny, gdyż łączy przewidywanie („oczekuje się”) ze zobowiązaniem („powinien”). W poprawce przejęto odpowiednie sformułowanie z rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) W przypadku braku systemu nakładu połowowego należy skreślić przepisy szczegółowe dotyczące specjalnego zezwolenia połowowego i wymiany statków lub silników, które odnoszą się do Zatoki Ryskiej. Należy zatem zmienić rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005.

skreślony

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami Traktatu o przystąpieniu Łotwy i Estonii przepisy szczegółowe zapewniają ochronę Zatoki Ryskiej, którą uznano za bardzo wrażliwy ekoregion. Obecnie jedynie łotewskie i estońskie statki rybackie mają uprawnienia do połowów na tych wodach. Jeśli zakaz zostanie zniesiony, wody te stałyby się dostępne dla wszystkich flot, np. dokonujących połowów do celów przemysłowych, co zagrażałoby zrównoważeniu zasobów i niosło za sobą ryzyko zaburzenia kruchej równowagi ekosystemu, która w ostatnich latach uległa poprawie ze względu na politykę zabezpieczeń.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Plan powinien również mieć zastosowanie do gładzicy, storni, turbota i nagłada w podrejonach ICES 22–32 złowionych podczas połowów ze stad, o których mowa.

2. Niniejsze rozporządzenie przewiduje także środki w zakresie przyłowów gładzicy, storni, turbota i nagłada w podrejonach ICES 22–32, które mają zastosowanie w odniesieniu do połowów ze stad, o których mowa w ust. 1.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litery b i c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) „sieci pułapkowe” oznaczają duże sieci, zakotwiczone, umocowane na tykach lub czasem unoszące się na powierzchni, otwarte i wyposażone w różnego rodzaje urządzenia do skupiania i odstraszania ryb. Są one zasadniczo podzielone na komory zamknięte od dołu tkaniną sieciową.

b) „sieci pułapkowe, żaki i niewody” oznaczają sieci, zakotwiczone, umocowane na tykach lub czasem unoszące się na powierzchni i wyposażone w różnego rodzaju urządzenia do skupiania i odstraszania ryb. Są one zasadniczo podzielone na komory zamknięte od dołu tkaniną sieciową.

c) „więcierze i kosze” oznaczają małe pułapki do połowu skorupiaków lub ryb, zaprojektowane w postaci klatek lub koszy wykonanych z różnych materiałów, umieszczane na dnie morskim pojedynczo lub w rzędach i połączone linkami (bojrepami) z bojami na powierzchni, które wskazują ich położenie, i posiadające jeden otwór lub wejście bądź większą ich liczbę.

c) „więcierze i kosze” oznaczają pułapki zaprojektowane do połowu skorupiaków lub ryb w postaci klatek lub koszy wykonanych z różnych materiałów, które są umieszczane na dnie morskim pojedynczo lub w rzędach, połączone linami (bojrepy) z bojami wskazującymi na powierzchni ich usytuowanie i posiadające jeden otwór lub wejście bądź większą ich liczbę;

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Plan ma na celu przyczynienie się do realizacji celów wspólnej polityki rybołówstwa, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, a w szczególności:

1. Plan ma zapewnić osiągnięcie celów wspólnej polityki rybołówstwa, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, a w szczególności:

a) osiągnięcia i utrzymania maksymalnego podtrzymywalnego połowu w odniesieniu do stad, o których mowa, i

a) odbudowy i utrzymania populacji odnośnych stad powyżej poziomów biomasy pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów i

b) zapewnienia ochrony stad gładzicy, nagłada, storni i turbota zgodnie z zasadą ostrożnego zarządzania zasobami.

b) przyczynienia się poprzez zarządzanie przyłowami do ochrony stad gładzicy, nagłada, storni i turbota zgodnej z zasadą ostrożnego zarządzania zasobami.

 

2. Celem planu jest przyczynienie się do wdrożenia obowiązku wyładunku określonego w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do stad, o których mowa, oraz gładzicy.

2. Celem planu jest wniesienie wkładu w eliminowanie odrzutów przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych opinii naukowych, przez unikanie i ograniczanie przypadkowych połowów oraz przez wdrożenie obowiązku wyładunku określonego w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do stad, o których mowa, oraz gładzicy.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

Spójność z prawodawstwem Unii w dziedzinie ochrony środowiska

 

1. W planie stosowane jest podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem.

 

2. Aby zapewnić minimalizowanie negatywnych skutków działalności połowowej dla ekosystemu morskiego oraz zadbać o to, by działalność połowowa nie powodowała degradacji środowiska morskiego, plan powinien być spójny z dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej i przyczyniać się do realizacji jej celów w dążeniu do osiągnięcia do 2020 r. dobrego stanu środowiska. W szczególności ma on:

 

a) służyć zapewnieniu spełnienia warunków przedstawionych we wskaźniku opisowym 3 zawartym w załączniku I do tej dyrektywy;

 

b) służyć zapewnieniu spełnienia warunków przedstawionych we wskaźnikach opisowych 1, 4 i 6 zawartych w załączniku I do tej dyrektywy w stosunku do roli, jaką rybołówstwo odgrywa w ich spełnieniu.

Uzasadnienie

Zakres stosowania wieloletniego planu dotyczącego Morza Bałtyckiego musi odzwierciedlać zapis, który przyjęto w art. 2 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Ponadto poprawka gwarantuje spójność z motywem 3 wniosku Komisji.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Docelowe wartości śmiertelności połowowej zostaną osiągnięte do roku 2015 i utrzymane w odniesieniu do stad, o których mowa w następującym zakresie:

1. Docelowe wartości śmiertelności połowowej powinny uwzględniać najnowsze opinie naukowe i zostać osiągnięte – tam gdzie jest to możliwe – do roku 2015 oraz w stopniowy, narastający sposób najpóźniej do 2020 r., a następnie utrzymane na tym poziomie w odniesieniu do stad, o których mowa. Śmiertelność połowowa dla odnośnych stad jest ustalana w następującym zakresie:

Stado

Docelowy wskaźnik śmiertelności połowowej

Stado

Wskaźnik docelowej śmiertelności połowowej

Stado dorsza atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego

0,23-0,29

Stado dorsza atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego

0 do wartości śmiertelności połowowej maksymalnego podtrzymywlanego połowu

Stado dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego

0,41-0,51

Stado dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego

0 do wartości śmiertelności połowowej maksymalnego podtrzymywlanego połowu

Stado śledzia atlantyckiego w centralnej części Morza Bałtyckiego

0,23-0,29

Stado śledzia atlantyckiego w centralnej części Morza Bałtyckiego

0 do wartości śmiertelności połowowej maksymalnego podtrzymywlanego połowu

Stado śledzia atlantyckiego w Zatoce Ryskiej

0,32-0,39

Stado śledzia atlantyckiego w Zatoce Ryskiej

0 do wartości śmiertelności połowowej maksymalnego podtrzymywlanego połowu

Stado śledzia atlantyckiego w Morzu Botnickim

0,13-0,17

Stado śledzia atlantyckiego w Morzu Botnickim

0 do wartości śmiertelności połowowej maksymalnego podtrzymywlanego połowu

Stado śledzia atlantyckiego w Zatoce Botnickiej

Nie określono

Stado śledzia atlantyckiego w Zatoce Botnickiej

0 do wartości śmiertelności połowowej maksymalnego podtrzymywlanego połowu

Stado śledzia atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego

0,25-0,31

Stado śledzia atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego

0 do wartości śmiertelności połowowej maksymalnego podtrzymywlanego połowu

Stado szprota w Morzu Bałtyckim

0,26-0,32

Stado szprota w Morzu Bałtyckim

0 do wartości śmiertelności połowowej maksymalnego podtrzymywlanego połowu

 

Wartości FMSY (śmiertelności połowowej maksymalnego podtrzymywlanego połowu) powinny zostać przejęte z ostatnich dostępnych wiarygodnych opinii naukowych, zaś śmiertelność połowowa powinna być wyznaczona na poziomie 0,8 x FMSY.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Niniejsze rozporządzenie przewiduje możliwość tymczasowego zaprzestania działalności połowowej w rozumieniu art. 33 rozporządzenia (UE) nr 508/2014, wraz z gwarantowanym wsparciem finansowym na mocy tego rozporządzenia.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Punkty odniesienia ochrony wyrażone za pomocą minimalnego poziomu biomasy tarłowej, który jest zgodny z pełną zdolnością reprodukcyjną, w odniesieniu do stad, o których mowa, wynosi:

1. Punkty odniesienia ochrony, które są zgodne z pełną zdolnością reprodukcyjną, w odniesieniu do stad, o których mowa, wynoszą:

Stado

Poziom minimalny biomasy tarłowej (w tonach)

Stado

Poziom minimalny biomasy tarłowej (w tonach)

Stado dorsza atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego

36 400

Stado dorsza atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego

36 400 w 2015 r., a w kolejnych latach wartość biomasy odpowiadającej maksymalnemu potrzymywalnemu połowowi

Stado dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego

88 200

Stado dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego

88 200 w 2015 r., a w kolejnych latach wartość biomasy odpowiadającej maksymalnemu potrzymywalnemu połowowi

Stado śledzia atlantyckiego w centralnej części Morza Bałtyckiego

600 000

Stado śledzia atlantyckiego w centralnej części Morza Bałtyckiego

600 000 w 2015 r., a w kolejnych latach wartość biomasy odpowiadającej maksymalnemu potrzymywalnemu połowowi

Stado śledzia atlantyckiego w Zatoce Ryskiej

Nie określono

Stado śledzia atlantyckiego w Zatoce Ryskiej

Nie określono dla 2015 r., a w kolejnych latach wartość biomasy odpowiadającej maksymalnemu potrzymywalnemu połowowi

Stado śledzia atlantyckiego w Morzu Botnickim

Nie określono

Stado śledzia atlantyckiego w Morzu Botnickim

Nie określono dla 2015 r., a w kolejnych latach wartość biomasy odpowiadającej maksymalnemu potrzymywalnemu połowowi

Stado śledzia atlantyckiego w Zatoce Botnickiej

Nie określono

Stado śledzia atlantyckiego w Zatoce Botnickiej

Nie określono dla 2015 r., a w kolejnych latach wartość biomasy odpowiadającej maksymalnemu potrzymywalnemu połowowi

Stado śledzia atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego

110 000

Stado śledzia atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego

110 000 w 2015 r., a w kolejnych latach wartość biomasy odpowiadającej maksymalnemu potrzymywalnemu połowowi

Stado szprota w Morzu Bałtyckim

570 000

Stado szprota w Morzu Bałtyckim

570 000 w 2015 r., a w kolejnych latach wartość biomasy odpowiadającej maksymalnemu potrzymywalnemu połowowi

Uzasadnienie

Wartość biomasy odpowiadającej maksymalnemu potrzymywalnemu połowowi zapewni uzyskanie pełnej zdolności reprodukcyjnej.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli poziom biomasy tarłowej na dany rok któregokolwiek ze stad, o których mowa, spadnie poniżej minimalnego poziomu biomasy tarłowej określonego w ust. 1, zostaną przyjęte odpowiednie środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego powrotu danego stada do poziomów ostrożnego zarządzania. W szczególności, w drodze odstępstwa od art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia i zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, uprawnienia do połowów ustala się na poziomach niższych niż te skutkujące przedziałami docelowej śmiertelności połowowej określonymi w art. 4 ust. 1. Te środki zaradcze mogą również obejmować, w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków ustawodawczych przez Komisję i środki nadzwyczajne przyjmowane przez Komisję na mocy art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

2. Jeżeli poziom biomasy tarłowej na dany rok któregokolwiek ze stad, o których mowa, spadnie poniżej minimalnego poziomu biomasy tarłowej określonego w ust. 1, zostaną przyjęte odpowiednie środki zaradcze w celu zapewnienia jak najszybszego powrotu danego stada do poziomów powyżej poziomów pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów. W szczególności, w drodze odstępstwa od art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia i zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, uprawnienia do połowów ustala się na poziomach niższych niż te skutkujące przedziałami docelowej śmiertelności połowowej określonymi w art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia. Te środki zaradcze mogą również obejmować, w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków ustawodawczych przez Komisję i środki nadzwyczajne przyjmowane przez Komisję na mocy art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Minimalne poziomy biomasy tarłowej (w tonach) są wyznaczane na poziomie biologicznego ostrożnościowego punktu odniesienia.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 6

Artykuł 6

Środki w przypadku zagrożenia dla gładzicy, storni, turbota i nagłada

Techniczne środki ochronne dotyczące gładzicy, storni, turbota i nagłada

1. Jeżeli opinia naukowa wskazuje, że zachowanie któregokolwiek ze stad gładzicy, storni, turbota i nagłada w Morzu Bałtyckim jest zagrożone, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 15, które dotyczą szczególnych środków ochrony w odniesieniu do zagrożonego stada i w odniesieniu do każdej z poniższych kwestii:

1. Jeżeli opinia naukowa wskazuje, że należy wprowadzić środki zaradcze w celu zadbania o to, by stada gładzicy, storni, turbota i nagłada w Morzu Bałtyckim były zarządzane zgodnie z zasadą ostrożnego zarządzania zasobami, Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 15 aktów delegowanych dotyczących szczególnych środków ochrony w zakresie przyłowów gładzicy, storni, turbota i nagłada i odnoszących się do następujących środków technicznych:

c) a) dostosowanie zdolności połowowej i nakładu połowowego;

a) dostosowanie zdolności połowowej i nakładu połowowego;

d)b) środki techniczne, w tym

 

1) cechy narzędzi połowowych, w szczególności rozmiar oczek i grubość sznurka, rozmiar narzędzia;

b) cechy narzędzi połowowych, w szczególności rozmiar oczek i grubość sznurka, rozmiar narzędzia;

2) wykorzystanie narzędzi połowowych, w szczególności czas zanurzenia, głębokość rozmieszczenia narzędzi;

c) wykorzystanie narzędzi połowowych, w szczególności czas zanurzenia i głębokość rozmieszczenia narzędzi;

3) zakaz lub ograniczenie prowadzenia połowów na określonych obszarach;

d) zakaz lub ograniczenie prowadzenia połowów na określonych obszarach;

4) zakaz lub ograniczenie prowadzenia połowów w określonych okresach;

e) zakaz lub ograniczenie prowadzenia połowów w określonych okresach;

5) minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony.

f) minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony;

 

g) inne cechy związane z selektywnością.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, prowadzą do osiągnięcia celów określonych w art. 3 ust. 1 lit. b) i są oparte na opinii naukowej.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, prowadzą do osiągnięcia celów określonych w art. 3 ust. 1 lit. b) oraz spójności z prawodawstwem Unii w dziedzinie ochrony środowiska zgodnie z art. 3a i są oparte na najlepszych dostępnych opiniach naukowych.

3. Zainteresowane państwa członkowskie mogą przedstawić wspólne zalecenia zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 odnośnie do konkretnych środków ochrony, o których mowa w ust. 1.

3. Zainteresowane państwa członkowskie mogą przedstawić wspólne zalecenia zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 odnośnie do konkretnych środków ochrony, o których mowa w ust. 1.

 

3a. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja zasięga opinii Parlamentu Europejskiego i odnośnych komitetów doradczych.

 

3b. Komisja w porozumieniu z zainteresowanym państwem członkowskim przeanalizuje skutki aktów delegowanych, o których mowa w ust. 1, w rok po ich przyjęciu, a następnie będzie dokonywać ich analizy co roku. Jeżeli analiza taka wykaże, że dany akt delegowany nie jest właściwy w celu rozwiązania bieżącej sytuacji, zainteresowane państwa członkowskie mogą przedłożyć wspólne zalecenie, zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Uzasadnienie

Należy uwzględnić udział Parlamentu Europejskiego przed przyjęciem aktu delegowanego. Krótkie terminy przewidziane na zablokowanie lub odrzucenie aktu delegowanego często nie pozwalają Parlamentowi na właściwą ocenę treści.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 obowiązku wyładunku nie stosuje się do stad, o których mowa, oraz gładzicy, jeżeli połowów dokonuje się za pomocą następujących narzędzi połowowych: sieci pułapkowe, więcierze i kosze.

W drodze odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 obowiązku wyładunku nie stosuje się, jeżeli połowów dokonuje się za pomocą następujących narzędzi połowowych: sieci pułapkowe, więcierze i kosze, żaki i niewody.

Uzasadnienie

Obecny plan dotyczący odrzutów odnosi się jedynie do dorsza i łososia, więc nie należy dodawać szprota i śledzia z uwagi na ich niższy poziom przeżywalności.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Środki, o których mowa w ust. 1, prowadzą do osiągnięcia celów określonych w art. 3, a w szczególności ochrony niedojrzałych organizmów morskich lub ryb odbywających tarło.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, prowadzą do osiągnięcia celów określonych w art. 3, a w szczególności ochrony niedojrzałych organizmów morskich lub ryb odbywających tarło oraz mają być spójne z prawodawstwem Unii w dziedzinie ochrony środowiska, zgodnie z art. 3a, a także zapewnić minimalizowanie negatywnych skutków działalności połowowej dla ekosystemu morskiego.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) specyfikacji gatunków docelowych i rozmiarów oczek określonych w załącznikach II i III, o których mowa w art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 2187/2005;

a) specyfikacji gatunków docelowych, rozmiarów oczek oraz minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony określonych w załącznikach II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 2187/2005 i o których mowa w art. 3, art. 4 i w art. 14 ust. 1 tego rozporządzenia;

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) zakazu połowów przy użyciu włoków w odniesieniu do Zatoki Ryskiej określonego w art. 22.

skreślona

Uzasadnienie

Provisions included in the Art 22 of the (EC) 2187/2005 implement the specific measures to safeguard the Gulf of Riga - a very sensitive eco- region. These measures are set out in the Treaty of Accession Annex III, part „Fisheries”. Trawling prohibition in the shallow waters of the Gulf of Riga should be kept aside from the listed measures as current management model implemented in this area. It is a part of safeguarding policy that has stabilized situation in the Gulf of Riga thus fostering the increase of herring stocks that now are in line with MSY levels set out for relevant stock.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Przed przyjęciem środków technicznych Komisja zobowiązuje się poza tym do uwzględnienia najnowszych badań naukowych, w tym badań przeprowadzanych przez ICES.

Uzasadnienie

Komisja musi przyjąć konieczne środki w celu ochrony stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim. Jednak musi to zrobić w oparciu o nowe badania naukowe, tak by nie szkodzić nadmiernie odnośnym połowom.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. W okresie tarła dorsza zakazuje się połowów pelagicznych sprzętem stawnym o oczku poniżej 110 mm oraz o oczku 120 mm w sprzęcie ciągnionym.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział VI a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ROZDZIAŁ VIa

 

ŚRODKI SZCZEGÓŁOWE

 

Artykuł 9a

 

Środki szczegółowe

 

1. Od dnia 1 maja do dnia 31 października zabrania się wszelkiej działalności połowowej w granicach obszaru zamkniętego loksodromami kolejno łączącymi punkty o następujących współrzędnych geograficznych, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

 

a) Obszar 1:

 

– 55° 45′ N, 15° 30′ E

 

– 55° 45′ N, 16° 30′ E

 

– 55° 00′ N, 16° 30′ E

 

– 55° 00′ N, 16° 00′ E

 

– 55° 15′ N, 16° 00′ E

 

– 55° 15′ N, 15° 30′ E

 

 

– 55° 45′ N, 15° 30′ E

 

b) Obszar 2:

 

– 55° 00′ N, 19° 14′ E

 

– 54° 48′ N, 19° 20′ E

 

– 54° 45′ N, 19° 19′ E

 

– 54° 45′ N, 18° 55′ E

 

– 55° 00′ N, 19° 14′ E

 

c) Obszar 3:

 

– 56° 13′ N, 18° 27′ E

 

– 56° 13′ N, 19° 31′ E

 

– 55° 59′ N, 19° 13′ E

 

– 56° 03′ N, 19° 06′ E

 

– 56° 00′ N, 18° 51′ E

 

 

– 55° 47′ N, 18° 57′ E

 

 

– 55° 30′ N, 18° 34′ E

 

 

– 56° 13′ N, 18° 27′ E.

 

2. Wszystkie statki unijne o całkowitej długości równej ośmiu metrom lub przekraczającej tę długość, przewożące na pokładzie lub stosujące jakiekolwiek narzędzia do połowów dorsza w Morzu Bałtyckim zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005, muszą posiadać specjalne zezwolenie na połów dorsza w Morzu Bałtyckim.

 

3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 15 w celu zmiany niniejszego artykułu, gdy jest to konieczne do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 3, a w szczególności w celu ochrony niedojrzałych organizmów morskich lub ryb odbywających tarło.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 10

Artykuł 10

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

1. Art. 18 ust. 1–6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 ma zastosowanie do środków objętych niniejszym rozdziałem.

1. Art. 18 ust. 1–6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 ma zastosowanie do środków, o których mowa w art. 6, 8 i 9 niniejszego rozporządzenia.

2. Zainteresowane państwa członkowskie mogą przedstawić wspólne zalecenia zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w następujących terminach:

2. Zainteresowane państwa członkowskie po zasięgnięciu opinii regionalnych komitetów doradczych mogą przedstawić wspólne zalecenia w zakresie środków dotyczących państw członkowskich, o których mowa w art. 6 ust. 3, art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 4, po raz pierwszy nie później niż dwanaście miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie przed upływem dwunastu miesięcy po każdorazowym przedstawieniu oceny planu zgodnie z art. 14, jednak nie później niż dnia 1 września. Państwa członkowskie mogą również przedkładać takie zalecenia w przypadku nagłej zmiany sytuacji w odniesieniu do któregokolwiek ze stad ujętych w planie, jeśli zalecone środki zostaną uznane za konieczne lub uzasadnione w oparciu o opinię naukową.

a) w odniesieniu do środków określonych w art. 6 ust. 1 i dotyczących danego roku kalendarzowego – nie później niż do dnia 1 września roku poprzedzającego;

 

b) w odniesieniu do środków określonych w art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 – po raz pierwszy nie później niż sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie przed upływem sześciu miesięcy po każdorazowym przedstawieniu oceny planu zgodnie z art. 14.

 

 

2a. Zainteresowane komitety doradcze mogą również przedstawiać zalecenia w terminie przewidzianym w ust. 2.

 

2b. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wszelkie odstępstwa od wspólnych zaleceń i możliwe jest dokonanie ich kontroli.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 12

Artykuł 12

Uprzednie powiadomienia

Uprzednie powiadomienia

1. W drodze odstępstwa od art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 obowiązek uprzedniego powiadomienia określony w tym artykule ma zastosowanie do

1. W drodze odstępstwa od art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 obowiązek uprzedniego powiadomienia określony w tym artykule ma zastosowanie:

kapitanów unijnych statków rybackich o długości całkowitej co najmniej osiem metrów, które zatrzymują na burcie co najmniej 300 kg dorsza

a) w przypadku statków rybackich specjalizujących się w połowie dorsza, do kapitanów unijnych statków rybackich o długości całkowitej co najmniej ośmiu metrów, które zatrzymują na burcie co najmniej 300 kilogramów dorsza;

lub dwie tony połowów ze stad pelagicznych.

b) w przypadku statków rybackich specjalizujących się w połowie śledzia i/lub szprota, do kapitanów unijnych statków rybackich o długości całkowitej co najmniej ośmiu metrów, które zatrzymują na burcie co najmniej dwie tony połowów ze stad pelagicznych.

 

2. W drodze odstępstwa od art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 czas poprzedzający uprzednie powiadomienie określony w tym artykule musi wynosić co najmniej jedną godzinę przed szacowanym czasem przybycia do portu.

2. W drodze odstępstwa od art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 czas poprzedzający uprzednie powiadomienie określony w tym artykule musi wynosić co najmniej jedną godzinę przed szacowanym czasem przybycia do portu. Właściwe organy nadbrzeżnych państw członkowskich mogą wydać indywidualne zezwolenie na wcześniejsze wejście do portu z zastrzeżeniem, że istnieją warunki niezbędne do zastosowania właściwych środków kontroli.

 

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Wypełnianie i przekazywanie dziennika połowowego

 

Na zasadzie odstępstwa od art. 14 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, kapitanowie unijnych statków rybackich, które dokonały połowu gatunku pelagicznego lub przemysłowego i przetrzymują takie połowy na pokładzie w stanie świeżym i nieposortowanym, mogą wskazać w dzienniku połowowym ilości każdego gatunku złowionego, dysponując dopuszczalnym marginesem tolerancji 10% dla każdego gatunku, obliczonym w relacji do całkowitego połowu przetrzymywanego na pokładzie w stanie świeżym i nieposortowanym.

Uzasadnienie

To odstępstwo od przepisów dotyczących dziennika połowowego, które przewidziano w rozporządzeniu nr 1224/2009 jest konieczne, by umożliwić przestrzeganie wspomnianych przepisów w praktyce i uniknąć nieustannego nakładania kar w związku z przepisami, które nie mogą być przestrzegane. Sytuacja ta jest szczególnie trudna w przypadku Morza Bałtyckiego, gdzie w mieszanych ławicach występują dwa gatunki pelagiczne.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) 5 ton połowów ze stad pelagicznych.

b) 2 tony połowów ze stad pelagicznych.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 14

Artykuł 14

Ocena planu

Ocena planu

Komisja zapewnia przeprowadzenie oceny wpływu tego planu na stada objęte niniejszym rozporządzeniem oraz na połowy eksploatujące te zasoby, w szczególności w celu uwzględnienia zmian opinii naukowych, po sześciu latach od wejścia w życie planu, a następnie co sześć lat. Komisja przedstawia wyniki tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Po trzech latach od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co pięć lat Komisja zapewnia przeprowadzenie oceny wpływu tego wieloletniego planu na stada objęte niniejszym rozporządzeniem oraz na połowy eksploatujące te zasoby, w szczególności w celu uwzględnienia postępów poczynionych w odbudowie i utrzymaniu stad ryb powyżej poziomów pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów. Komisja przedstawia wyniki tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, a także może w stosowanych przypadkach oraz po uwzględnieniu najnowszych opinii naukowych zaproponować dostosowania w wieloletnim planie lub przedstawić inicjatywę zmian w aktach delegowanych.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział IX a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ROZDZIAŁ IXa

 

WSPARCIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO

 

Artykuł 14a

 

Wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

 

Do celów art. 33 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 508/2014 plan wieloletni przewidziany w niniejszym rozporządzeniu należy uznać za plan wieloletni w rozumieniu art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia, o których mowa w art. 6, 8 i 9 powierza się Komisji na czas nieokreślony od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia, o których mowa w art. 6, 8 i 9 powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 1 września 2015 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Skreśla się art. 20 i 21 rozporządzenia (WE) nr 2187/2005.

W rozporządzeniu (WE) nr 2187/2005 wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Art. 13 ust. 3 zostaje skreślony.

 

2. W załączniku IV w kolumnie zatytułowanej „Minimalny rozmiar” sformułowanie „38 cm” dotyczące minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony dorsza zostają zastąpione sformułowaniem„35 cm”.

  • [1]               Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19).

UZASADNIENIE

Wniosek Komisji

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby został opublikowany przez Komisję Europejską w październiku 2014 r. Celem wniosku jest stworzenie ram wielogatunkowego zarządzania stadami dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim, w którym poławiane są głównie te trzy gatunki. Dorsz, śledź i szprot stanowiły w ostatnich latach ponad 94% połowów na Morzu Bałtyckim. Morze Bałtyckie jest niemal zamkniętym akwenem, w którym te trzy gatunki są wszechobecne i wchodzą w ciągłe interakcje. Dlatego też niezwykle ważne jest przyjęcie rozporządzenia umożliwiającego rozpoznanie interakcji między gatunkami objętymi jego zakresem, między innymi wpływ dorsza na stada śledzia i szprota i odwrotnie.

Plan zarządzania stadami dorsza w Morzu Bałtyckim jest realizowany od 2008 r.[1], jednak powszechnie ocenia się, że nie jest on dostosowany do obecnej sytuacji w odniesieniu do zasobów dorsza i połowów od niego zależnych. Zasoby śledzia i szprota nie zostały jeszcze objęte planem zarządzania. Dorsz, śledź i szprot są ważnymi składowymi bałtyckiego ekosystemu. Dorsze polują na szprota i śledzia, co oznacza, że wielkość stad dorsza wpływa na wielkość stad śledzia i szprota i odwrotnie. W planie powinny także zostać ujęte skutki połowów, w szczególności połowów dorsza, dla stad płastugokształtnych.

Ze względu na silny wpływ interakcji biologicznych oraz skutków środowiskowych na bałtyckie stada pożądana jest możliwość odpowiedniego dostosowywania poziomu i modeli eksploatacji tych zasobów do wzrostu poziomu wiedzy naukowej dotyczącej interakcji i zmian w warunkach środowiskowych. Takie podejście byłoby również spójne z ekosystemowym podejściem do zarządzania rybołówstwem. Pierwszym krokiem w stronę takiego adaptacyjnego zarządzania byłoby przedstawione we wniosku Komisji objęcie wszystkich odnośnych stad jednolitym wielogatunkowym planem zarządzania. Obejmuje on docelowe wartości śmiertelności połowowej wyrażone w postaci przedziałów określonych dla każdego stada. Zapewni to bardziej elastyczne podejście do zasobów przy corocznym ustalaniu zdolności połowowej i poprawi reakcje na zmiany w stanie zasobów.

Opinia sprawozdawcy

Główne założenie wniosku Komisji, że potrzebny jest wielogatunkowy plan zarządzania dla Morza Bałtyckiego, jest słuszne. Podejście przewidujące zarządzanie wielogatunkowe jest skuteczniejsze niż zarządzanie poszczególnymi gatunkami Plan ten powinien zapewnić zrównoważoną, trwałą eksploatację tych zasobów i stabilność uprawnień do połowów, a tym samym stabilność źródła utrzymania rybaków. Jednocześnie należy dopilnować, by zarządzanie to opierało się na najbardziej aktualnym doradztwie naukowym dotyczącym stanu zasobów objętych planem, interakcji między gatunkami i innych aspektów związanych z ekosystemem i połowami.

Sprawozdawca popiera również stanowisko Komisji, zgodnie z którym rozporządzenie musi zawierać przepisy dotyczące przyłowów płastugokształtnych. Płastugokształtne, takie jak gładzica, stornia, turbot czy nagład, mogą stanowić znaczną część przyłowów podczas połowów dorsza, choć nie stanowią dla dorsza, śledzia i szprota istotnego zagrożenia. W wielu punktach swojego planu Komisja odnosi się do płastugokształtnych, podczas gdy plan ten w istocie dotyczy dorsza, śledzia i szprota. Sprawozdawca pragnie skierować uwagę z płastugokształtnych na przyłowy występujące przy okazji połowów głównych gatunków ujętych w planie. W przeciwnym razie zasada proporcjonalności w całym wniosku może zostać zaburzona. Przyłowy tych gatunków, jeżeli zostaną właściwie przemyślane, nie powinny zagrażać ich prawidłowej eksploatacji. W przypadku nadmiernych przyłowów płastugokształtnych Komisja musi podjąć działania i uregulować tę kwestię za pośrednictwem odpowiednich środków technicznych.

Sprawozdawca popiera także przedstawiony przez Komisję zamysł, zgodnie z którym na podstawie zregionalizowanego podejścia przyjętego w wyniku reformy WPRyb należy przyjąć dodatkową specyfikację środków niezbędnych do osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu określonych zasobów. Przepisy te jednak muszą być w większym stopniu związane z zasadą regionalizacji ustanowioną w art. 18 rozporządzenia podstawowego oraz umożliwiać terminową reakcję na nagłe zmiany z stanie zasobów objętych planem. W kontekście planów wieloletnich stanowisko regionu musi zostać wysłuchane i uwzględnione w praktyce, przy zaangażowaniu Parlamentu Europejskiego na właściwym etapie.

Ponadto istnieją uzasadnione argumenty, aby utrzymać pewne obowiązujące przepisy w celu ochrony zasobów dorsza w okresie tarła i ochrony w tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. Niektóre poprawki zostały przedstawione, aby umożliwić połowy dorsza w ramach tradycyjnego rybołówstwa łodziowego w strefach przybrzeżnych podczas miesięcy letnich, bez negatywnego wpływu na skupiska przedtarłowe i tarłowe, które mają miejsce w głębinach Bałtyku, daleko od stref przybrzeżnych. Może to być ważne z punktu widzenia ekonomicznego dla tego sektora floty, gdyż ceny w omawianym okresie są wysokie.

Należy też pamiętać, że plan jest pierwszą tego typu propozycją w bardzo wrażliwym ekosystemie Morza Bałtyckiego. W istocie może być on postrzegany jako „produkcja w toku” z uwagi na to, że naukowcy pracują nad bardziej zaawansowanymi podejściami wielogatunkowymi, których ujęcie w planie może okazać się niezbędne na późniejszym etapie. Dlatego istotne jest, by pierwszy przegląd został przeprowadzony stosunkowo wcześnie, tym bardziej że wielogatunkowy plan zarządzania jest konceptem nowym i rozwijającym się. Pierwszy przegląd planu powinien odbyć się po trzech latach od jego wejścia w życie, a jeśli plan przyniesie pozytywne skutki, powinien on być ponownie poddany przeglądowi po pięciu latach. Zapewni to także tak pożądaną elastyczność w realizacji planu.

  • [1]               Rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 1).

PROCEDURA

Tytuł

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby

Odsyłacze

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD)

Data przedstawienia w PE

3.10.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

20.10.2014

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Jarosław Wałęsa

21.10.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

3.12.2014

21.1.2015

24.2.2015

 

Data przyjęcia

31.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Lidia Senra Rodríguez

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Fabio Massimo Castaldo, Fredrick Federley, Sandra Kalniete

Data złożenia

9.4.2015